Je kan wat meemaken in Thailand met Thaise vrouwen.You can experience something in Thailand with Thai women.

www.udonthaniweblog.nl met  thais news elke dag.

3000 fans,eigen youtube  kanaal,fb lowy cremers udonthani.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

De weblog ook in de Engelse taal.

 

Een bijdrage van Jan Wipgraag uit Pucket. (gezien op internet)

Vrouw uit Thailand?

 weetjes over Thaise vrouwen

thaise vrouwenWilt u een vrouw uit Thailand vinden?

Of op zijn minst Thaise vrouwen leren kennen?

Nou, je bent niet alleen. Veel Nederlanders zijn op zoek naar deze informatie op internet als we kijken naar de statistieken van Google.

Waarom is dat zo?

Heeft de steeds meer feministische samenleving mannen meer laten kijken naar landen waar de traditionele genderrollen nog steeds bestaan?

Of is het gewoon de exotische en mooie uitstraling en glimlach die het hart van de Nederlandse man deed smelten tijdens zijn vakantie in Thailand?

Wat het ook is, hier zijn een paar dingen die je moet weten over Thaise vrouwen:

 Thaise vrouwen en westerse mannen :

Waarom zou een vrouw haar huis verlaten om ergens duizenden kilometers verder weg naar een koud en donker land te gaan? Laten we eerlijk zijn – de grootste reden is geld en veiligheid.

Thailand is nog steeds een zeer arm land waar geen echte sociale zekerheid bestaat. In Nederland en België hebben we een individualistische samenleving waarin de staat voor ons zorgt in geval van nood. In Thailand is er in principe geen vangnet van de maatschappij en u moet vertrouwen op uw familie en familie wanneer u hulp nodig hebt.

 

Hoewel Thailand bekend staat om zijn sekstoerisme (en zelfs velen van jullie typen in Google “thaise vrouwen te koop” als we wat onderzoek hebben gedaan naar dit artikel), kan een Thaise vrouw natuurlijk echt verliefd worden op een Nederlandse man en kan het een gelukkige relatie en zelfs huwelijk worden.

 

En voor westerse mannen – waarom kiezen ze ervoor om een vrouw uit Thailand te vinden? Typisch is het antwoord is dat ze gewoon van hun vrouwelijkheid houden, en de meeste Thaisevrouwen gewoon mooi zijn. Ze zijn ook gelukkige en glimlachende mensen en ook meer traditionele vrouwen wat betreft genderrollen enz.

 

Ze denken niet dat je een seksistisch varken bent als je verwacht dat ze meer verantwoordelijkheid nemen in het huishouden en kinderen terwijl je voor het geld zorgt.

 Ken de sociale klassen in Thailand

In de westerse wereld hebben mensen de neiging om samen te komen, ongeacht de sociale klasse.

Maar in Thailand, komen mensen uit andere klassen heel zelden samen. Vaak, als een oudere westerse man een Thaise vrouw vindt, is het uit de lagere sociale klassen. Maar als de seksuele marktwaarde van de man hoger is, kunnen ze natuurlijk samen zijn met een Thaise vrouw uit de hogere klassen.

 

Vaak is het onder de Thaise mensen uit hogere klassen niet zo wenselijk dat de vrouw met een vreemdeling samen is. Het kan zelfs beschamend zijn voor het gezin van de vrouw als hun dochter betrokken raakt met een buitenlander. Meestal is het in Aziatische culturen belangrijk om je imago niet te verliezen door elke vorm van verlegenheid.

 

Maar er zijn miljoenen vrouwen die op zoek zijn naar een buitenlandse partner. Niet alleen voor de financiële en sociale zekerheid, maar westerse mannen hebben ook de neiging om hun vrouwen goed te behandelen!En  ze schijnen beter  in bed te zijn.Hebben nooit hoofd of buikpijn hoewel  sommige   nog wat bijscholing kunnen gebruiken.

 Nederlandse vs. Thaise dames

thaise vrouwNederland is als een andere planeet als het gaat om gelijkheid. Thailand is een zeer hiërarchische samenleving. Deze mentaliteit zal ook tot uiting komen in het huwelijk of een relatie met een Thai.

Meestal zorgt de vrouw voor het huishouden en wordt verwacht dat de man de middelen binnenbrengt = het geld. Het is meestal ook de verplichting van een Thaise vrouw om financieel haar familie in Thailand te steunen wanneer bekend is dat ze een westers huwelijk heeft.

Traditionele rolpatronen voor mannen en vrouwen, leven dus zeer zeker in Thailand. Maar Thaise vrouwen die naar het westen verhuizen, willen vaak een job uitoefenen en hun eigen geld verdienen. Immers, als je je Thaise vrouw naar Nederland wilt halen, verloopt de integratie veel soepeler voor haar als ze deel gaat uitmaken van de samenleving door te gaan werken of studeren.

Een gelukkige vrouw staat gelijk aan een gelukkig man en een gelukkige relatie, toch?

Het hangt veel af  of je  duidelijke afspraken  hebt gemaakt bij het aangaan van een relatie met een mooie Thaise  vrouw.

Houd gewoon je ogen open als je in de stad bent of toon de Thaise vrouw  je respect voor haar.

