Hij zei dat hij had gehoord over lockdown bangkok . Het is uit het leven gegrepen. Nr 200

 

   

Al 10 jaar de beste weblog.

3000 fans/volgers,website ook in het Engels.

 

Ze kunnen niet meer om ons heen.!!!!!

Een bijdrage van een fan  Jeroen Covidmans uit Eindhoven

Werknemers bereiden woensdag slaapvertrekken voor Covid-19-patiënten voor in Wat Pak Bor in het district Suan Luang, Bangkok.

 

De tempel zal zijn meditatiecentrum openen om mensen met milde symptomen te huisvesten voordat ze worden doorverwezen naar behandelfaciliteiten. De tempel heeft tot 170 plaatsen voor patiënten. 
Werknemers bereiden woensdag slaapvertrekken voor Covid-19-patiënten voor in Wat Pak Bor in het district Suan Luang, Bangkok. De tempel zal zijn meditatiecentrum openen om mensen met milde symptomen te huisvesten voordat ze worden doorverwezen naar behandelfaciliteiten. De tempel heeft tot 170 plaatsen voor patiënten. 
Een afsluiting kan worden overwogen om de verspreiding van Covid-19 in te dammen als het aantal nieuwe gevallen blijft toenemen, zei secretaris-generaal Natthapol Nakpanich van de Nationale Veiligheidsraad.

 

Ondertussen sloot het Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) niet uit dat het aantal nieuwe gevallen volgende week zou stijgen tot 10.000 per dag, gezien de snelle opkomst van de zeer overdraagbare Delta-variant.

Gen Natthapol Nakpanich, hoofd van het operatiecentrum van de CCSA, zei dat de CCSA bereid zou zijn om elk voorstel van het ministerie van Volksgezondheid in overweging te nemen voor een afsluiting om Covid-19-uitzendingen in te dammen.

 

Hij zei dat hij had gehoord over een lockdown.

Er was tot nu toe geen officieel voorstel, maar als het werd voorgesteld, was het centrum klaar om het te overwegen.

 

 

“Mensen zouden het begrip ‘lockdown’ goed moeten begrijpen. Maatregelen, waaronder een avondklok, die de regering in april vorig jaar nam, zouden kunnen worden opgevat als een lockdown, maar de beperkingen die daarna werden opgelegd, zoals het sluiten van bedrijven en een verbod op het verkeer van mensen — waren niet,” zei hij.

Op de vraag of de zaak aan de orde zou komen tijdens de vergadering van de CCSA op 12 juli, zei generaal Natthapol dat het eerder zou kunnen komen als het aantal infecties en sterfgevallen zou stijgen.

“We kunnen vijftien dagen wachten om de situatie te beoordelen”, zei generaal Natthapol. “We moeten met alle factoren rekening houden.

“In de tussentijd moeten we naar andere zaken kijken, zoals controles op het verkeer van mensen en het oplossen van het probleem van de beddentekorten. We gaan niet alleen zitten kijken naar de cijfers.”

 

 

 

 

Op de vraag of een lockdown alleen zou worden opgelegd in gebieden waar de Delta-variant van het Covid-19-virus hoogtij viert, of voor het hele land, zei generaal Natthapol dat de nadruk zou worden gelegd op Bangkok en de omliggende provincies, samen met de vier zuidelijke grensprovincies. Andere delen van het land kunnen onder semi-lockdown worden geplaatst.

Hij zei verder dat een totale afsluiting ernstige gevolgen zou hebben voor mensen die van mond tot mond leven en mensen zonder vast inkomen.

“Volgens het ministerie van Financiën is er tijdens de lockdown van april 2020 bijna 300 miljard baht uitgegeven aan herstelmaatregelen. Als we het opnieuw zouden doen, zouden we veel geld hebben gevonden om mensen te compenseren voor hun ontberingen”, zei hij.

Apisamai Srirangson, assistent-woordvoerster van de CCSA, zei dat de Medical Association of Thailand haar bezorgdheid had geuit over de huidige transmissiesnelheid nadat de Delta-variant vorige maand in Thailand was gevonden.

“Momenteel hebben we de cijfers zien stijgen van 1.000 naar 2.000 en 4.000. Er wordt geschat dat het aantal volgende week 10.000 per dag kan bereiken [als het zo doorgaat]”, zei ze.

