Vraag een Vraag een visum aan of ga naar de gevangenis . Apply for a visa or go to jail Get a visa or go to jail – Thai Immigration.

   Thais news every day online

www.udonthaniweblog.nl 3000 fans.

Extra grote letters voor de bejaarden.En de weblog ook in de Engelse taal.

Een bijdrage van onze Immigration deskundige  Ronny de AllesWeter

 

Vraag een visum aan of ga naar de gevangenis – Thaise immigratie
“Overbelasting van het toeristenvisum wordt bestraft met zowel een gevangenisstraf als een boete volgens de immigratiewet.”

Toeristen hebben 5 dagen om hun visum te vernieuwen, anders kunnen ze worden gearresteerd. De huidige visumamnestie eindigt op 26 september en er zal volgens immigratieambtenaren geen nieuwe aankondiging komen voor een nieuwe uitstelperiode. Degenen die te lang blijven, worden gearresteerd en teruggestuurd naar hun thuisland.

Immigratieambtenaren schatten dat er meer dan 150.000 vreemdelingen zijn die hun toeristenvisum moeten laten verlengen. Pakpong Sai-ubol, plaatsvervangend woordvoerder van het Immigratiebureau, vertelde de Bangkok Post dat mensen zonder geldig visum na 26 september de gevangenis in zouden kunnen lopen.

“Overbelasting van het toeristenvisum wordt bestraft met zowel een gevangenisstraf als een boete volgens de immigratiewet.”

Sommige buitenlanders die eerder dit jaar met een toeristenvisum aankwamen, zijn sinds eind maart in Thailand, toen de Thaise grenzen sloten en veel internationale vluchten werden geannuleerd vanwege de wereldwijde pandemie van het coronavirus. De visumamnestie is twee keer verlengd omdat veel mensen niet naar hun thuisland konden, maar nu loopt de amnestie ten einde. En niet zonder waarschuwing. De deadline voor het verlengen van visa is zaterdag en immigratieambtenaren zeggen dat ze het einde van de amnestie zullen afdwingen.

“Degenen die hun visum aanstaande zaterdag niet hebben verlengd, krijgen een dagelijkse boete.”

De immigratiepolitie zegt ook van plan te zijn de toeristen op te sporen met behulp van de adressen die in de database worden bewaard. Ze zullen worden gearresteerd en gerechtelijk worden vervolgd en waarschijnlijk gedeporteerd, en kunnen op de zwarte lijst worden gezet om in de toekomst Thailand niet opnieuw binnen te komen. Officieel mogen degenen die hun visum met 90 dagen overschrijden, gedurende 1 jaar de toegang tot Thailand ontzegd. Degenen die langer dan 10 jaar blijven, worden levenslang verbannen.

Er was hoop dat het einde van de visumamnestie zou kunnen samenvallen met de introductie van het nieuwe speciale toeristenvisum, zodat degenen die ofwel niet konden vertrekken vanwege een gebrek aan vluchten of problemen bij het terugkeren naar hun thuisland, zouden kunnen ‘overstappen’ naar de nieuwe visa voor 90 dagen. Maar dat is in dit stadium niet aangekondigd.

Sommige functionarissen van het immigratiebureau zijn bezorgd dat veel toeristen niet komen opdagen om hun visa te verlengen, vertelde een anonieme bron aan de Bangkok Post. Sommigen geloven dat veel toeristen liever illegaal in Thailand verblijven dan terug te gaan naar hun thuisland waar het virus zich nog steeds verspreidt. Ze zijn ook bang dat toeristen ook illegaal gaan werken in Thailand.

Maar voor sommige buitenlanders is het verlengen van hun visum ingewikkeld. Er zijn online talloze verhalen verschenen over mensen die in verschillende persoonlijke situaties niet in aanmerking kwamen voor een van de visa die momenteel worden aangeboden na 26 september. De Thaiger heeft de afgelopen twee maanden meer dan 150 van dergelijke verhalen ontvangen en er is een hele Facebook-pagina gewijd aan buitenlanders, hetzij momenteel in Thailand zonder een middel om hier te blijven, of anderen die willen terugkeren.

Moet je blijven?

Praat met het plaatselijke immigratiekantoor over opties om in het land te blijven, of een gerenommeerde visumagent. (Pas op, er zijn een paar valse.) De plaatsvervangend commandant van de Thaise immigratie kondigde een paar weken geleden aan dat:

Toeristen die na 26 september (het einde van de toeristenamnestie) niet naar huis kunnen terugkeren, wegens ziekte of niet in staat zijn om te vliegen, moeten een verlenging van hun verblijf aanvragen door een aanvraag in te dienen bij een Thais immigratiekantoor en hun medische verklaring te tonen waaruit blijkt dat ze zijn kan op dit moment niet reizen.
Degenen die niet in staat zijn om naar hun thuisland terug te keren vanwege een gebrek aan vluchten of andere omstandigheden, moeten een brief van de ambassade of het consulaat van hun land overleggen met het verzoek de vreemdeling tijdelijk in Thailand te blijven.

