Betekenis farlang dwz Blanke westerling. Meaning farlang is a white westerner.

                best Udonthani – Community for everyone
                                                                Nu ook in het Engels. Even omlaag scrollen.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Met extra grote letters voor bijziende en  oude van dagen..Hoeven ze ook niet naar specksavers te gaan!!!

Ze kunnen niet meer om ons heen!3000fans eigen youtube kanaal

 

Een bijdrage van  onze vaste medewerker schrijver 

Hugo Pannekoek  uit Haarlem

 

Farangs in THailand.

We zijn allemaal het woord ‘farang’ tegengekomen in de een of andere context. We weten allemaal dat het in het Thais een Europees persoon beschrijft. Wat is echter de oorsprong en de betekenis van deze term?

Het is een zeker feit dat het woord is afgeleid van ‘Blanke Westerling. !

 

 

In feite werd het Thaise woord ‘farang’ geleend van  de Indiase handelaren tijdens de Ayutthaya-periode Gedurende die tijd verwees deze term naar de Portugezen die de eerste Europeanen waren die Siam bezochten. Later werd de term ook een algemeen Thais woord voor andere Europeanen en uiteindelijk voor alle blanken in het algemeen. Bovendien beschrijft ‘farang’ het Westen in het algemeen. De buurlanden van Thailand, Cambodja (‘barang’) en Laos (‘falang’) kennen deze term ook.

 

We kunnen dus zeggen dat ‘farang’ een Thais woord is dat verwijst naar ‘Anders zijn’,

Maar meestal voor de Thaise vrouwen zijn Farangs de wandelende ATM machine .

Vandaar dat dit woord in feite neutraal is,  het kan worden gebruikt als een belediging in sommige contexten.

 

 

 In feite kunnen we zeggen dat dingen die zijn gelabeld als ‘farang’ soms niet alleen hun vreemde karakter aangeven, maar ook hun verleidelijke karakter of met andere woorden, de de verleidelijkheid van de ‘farang’ Dit kan worden geïnterpreteerd als een teken van een aantal superieure kwaliteiten in vergelijking met de Thaise tegenhangers.

Samenvattend kunnen we zeggen dat ‘farang’ een cultureel symbool is van het kosmopolitisme dat ook weerspiegelt hoe Thaise mensen omgaan met het anders zijn van Westerlingen en sommige buitenlandse aspecten in hun eigen cultuur hebben opgenomen.

Je hebt  Farangs Nederlanders/Duitsers/Engelsen  en ze zijn soms  totaal verschillend.

Je hebt de goed oppassende  Farangs die  met respect hun partner behandelen  etc.

Maar je hebt ook van die Patsers  dikdoenders ook Nederlanders  die het soms raar vinden dat ze als Farang  miljoenen hebben  gespendeerd  aan hun geliefde wippertje en uiteindelijkberooid  en beroofd  met lege handen  achter blijven in Thailand.Deze lieden leren het nooit !!!

Dat zijn die  Farangs die na een mislukt huwelijk in NL  dachten dat ze op hun oude aow  dag hier in Thailand in het paradijs op aarde terecht waren gekomen.

Niks is minder waar.

Die  patsers grootdoenders kochten dan dikwijls een stuk grond en lieten er een huis op bouwen  op die vrouw der naam voor hun natte  gleuven vriendin.

Maar  als het huis er even stond en de  man  een andere vrouw  in een kroeg tegen kwamen  waren ze meteen weer verkocht en opnieuw verliefd op dat nieuwe  meisje.

Dus werd er gezopen  en kwam vaderlief 9 van de 10 keer goed bezopen thuis.

Dan had zo een vrouw  die eerst hardstikke verwend was en in de watten was gelegd te maken met een man die meer dronken dan nuchter  thuis kwam.

Dus  dan gooide die vrouw hem terecht  na enkele jaren de deur uit.

En de scheiding als ze al getrouwd waren viel meestal uit in het voordeel  van die vrouw uit.

Via een rechtzaak  kreeg zij alles wat ophaar naam stond  gratis in haarschoot geworpen.En hier  hielp echt geen Thaise advocaat aan en  moest de man nog oppassen of  ze trok hem via de rechter nog een miljoenen poot uit voor alimentatie.

Want van een Thai heeft nog nooit een Farang  iets gewonnen voor de rechter.