 Thaise vrouwen in Thailand ontmoeten

Als u al eens naar Thailand bent geweest, weet u dat Thaise dames ontmoeten in bars en vrijwel overal heel gemakkelijk is. Maar hoe vinden we de potentiële Thaise echtgenotes? Vaak als u in het nachtleven stapt op de toeristische locaties, wordt u automatisch gezien als een wandelende geldautomaat.Begin daar dus nooit aan,want het oude zeemans gezegde Eens een Hoer,Altijd een hoer  is  vastgesteld  dat  dit gezegde  ook in Thailand  geld.

Wij oude zeemannen  noemden het 60 jaar geleden al nette  natte gummen de dames uit de kroegen.

En verhalen van Nederlanders die hun liefje in de kroeg opdoken en die zeggen de mijne is anders  verwijs die naar fabeltjes krant.

Dat betekent dat mensen alleen naar je geld op zoek zijn. Deze vrouwen in het uitgaansleven kunnen vaak meerdere ‘sponsors’ in het buitenland hebben, waar ze hun geld mee verdienen.

Dus als je niet wil misbruikt worden voor je geld, is het beter om te kijken op enkele Thaise markten of kijk eens in een groot warenhuis daar lopen er nog vele die opzoek zijn naar een Darling. waar je met veel vrouwen kunt praten  ,de taal is geen probleem  het beste leer  je  de taal in bed ha ha. en de beste Thaise meisjes kunt vinden.

Heeft  u advies nodig op vrouwen gebied in Thailand stuur een prive mail en ik adviseer u  er over.

Onder de stippel lijn kan je de Engelse weblog  van Udonthani volgen.

………………………………………………………………

Inglish 

www.udonthaniweblog.nl with Thai news every day.
3000 fans, own youtube channel, fb lowy cremers udonthani.
They can no longer ignore us.
The weblog also in the English language.

A contribution by Jan Wipgraag from Pucket. (seen on the internet)
Woman from Thailand?
facts about Thai women

Do you want to find a woman from Thailand?
Or at least get to know Thai women?
Well, you are not alone. Many Dutch people are looking for this information on the internet when we look at Google’s statistics.
Why is it like that?
Has the increasingly feminist society made men look more at countries where traditional gender roles still exist?
Or is it just the exotic and beautiful look and smile that melted the heart of the Dutch man during his holiday in Thailand?
Whatever it is, here are a few things you should know about Thai women:
Thai women and western men:
Why would a woman leave her home and go somewhere thousands of miles away to a cold and dark land? Let’s face it – the biggest reason is money and security.
Thailand is still a very poor country with no real social security. In the Netherlands and Belgium we have an individualistic society in which the state takes care of us in an emergency. In Thailand there is basically no safety net from society and you have to rely on your family and relatives when you need help.

Although Thailand is known for its sex tourism (and even many of you type in Google “thai women for sale” if we did some research on this article), of course a Thai woman can really fall in love with a Dutch man and be a happy one. relationship and even marriage.

And for western men – why do they choose to find a woman from Thailand? Typically the answer is that they just love their femininity, and most Thai women are just beautiful. They are also happy and smiling people and also more traditional women in terms of gender roles etc.

They don’t think you’re a sexist pig if you expect them to take more responsibility in the household and children while you take care of the money.
Know the social classes in Thailand
In the Western world, people tend to congregate regardless of social class.
But in Thailand, people from other classes very rarely meet. Often, when an older Western man finds a Thai woman, it is from the lower social classes. But if the male’s sexual market value is higher, they can of course be with a Thai upper class woman.

Often among the Thai people of the upper classes, it is not so desirable that the woman be with a stranger. In fact, it can be embarrassing for the woman’s family if their daughter becomes involved with a foreigner. Usually in Asian cultures it is important not to lose your image due to any kind of shyness.

But there are millions of women looking for a foreign partner. Not just for financial and social security, but Western men also tend to treat their wives well! And they seem to be better in bed. Never have a headache or stomach ache although some could use some further training.
Dutch vs. Thai ladies

The Netherlands is like a different planet when it comes to equality. Thailand is a very hierarchical society. This mentality will also be reflected in marriage or a relationship with a Thai.
Usually the woman takes care of the household and the man is expected to bring in the means = the money. It is also usually the obligation of a Thai woman to financially support her family in Thailand when she is known to have a Western marriage.
Traditional gender roles for men and women certainly live in Thailand. But Thai women who move west often want to work and earn their own money. After all, if you want to bring your Thai wife to the Netherlands, the integration will go much more smoothly for her if she becomes part of society by going to work or study.
A happy wife equals a happy husband and a happy relationship, right?
It depends a lot if you have made clear agreements when entering into a relationship with a beautiful Thai woman.

 

Just keep your eyes open when in town or show the Thai woman your respect for her.
Meet Thai women in Thailand
If you’ve been to Thailand before, you know that meeting Thai ladies in bars and pretty much anywhere is very easy. But how do we find the potential Thai wives? Often times when you get into the nightlife at the tourist locations you are automatically seen as a walking ATM, so never get started as the old sailor saying Once a Whore Always a Whore has been established that this saying

Met dank aan onze sponsors.