scholen blijven dicht tot 1 juli 2020

Al 9 jaar de beste

3000 fans.

Weblog ook in Engelse taal.

 

De toponderwijsbeambte kondigde gisteravond aan dat studenten op 1 juli naar school zouden terugkeren, waarbij afstandsonderwijs alleen was gereserveerd als opties in gebieden die nog steeds worstelen met de uitbraak van het coronavirus.

Nadat de uitbraak alle scholen dwong om half maart te sluiten, haalde minister van Onderwijs Nataphol Teepsuwan de bezorgdheid aan dat leren op afstand onvoldoende is tijdens een persconferentie op maandag, waar hij erop stond dat de lessen binnen iets meer dan een maand zouden worden hervat – met enkele beperkingen.

“Scholen in het hele land moeten op 1 juli beginnen met lesgeven, hetzij op school of thuis”, zei hij. “Online lesgeven kan, afhankelijk van de context, als aanvulling voor middelbare scholieren worden gebruikt. Ik sta erop dat scholen niet mogen investeren in het leveren van apparaten. “

Hij zei dat studenten beperkt zouden zijn tot 20 per klas en dat er meer assistenten zouden worden ingehuurd om het contact tussen studenten en docenten te verminderen.

Nataphol onderstreepte het vertrouwen van zijn ministerie door te stellen dat als klaslokalen vandaag zouden openen, alleen Bangkok, Phuket en vijf zuidelijke grensprovincies op afstand zouden moeten lesgeven.

Wat toegangsproblemen op die plaatsen betreft, zei hij dat uit een enquête bleek dat slechts 10% van de middelbare scholieren geen elektronische apparaten had om online te leren; daarom zou hij het aan de scholen overlaten om te beslissen hoe ze in de behoeften van die leerlingen zouden voorzien.

Met 43 dagen tussen nu en juli zei hij dat het ministerie scholen zou onderzoeken om een ​​plan op te stellen.

Het online verplaatsen van lessen heeft minstens één gênant moment opgeleverd.

Maandag werd een instructeur die Engels onderwees aan zesde klassers via de staatstelevisie voor afstandsonderwijs, of DLTV, alom bekritiseerd vanwege haar minder dan stellaire grammatica en verkeerde uitspraak. De leraar is online bespot voor edelstenen, waaronder: ‘Heb je bek-faad?’ ‘English en ‘jammer welkom’.

Scrol down for Inglish

Udonthaniweblog in Inglish

 

The top education official announced last night that students would return to school on July 1, with distance learning only reserved as options in areas still grappling with the coronavirus outbreak.

After the outbreak forced all schools to close mid-March, the Education Minister Nataphol Teepsuwan cited concerns that remote learning is insufficient at a Monday news conference where he insisted classes resume in just over a month – with some restrictions in place.

“Schools nationwide must start teaching on July 1 whether at school or from home,” he said. “Online teaching can be used as a supplement for high schoolers, depending on a context. I insist that schools shouldn’t invest in providing devices.”

He said students would be limited to 20 per class, and more teacher assistants would be hired to reduce contact between students and teachers.

Nataphol underscored his ministry’s confidence by stating that if classrooms were to open today, only Bangkok, Phuket and five southern border provinces would have to teach remotely.

As for access issues in those places, he said that a survey found only 10% of high school students lacked electronic devices for online learning; therefore, he would leave it to the schools to decide how to address those students’ needs.

With 43 days between now and July, he said the ministry would survey schools in order to devise a plan.

Moving classes online has produced at least one embarrassing moment.

On Monday, an instructor teaching English to sixth graders via the state’s distance-learning television, or DLTV, was widely criticized for her less than stellar grammar and mispronunciation. The teacher’s been mocked online for gems including, “Have you bek-faad?” “Englick,” and “wamry welcome.”