Toeristen hebben 5 dagen om een ​​brief van de ambassade van hun land te krijgen en hun visum te vernieuwen.

De Amerikaanse ambassade biedt een steunbrief aan, maar waarschuwt dat ze niet kunnen ingrijpen bij immigratiebeslissingen. Klik HIER voor een steunbrief van de Verenigde Staten.
De Britse ambassade zegt dat ze een brief kunnen sturen ter ondersteuning van aanvragen om bestaande visa voor Britse staatsburgers te verlengen. Om een ​​brief te krijgen, e-mail Bangkok.DocumentaryServices@fcdo.gov.uk of klik HIER voor meer informatie.
De Australische ambassade zegt dat toeristen Thailand moeten verlaten voor het einde van de uitstelperiode of moeten overstappen op een langetermijnvisum. De ambassade zal verzoeken om een ​​visumondersteuningsbrief in behandeling nemen vanwege uitgestelde vluchten of voor degenen die overstappen op een lange termijn visum. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish

A contribution from our Immigration expert Ronny de AllesWeter.

Get a visa or go to jail – Thai Immigration
“Overstaying the tourist visa is punishable by both a jail term and fine under the Immigration Act.”

Tourists have 5 days to renew their visa or they could get arrested. The current visa amnesty ends on September 26 and there isn’t going to be another sudden announcement for another grace period, according to immigration officials. Those who overstay will face arrest and be deported back to their home countries.

Immigration officials estimate there are more than 150,000 foreign nationals who need to have their tourist visas renewed. Immigration Bureau deputy spokesperson Pakpong Sai-ubol told the Bangkok Post that people without a valid visa after September 26 could face jail ..

“Overstaying the tourist visa is punishable by both a jail term and fine under the Immigration Act.”

Some foreigners who arrived on tourist visas earlier in the year have been in Thailand since late March when the Thai borders closed and many international flights were canceled due to the world coronavirus pandemic. The visa amnesty was renewed twice since many people were unable to their home countries, but now the amnesty is coming to an end. And not without warning. The deadline to have visas renewed by is Saturday and Immigration officials say they will enforce the end of the amnesty.

 

“Those who don’t renew their visas by this Saturday will face a daily fine.”

Immigration police say they also plan to track down the tourists by using the addresses kept in the database. They will be arrested and face legal action and probably deportation and could be blacklisted from re-entering Thailand in the future. Officially, those who overstay their visa by 90 days are barred from entering Thailand for 1 year. Those who overstay more than 10 years are banned for life.

There were hopes that the end of the visa amnesty could co-incide with the introduction of the new Special Tourist Visa so that those either unable to leave, due to lack of flights or problems returning to their home countries, could ‘roll over’ onto the new 90 day visas. But that has not been announced at this stage.

Some officials at the Immigration Bureau are concerned many tourists won’t turn up to renew their visas, an anonymous source told the Bangkok Post. Some believe many tourists would rather stay in Thailand illegally than go back to their home countries where the virus is still spreading. They’re also worried tourists might also start working illegally in Thailand.

But for some foreigners, renewing their visa is complicated. Numerous stories have emerged online of people, in a variety of personal situations, being unable to qualify for any of the visas currently on offer post-September 26. The Thaiger has received over 150 such stories in the past 2 months and there is an entire Facebook page dedicated to foreigners, either currently in Thailand without a means to remain here, or others who want to return.

 

 

Talk with the local immigration office about options to stay in the country, or a reputable visa agent. (Be careful, there are some phoney ones out there.) The Thai Immigration Deputy Commander announced a few weeks ago that:

Tourists unable to return home after September 26 (the end of the tourist amnesty), due to sickness or are unable to fly, are to apply for an extension of their stay by applying at a Thai Immigration office and presenting their medical certificate certifying they are unable to travel at this time.
Those who are unable to return to their home countries because of a lack of flights or any other circumstances must present a letter from their country’s embassy or consulate requesting that the foreigner can continue to temporarily stay in Thailand.

Tourists have 5 days to get a letter from their country’s embassy and get their visa renews.

The United States Embassy offers a letter of support, but warns that they cannot intervene with immigration decisions. To get a letter of support from the United States click HERE.
The British Embassy says they can issue a letter to support applications to extend existing visas for British nationals. To get a letter, email Bangkok.DocumentaryServices@fcdo.gov.uk or click HERE for more information.
The Australian Embassy says tourists should depart Thailand before the end of the grace period or convert to a long term visa. The embassy will consider requests for a visa support letter due to postponed flights or for those transferring to a long term visa. 

Thanks to the sponsors.

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com

 

 

 

 

 

Diverse olieverf schilderijen te koop bij opbod via redactie udonthaniweblog.nl

 

                 

www.udonthaniweblog.nl 3000 fans. 

Ze kunnen niet meer om ons heen.   

 

 

De Eindhovense schilderes Bea Pennings bekend van haar prachtige schilderijen  heeft het gemaakt.

Wij hebben een olieverf schilderij  gesigneerd  door Bea Pennings ,dat gaan we verkopen aan de hoogste bieder.

Het opbieden gaat met 500 THB telkens omhoog.