Dan heb je nog de Farangs  die de hele dag thuis zitten  meestal afgelegen  in een klein dorpje.Dat zijn de grote  ATM mensen voor zo een Thaise vrouw.

Die mannen die elke week 4x 12 halveliters bier thuis opzuipen  en elke week een slof sigaretten op paffen..Met andere woorden de tevreden gasten die  motto hebben als ik dit maar heb en dat maar kan ben ik te vreden.

Die mensen hebben totaal geen hobby,komen alleen van hun  plek af als er ergens een zuipfeestje is etc.En dan heb je nog de Farang  die zich voordoet als toerist,die komt soms   2 a 3 x per jaar naar Thailand zuipt elke dag  zich volmetbier en  wipt alles wat een natte gum heeft en een vrouw of vriendin  heeft die  gek op geld is.

Of ze trouwen met een griet die beweerd dat ze  de avond dat ze hem zag voor het eerst de hoer speelde en hij de eerste klant was.Ze wilde met hem verder gaan.

Nu neem  van mij aan eens een hoer altijd een hoer das een oud zeemans  gezegde.

Natuurlijk zijn er ook nette op passende  Farlangs die  huwen hier een leuke vrouw(beslist nooit een kroegmeid) en leven samen  rustig op hun oude dag.

Dat zijn  geen  patsers maar gewoon levensgenieters die bij het kennis maken met een Thaise schone meteen hebben gezegd  dit zijn mijn voorwaarden.Als je het daar mee eens bent  en we elkaar respecteren kunnen we het samen heel goed hebben.

De betekenis wat is een Farang is in bovenstaande goed beschreven.

Hugo Pannekoek

Met dank aan onze sponsors

lowy.cremers.senior@gmail.com

Even omlaag scrollen en u ziet onze Engelse Editie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

best Udonthani – Community for everyone
Now also in English.

Scroll down and your in the Inglish edition.

    Inglish

Farlangs  lowy.cremers.senior@gmail.com

Farangs in THailand.
We all met the word ‘farang’ in one context or another. We all know that in Thai it describes a European person. However, what is the origin and meaning of this term?
It’s a certain fact that the word is derived from “White Westerner.

 

In fact, the Thai word ‘farang’ was borrowed from Islamic Persian and Indian traders during the Ayutthaya period During that time, this term referred to the Portuguese who were the first Europeans to visit Siam. Later, the term also became a general Thai word for other Europeans and ultimately for all whites in general. Moreover, ‘farang’ describes the West in general. The neighbouring countries of Thailand, Cambodia (‘barang’) and Laos (‘falang’) also know this term.

 

So we can say that ‘farang’ is a Thai word that refers to ‘Being different’,
But usually for Thai women, Farangs are the walking ATM machine.
Hence this word is in fact neutral, it can be used as an insult in some contexts.

In fact, we can say that things labeled as ‘farang’ sometimes indicate not only their strange character, but also their enticing character or in other words, the enticingness of the ‘farang’ This can be interpreted as a sign of a superior qualities compared to Thai counterparts.

 

In summary, we can say that “farang” is a cultural symbol of cosmopolitanism that also reflects how Thai people deal with being different from Westerners and have incorporated some foreign aspects into their own culture.
You have Farangs Dutch / Germans / English and they are sometimes completely different.
You have the careful Farangs who treat their partner with respect etc.

 

But you also have Dutch people from those Patsers who sometimes find it strange that they have spent millions as Farang on their beloved little bitch and are ultimately left empty-handed and robbed in Thailand.
Those are the Farangs who, after a failed marriage in NL, thought that they had ended up in paradise on earth here in Thailand on their old retirement.
Nothing is less true.
Those patsers granddoers often bought a piece of land and had a house built on it for their wet slit friend.

 

But when the house stood there for a moment and he saw a other woman met in a pub, they were immediately sold again and again in love with that new girl.
So there was a drunk and father dear came home 9 out of 10 well drunk as hell..
Then a woman like that who was first spoiled and pampered had to deal with a man who came home more drunk than sober.