 

 

De meeste infecties in Bangkok waren nu van de zeer besmettelijke Delta-variant van het virus en het verspreidde zich naar provincies, zei dr. Apisamai.

Sinds april hadden Covid-19-uitzendingen uit de gebieden van Groot-Bangkok zich verspreid naar 40 provincies, gedragen door mensen die naar huis terugkeerden, zei ze.

Ze zei dat de subcommissie van de CCSA ook sprak over het verbeteren van de capaciteit om besmette mensen met ernstige symptomen van hun huis naar ziekenhuizen te verplaatsen en om het aantal bedden te vergroten door een veldhospitaal op de luchthaven van Suvarnabhumi op te zetten.

Het veldhospitaal met 5.000 bedden gaat waarschijnlijk volgende maand open. Zo’n 1360 bedden zullen beschikbaar zijn voor patiënten met ernstige symptomen en de rest voor patiënten met minder ernstige aandoeningen.

 

Met dank aan onze sponsors.

Scrol omlaag voor de Engelse editie.

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.udonthaniweblog Inglish edition.

 

Workers prepare sleeping quarters for Covid-19 patients at Wat Pak Bor in Bangkok’s Suan Luang district on Wednesday. The temple will open its meditation center to accommodate people with mild symptoms before being referred to treatment facilities. The temple has up to 170 places for patients.  
Workers prepare sleeping quarters for Covid-19 patients at Wat Pak Bor in Bangkok’s Suan Luang district on Wednesday. The temple will open its meditation center to accommodate people with mild symptoms before being referred to treatment facilities. The temple has up to 170 places for patients. 
A lockdown may be considered to contain the spread of Covid-19 if the number of new cases continues to rise, National Security Council Secretary-General Natthapol Nakpanich said.

 

 

 

Meanwhile, the Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) has not ruled out the number of new cases rising to 10,000 a day next week, given the meteoric rise of the highly transmissible Delta variant.

Gen Natthapol Nakpanich, chief of the CCSA’s operations center, said the CCSA would be willing to consider any proposal from the Ministry of Health for a lockdown to contain Covid-19 broadcasts.

He said he had heard about a lockdown. There had been no official proposal until now, but if it was proposed, the center was ready to consider it.

“People should understand the concept of ‘lockdown’. Measures, including a curfew, which the government took in April last year, could be interpreted as a lockdown, but the restrictions imposed afterwards, such as closing businesses and a ban on the movement of people — were not,” he said.

Asked if the matter would come up at the CCSA’s July 12 meeting, General Natthapol said it could come sooner if the number of infections and deaths rose.

 

“We can wait 15 days to assess the situation,” General Natthapol said. “We have to take all factors into account.

“In the meantime, we need to look at other things, like controlling people’s traffic and solving the problem of bed shortages. We’re not just going to sit and look at the numbers.”

Asked whether a lockdown would be imposed only in areas where the Delta variant of the Covid-19 virus is rampant, or for the entire country, General Natthapol said emphasis would be placed on Bangkok and the surrounding provinces, together. with the four southern border provinces. Other parts of the country may be placed under semi-lockdown.

He went on to say that a total lockdown would have serious consequences for people living by word of mouth and those without a fixed income.

“According to the Ministry of Finance, almost 300 billion baht was spent on recovery measures during the April 2020 lockdown. If we did it again, we would have found a lot of money to compensate people for their hardships,” he said.

Apisamai Srirangson, assistant spokeswoman for the CCSA, said the Medical Association of Thailand had raised concerns about the current transmission rate after the Delta variant was found in Thailand last month.

 

 

 

 

“Currently, we’ve seen the numbers rise from 1,000 to 2,000 and 4,000. It’s estimated that the number could reach 10,000 a day next week [if it continues like this],” she said.

Most infections in Bangkok were now from the highly contagious Delta strain of the virus, and it has spread to provinces, Dr Apisamai said.

Since April, Covid-19 transmissions from Greater Bangkok areas had spread to 40 provinces, carried by people returning home, she said.

She said the CCSA subcommittee also talked about improving the capacity to move infected people with severe symptoms from their homes to hospitals and increasing the number of beds by setting up a field hospital at Suvarnabhumi airport.

The 5,000-bed field hospital is likely to open next month. Some 1,360 beds will be available for patients with severe symptoms and the rest for patients with less severe conditions.