Het is  groot 60×40 cm op linnen geschilderd. ingelijst.

U kunt  per email een bod  uitbrengen vraag naar onze voorwaarden .

Het eerste bod is reeds binnen  4000 THB  geboden door HM van Dongen Bangkok.

Tevens aangeboden  een schilderij  destijds door een olifant geschilderd in Changmai ingelijst voor vaste prijs 2000 THB

Alles te bezichtigen op de redactie.

Alle info via emaillowy.cremers.senior@gmail.com

 

Je kunt wat meemakenin Thailand. Huurborg ben je meestal kwijt is extra inkomen voor arme Thai.

udonthaniweblog.nl de beste weblog  met 3000  fans en nu ook TikTok  of TOK TIK  fb lowycremers senior.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

 

Beste lezers, Gezien op internet.

Heeft iemand ervaring met het niet terugbetalen van huurwaarborg door immokantoor Chiangmai properties? De laatste 10 jaren heb ik iedere keer een appartement gehuurd in Chiang Mai via Chiangmai properties. In december 2019, bij de beëindiging van het contract en na plaatsbeschrijving waarbij alles in orde werd bevonden, konden of wilden zij de huurwaarborg niet betalen.

We hebben geprotesteerd maar aangezien wij onze vlucht naar Brussel moesten nemen hadden we geen tijd meer om verdere stappen te ondernemen. Na schriftelijke belofte via mails om ons uiterlijk binnen de 2 weken terug te betalen en na herhaalde vraag van ons via mail werd uiteindelijk gemeld dat door corona en door boekhoudkundige problemen er eind augustus zou betaald worden.

Nu hebben we in september reeds 4 mails gestuurd waar helemaal niet meer op gereageerd wordt. We vrezen nu dat de firma volledig opgedoekt is nadat ze zich onrechtmatig verrijkt hebben met persoonlijke waarborgen.

Onze vraag is of er nog mensen gelijkaardige problemen gehad hebben met Chiangmai properties en wat we eventueel nog kunnen doen om ons geld terug te krijgen? Het gaat over 64.000 THB.

Tweede vraag is of iemand weet of die firma nog bestaat en hoe we dat te weten kunnen komen? Want hun website is niet meer actief.

Vriendelijk bedankt voor elke reactie.

Groet,

Rudy en Lucy

 Laat een reactie achter

Onze reactie wat een Thai eenmaal ontvangen heeft geeft hij nooit meer terug ha ha ha.

Je bent niet de enige die de borg niet terug krijgt, ik krijg ook nog 16.000 Bhat, diverse malen gevraagd, nooit gekregen, heb maar mijn verlies genomen, maar dat is wel echt Thai’s Reden; Farang hebben geld genoeg.

De beste oplossing voor dit probleem is gewoon de laatste  maand geen huur meer  betalen.

Met dank aan onze Sponsors.

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com

 

Psv voetbal in Thailand gratis via internet kijken,gratis foxsport6.,Ziggo enz.

Thais nieuws elke dag.

Ze kunnen niet meer om ons heen.,3000 fans.

Een bijdrage van de redactie.

Met een tv kastje en een vpn kan je alle sport gratis volgen ook Ziggo en Foxsport

Echter wij kijken gratis via internet  via het volgende kanaal naar alle  voetbal.:

Je klikt  live TV   RU  nederlands aan  prima beeld en geen storingen.

 

                         Live tv 

Het is een kanaal uit Rusland die gratis  Foxsport en ziggo etc   door geeft  met Nederlands commentaar.Even  gaan  naar Live TV  Ru en u  kunt ongestoord  alle wedstrijden volgen,Alles zonder registratie en geen dure abonnements kosten.

Lowy

Met dank aan onze sponsors.

 

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com

 

Udonth.Huis 3 badkamers3 slaapkamers buiten keuken gebouwdnetto prijs 11.000 euro

  Huis gebouwd 2010 netto incl materialen  400.000 TB.11.000 Euro

De weblog met 3000 fans,

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een reportage van Lowy Cremers redactie.

We bouwden in 2010  ons huis in de SoiDonudom in Udonthani.

Hoe deden we dat?

Mijn vrouw Honnybee  had al 1 huis ,en naast dat  huis dat al 30 jaar oud is  wilde ze een 2e nieuw huis laten bouwen.

De grond had ze al in haar bezit  naast haar huis .

Er stond een oude schuur op en er lag al een dunne betonvloer.

De grond was 75 meter  lang en 8 meter breed.

Ik zei haar dat ik op mijn leeftijd  geen nieuw huis voor haar wilde financieren.

Ik had genoeg voorbeelden gezien waarin  na dat het huis gebouwd was de farang kon vertrekken en was hij alles kwijt.

Maar  mijn vrouw kon samen met haar dochter die  manager op een bank is in Bangkok   het geld bijeen krijgen en we gingen  aan de slag.

Ik   had een vriend  Frans Peeters de goede man is helaas al overleden die maakte voor ons een echte bouw tekening.

En toen hebben we eerst die oude schuur afgebroken maar de muren laten staan.