So then that woman rightly threw him out the door after a few years.
And the divorce if they were already married usually turned out in favor of that woman.
Through a lawsuit she got everything in her name thrown in her lap for free. And here really no Thai lawyer helped and the man still had to be careful or she pulled him through the court another million leg for alimony.
Because a Farang has never won anything in court against a Thai.
Then you have the Farangs who are at home all day, usually remote in a small village. These are the big ATM people for such a Thai woman.
Those men who drink 4x 12 half a liter of beer at home every week and pick up a sliver of cigarettes every week .. In other words, the satisfied guests who have the motto if I only have this and I can do that.
Those people have no hobby at all, only come from their place if there is a drinking party somewhere, etc. And then you still have the Farang posing as a tourist, sometime

 

 And then you have the Farang who pretends to be a tourist, who sometimes comes to Thailand 2 or 3 times a year, drinking full beer every day and sees out everything that has a wet eraser and a woman who is crazy about money.
Of course there are also neat on matching Farlangs who marry here a nice woman (definitely never a pub girl) and live together quietly in their old age.
Those are not patsers, but simply bon vivants who, when getting acquainted with a Thai beauty, immediately said these are my conditions. If you agree with that and we respect each other, we can have it together very well.

The meaning of what is a Farang is well described in the above.

Hugo Pannekoek Dutcman  from Haarlem Netherland.

Zo Kijk uit ook dit is thailand. ze stelen je slippers bij je huis.En lingerie van de waslijn!!!

www.udonthaniweblog.nl de website voor iedereen!!

Ook dit is thailand.

Net als bij de kampers in Nederland moet je bij binnen komst van een huis je  slippers of schoenen  voor de deur  uitdoen.

Dat heb ik jaren gedaan.

Tot ik op een morgen  er achter kwam dat iemand snachts mijn mooie en goede slippers had weg gehaald en er een paar oude versleten   soort badslippers  had achter gelaten.

Dus de Thais stelen ook .

Soms stelen ze lingerie van de waslijn etc.

Blijf dus uitkijken .

lowy.cremers.senior@gmail.com

: Handboeien in bed zorgen voor pret

 

         www.udonthaniweblog.nl

Ze kunnen niet meer om ons heen.

3000 volgers/fans/eigen youtube kanaal.fb Thaise lowy.

Backpackers welkom        Prima kamer  badkamer  Airco buitenkeuken wasmachine  wifi internet pc beschikbaar.

   Uw gastheer Lowy  en vrouw  Honnybee Cremers

Thais /eurofood

Kroketten/stampot soep etc.tuk tuk aan de deur.

Biertje van af 40 thb koffie the gratis.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

lowy.cremers.senior@gmail.com

De reis  met ss de Batjan naar Jokohama japan 1960                                     

Een hoofdstuk uit het boek van Lowy Cremers  :Dat is het leven.

Op een dag in mijn jonge jaren als zeeman  kwamen we in Jokohama aan.

Dat was het mekka voor de veelal jonge zeelui om een avondje te gaan stappen.

In diverse kroegen en op straat  kwam je dan een vrouw tegen  een Gheisja genoemd.

Het was gewoon een verkapte  meid van plezier.

Al snel voelde een van die dames  zich tot Lowy aangetrokken.

En na dat ze samen  in een goed restaurant wat gegeten en gedronken hadden werd onze kleine zeeman door die griet mee naar haar flat genomen.

Hij dacht dat zal  meteen wippen worden  als een bezetene ,maar niks was minder waar.

Bij binnenkomst  in die flat  werd Lowy eerst  keurig in een bad gedompeld de  nodige badedas er in en de juf waste hem helemaal grondig af.

Toen kwam hij uit bad en stond ze al klaar met  een handoek en kreeg hij een prachtige  kimono aan.

Daarna dacht hij nu is het tijd  om mijn edele deel leeg te schudden,maar zo ver was het nog niet.

Hij moest eerst op de grond gaan zitten  met haar en ze schonk hem een verukkelijke chineese thee in.

En daarna  troonde ze hem mee naar haar slaapkamer.

Het was prachtig alle wanden en het plafond waren  bezet met grote spiegels,zo dat je op bed liggend alles goed kon bekijken wat er bij ging gebeuren.

Opeens ontdekte  Lowy op een nachtkastje een paar echte handboeien.

Toen hij op dat mooie  fluweel zachte bed lag  deed die vrouw hem de handboeien aan  en maakte die vast aan de spijlen van het bed.

En toen heeft die vrouw  onze kleine zeeman toch verwent op dat bed er scheen geen eind aan te komen wat kon die vrouw   tekeer gaan.

Ze maakte van je edele deel haast een kurketrekker.

