Je maakt wat mee in Thailand . Veel dementen ook bij Thailandblog ha ha.

Thais news elke dag online.

3000 fans.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage  van Karel Dementius uit ChiangMay

Thailand, de ideale bestemming voor mensen met dementie…

 

Geef uw reactie via een email aan lowy.cremers.senior@gmail.com

En als u pech heeft bent u eerder dement dan u dacht.Maar  demente mensen zijn gelukkig toch??

Kristof Bilsen heeft een documentaire gemaakt over Europese demente bejaarden die in Thailand verzorgd worden. Dat bestaat dus echt. Verlaten oudjes die ver van huis gedumpt worden. Dat is wat je dan zou verwachten. Eenzaamheid. Onrecht. Schrijnende toestanden. Dat is niet wat je krijgt. Het is veel subtieler dan dat. Veel complexer en menselijker. Maar daarom niet minder schrijnend. Een prachtfilm, al weten we nog altijd niet wat we er van moeten denken, en net daarom.

De film MOTHER speelt zich af in Thailand, waar EuropeseAlzheimerpatiënten door hun familie in de handen van Thaise zorgverleners worden achtergelaten

Voor KristofBilsen was het project meteen zeer persoonlijk. “Mijn eigen moeder ben ik verloren aan dementie”, vertelt hij in InterneKeuken. “Mijn vader heeft enorm lang thuiszorg gegeven, maar op een bepaald moment ging dat niet meer. Dus dan ging ik verder zoeken en ben ik terecht gekomen op een tehuis in Thailand”.

 

Van zo’n onderwerp kan je een schandaal van maken, een sensatiebeluste documentaire maar het is veel complexer dan dat. Het is niet zo dat oude, demente bejaarden zomaar in Thailand geparkeerd worden, het is veel meer dan dat.

Je zou denken, alleen onmensen, verschrikkelijke mensen doen dat, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Voor die mensen vertrekt het vanuit een liefde, ze zoeken de beste oplossing voor de patiënt in kwestie en de slechtste voor hen, want zij moeten die persoon missen.

Bilsen volgde eenZwitsersgezin, vader, moeder en drie dochters. De moeder, Maya, werd op jonge leeftijd dement.

Alzheimer is geen romantische ziekte, het is gruwelijk en sluipend en heel traag

Het oorspronkelijke plan, zelf voor Maya zorgen, bleek te zwaar te zijn. “Alzheimer is geen romantische ziekte, het is gruwelijk en sluipend en heel traag. Je kan er heel mindful mee omgaan en veel leren, maar tegelijkertijd is het offer voor mantelzorgers heel groot”.

Even later ging Maya tijdens het weekend naar een verzorgingstehuis, maar ook daar voelde ze zich niet goed. De verzorgsters in Thailand boden uiteindelijk een oplossing.

We moeten ons verlangen opzij zetten om onze moeder te kunnen zien

Het gezin heeft zelf jaren aan het idee moeten wennen. “We moeten ons verlangen opzij zetten om onze moeder te kunnen zien”, klonk het.

Tijdens de documentaire maken we ook kennis met Pomm, een alleenstaande Thaise moeder die zorg geeft aan een stokoud dametje uit Zwitserland, Elizabeth en later ook aan Maya.

Zelf heeft Pomm vier kinderen, die ze moet achterlaten om voor een moeder te zorgen die ook haar kinderen heeft moeten achterlaten. Om die ene moeder goed te verzorgen, kon ze haar eigen kinderen nauwelijks zien. “De ultieme liefde die Pomm heeft ten aanzien van haar patiënten is bijna de ultieme liefde die ze aan haar eigen kinderen niet kan geven”, aldus Bilsen.

In Nederland hebben ze het anders opgelost.

Daar  hebben de half demente  schrijvers  een baantje bij Thailandblog  gekregen gezien hun soms  ideote  schrijvers kunsten van welk ei smaakt beter  van witte of zwarte kip.Of wat kost een  pinut in Thailand ha ha ha .

Met dank aan de sponsors.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish

Kristof Bilsen has made a documentary about European demented elderly people who are being cared for in Thailand. So that really exists. Abandoned oldies dumped far from home. That’s what you would expect. Loneliness. Injustice. Distressing situations. That’s not what you get. It’s much more subtle than that. Much more complex and human. But no less poignant for that. A wonderful film, although we still don’t know what to think about it, and that’s exactly why.
The movie MOTHER is set in Thailand, where European Alzheimer’s patients are left by their families in the hands of Thai caregivers
For Kristof Bilsen, the project was immediately very personal. “I lost my own mother to dementia,” he tells Interne Keuken. “My father gave home care for a long time, but at a certain point that was no longer possible. So then I continued my search and ended up in a home in Thailand ”.

You can turn such a subject into a scandal, a thrill-seeking documentary, but it is much more complex than that. It is not that old, demented elderly people are just parked in Thailand, it is much more than that.
You would think, only inhuman, terrible people do that, but that turns out not to be the case at all. For those people it starts from a love, they look for the best solution for the patient in question and the worst for them, because they have to miss that person.
Bilsen followed a Swiss family, father, mother and three daughters. The mother, Maya, developed dementia at a young age.
Alzheimer’s is not a romantic disease, it is gruesome and insidious and very slow
The original plan, taking care of Maya yourself, turned out to be too tough. “Alzheimer’s is not a romantic disease, it is gruesome and insidious and very slow. You can deal with it very mindfully and learn a lot, but at the same time the sacrifice for caregivers is very great”.
Moments later, Maya went to a nursing home during the weekend, but she didn’t feel well there either. The caretakers in Thailand eventually offered a solution.
We have to put aside our desire to see our mother
The family itself had to get used to the idea for years. “We have to put our desire aside to see our mother,” he said.
During the documentary we also meet Pomm, a single Thai mother who cares for a very old lady from Switzerland, Elizabeth and later also Maya.
Pomm herself has four children, whom she has to leave behind to take care of a mother who has also had to leave her children behind. To take good care of that one mother, she could hardly see her own children. “The ultimate love that Pomm has towards her patients is almost the ultimate love that she cannot give to her own children,” said Bilsen.
In the Netherlands they have solved it differently.
There, the half-demented writers got a job at Thailandblog because of their sometimes ideal writers skills of which egg tastes better from white or black chicken. Or what does a pinut in Thailand cost ha ha ha.
Thanks to the sponsors.

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com