daling van het binnenlands toerisme te verwachten.

 

 

Minister says lack of foreign visitors will have knock-on effect for domestic tourismThais news,

3000 fans,Weblog 2 talig,Instagram,Youtube,TikTok,FB,Twitter.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze fan,

Hugo Pannekoek Haarlem.(bron Bangkokpost)

De Minister zegt dat een gebrek aan buitenlandse bezoekers een domino-effect zal hebben op het binnenlands toerisme
De minister van Toerisme zegt dat Thailand een aanzienlijke daling van het binnenlands toerisme kan verwachten, tenzij het internationale toerisme nieuw leven wordt ingeblazen. Volgens een rapport van Bangkok Post zegt Phiphat Ratchakitprakarn dat de lokale toerismecijfers 40% bedragen van wat ze waren in 2019, en dat ze naar verwachting verder zullen dalen zodra de stimuleringsregeling voor binnenlands reizen aan het einde van het jaar afloopt. De regeling is sinds de introductie in juli meerdere keren verlengd, met recente oproepen om deze te verlengen tot december 2021.

Phiphat zegt dat er een moeilijk jaar in het verschiet ligt en dat het herstel van Thailand uitdagender zal zijn dan na de Aziatische financiële crisis van 1997, vanwege de bredere economische impact van de Covid-19-pandemie. Hij voegt eraan toe dat de terugkeer van buitenlandse toeristen essentieel is voor economisch herstel en zegt dat het speciale toeristenvisum weliswaar een begin is, maar niet genoeg.

“We hebben een precair jaar voor binnenlands toerisme op ons te wachten in 2021, waarbij het aantal reizen en ontvangsten mogelijk daalt tot 15% van 2019. We mogen geen grote dingen verwachten van de STV, maar het kan lokale gemeenschappen voorbereiden op een terugkeer van internationale aankomsten en effenen de weg voor verdere versoepeling van beperkingen in de volgende fase. “

De minister zegt dat lokale ondernemers hem tijdens reizen naar 5 of 6 provincies vertelden dat ze vrezen voor hun voortbestaan ​​als de huidige situatie aanhoudt. Het Ministerie van Toerisme heeft overeenstemming bereikt over een herstelfonds ter waarde van 50-100 miljard baht om te helpen, dat ter goedkeuring is voorgelegd aan het Ministerie van Financiën.

“Minstens 50% van de toerismegerelateerde bedrijven zullen definitief sluiten als ze pas medio volgend jaar effectieve maatregelen van de overheid kunnen krijgen. Maar we kunnen ze niet laten verdwijnen, omdat Thailand een tekort zal hebben aan bedrijven die toeristen kunnen huisvesten als het hopelijk beter gaat. “

De regering overwoog de quarantaine te verminderen van 14 dagen naar 10 dagen voor aankomsten uit landen met een laag risico, maar dat voorstel ligt nu in de ijskast. Vorige week werd gemeld dat functionarissen besprekingen met China plannen over de vorming van een reisbel zonder quarantaine tussen beide landen. Phiphat hoopt dat de regeling op tijd voor Chinees Nieuwjaar in februari kan worden ingevoerd.

“Nu hebben we elk segment van de toeristenindustrie nodig om herstel te bewerkstelligen. Maar dit hangt ervan af hoe elk land zijn burgers gemakkelijk heen en weer laat vliegen.

Het is duidelijk dat er ook gesprekken zijn gepland met functionarissen in Japan, Vietnam, Australië en Nieuw-Zeeland, hoewel de laatste twee op dit moment strikte beperkingen hebben op reizen naar het buitenland. De Zuid-Koreaanse ambassade zegt dat golfers naar Thailand mogen reizen voor training, op voorwaarde dat ze in quarantaine gaan. De Thaise regering overweegt een voorstel om golfbanen met hotelaccommodatie te gebruiken als alternatieve quarantainevoorzieningen van de lokale staat.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish weblog.

 

Minister says lack of foreign visitors will have knock-on effect for domestic tourism

The Tourism Minister says Thailand can expect a significant drop in domestic tourism unless international tourism is revived. According to a Bangkok Post report, Phiphat Ratchakitprakarn says local tourism figures are 40% of what they were in 2019, and are expected to drop further once the domestic travel stimulus scheme ends at the end of the year. The scheme has gone through multiple extensions since its introduction in July, with recent calls to extend it to December 2021.

Phiphat says a tough year lies ahead and that Thailand’s recovery will be more challenging than after the 1997 Asian financial crisis, due to the broader economic impact of the Covid-19 pandemic. He adds that the return of foreign tourists is essential to economic recovery and says that, while the Special Tourist Visa is a start, it is not enough.

“We have a precarious year for domestic tourism waiting for us in 2021, with the number of trips and receipts possibly going down to 15% of 2019. We shouldn’t expect big things from the STV, but it can prepare local communities for a return of international arrivals and pave the way for further relaxation of restrictions in the next phase.”

The minister says that during trips to 5 or 6 provinces, local business operators told him they fear for their survival if the current situation continues. The Tourism Ministry has agreed a recovery fund worth 50 -100 billion baht in order to help, which has been submitted to the Finance Ministry for approval.

“At least 50% of tourism-related businesses will permanently close if they cannot receive any effective measures from the government until the middle of next year. But we cannot let them disappear, because Thailand will be short on businesses that can accommodate tourists when things hopefully pick up.”

The government had been considering reducing quarantine from 14 days to 10, for arrivals from “low-risk” countries, but that proposal has now been shelved. Last week, it was reported that officials are planning talks with China regarding the formation of a no-quarantine travel bubble between both countries. Phiphat says it’s hoped the scheme can be put in place in time for Chinese New Year in February.

“Now, we need every segment of the tourism industry to help bring about a recovery. But this will depend on how each country lets their citizens easily fly back and forth.”

It’s understood talks are also planned with officials in Japan, Vietnam, Australia and New Zealand, although the latter 2 have strict restrictions on overseas travel at this time. The South Korean embassy says golfers will be permitted to travel to Thailand for training, provided they quarantine. The Thai government is considering a proposal to use golf courses with hotel accommodation as alternative local state quarantine facilities.

Thanks to the Sponsors.

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.co