Na dat de handboeien waren verwijderd  vielen ze in diepe slaap.

Tegen de morgen zo rond 0500 uur  wilde ze weer  dat hij zijn edele deel liet werken.

Maar ja het was lowy die schavuit  die weer  op de gein uit was.

Ditkeer zei hij tegen haar oke maar dan moet jij ook eens in de boeien als ik je bemin.

Dat was geen probleem en in mum van tijd lag de  juf met de handboeien aan  op dat bed.

En was het weer rampetampen geblazen.

En Lowy zou lowy niet zijn als hij  geen geintje uit zou halen.

Dus na de daad lag die vrouw nog even na te soezen zei lowy :Ik haal even een pakje sigaretten,want die vrouw rookte ook en de sigaretten waren op!

Das goed zei die vrouw  en Lowy trok vlug zijn kleren aan en vertrok naar beneden zgn om sigaretten te kopen.

Maar wat deed die rakker,hij nam snel een taxi en ging terug naar zijn schip in de haven die vrouw daar in de handboeien achterlatend,.

Lowy heeft nooit geweten hoe het met die Geisha is afgelopen en of ze nog lang aan dat bed heeft gelegen met die handboeien aan dat weet hij dus niet.

Op het schip waar Lowy de jongste was  werd er hartelijk om gelachen.En de marconist die altijd  elke dag een journaal maakte  schreef die dag  in het journaal Jongste bediende  L.C heeft vrouw in de boeien achtergelaten.

Dit en meer van dit soort avonturen staan in mijn geschreven boek dat is het leven.

U kunt nog steeds dit boek gratis krijgen stuur me een email  lowy.cremers.senior@gmail.com en u krijgt het per omgaande in uw mailbox.

                              Lowy   

 

roddelen doen ze allemaal.

 

Goed dat je roddelt, blijf ik op de hoogte van mezelf”

Het kan leuk zijn wanneer mensen over je roddelen, zo kom je nog is wat te weten over jezelf”.

Zij die achter mijn rug om praten staan op de juiste plek om mijn kont te kussen”.

Roddel maar, maak me bekend, laat zien dat je 100% fan van me bent!”

 

Het ware te wensen
Dat alle mensen
Met hun gebreken
Zichzelf eens bekeken
Dan zouden zij het praten
Over een ander wel laten
Door over andere mensen te praten of roddelen verbloem je eigenlijk je eigen tekortkomingen. Het is makkelijk om anderen negatief te bestempelen en daardoor jezelf beter te voelen. Roddelen is dus iets negatiefs maar iedereen doet het! Wanneer mensen over je roddelen probeer dit dan te negeren want het vreet energie. Of hou je vast aan een spreuk zoals deze;
Roddel maar op….roddel maar raak
Wat ik doe is mijn eigen zaak
Kijk liever naar je eigen
over een ander zou ik maar zwijgen
Ben jezelf eerlijk en perfect
behandel dan een ander met respect!

Met mij gaat het prima  gelukkig met mijn lieve Honnybee.Geld genoeg en gezond  wat wil ik nog meer.

Wit wassen lukte  me niet het ging meteen stuk ha ha ha .Misschien was het water te warm?

Je kunt beter een gewone man zijn met iets wat geld,dan een  hoerenjager

met een ledig edele deel ha ha ha  mop van de dag

Nieuw in Thailand Scorpioenburger. New in Thailand Scorpioenburger.

 www.udonthaniweblog.nl

Backpackers welkom        Prima kamer  badkamer  Airco buitenkeuken wasmachine  wifi internet pc beschikbaar.

   Uw gastheer Lowy  en vrouw  Honnybee Cremers

Thais /eurofood

Kroketten/stampot soep etc.tuk tuk aan de deur.

Biertje van af 40 thb koffie the gratis.

lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Een bijdrage van onze horeca specialist  L.C.  Udonthani

 

Dagelijks nieuws meldde dat mensen in het noordoosten van Thailand graag Scorpions eten-een schepsel genaamd maengpong in standaard Thaise maar bekend als “Kha La ” in Isaan dialecten.

Er zijn veel manieren om de wezens te koken die gevonden zijn in de velden zoals gewoon gebakken, in gestoomde Curry (HOR mok), nam phrik (een pittige kruiderij) of in normale Curry.