We gingen zelf  materialen inkopen.

Daardoor verdienden we alleen al  aan het ijzer van de dak constructie 20.00 thb.

Want ja als je dat de bouwvakkers laat kopen ga je de boot in dat wisten we bij voorbaat al.

Toen hebben we de fundering 30 cm  beton  opgehoogd zo dat we ruim boven de weg  zaten ivb met water overlast.

De plastic afvoer buizen kwamen in de beton te liggen met  2 aansluitingen  naar de straat kant waar  we die op bestaande  afvoer  van water pijpen en put konden regelen..

We hadden  in onze straat een familie met 3 zonen die in de bouw werkten als metselaar.

Met hun een deal gesloten en er bij gezegd dat ze elke week  betaald kregen   voor wat ze die week gemaakt hadden.

We  lieten ze   van betonblokken van die grijze  een 2e muur  rond  het huis zetten.

Dat was om de warmte  buiten te houden.

We hadden duidelijke afspraken gemaakt dat wij  als opdrachtgever besliste hoe en wat er gebouwd zou worden.

Het pand  75 meter lang en 8 meter breed hebben we als volgd ingedeeld.

Aan de voorkant een grote woonkamer  met ingebouwde keuken  met  granieten aanrecht van 4,5 meter lang.

In de woonkamer een toilet ingeboud  zo dat gasten niet door onze slaapkamer naar  het toilet hoefde te gaan.

Achter de woonkamer  hebben we een slaap kamer voor ons  gebouwd met badkamer en wc.

Achter onze slaapkamer hebben we 2 zitslaapkamers met badkamer en toilet gebouwd,met het voordeel dat  onze eventuele gasten van buiten af  deze kamers met ieders een aparte deur in konden gaan.

Bij het  bouwen in de woonkamer hebben we alle  bouwblokken  met beton opgevuld zo dat die blokken   op de plaats kwamen waar later de keukenkastjes  makkelijk te bevestigen waren met wat pluggen in die beton blokken.

Wij hebben dus  geen  betonpalen in de muren  gebouwd  mar  om de 3 meter  zelf de beton  in de spouw muur  gestort.

Door dat we dit deden  hadden we  meer vrije muren zonder die hinderlijke palen .In de woonkamer  aan de voorkant een 4 meter schuifpui  van glas en ook in de woonkamer  2 grote schuiframen en  een extra  deur aan de zijkant.

Ons huis is dus er koel,

Aan de voorkant dus aab de straat kant hebben we  een overkapte serre waar zich het  meeste  afspeeld met 12 zitplaatsen.

Links  langs het huis gezien van af de straat  loopt het terras van de serre  door tot de achterzijde .

Wij hebben allebij geen zin in tuinnieren dus dat kwam mooi uit.

We hebben ook vensterbanken laten maken onder de ramen zo dat je daar altijd iets op kwijtkan.

Alle slaapkamers hebben airco  voor als men dat nodig vind.Die zijn  later aangeschaft dusen horen niet bij  de bouwprijs.

Alle vloeren binnen en buiten zijn betegeld.

Wij  hebben  in totaal  2 x tijdens de bouw werkzaamheden  moeten ingrijpen maar dat werd goed opgelost omdat wij zeiden wij zijn nopdrachtgever en  jullie bouwen zo als wij dat willen

Het dak is gebouwd  met blauwe   platen en rondom het huis  zitten dakgoten met afvoer  naar de putten op straat.

Er zitten 4 septiese tanks in  de grond en de hele verlichting is aangelegd  met goede contact dozen en echte hollandse verbindijngs wartels.

3 zekerings kastjes nood verlichting op baterij elke kamer kabel tv,internet glasvezel kabel en tv box  met vpn  dus we kunnen alle sportzenders  zien.

 

Mijn ervaring is dat die mensen die hoog van de toren schreeuwen dat ze al vele huizen hebben gebouwd en laten verbouwen niet op 20.000 bath meer of minder kijken,maar de ervaring is dat mensen die veel met aannemers in zee gaan ook dikwijls veel duurder uit zijn,want de aannemer koopt materialen in en rekend dan over die materialen meestal een vette prijs.Dus zelf doen.Ons zijn gevallen bekend en die zijn hier op Thailand blog al herhaaldelijk beschreven dat er veel aannemers weg gejaagd worden om dat ze slecht prestere, en hun afspraken niet na kwamen.

Het verhaal ik doe het voor mijn schoonmoeder is broodje aap verhaal.Eerst  zat  die pieter smids in de fake auto handel dat is mislukt en nu is het huizenhandel geworden.Hij zwetst maar wat over prijzen en eventuele kopers.

