Door massa toerisme te voorkomen. By preventing mass tourism.

Thais news online.Pucket  leeg strand.

3000 Fans,eigen youtube kanaal,Engeltalige editie.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Terwijl het toerisme in Thailand tot stilstand kwam tijdens de Covid-19-pandemie, keerde de kustwateren van Koh Hae in Phuket terug naar een gezondere tint blauw.

Thailand staat een enorme uitdaging te wachten terwijl er plannen gaande zijn om het land open te stellen om de toeristenindustrie te redden: hoe een nieuwe ronde van milieu-aanvallen door massatoerisme te voorkomen.

Toegegeven, de toeristenindustrie is de grootste verdiener van het land. Maar de massale toestroom van toeristen overtreft ver de draagkracht van het land, wat een zware tol heeft geëist van de natuurlijke omgeving.

Het is waar dat de wereldwijde Covid-19-pandemie de toeristenindustrie tot stilstand heeft gebracht en bedrijven en miljoenen banen heeft vernietigd. Maar de snelle regeneratie van de natuur in slechts een paar maanden tijdens de lockdown werpt ook licht op hoe een balans te vinden tussen korte- en langetermijnwinst op weg naar duurzaam toerisme wanneer het land klaar is om weer verder te gaan.

Het antwoord komt van een stroom goed nieuws uit de kustzeeën die het land het broodnodige moreel hebben gegeven te midden van de somberheid van het coronavirus.

Jaws of life
Experts ontrafelen de sleutel tot duurzaam erfgoed in de creatieve stad Sukhothai
Supattanapong: economie die binnen 2 jaar weer op ‘normale niveaus’ is teruggekeerd

In Phuket is de zee voor het strand van Patong turkoois en kristalhelder geworden. In Trang werd een grote groep van 30 doejongs gespot nabij het eiland Ko Libong. Een zeldzaam ras van zeeschildpadden dook ook weer op op de Juhoi-kaap van het eiland.

In Samui maakten ook de met uitsterven bedreigde groene schildpadden (tao tanu) een comeback om meer dan 200 eieren op het strand te leggen, de eerste keer in zes jaar. Na het uitkomen zijn de babyschildpadden veilig teruggekeerd naar de zee te midden van de grote opwinding en trots van de lokale bevolking. In Krabi werd ook een grote school van zo’n 50 zwartpuntrifhaaien gespot.

In Phangnga zagen mariniers ongeveer 20 zwartpuntrifhaaien bij een populair strand in het Mu Ko Similan Marine National Park. Een grote school van 100 tuimelaars verscheen weer in het gebied. Ongeveer vier tot vijf met uitsterven bedreigde lederschildpadden (tao mafuang) keerden ook terug om eieren te leggen op de stranden van Phangnga en Phuket. Het aantal eieren dat ze legden was het hoogste in 20 jaar.

Het is duidelijk. Het aantal toeristen en toeristische activiteiten heeft een directe impact op de gezondheid van kustzeeën, zeedieren en andere natuurlijke hulpbronnen.

De regeneratie van het mariene ecosysteem is snel zichtbaar, zoals blijkt uit de terugkeer van dieren in het wild binnen een paar maanden nadat het land zijn deuren sloot voor toeristen.

Het is duidelijk. De natuur kan snel herstellen als ze de kans krijgt. Het beheer van de draagkracht van de toeristische sites is daarom de sleutel tot het nieuw leven inblazen van aangetaste ecosystemen en om hun gezondheid te behouden als de duurzame bron van inkomsten uit toerisme van het land.

Het is belangrijk voor Thailand om de kustzeeën niet opnieuw te laten verwoesten door ecologisch destructief massatoerisme.

Dit is waar de “blauwe economie” om de hoek komt kijken.

De “blauwe economie” is het duurzame gebruik en beheer van oceanen en kusttoerisme, niet alleen om de nationale economie te dienen, maar ook om de manier van leven van de lokale bevolking te dienen, met behoud van de gezondheid van de oceanen, zeeën en kusten.

Er zijn inspanningen geleverd om van de Blauwe Economie de kern te maken van de duurzame ontwikkeling van de hulpbronnen van de zee en de kust in Thailand. Helaas hebben ze nog geen wortel geschoten. Dit moet veranderen.

Het snelle herstel van mariene hulpbronnen en dieren in het wild na de vermindering van toeristen en toeristische activiteiten na de Covid-19 pandemie toont aan dat de blauwe economie de juiste keuze is. De overheid moet de blauwe economie versnellen en concrete maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de kusthulpbronnen gezond en veilig blijven voor langdurig gebruik.

De kustlijnen van Thailand zijn meer dan 3.100 kilometer lang en beslaan 23 provincies. De maritieme zone van het land is meer dan 320.000 vierkante kilometer of ongeveer 60% van het land. De economische waarde van de kustzeeën is enorm.

Volgens een studie van de Subcommissie Kennismanagement voor Nationale Mariene Belangen hebben de mariene hulpbronnen meer dan 24 biljoen baht opgeleverd voor de nationale economie. De geldwaarde is afkomstig van kusttoerisme, visserij, aquacultuur, offshore olie- en gasproductie en commerciële maritieme handel.

Een studie van het Thailand Development Research (TDRI) toont ook aan dat de blauwe economie kan worden bereikt door middel van verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat het kusttoerisme de draagkracht niet overschrijdt.