Er zijn veel manieren om de wezens te koken die gevonden zijn in de velden zoals gewoon gebakken, in gestoomde Curry (HOR mok), nam phrik (een pittige kruiderij) of in normale Curry.

Maar een vrouw vertelde de stad proevers van dagelijks nieuws-waarschijnlijk meer gewend aan grote Macs in plaats van zulke lekkernijen-dat een geweldige manier om de wezens te eten was in een soort hamburger.

Nen Phimsing, 42, in Jorm Phra district van Surin zei dat ze zou uitgaan ’s nachts gewapend met een toorts en Val de Scorpions met een spade toen ze uit hun gaten kwamen.
Als ze er teveel kreeg, zou ze ze met haar buren delen.

 

Ze onthulde een interessant gerecht als een hamburger die al generaties lang in haar familie is overgeleverd. Ze kookt de schorpioenen en mengt ze met ei, gedroogde Chili en basilicum en geeft het resulterende mengsel een bocht op de Barbie.

lowy.cremers.senior@gmail.com

scrol omlaag en zie onze Engelse editie.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

In Inglish

lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

The weblog for everybody.

Daily News reported that people in the north east of Thailand love to eat scorpions – a creature called maengpong in standard Thai but known as “kha la” in Isaan dialects. 

There are many ways of cooking the creatures found in the fields such as just fried, in steamed curry (hor mok), nam phrik (a spicy condiment) or in regular curry.

But one woman told the city slickers of Daily News – probably more used to Big Macs rather than such delicacies – that a great way to eat the creatures was in a kind of burger.

Nen Phimsing, 42, in Jorm Phra district of Surin said she would go out at night armed with a torch and trap the scorpions using a spade when they came out of their holes.

If she got a lot she would share them with her neighbors.

 

She revealed an interesting dish like a burger that has been handed down in her family for generations. She chops up the scorpions then mixes them with egg, dried chili and basil and gives the resulting mixture a turn on the barbie.

Voila Isaan Scorpion Burger!

The other main difference between this and Ray Kroc’s burgers is that she does not use a bun – her family and neighbors eat the burger with rice!

 

And the verdict is that they are “aroi maak maak” or “saep eelee” – yummy in any language!

 

goed adres voor Backpackers Udonthani

           www.udonthaniweblog.nl

Backpackers welkom        Prima kamer  badkamer  Airco buitenkeuken wasmachine  wifi internet pc beschikbaar.

   Uw gastheer Lowy  en vrouw  Honnybee Cremers

Thais /eurofood

Kroketten/stampot soep etc.tuk tuk aan de deur.

Biertje van af 40 thb koffie the gratis

Backpackers kunnen met 2 personen slapen en ontbijten  voor netto prijs  600 Thb per dag  .Als u  1 volle maand  wil komen logeren  is de prijs  slechts 9000 THB 2 personen.

En indien de gasten naar Laos willen  kunnen we ze met auto brengen tot aan grens overgang voor 300 THB per persoon.

U hoeft niet te reserveren  u komt  gewoon naar Soi Donudom80/4 Udonthani u mag gerust even bellen 0850002613

Het adres is recht tegenover  het President hotel dat is de soi Donudom.Als u die ingaat  ziet u  net over een klein bruggetje  aan uw linkerhand het bekende Kinneree restaurant  daar gaat u voor bij en dan is het 100 meter verder aan uw linkerhand een nieuw huis met blauw dak.Als u wil bellen het nummer is  0850002613 email lowy.cremers.senior@gmail.com

Men spreekt Thais Engels en Duits en uiteraard Nederlands.

Hoeren en Hoerenlopers in Udonthani

Wie kent ze niet de hoeren van Udonthani  ????

Er zijn 2  hoerenplaatsen in Udonthani en enkele  street werkers.Soi Farang and Day and Night bars.

Zelf noemen die vrouwen zich   bargirl dat klinkt  beter dan hoerenmadam.Sommige trouwen met zo een meid en zeggen dan de mijne is anders of ze zeggen ik was de eerste klant ze deed het pas sinds vandaag HA HA HA.

Maar ze vergeten het oude zeemans gezegde eens een hoer altijd een hoer!!!!

Maar uiteindelijk komt het op het zelfde neer.die grieten werken in een bar of soms zelfs gewoon op de straat.