Ons advies zo als wij het deden is een gouden advies:
1 zelf inkopen materialen.
2 Zelf mensen uit zoeken die het voor je willen maken
3 De mensen betalen na dat het werk is opgeleverd naar beider tevredenheid.
4 Elke dag zelf aanwezig zijn om als opdrachtgever te bepalen hoe en wat er gedaan gaat worden.
5 Alles wat men niet volgens afspraak afwerkt meteen laten afbreken en niet acsepteren.
6.Mensen die op afspraak voor je werken goed belonen.
7 Niet acsepteren dat ze soms met minder mensen of helemaal een dag niet komen.
8 zorgen dat de werkers tussen de middag een goede thaise maaltijd van je krijgen,dan werken ze met plezier voor de farang
9 Elke dag voor aanvang van het werk even overleggen met de werkers,schept wederzijds vertrouwen en voorkomt misstanden.
10 na afloop van het bouwen de mensen een aardig feest geven

Later hebben we nog een mooie buiten keuken bij laten bouwen.

Als men het zo doet kan men in de isaan voor 400.000 bath een mooi huis laten zetten.

Natuurlijk zijn de prijzen in 10 jaar gestegen.

maar ons  nieuwe huis hebben ze al eens 1,3 miljoen thb voor geboden.

Maar wij zijn geen huizenhandelaren,en wat een Thai eenmaal heeft wil hij nooit meer kwijt.

 

           www.udonthaniweblog.nl

Backpackers welkom        Prima kamer  badkamer  Airco buitenkeuken wasmachine  wifi internet pc beschikbaar.

   Uw gastheer Lowy  en vrouw  Honnybee Cremers

Thais /eurofood

Kroketten/stampot soep etc.tuk tuk aan de deur.

Biertje van af 40 thb koffie the gratis

Backpackers kunnen met 2 personen slapen en ontbijten  voor netto prijs  600 Thb per dag  .Als u  1 volle maand  wil komen logeren  is de prijs  slechts 9000 THB 2 personen.

En indien de gasten naar Laos willen  kunnen we ze met auto brengen tot aan grens overgang voor 300 THB per persoon.

U hoeft niet te reserveren  u komt  gewoon naar Soi Donudom80/4 Udonthani u mag gerust even bellen 0850002613

Het adres is recht tegenover  het President hotel dat is de soi Donudom.Als u die ingaat  ziet u  net over een klein bruggetje  aan uw linkerhand het bekende Kinneree restaurant  daar gaat u voor bij en dan is het 100 meter verder aan uw linkerhand een nieuw huis met blauw dak.Als u wil bellen het nummer is  0850002613 email lowy.cremers.senior@gmail.com

Men spreekt Thais Engels en Duits en uiteraard Nederlands.

Dank aan onze sponsors

 

 

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com

 

 

Je kunt wat mee maken ,over moppen in Thailand. Gezien op internet en aangepast door Pipo de grapjas

3000 fans,voor elk wat wils,

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een leuke bijdrage van onze  grappenmaker  Pipo de Grapjas uit Helmond.

 

Crazy Charley  liegt nog als hij fluit.

Crazy Charley komt een  bij de dokter en zegt: “Dokter ik weet niet wat ik heb,ik heb totaal geen smaak meer,en ik doe niets dan liegen”.
De dokter zegt: “Daar kan ik niet veel aan doen, maar hier is een verwijzing voor een alternatieve genezer”.
De man gaat daar naar toe, de genezer kijkt hem aan, en zegt: “Wacht maar even”.
Even later komt hij terug met een bordje waarop een klein bruin pilletje ligt.
” Zo eet dit maar even op”, zegt de genezer.
De man doet dat, trekt een vreselijk smerig gezicht,en spuugt meteen het pilletje weer uit terwijl hij roept “Bah! Dit is een bolletje stront”.
“Klopt zegt de genezer, je hebt niet gelogen, en je hebt je smaak weer terug, mag ik even vangen?”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gringo Elke dag zat is ook een geregeld leven.

Gringo  man had al enkele jaren een affaire met een Thaise vrouw.

Op een avond, vertelde zijn minnares hem dat ze zwanger was.
Omdat hij zijn reputatie en huwelijk niet wilde verpesten, betaalde hij haar, zodat ze naar Thailand kon gaan om heimelijk het kind ter wereld te brengen.
Als ze in Thailand zou blijven om het kind op te voeden, zou hij het kind financieel ondersteunen tot diens achttiende.

Ze stemde ermee in, maar vroeg, hoe hij zou weten wanneer het kind geboren zou zijn.
Om het discreet te houden, vertelde hij haar om slechts een kaartje te sturen met daarop “Noodle” .
Dan zou hij ervoor zorgen dat de betalingen geregeld zouden worden.

Negen maanden later, pakt zijn echtgenote de post op.
“Schat,” zei ze, “je hebt een heel vreemd kaartje ontvangen.”
“Oh, geef het maar aan mij.”
Zijn vrouw gaf hem het kaartje, en keek toe terwijl haar man het kaartje las. De man werd bleek en viel flauw.
Ze pakte de kaart, en las.Hallo Gringo
“5 x Noodle, drie met balletjes, en twee zonder. Stuur extra saus.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Lowy Cremers Senior Udonthaniweblog.nl

