Vraag een Vraag een visum aan of ga naar de gevangenis . Apply for a visa or go to jail Get a visa or go to jail – Thai Immigration.

   Thais news every day online

www.udonthaniweblog.nl 3000 fans.

Extra grote letters voor de bejaarden.En de weblog ook in de Engelse taal.

Een bijdrage van onze Immigration deskundige  Ronny de AllesWeter

 

Vraag een visum aan of ga naar de gevangenis – Thaise immigratie
“Overbelasting van het toeristenvisum wordt bestraft met zowel een gevangenisstraf als een boete volgens de immigratiewet.”

Toeristen hebben 5 dagen om hun visum te vernieuwen, anders kunnen ze worden gearresteerd. De huidige visumamnestie eindigt op 26 september en er zal volgens immigratieambtenaren geen nieuwe aankondiging komen voor een nieuwe uitstelperiode. Degenen die te lang blijven, worden gearresteerd en teruggestuurd naar hun thuisland.

Immigratieambtenaren schatten dat er meer dan 150.000 vreemdelingen zijn die hun toeristenvisum moeten laten verlengen. Pakpong Sai-ubol, plaatsvervangend woordvoerder van het Immigratiebureau, vertelde de Bangkok Post dat mensen zonder geldig visum na 26 september de gevangenis in zouden kunnen lopen.

“Overbelasting van het toeristenvisum wordt bestraft met zowel een gevangenisstraf als een boete volgens de immigratiewet.”

Sommige buitenlanders die eerder dit jaar met een toeristenvisum aankwamen, zijn sinds eind maart in Thailand, toen de Thaise grenzen sloten en veel internationale vluchten werden geannuleerd vanwege de wereldwijde pandemie van het coronavirus. De visumamnestie is twee keer verlengd omdat veel mensen niet naar hun thuisland konden, maar nu loopt de amnestie ten einde. En niet zonder waarschuwing. De deadline voor het verlengen van visa is zaterdag en immigratieambtenaren zeggen dat ze het einde van de amnestie zullen afdwingen.

“Degenen die hun visum aanstaande zaterdag niet hebben verlengd, krijgen een dagelijkse boete.”

De immigratiepolitie zegt ook van plan te zijn de toeristen op te sporen met behulp van de adressen die in de database worden bewaard. Ze zullen worden gearresteerd en gerechtelijk worden vervolgd en waarschijnlijk gedeporteerd, en kunnen op de zwarte lijst worden gezet om in de toekomst Thailand niet opnieuw binnen te komen. Officieel mogen degenen die hun visum met 90 dagen overschrijden, gedurende 1 jaar de toegang tot Thailand ontzegd. Degenen die langer dan 10 jaar blijven, worden levenslang verbannen.

Er was hoop dat het einde van de visumamnestie zou kunnen samenvallen met de introductie van het nieuwe speciale toeristenvisum, zodat degenen die ofwel niet konden vertrekken vanwege een gebrek aan vluchten of problemen bij het terugkeren naar hun thuisland, zouden kunnen ‘overstappen’ naar de nieuwe visa voor 90 dagen. Maar dat is in dit stadium niet aangekondigd.

Sommige functionarissen van het immigratiebureau zijn bezorgd dat veel toeristen niet komen opdagen om hun visa te verlengen, vertelde een anonieme bron aan de Bangkok Post. Sommigen geloven dat veel toeristen liever illegaal in Thailand verblijven dan terug te gaan naar hun thuisland waar het virus zich nog steeds verspreidt. Ze zijn ook bang dat toeristen ook illegaal gaan werken in Thailand.

Maar voor sommige buitenlanders is het verlengen van hun visum ingewikkeld. Er zijn online talloze verhalen verschenen over mensen die in verschillende persoonlijke situaties niet in aanmerking kwamen voor een van de visa die momenteel worden aangeboden na 26 september. De Thaiger heeft de afgelopen twee maanden meer dan 150 van dergelijke verhalen ontvangen en er is een hele Facebook-pagina gewijd aan buitenlanders, hetzij momenteel in Thailand zonder een middel om hier te blijven, of anderen die willen terugkeren.

Moet je blijven?

Praat met het plaatselijke immigratiekantoor over opties om in het land te blijven, of een gerenommeerde visumagent. (Pas op, er zijn een paar valse.) De plaatsvervangend commandant van de Thaise immigratie kondigde een paar weken geleden aan dat:

Toeristen die na 26 september (het einde van de toeristenamnestie) niet naar huis kunnen terugkeren, wegens ziekte of niet in staat zijn om te vliegen, moeten een verlenging van hun verblijf aanvragen door een aanvraag in te dienen bij een Thais immigratiekantoor en hun medische verklaring te tonen waaruit blijkt dat ze zijn kan op dit moment niet reizen.
Degenen die niet in staat zijn om naar hun thuisland terug te keren vanwege een gebrek aan vluchten of andere omstandigheden, moeten een brief van de ambassade of het consulaat van hun land overleggen met het verzoek de vreemdeling tijdelijk in Thailand te blijven.