En dan zijn er nog de grieten  straathoeren die savonds op de hoek van de  soi Sanpam  klanten aanspreken  of ze tegen zeer laag tarrief  daar  ergens op straat  gepijpt willen worden ergens in de bosjes of gangetje voor 200 thb.

En bij de redactie in onze buurt woond een lelijk wijf dat komt  soms bij onze gasten langs en dan  pijpt ze die man voor slechts 500 thb op zijn logeer adres.

Die vrouw heeft 2 kleine kinderen  en  ze struind onze straat dan af naar farangs  en dan als die farang zijn vaste vriendin niet thuis is  bied ze aan voor 500 thb om hem te pijpen.Wij hebben 1  vaste  bezoeker die regelmatig gebruik maakt van dat scharminkel.

Dus het zijn niet alleen die Thaise vrouwen die  gedwongen uit armoede dit doen,nee het zijn de farangs  die  terwijl ze al een vaste relatie hebben  van deze noodgedwongen  arme schepsels gebruik maken.

Wij van udonthaniweblog weten hier alles van en waarschuwen de farangs  dit niet te doen.

En een gewaarschuwd man teld ook in Thailand voor twee toch.

De grootste hoerenlopers zijn die vakantiegangers die soms 3x per jaar hier  2 maanden  hun edele deel ledigen omdat ze in Nederland  niet meer aan een vrouw kunnen geraken.En de thaise vrouwen hun vaste vriendin  gaat het alleen maar om het geld wat ze krijgt  als hij weer vertrekt met een lege zak!!!

Mijn lieve  vrouw  weet precies wat zich hier afspeeld en de Nederlanders onderling roddelen  veel over elkaar maar dit soort verhalen  die kennen ze nog niet.Dus ik zou zeggen breek me de bek niet open want dan gaat er een echte beerput ontploffen.lowy.cremers.senior@gmail.com

Reageren kan mag zelfs anoniemBent u voor ons  oke dan bent u Fan

Maar bent u tegen dan kunt u  onze reet kussen

 

 

Waarschuwing laat u niks wijs maken door Nederlandersoverzee.

WWW.UDONTHANIWEBLOG.NL 

De site voor de gewone  man.lowy.cremers.senior@gmail.com

Even omlaag scrollen voor onze engelse weblog.

Men kan niet meer om ons heen.

Blijf ons volgen.

Eigen youtube kanaal/Bekend van  google lowy Cremers/FB thaise Lowy/3000 fans/volgers.Elke dag news uit Thailand.

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: boom, plant, lucht, huis en buitenHet is nog geen 1 April en de eerste grap is er al!!!!!

Ze plaatsen een foto van een huis  daar kan je dan een kamer huren en zo doende  de wet omzeilen.

Dit riekt naar mislijden want de  overheid en gemeentes  in NL zijn echt niet op hun achterhoofd gevallen en waken voor fraudeurs.Wij raden een iedereen dan ook af met dit soort truukjes de zaak te belazeren en in zee te gaan..

Houd je gewoon aan de regels  dan heb je net als ik  snel een jaar visa ,mits je  je gewoon aan de spelregels houd.

Ik diende een  verzoek in  voor een nieuwe jaarvisa.

Stond binnen 1 uur weer buiten met nieuw visa.Terwijl ik in eerste instantie  wat geld tekort had  kon ik dat gewoon aanvullen met wat spaargeld.

Als je weet hoe het moet en er eerlijk naar handeld is het aanvragen van een nieuw visa totaal geen probleem.

 

 

Terugkomend van een mooie 5 daagse vakantie met  mijn vrouw en wat Vrienden   werden we in de mailbox verrast met een ongevraagde  schooi mail of we geld wilden doneren  voor iets nieuws.

Men probeerd via een stichting die niets voorsteld in onze ogen minimaal 50 euro af te troggelen van mensen die nog nooit op de harde weg zijn geweest.

Het hele project  is bij voorbaat al  gedoemd  te mislukken.

Aan het roer van deze organisatie  staat ook een man die was vroeger schoenlapper  ookin Thailand.

Hij had beter dat vak kunnen blijven uitvoeren  en het gezegde schoenmaker blijf bij je leest moeten bezien.

Het gaat  veel op een gerafineerde truuk lijken je moet eerst 50 euro storten  en dan  ook nog 2 maanden huur vooraf betalen.