Lowy komt  bij de dokter en zegt : “Dokter, ik ben erg ongerust want mijn edele deel  is helemaal oranje.”
“Tja”, zegt de dokter, “dat is inderdaad een merkwaardig gegeven laat maar eens zien.”
De man ontdoet zich van zijn kleding en de dokter constateerde inderdaad, dat zijn edeledeel erg oranje was.
“Mag ik misschien vragen wat u voor werk doet”, vraagt de dokter.
“Nou”, antwoordde de man, “om eerlijk te zijn  Ik  lees veel weblogs o.a. TB  ik  zit ik thuis me te ergeren aan dat blog,”.
“Wat doet u dan zoal thuis”, vraagt de dokter.
“Oh weinig”, zegt de man, “alleen udonthaniweblog.nl  kijken en paprika chips eten.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dokter Maarten 

Er is een nieuwe dokter in het ziekenhuis, en die gaat zich op de afdeling voorstellen aan de patienten. Hij komt bij het eerste bed en zegt: “Goedendag, mijn naam is dokter Maarten. Waar ligt u voor?” Zegt de patient: “Voor aambeien.” “Zo,” zegt de dokter, “en wat doen ze eraan?” “Aanstrijken met een penseeltje,” zegt de patient. “Goed zo,” zegt de dokter: “En heeft u verder nog wensen?” “Nee hoor, dokter, alles naar wens.” Komt de dokter bij het tweede bed: “Goedendag, mijn naam is dokter Maarten. Waar ligt u voor?” Zegt de patient: “Voor aambeien.” “Zo,” zegt de dokter, “en wat doen ze eraan?” “Aanstrijken met een penseeltje,” zegt de patient. “Goed zo,” zegt de dokter : “En heeft u verder nog wensen?” “Nee hoor, dokter, alles naar wens.” Komt de dokter bij het derde bed: “Goedendag, ik ben dokter Maarten. Waar ligt u voor?” Zegt de patient: “Voor angina.” “Zo,” zegt  dokter Maarten, “en wat doen ze eraan?” “Aanstrijken met een penseeltje.” “Goed zo. En heeft u verder nog wensen?” Zegt de patient: “Ja, ik had graag een eigen penseeltje.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dokter Maarten

Een man wordt door de dokter thuis opgebeld.
Dokter: Meneer de Vries, ik heb u vorige week onderzocht en nu heb ik slecht nieuws en nog slechter nieuws voor u.
De Vries: Nou, geef mij eerst het slechte nieuws dan maar.
Dokter: U heeft nog 24 uur te leven.
De Vries: Dat is zeker slecht nieuws, wat kan in godsnaam nog slechter nieuws zijn?
Dokter: Ik ben u gisteren vergeten te bellen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fake  omgebouwde Capri.

Pieter de auto faker.

Sta ik laatst in de file draait die Pieter  in de auto naast mij zijn raampje  van zijn namaak  fake auto open.
Ik dacht  dat die iets wilde  vragen en draai ook mijn raampje open.
Zegt die vent: “Ook een scheet gelaten?”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De volgende zijn geen moppen  maar bedrijven die we onze sponsors noemen.

Wil u ook een sponsor vermelding op onze weblog hebben even mailen naar lowy.cremers.senior@gmail.com

 

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com

Je maakt wat mee in Udonthani. koop nooit vlees waar ze mee aan je deur komen aanzetten.

Thais news online.

3000 fans.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een  ingekomen bericht van Piet de Smulaap uit Udonthani.

Biefsteak  verkoop deur aan deur of op de ochtend markt.

 

Het was April  en 33 graden warm.dat er een  grote open pickup  door onze straat kwam gereden.

De laadbak lag vol grote lappen vlees ,echter alles  ongekoeld en dat met ruim  30 graden.

Er stonden in no time 6 vrouwen rond die wagen waar van die  man met luidsprekers zijn waar probeerde te verkopen.

Een vrouw pakte met de blote hand  een grote lap vlees op en betaste hem aan alle kanten en toen legde ze hem terug en probeerde  een tweede  grote brok vlees te bevoelen en te bekijken.

 

 

Ok die beviel haar niet en deze werd ook  terug gelegd.

Haar buurvrouw deed het zelfde pakte  het vlees gewoon  met blote hand vast  bekeek het en legde het terug op de open  pickupwagen.

Dat spel herhaalde zich een keer of 4  maar uit eindelijk verkocht de man een groot stuk  vlees ongeveer 3 kg  met veel vet er aan aan een buurvrouw.

Dat vlees was al door 4 vrouwen in de hand geweest.

En de man reed weg   met luide aankondiging door zijn luidspreker  om vlees bij hem te kopen.

 

 

Dat was dus niet onze smaak,omdat het niet gekoeld  op die  wagen lag onder een zeiltje. En iedereen er met zijn tengels aan had gezeten.

Het was zeer

onhygiënisch

Toen ging ik naar de ochtend markt en daar was het ongeveer het zelfde verhaal.

Mensen achter de toog droegen plastic handschoenen en het vrouwelijkepubliek dus de kooplustige graaiden met hun blote handen  in de lappen vlees .

Ook daar was   de hygiene ver te zoeken. Veel kramen hadden meer vliegen dan klanten .

 

 

Toen kwam ik in een restaurant  en zag daar een goede vriend.