Toeristen hebben 5 dagen om een ​​brief van de ambassade van hun land te krijgen en hun visum te vernieuwen.

De Amerikaanse ambassade biedt een steunbrief aan, maar waarschuwt dat ze niet kunnen ingrijpen bij immigratiebeslissingen. Klik HIER voor een steunbrief van de Verenigde Staten.
De Britse ambassade zegt dat ze een brief kunnen sturen ter ondersteuning van aanvragen om bestaande visa voor Britse staatsburgers te verlengen. Om een ​​brief te krijgen, e-mail Bangkok.DocumentaryServices@fcdo.gov.uk of klik HIER voor meer informatie.
De Australische ambassade zegt dat toeristen Thailand moeten verlaten voor het einde van de uitstelperiode of moeten overstappen op een langetermijnvisum. De ambassade zal verzoeken om een ​​visumondersteuningsbrief in behandeling nemen vanwege uitgestelde vluchten of voor degenen die overstappen op een lange termijn visum. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish

A contribution from our Immigration expert Ronny de AllesWeter.

Get a visa or go to jail – Thai Immigration
“Overstaying the tourist visa is punishable by both a jail term and fine under the Immigration Act.”

Tourists have 5 days to renew their visa or they could get arrested. The current visa amnesty ends on September 26 and there isn’t going to be another sudden announcement for another grace period, according to immigration officials. Those who overstay will face arrest and be deported back to their home countries.

Immigration officials estimate there are more than 150,000 foreign nationals who need to have their tourist visas renewed. Immigration Bureau deputy spokesperson Pakpong Sai-ubol told the Bangkok Post that people without a valid visa after September 26 could face jail ..

“Overstaying the tourist visa is punishable by both a jail term and fine under the Immigration Act.”

Some foreigners who arrived on tourist visas earlier in the year have been in Thailand since late March when the Thai borders closed and many international flights were canceled due to the world coronavirus pandemic. The visa amnesty was renewed twice since many people were unable to their home countries, but now the amnesty is coming to an end. And not without warning. The deadline to have visas renewed by is Saturday and Immigration officials say they will enforce the end of the amnesty.

 

“Those who don’t renew their visas by this Saturday will face a daily fine.”

Immigration police say they also plan to track down the tourists by using the addresses kept in the database. They will be arrested and face legal action and probably deportation and could be blacklisted from re-entering Thailand in the future. Officially, those who overstay their visa by 90 days are barred from entering Thailand for 1 year. Those who overstay more than 10 years are banned for life.

There were hopes that the end of the visa amnesty could co-incide with the introduction of the new Special Tourist Visa so that those either unable to leave, due to lack of flights or problems returning to their home countries, could ‘roll over’ onto the new 90 day visas. But that has not been announced at this stage.

Some officials at the Immigration Bureau are concerned many tourists won’t turn up to renew their visas, an anonymous source told the Bangkok Post. Some believe many tourists would rather stay in Thailand illegally than go back to their home countries where the virus is still spreading. They’re also worried tourists might also start working illegally in Thailand.

But for some foreigners, renewing their visa is complicated. Numerous stories have emerged online of people, in a variety of personal situations, being unable to qualify for any of the visas currently on offer post-September 26. The Thaiger has received over 150 such stories in the past 2 months and there is an entire Facebook page dedicated to foreigners, either currently in Thailand without a means to remain here, or others who want to return.

 

 

Talk with the local immigration office about options to stay in the country, or a reputable visa agent. (Be careful, there are some phoney ones out there.) The Thai Immigration Deputy Commander announced a few weeks ago that:

Tourists unable to return home after September 26 (the end of the tourist amnesty), due to sickness or are unable to fly, are to apply for an extension of their stay by applying at a Thai Immigration office and presenting their medical certificate certifying they are unable to travel at this time.
Those who are unable to return to their home countries because of a lack of flights or any other circumstances must present a letter from their country’s embassy or consulate requesting that the foreigner can continue to temporarily stay in Thailand.

Tourists have 5 days to get a letter from their country’s embassy and get their visa renews.

The United States Embassy offers a letter of support, but warns that they cannot intervene with immigration decisions. To get a letter of support from the United States click HERE.
The British Embassy says they can issue a letter to support applications to extend existing visas for British nationals. To get a letter, email Bangkok.DocumentaryServices@fcdo.gov.uk or click HERE for more information.
The Australian Embassy says tourists should depart Thailand before the end of the grace period or convert to a long term visa. The embassy will consider requests for a visa support letter due to postponed flights or for those transferring to a long term visa. 

Thanks to the sponsors.

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com