Je maakt wat mee in Thaise bajes. Duizenden veroordeelden met enkelband vrij.

 

    

 

www.udonthaniweblog.nl met  Thais news elke dag.

3000 fans,eigen youtube  kanaal,fb lowy cremers udonthani.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

De weblog ook in de Engelse taal.

Een bijdrage van Henkie de  Veelpleger uit Bangkok.

Thailand’s gevangenissen om duizenden vrij te laten, gecontroleerd met enkelband

 

Thailand & # 8217; s gevangenissen om duizenden vrij te laten bewaakt met enkelband | De Thaiger

 

De gevangenissen in Thailand zijn overvol. Om het probleem op te lossen, sturen ze enkele gevangenen naar huis en houden ze in de gaten met enkelbandjes. Slechts 39 gevangenen hebben de elektrische bewaking, of EM, enkelbandjes gekregen, maar de minister van Justitie zegt dat hij verwacht dat de armbanden gebruikt zullen worden bij duizenden veroordeelde criminelen om ruimte vrij te maken in de gevangenissen.

2 voormalige politici werden in de eerste ronde van gedetineerden vrijgelaten met EM-armbanden. Beide politici kregen voorwaardelijke vrijlating vanwege ouderdom en goed gedrag, meldt de Nation Thailand. Minister van Justitie Somsak Thepsuthin zegt dat ze op 1 september zijn begonnen met het EM-systeem.

“We verwachten EM-armbanden te gebruiken bij 87.700 gevangenen per jaar om de overbevolking in gevangenissen te verminderen en de monitoringcapaciteit te vergroten om de kans op herhaalde overtredingen door vrijgelaten gevangenen te verkleinen.”

 

De voormalige minister van Binnenlandse Zaken en ex-leider van de Pheu Thai-partij, de 78-jarige Yongyuth Wichaidit, werd vrijgelaten met een EM-armband. Hij werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waardoor de verkoop van kloosterland voor de bouw van de Alpine Golf Club mogelijk werd gemaakt. De rechtbank zegt dat Yongyuth zijn macht heeft misbruikt terwijl hij als permanent secretaris van Binnenlandse Zaken diende. Volgens de natie heeft hij 8 maanden gediend.

In februari zei Krit Krasaethip, chef van de gevangenis in Bangkok, tegen de Bangkok Post Yongyuth “zal zonder privileges worden behandeld onder gevangenisregels”.

De voormalige vice-premier tijdens de regering van Yingluck Shinawatra, de 75-jarige Plodprasop Suraswadi, werd ook vrijgelaten met een EM-armband. Hij werd veroordeeld tot 1 jaar en 8 maanden gevangenisstraf wegens machtsmisbruik wegens het degraderen van een hoge ambtenaar toen hij in 2003 permanent secretaris van de Natuurlijke Hulpbronnen was. Hij diende 6 maanden, zegt de Nation.

Alleen bepaalde gevangenen komen in aanmerking voor EM-armbanden. Ze moeten ook een evolutie doormaken om ervoor te zorgen dat ze niet het risico lopen herhaalde overtredingen te begaan, zegt Somsak.

“Drie groepen gevangenen zouden worden geacht te zijn uitgerust met EM-armbanden: degenen wier straf werd verminderd door een koninklijk pardon, degenen die wachtten op testresultaten en voorwaardelijke vrijlating … EM-armbanden zouden niet worden gebruikt bij gevangenen die ernstige of gewelddadige misdaden hebben gepleegd , aangezien ze nog steeds gevaarlijk kunnen zijn voor de samenleving. “

Degenen die worden vrijgelaten met een EM-armband mogen alleen in bepaalde gebieden blijven, zegt Somsak. Ze moeten de armband ook een jaar dragen nadat ze zijn vrijgegeven.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inglish weblog 

www.udonthaniweblog.nl with Thai news every day.

3000 fans, own youtube channel, fb lowy cremers udonthani.

They can no longer ignore us.

The weblog also in the English language.

A contribution by Henkie de Veelpleger from Bangkok.

Thailand’s prisons to release thousands, checked with anklet

The prisons in Thailand are overcrowded. To solve the problem, they send some prisoners home and keep an eye on them with ankle straps. Only 39 inmates have received the electrical surveillance, or EM, anklets, but the Justice Minister says he expects the bracelets will be used on thousands of convicted criminals to free up space in the prisons.

2 former politicians were released in the first round of detainees wearing EM bracelets. Both politicians were given parole for old age and good behavior, the Nation Thailand reports. Justice Minister Somsak Thepsuthin says they started the EM system on September 1.

“We expect to use EM bracelets on 87,700 inmates per year to reduce overcrowding in prisons and increase monitoring capacity to reduce the risk of repeated offenses by released prisoners.”

Former interior minister and ex-leader of the Pheu Thai party, 78-year-old Yongyuth Wichaidit, was released wearing an EM bracelet. He was sentenced to 2 years in prison, which allowed the sale of monastic land for the construction of the Alpine Golf Club. The court says Yongyuth abused his power while serving as permanent Secretary of the Interior. According to the nation, he served 8 months.
In February, Krit Krasaethip, chief of the Bangkok prison, told Bangkok Post Yongyuth “will be treated without privileges under prison rules”.

The former Deputy Prime Minister in Yingluck Shinawatra’s reign, 75-year-old Plodprasop Suraswadi, was also released wearing an EM bracelet. He was sentenced to 1 year and 8 months in prison for abuse of power for demoting a senior civil servant while serving as Permanent Secretary of the Natural Resources in 2003. He served 6 months, the Nation says.

Only certain inmates are eligible for EM bracelets. They also need to evolve to make sure they don’t risk repeat offenses, says Somsak.
Three groups of prisoners would be expected to be equipped with EM bracelets: those whose sentences were reduced by a royal pardon, those awaiting test results and parole … EM bracelets would not be used on prisoners who committed serious or violent crimes. as they can still be dangerous to society. “

Those released with an EM bracelet are only allowed to stay in certain areas, Somsak says. They must also wear the bracelet for a year after they are released.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Thanks to the sponsors.