Ik vroeg hem waar in Udonthani kan ik een redelijke lap vlees kopen.

Hij zei me ga naar de Makro naar de slagerij.

En daar spreek je de  slager aan die achter  het glas in de slagerij vlees aan het uitbenen is.

Dan vraag je die man om een groot stuk achterbil tenderlon steak, van ongeveer 4 kg.

 

 

Zo gezegd zo gedaan.

De slager dook een koelcel in en kwam met een mooie achterbil  aanzetten van ruim 4 kg.

De man droeg plastic handschoenen  ik zei hem  ontvlies  het zo veel mogelijk als je wil.

Hij ontdeed  het vlees van de vliezen en vet en gaf het mij mee in een plastic zak.

Ik naar de kassa en ik moest toen per kg 1,50 batjes  betalen dus dat viel mee.

 

 

Ik heb  van dat vlees op een houtskool vuur in zo een pot stoofvlees gemaakt.

Vlees  in blokjes gesneden 2 flessen changbier er bij gedaan onder het pruttelen laulier bladeren  wat noot muskaat en andere kruiden als mede wat sambal oelek er bij gedaan.

Het heeft in totaal 3 uur staan te  pruttelen  en toen hadden we een grote pan met heerlijk zacht stoofvlees.

Dus   ga ik voortaan mijn vlees kopen bij de slager van de  Makro.

Ook zeer geschikt vlees als soepvlees.

 

 

Een echte aanrader.

Dus koop daar rechtstreeks bij die slager en niet uit die verkoop bakken waar iedereen in zit te graaien.Bij de slager van de Makro ging het er zeer 

hygiënisch aan toe.

Ik stopte de slager 100 THB toe voor  zijn bewezen diensten.

Ja   beetje coruptie kan geen kwaad als je er voordeel mee hebt.

 

Volg hier onder onze Engelse weblog.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

in Inglish.

It was April that a big open came down our street.
The cargo box was full of large pieces of meat, but everything uncooled and that at 30 degrees.
In no time there were 6 women around that car where that man with loudspeakers was trying to sell.
A woman picked up a large piece of meat with her bare hand and felt it on all sides and then put it back and tried to feel and look at a second large piece of meat.
Ok she didn’t like it and it was put back.

Her neighbor did the same, just grabbed the meat with her bare hand, inspected it and put it back on the open pickup truck.
That game was repeated about 4 times, but in the end the man sold a large piece of meat about 3 kg with a lot of fat on it to a neighbor.
That meat had already been handled by 4 women.
And the man drove off with a loud announcement through his speaker to buy meat from him.
That was not our taste, because it was not cooled on that car under a tarpaulin. And everyone had touched it with their battles.
It was very
unsanitary.

 

 

Then I went to the morning market and it was about the same story.
People behind the counter wore plastic gloves and the female audience so the shopping enthusiasts rummaged in the pieces of meat with their bare hands.
There too hygiene was hard to find. Many stalls had more flies than customers.

Then I came into a restaurant and saw a good friend there.
I asked him where in Udonthani can I buy a reasonable piece of meat.
He told me go to the Makro to the butcher shop.

And there you address the butcher who is boning meat behind the glass in the butcher’s shop.
Then you ask that man for a big piece of hind butt tenderlon steak, about 4 kg.

No sooner said than done.
The butcher dived into a cold store and arrived with a nice rear buttock of over 4 kg.
The man was wearing plastic gloves. I told him to peel it off as much as you want.
He stripped the flesh of the membranes and fat and gave it to me in a plastic bag.
I went to the till and then I had to pay 1.50 bats per kg so that was not too bad.

 

 

I made stew of that meat on a charcoal fire in a pot like that.
Meat cut into cubes Add 2 bottles of changbier while simmering laulier leaves some nutmeg and others chalk as well as some sambal oelek.
It simmered for a total of 3 hours and then we had a large pan with delicious soft stew.
So from now on I will buy my meat from the Makro butcher.
Also very suitable meat as soup meat.

Highly recommended.
So buy directly from that butcher and not from that sale bins that everyone is rummaging in.
hygienic.

Thanks to the sponsors.

 

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com

 

Dit kan je mee maken in Thailand. Wanneer heerst in Thailand het regenseizoen.?????

Thais nieuws   online.

www.udonthaniweblog de weblog voor iedereen.

3000 fans,

Eigen youtube kanaal,fb lowy.cremers udonthani.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van Sjaak Pellemans uit Bangkok.

Wanneer heerst in Thailand het regenseizoen?

Augustus – oktober zijn de natste maanden in Thailand.

Het regenseizoen in Thailand varieert van regio tot regio en wordt grotendeels gedomineerd door de zuidwest moesson. Ruimweg genomen speelt het regenseizoen in Thailand zich af in de periode mei/juni tot oktober. De natste maanden in Thailand zijn meestal augustus – oktober.

Op het zuidelijk schiereiland van Thailand kan de zuidwest moesson aan de westkust aan de Golf van Thailand (bijvoorbeeld Koh Samui archipel) ook in november en begin december voor hevige regenval zorgen. Maar ook aan de oostkust van de Golf van Thailand (bijvoorbeeld Pattaya en Koh Chang) kunnen in deze periode soms nog hevige regenbuien vallen.

