Mogelijke oorzaken van een altijd verstopte neus in bed: Het is uit het leven gegrepen Nr 165

3000 fans/volgers.ze kunnen niet meer om ons heen.

 

 Altijd verstopte neus tijdens slapen: oorzaken en tips.

Dokter Jhon geefd raad.

Mevrouw Marie De Neus vroeg raad aan de Dokter over haar verstopte  neus  tijdens het slapen.

Dhr Jhon gaf gaar gratis een goed advies.

Kan diverse oorzaken hebben.Ze schreef ik ben vrouw 54 jaar weeg 56 kg ben 156 groot,gebruik geen medicatie mijnlongen zijn prima ik sport veel.

 

Altijd verstopte neus tijdens slapen: oorzaken en tips

Heb je last van een altijd verstopte neus tijdens het slapen en wanneer je wakker wordt ’s ochtends? We laten zien wat mogelijke oorzaken zijn. En we geven tips om er (zo veel mogelijk) vanaf te komen, als het veroorzaakt wordt door huisstofmijtallergie.

Mogelijke oorzaken van een altijd verstopte neus in bed:

 

 • Huisstofmijtallergie

 • Chronische verkoudheid en griep

 • Chronische holte-ontsteking

 • Aangetaste neusslijmvliezen

 • Poliep achterin je neus

 • Scheefstaand neustussenschot

Meest voorkomende oorzaak: Huisstofmijtallergie

 

De meest voor de hand liggende oorzaak is huisstofmijtallergie. Als je daar inderdaad allergisch voor bent, is het logisch dat je vooral ’s nachts en ’s morgens last hebt van een verstopte neus: in je bed zitten miljoenen mijten. Gezamenlijk produceren die immens veel uitwerpselen. Die komen in de lucht en jij ademt ze in, waardoor de allergie getriggerd wordt.

Ook als je nooit eerder last had van huisstofmijt, kun je ‘opeens’ allergisch zijn.

Andere symptomen van huisstofmijtallergie:

 • Loopneus

 • Jeukende neus

 • Niezen (vaak ook niesbuien, met name als je wakker wordt)

 • Rode ogen

 • Jeuk om en rond de ogen

 • Tranende ogen

 • Gezwollen oogleden

 • Benauwdheid (vaak nadat je je bed hebt opgemaakt, of een stofzuigerzak verwisselt of leegmaakt)

 • Piepende ademhaling

 • Kortademigheid

 • Hoesten

 • Huiduitslag

 • (Erger wordend) eczeem

 • Jeuk op verschillende plekken

 • Galbulten

 • Vaak wakker worden ’s nachts / slecht slapen

 • Vermoeidheid

 • Hoofdpijn (drukkend gevoel in je voorhoofdsholtes doordat het vocht uit je bijholten niet afgevoerd worden door een blokkade)

 • Keelirritatie met jeuk achterin je mond of keel

 

Als een paar of aantal van bovenstaande symptomen herkenbaar zijn voor je, is de kans groter dat je inderdaad allergisch bent voor huisstofmijt. Vraag je huisarts om je te laten testen op huisstofmijtallergie.

Lees verder over huisstofmijtallergie symptomen en klachten.

Tips tegen altijd verstopte neus tijdens slapen

Tip 1: Laat allereerst de oorzaak vaststellen

Wat de oorzaak van je altijd verstopte neus ook is: als je er iedere dag en al lange tijd last van hebt, raadpleeg een arts. Die zal je waarschijnlijk eerst testen op allergieën. Als daar niets uitkomt, gaat hij op zoek naar andere oorzaken.

Blijf er sowieso niet mee rondlopen! Pas wanneer je de oorzaak weet, kun je gericht iets doen tegen je klachten.

Tip 2: Pas op met neussprays

Veel mensen gebruiken neussprays tegen een verstopte neus. Dat is ook logisch: een neusspray heeft snel resultaat, hoewel het effect niet lang duurt.

Als je slechts kort last hebt van verstopping, bijvoorbeeld bij reguliere verkoudheid, is een neusspray een prima oplossing. Maar bij chronische verstopping niet. Als je neusspray te lang gebruikt, kan dat schadelijk zijn voor je neus. Je kunt er zelfs verslaafd aan raken!

Vraag je arts om advies over hoe lang en welke neusspray je kunt gebruiken. Er bestaan bijvoorbeeld ook neussprays die je wél langer mag gebruiken.

 

Tip 3: Snuit zachtjes en haal zachtjes je neus op

Hard je neus ophalen en snuiten zorgt er juist voor dat je méér last krijgt van een verstopte neus. Op die manier zorg je er namelijk voor dat de bacteriën zich door je andere (bij)holtes verspreiden. Daardoor loop je meer risico op holte-ontstekingen, oorontsteking of keelontsteking.

Snuit daarom zachtjes, en doe hetzelfde wanneer je je neus ophaalt.

Is huisstofmijtallergie bij jou de oorzaak?

