Consumenten die elkaars weblog lezen. Consumers reading each other’s blog.

he best Udonthani – Community for everyone

       lowy.cremers.senior@gmail.com
Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!
Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen

 

Een bijdrage van Lowy Redactie. Interactie kan heel bepalend zijn voor bijvoorbeeld merkattitudes.  podcasten, mobloggen, met elkaar chatten, ervaringen uitwisselen, het is een snelgroeiend circuit waar je als aanbieder weinig macht over hebt. Consumenten hebben veel meer vertrouwen in de mening van andere consumenten dan in alle mogelijke vormen van marketingcommunicatie van een aanbieder. Wat moet je hier dan mee als beste blogsite

Interveniëren is geen optie. Wat wel kan: volg de online discussies, lees en kijk mee. En doe wat met die stroom aan pure consumenteninformatie. Want hier heb je meer aan dan aan pakweg een gekunstelde paneldiscussie in een formele fantasielose reactie.. Hoe professioneel de beheerder  ook is.

Ook voor goed klachtenmanagement kunnen de ‘nieuwe’ manieren van communicatie een eye-opener zijn. Ontevreden klanten, naar wie niet geluisterd is en die met hun klacht in hun maag blijven zitten, kunnen uitgroeien tot online tijdbommen. Ze spuien hun gal overal waar maar mogelijk is. Een giftig en oncontroleerbaar sneeuwbaleffect kan het gevolg zijn.

ik durf discussies op die gebieden met iedereen aan, je zal je soms moeten inlezen, zeker op gebieden waar je minder verstand van hebt, de mogelijkheden daartoe zijn ongekend tegenwoordig

soms is een inzending dermate prikkelend dat ik bereid ben de moeite te nemen desnoods een studie te maken van een onderwerp omdat mijn intuïtie me zegt dat iemand uit z’n/haar nek lult, daar gaat veel tijd inzitten.

zo heb ik  om aan te tonen dat beweringen niet klopte, uiteraard doe je dat niet bij elk onderwerp waar je minder verstand van hebt, het is maar net hoe belangrijk je het vindt,fouten maak ik ook, niets is dommer dan je fouten niet toegeven, zo sta ik in voor elke reactie en wat een ander daarvan vindt zal me verder een worst wezen en weet dat ik niet makkelijk in een hokje gestopt kan worden

lees bij voorkeur niet de meningen van anderen hier om me daardoor te laten beïnvloeden, zeker als het om mijn eigen mening vormen gaat, een mens heeft in het algemeen de behoefte zich te uiten, daarvoor zit ik hier met deze weblog

Gelukkig ben ik  ook een moderator/beheerder/poortwachter en eindredacteur met slechts 4 klassen lager onderwijs en laag opgeleid., al kan ik me soms groen en geel ergeren om iets wat me inconsistent voorkomt en aan triomfalisme heb ik een hekel.

Iedereen kan en mag hier op reageren.

Alle reacties  uitsluitend aanbieden per email.

email adres  lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

Echter Apen en cowboys  worden door onze internetwaakhond  weg gejaagd .

Indien u reageerd bent u meteen fan.

Als u tegen ons bent kunt u de volgende spreuk ter harte nemen.

Met dank aan onze sponsors

Brickhouse inn/Meetingpoint poolcafe/PC repair/Goldsmid/Comfort resort/Fishingpool/Bed and Braekfast backpackers

Leeya resort/Honnybee  Thaifood .

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish edition.

Because that interaction can be very determining for brand attitudes, for example. podcasts, moblogging, chatting with each other, exchanging experiences, it is a fast-growing circuit that you as a provider have little power over. Consumers have much more confidence in the opinion of other consumers than in all possible forms of marketing communication from a provider. What should you do with this as the best blog site?

Intervening is not an option. What is possible: follow the online discussions, read and watch. And do something with that flow of pure consumer information. Because this is more useful than, for example, an artificial panel discussion in a formal fantasy-free reaction .. No matter how professional the manager is.

For good complaint management, the “new” ways of communication can also be an eye-opener. Dissatisfied customers, who have not been listened to and who are stuck with their complaint, can grow into online time bombs. They blow their bile wherever possible. A toxic and uncontrollable snowball effect can result.

of a subject because my intuition tells me that someone is shaking his / her neck, it takes a lot of time.
so I have to show that claims are wrong, of course you do not do that with every subject you know less about, it is just how important you think it is, I also make mistakes, nothing is stupid than not admitting your mistakes , I am responsible for every reaction and what others think of it will make me a sausage and know that I cannot easily be put in a box

Fortunately I am also a moderator / administrator / gatekeeper and editor-in-chief with only 4 primary and lower educated classes. Although I can sometimes be annoyed by something that seems inconsistent to me, I dislike triumphalism