 

*** Opnieuw inschrijven in Nederland ***
Opnieuw inschrijven in Nederland en vervolgens weer een zorgverzekering afsluiten, bankrekening openen, zorgtoeslag, huurtoeslag, heffingskorting en weer alle voordelen van een domicilie in Nederland hebben.

Stichting Nederlanders Overzee wil dit jaar een oplossing gaan bieden. We zijn voornemend een groot huis te huren op de naam van de stichting en kamers te gaan verhuren.

Om je in te mogen schrijven bij een gemeente, moet je namelijk een huurcontract overleggen. We gaan hier dan zorg voor dragen en proberen het zo te organiseren dat u niet hiervoor naar Nederland hoef te gaan.(ionder voorbehoud).

Voordat we een hoop tijd en geld gaan investeren willen wij graag polsen hoeveel Nederlanders in Thailand daadwerkelijk hierin interesse hebben. 

Procedure: 

1. Iedereen die in aanmerking wil komen voor dit project moet een eenmalige donatie afdragen van minimaal 50 euro. Deze donatie wordt gebruikt om de aanloopkosten te dekken er kunnen hieraan geen rechten worden onttrokken.

HA HA HA HA HA

2. Zodra er passende woonruimte is gevonden kunnen gegadigden zich hier voor inschrijven. We trachten huur prijs verdeelsleutel volgens huur+kosten+energie te delen door het aantal te verhuren kamers. (4 maanden bewoning).

3. Inschrijven gebeurt via een inschrijfformulier en wordt alleen in behandeling genomen na ontvangst van het sponsor bedrag.HA HA HA

4. Bij bewoning op jaarbasis wordt de maximale huurprijs berekend. De maximale huurprijs van uw kamer wordt bepaald met een puntensysteem. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huurprijs.

5. Huurovereenkomst: per jaar.

6. Betaling: per maand via automatische afschrijving

7. Borg: 2 maanden huur.HA HA HA

8. Huurders dragen zelf zorg voor de inschrijving in de gemeente we trachten daarbij zo veel mogelijk te helpen.

9. We zijn voornemend om huurders een service contract aan te bieden dat bestaat uit het regelen van post beantwoorden en door zenden, belasting, bank en andere administratieve zaken te behandelen tijdens het verblijf in het buitenland.

Onze conclusie blijf er weg want  u wordt belazerd  en of voor de gek gehouden terwijl het nog geen 1 april is.

U bent voor ons dan bent u een fan van ons.

Bent u tegen ons dan kunt u dit doen

Met dank aan onze sponsors

PC Repair/Brickhouse inn/Leeya Resort/Fishingpool/ChangThai Comfort  resort/Goldfilling.

Scrol omlaag voor onze Engelse editie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglishlowy.cremers.senior@gmail.com

It’s not april 1st yet and the first joke is already there!!!!!
They post a picture of a house there you can rent a room and thus bypass the law.
This smells like missuffering because the government and municipalities in NL really have not fallen into their minds and watch fraudsters. We therefore advise everyone to cheat on the business and  not go into the sea with these tricks.

 

Just stick to the rules then like me, you’ll have a year of visas soon,provided you just stick to the rules of the game.
I filed a request for a new year visa.
Was outside within 1 hour with new visas. While I was short of some money at first, I could just supplement that with some savings

I filed a request for a new year visa.
Was outside within 1 hour with new visas. While I was short of some money at first, I could just supplement that with some savings.
If you know how to do it and there is fair to trading, applying for a new visa is no problem at all.

Coming back from a beautiful 5 day holiday with my wife and what Friends we were surprised in the mailbox with an unsolicited bum mail or we wanted to donate money for something new.
One tries to tap off at least 50 euros from people who have never been on the hard road through a foundation that did not propose anything in our view.
The whole project is already doomed to fail in advance.

At the helm of this organization is also a man who used to be shoe patcher also in Thailand.
He should have kept performing that profession and the saying shoemaker should have kept reviewing your reads.
It’s going to look a lot like a frayed trick you have to deposit 50 euros first and pay 2 months of rent in advance.

Stichting Nederlanders Overzee wants to offer a solution this year. We intend to rent a large house on the name of the foundation and rent rooms.

Our conclusion remains because you are being cheated and or fooled while it is less than April 1st.

Thanks to our sponsors
PC Repair/Brickhouse inn/Leeya Resort/Fishingpool/ChangThai Comfort resort/Goldfilling.