Bijvoorbeeld door het aantal toeristen te beperken en de activiteiten aan het strand te reguleren door middel van strikte zonering, of het nu gaat om accommodatie, voedselverkoop of kustvisserij. Het aantal hotels en andere accommodaties moet worden beperkt onder de laadcapaciteit. De jaarlijkse sluiting van nationale mariene parken is ook nodig om de natuur te laten herstellen. Dit alles is bedoeld om de kustzeeën in staat te stellen inkomsten te genereren voor de nationale economie en tegelijkertijd de gezondheid van de mariene hulpbronnen in stand te houden.

Noodzaak leidt tot creativiteit.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish Edition

 

Pucket 

As tourism ground to a halt in Thailand during the Covid-19 pandemic, the coastal waters of Koh Hae in Phuket returned to a healthier hue of blue.

A huge challenge awaits Thailand as plans are afoot to open up the country to rescue the tourism industry: How to prevent a new round of environmental onslaught from mass tourism.

True, the tourism industry is the country’s biggest income earner. But the massive influx of tourists far exceeds the country’s carrying capacity which has dealt a heavy toll on the natural environment.

True, the global Covid-19 pandemic has brought the tourism industry to a standstill, destroying businesses and millions of jobs. But the rapid regeneration of nature in just a few months during the lockdown also sheds light on how to strike a balance between short- and long-term gains towards sustainable tourism when the country is ready to move on again.

The answer comes from a stream of good news from the coastal seas which have given the country much-needed morale amid the coronavirus gloom.

 

 

In Phuket, the sea in front of Patong beach has become turquoise and crystal-clear. In Trang, a large group of 30 dugongs were spotted near the island of Ko Libong. A rare breed of sea turtles also reappeared on the island’s Juhoi Cape.

In Samui, the endangered green turtles (tao tanu) also made a comeback to lay more than 200 eggs on the beach, the first time in six years. After hatching, the baby turtles safely returned to the sea amid the locals’ great excitement and pride. A big school of some 50 black-tipped reef sharks were also spotted in Krabi.

In Phangnga, marine guards spotted about 20 blacktip reef sharks near a popular beach in the Mu Ko Similan Marine National Park. A big school of 100 bottlenose dolphins reappeared in the area. Around four to five endangered leatherback turtles (tao mafuang) also returned to lay eggs on the beaches of Phangnga and Phuket. The number of eggs they laid were the highest for 20 years.

It’s evident. The number of tourists and tourism activities have a direct impact on the health of coastal seas, marine wildlife and other natural resources.

The regeneration of the marine ecosystem is quickly visible, as proven by the return of wildlife in a few months after the country closed its doors to tourists.

It’s clear. Nature can quickly rebound when given the chance. Managing the carrying capacity of the tourist sites is, therefore, key to reviving deteriorated ecosystems and to maintaining their health as the country’s sustainable source of tourism income.

It is important for Thailand not to let the coastal seas be ruined once again by environmentally destructive mass tourism.

This is where the “Blue Economy” comes in.

The “Blue Economy” is the sustainable use and management of ocean resources and coastal tourism not only to serve the national economy, but also the locals’ way of life, while preserving the health of the oceans, seas, and coasts.

There have been efforts to make the Blue Economy the core of sustainable development of marine and coastal resources in Thailand. Unfortunately, they have not taken root yet. This has to change.

The quick recovery of marine resources and wildlife following the reduction of tourists and tourist activities after the Covid-19 pandemic shows that the Blue Economy is the way to go. The government needs to speed up the Blue Economy and mete out concrete measures to ensure that the coastal resources remain healthy and secure for long-term use.

Thailand’s coastal lines are more than 3,100 kilometres long, covering 23 provinces. The country’s maritime zone is more than 320,000 square kilometres or about 60% of the country’s land. The economic value from the coastal seas is immense.

According to a study by the Sub-committee on Knowledge Management for National Marine Interests, the marine resources have generated more than 24 trillion baht for the national economy. The monetary value comes from coastal tourism, fishery, aquaculture, offshore oil and gas production, and commercial marine trading.

A study by the Thailand Development Research (TDRI) also shows that the Blue Economy can be achieved through various measures to ensure that coastal tourism does not exceed the carrying capacity.

For example, by restricting the number of tourists and regulating beachfront activities through strict zoning, be it for accommodation, food selling, or coastal fishing. The number of hotels and other accommodations must be limited under the carrying capacity. The annual closing of national marine parks is also necessary to allow nature to recover. All this is to allow the coastal seas to generate income for the national economy while sustaining the health of marine resources.

Necessity breeds creativity. That is also true in the time of Covid-19. Locked up by city lockdowns, people need to harvest the digital economy more intensely, leading to efficiency and greater productivity in many areas.

Working from home, for example, has reduced the need for transportation, cutting both financial and environmental costs. Online shopping cuts investment and transaction expenses, benefiting both business operators and consumers. Internet banking and e-commerce have also reduced production and labour costs. The scarce resources are then saved to service the country’s other needs.

Despite massive financial losses, the economic crisis from the pandemic offers many valuable lessons for the country. We should not let them go to waste. Instead, we should use them to create a new normal that prioritises sustainable uses of natural resources. As the country reconsiders opening the borders to tourism, it should heed the message from the sea turtles, dolphins, and reef sharks in the Andaman Sea.

Respect nature’s limits. Preserve the environment. Don’t kill the goose that lays golden eggs with mass tourism. If not, the collapse of marine resources is near. For that, we cannot blame the pandemic. Only our short-sightedness. And greed.

Thanks to the sponsors.

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com