Ook in het regenseizoen is Thailand goed te bereizen.

Laat je echter niet afschrikken door de gedachte om een bezoek te brengen aan Thailand tijdens het regenseizoen. De regen kan weliswaar hevig zijn, maar de temperaturen zijn warm en de buien zijn vaak kort en hevig. Omdat het in de toeristische gebieden van Thailand tijdens de regenseizoen periode vaak minder druk is kun je dan doorgaans profiteren van lagere prijzen.

 

En ook in Thailand na regen komt er altijd weer zonneschijn.

Onze sponsors.

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com

 

Je maakt wat mee in Thailand.Veel zeurpieten,azijn zeikers en patsers aan het woord.

3000 fans,eigen youtube kanaal ,fb lowy cremers senior.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

 

 

Een bijdrage van :

Nelis Rotop als het niet meer bevalt.Udonthani

Het ministerie van Volksgezondheid heeft gisteren haar nieuw plan bekend gemaakt om het land te openen voor ‘normale’ buitenlandse toeristen. Echter de eisen zijn zo fors dat het nauwelijks werkbaar lijkt.Gelukkig maar. 

Ja wat zijn normale buitenlandse toeristen.Zijn dat   de hoerenlopers die uitsluitend voor de sex hierheen komen?

Zijn dat  die mannen die   als opa hier nog een kindje bij een arm isaans meisje hebben verwekt?

Allemaal schijnheilige   mannen  die elke dag  in de kroeg zitten  en over iedereen roddelen als een oud wijf.

Of van uit NL achterde pc  hun frustaties  proberen te lozen.

IK NOEM ZE DE fORUM RODDELAARS VAN THAILAND.

Daar zit Thailand echt niet op te wachten.

Gezien op een andere blog  je weet wel dat met die 170.000 lezers dat er rond de 45 reacties staan van mensen die het niet meer zien zitten om  2x per jaar  hier 4 maanden te vertoeven.

Die mensen hebben groot gelijk.

Laat die  maar lekker in pluk mekaal land blijven.

Als het hier niet bevalt dan gewoon oprotten is mijn advies.

Net als die sextoeristen  laat ze weg blijven zo dat de gewone hier wonende  Westerlingen van hun  geen last meer hebben..

Enen Erik kuipers  woonde vroeger in Nongkay is terug naar NL gegaan.

Is  niks mee verloren gegaan  altijd zeveren en klagen verdwenen gelukkig.

Het is voor diegeen die hier  nu wonen  een heerlijk land waar bijna alles kan.

Nu blijven er in de toekomst  genoeg  fijne mensen over ipv al die zeverzakken  die nu zeggen  in de toekomst niet meer terug te komen.

Wat  is de meerwaarde van die  arogante  toeristen die overal schijnbaar iets op hebben behalve op de bank.

Is het corona gedoe uiteindelijk toch  nog ergens goed voor denk je dan maar.Thailand heeft bewezen dat ze  het corona  virus beter   beheersen dan Europa.

Met ruim 65 miljoen  mensen slechts 60 doden dat spreekt voor zich zelf.

Ja er zijn er nu bij die hier vertrokken en niet terug  Thailand in mogen, en das terecht .

Die komen er van zelfs achter dat Thailand nog niet  zo duur is als ze altijd rond bazuinde.

Mijn  stelling is dan ook  houd ze zo langmogelijk  weg uit dit heerlijke  Thailand.

Geef gerust uw mening  want bij de Udonthani site  is de slogang Je bent voor hun dan ben je fan.

En als je tegen Udonthani bent kan je het volgende boven je bed hangen als spreuk.

Nelis een gelukkige man van 73 jaar inUdonthani.

 

 

Reactie op je kan wat meemaken in Thailand,veel natte gummen

3000 fans.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een reactie van De dorstige versierders uit Pattaya.

Ik heb decennia lang al geen carnaval meer gevierd. Kan ook niet zeggen dat ik het echt mis. Hier in Thailand bestaat carnaval uiteraard niet, maar wat er nog het dichtste bij in de buurt komt is het Thaise nieuwjaar in April, Songkran. Een soort van carnaval zonder die gekmakende infantiele hoempapa muziek. We hebben het over een minimaal drie dagen durend massaal watergevecht waarbij iedereen elkaar ongestraft nat kan gooien, al dan niet geïnspireerd door copieuze hoeveelheden alcohol. Meisjes, vaak in een doordrenkt nat T-shirt, worden helaas vaak belaagd door jonge dronken mannen. Rijden onder invloed stuwt het toch al absurd hoge aantal verkeersslachtoffers naar ongekende hoogte rond deze tijd van het jaar. Ik heb dit feest één keer uitbundig meegevierd in 2008 en daarmee is de kous af. Mijn enige opties zijn nu eigenlijk dezelfde als die van een niet carnavallende inwoner van Brabant of Limburg: binnenblijven of wegwezen!Songkran we missen je.