 

Dan moet je weten dat je er heel veel aan kunt doen om je verstopte neus én andere klachten tijdens het slapen – én overdag – te verlichten. Natuurlijk zijn er medicijnen, maar er zijn veel manieren om die zo overbodig mogelijk te maken.

Op internet vind je veel adviezen bij huisstofmijtallergie. Wij hebben de fabels en mythes voor je gescheiden van de tips die écht werken. Al die tips hebben we vervolgens bijeengebracht in het gratis te downloaden ‘Anti-Huisstofmijt Actieplan’. Voer het actieplan uit als je allergisch bent, en je zult veel minder last hebben van een altijd verstopte neus tijdens het slapen.

 

Het belangrijkste advies:

Start op de plek waar de meeste huisstofmijten zitten: Je bed! Gebruikt Anti-Huisstofmijt hoezen. De anti-allergie kussensloopmatrashoes en dekbedovertrek van Cara C’air houden 98% van de allergenen tegen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish weblog

 

Possible causes of an always stuffy nose in bed.

 

3000 fans/followers. they can’t ignore us anymore.

Always stuffy nose while sleeping: causes and tips.
Doctor Jhon advises.
Mrs. Marie De Neus asked the Doctor for advice about her stuffy nose while sleeping.
Mr Jhon gave good advice for free.

Can have various causes. She wrote I am a woman 54 years old weigh 56 kg I am 156 tall, do not use medication my lungs are fine I exercise a lot.

 

Allergy Complaints
Always stuffy nose while sleeping: causes and tips
Do you suffer from an always stuffy nose while sleeping and when you wake up in the morning? We show what the possible causes are. And we give tips to get rid of it (as much as possible) if it is caused by a house dust mite allergy.
Possible causes of an always stuffy nose in bed:

 

House dust mite allergy
Chronic cold and flu
Chronic Cavity Inflammation
Affected nasal mucosa
Polyp in the back of your nose
skewed nasal septum
Most common cause: House dust mite allergy

 

The most obvious cause is dust mite allergy. If you are indeed allergic to it, it is logical that you mainly suffer from a stuffy nose at night and in the morning: there are millions of mites in your bed. Together they produce an immense amount of excrement. They become airborne and you breathe them in, triggering the allergy.
Even if you have never suffered from dust mites before, you can ‘suddenly’ be allergic.

 

 

 

Other symptoms of dust mite allergy:
Running nose
Itchy nose
Sneezing (often also sneezing, especially when you wake up)
Red eyes
Itching around the eyes
Tearing eyes
swollen eyelids
Shortness of breath (often after you make your bed, or change or empty a vacuum cleaner bag)
Wheezing
shortness of breath
Cough
Skin rash
(Getting worse) eczema
Itching in different places
Hives
Frequently waking up at night / sleeping badly
Fatigue
Headache (pressure in your sinuses because the fluid from your sinuses is not drained by a blockage)
Throat irritation with itching in the back of your mouth or throat

 

If you recognize some or all of the above symptoms, there is a higher chance that you are indeed allergic to dust mites. Ask your doctor to get you tested for dust mite allergy.
Read more about house dust mite allergy symptoms and complaints.
Tips against always stuffy nose while sleeping
Tip 1: First of all, have the cause determined
Whatever the cause of your always stuffy nose, if you have it every day and for a long time, see a doctor. They will probably test you for allergies first. If nothing comes of it, he looks for other causes.
Don’t keep walking around with it anyway! Only when you know the cause, you can take action against your complaints.
Tip 2: Be careful with nasal sprays
Many people use nasal sprays for a stuffy nose. That makes sense: a nasal spray has quick results, although the effect does not last long.
If you only suffer from constipation for a short time, for example with a regular cold, a nasal spray is a great solution. But not with chronic constipation. Using nasal spray for too long can harm your nose. You can even get addicted to it!
Ask your doctor for advice on how long and which nasal spray to use. For example, there are also nasal sprays that you can use for a longer period of time.

 

 

 

Tip 3: Blow gently and gently blow your nose
Blowing your nose hard and blowing it actually makes you more prone to a stuffy nose. That way you ensure that the bacteria spread through your other sinuses. This puts you at greater risk of sinus infections, ear infections or throat infections.
Therefore, blow gently, and do the same when you turn your nose up.
Is dust mite allergy the cause for you?

 

 

 

 

Then you should know that you can do a lot to relieve your stuffy nose and other complaints while sleeping – and during the day. Of course there are medicines, but there are many ways to make them as unnecessary as possible.
You will find a lot of advice on house dust mite allergies on the internet. We have separated the fables and myths for you from the tips that really work. We then collected all these tips in the ‘Anti-House Dust Mite Action Plan’, which you can download for free. Carry out the action plan if you are allergic, and you will be much less troubled by an always stuffy nose while sleeping.

 

 

The most important advice:
Start where most dust mites are: Your bed! Used Anti-House dust mite covers. The anti-allergy pillowcase, mattress cover and duvet cover from Cara C’air block 98% of the allergens.

Thanks to the sponsors.

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

                                    udonthanicityweblog@gmail.com

                                           

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Condo apartment te huur udonthani.

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com