Thailandse Jack the ripper sloeg weer toe

The best Udonthani – Community for everyone
Nu ook in het Engels.

lowy.cremers.senior@gmail.com
lowy.cremers.senior
Ze kunnen niet meer om ons heen!!
Bestel het gratis boek dat is het leven via email
3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB.ga naar google tik in de 1000 levens van lowy Cremers dat zegt alles over hem.

 

Een verslag van onze misdaad man  AlCapone Bangkok

BANGKOK – De politie in Thailand heeft de jacht geopend op een reeds veroordeelde seriemoordenaar nadat hij in mei was vrijgelaten vanwege goed gedrag. De 55-jarige Somkid Pumpuang werd in 2005 tot een levenslange celstraf veroordeeld voor de moord op vijf vrouwen, kwam in mei vrij, en wordt nu verdacht van een recente moord. Het slachtoffer is een 51-jarige vrouw die als kamermeisje werkte in een hotel.

 

De politie beschouwde Pumpuang als “een voorbeeldige gevangene” en liet hem daarom vervroegd vrij. Zeven maanden later lijkt de verdachte weer in oude gewoonten te zijn gevallen. “We geloven dat de moord op zondag heeft plaatsgevonden”, liet de Thaise politie dinsdag weten. Inmiddels is een foto van de man verspreid. Waarom hij precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt.

 

De vijf eerdere slachtoffers van Pumpuang werkten allemaal in de Thaise seksindustrie. Media in het Aziatische land hebben de seriemoordenaar de bijnaam ‘Jack the Ripper’ gegeven, refererend naar een een man die in de negentiende eeuw prostituees verminkte en vermoordde. Zijn identiteit werd nooit achterhaald.

Jack the Ripper moord weer na bevrijding van gratie: politie
Bangkok 17 december 2019
De politie jaagde op een veroordeelde seriemoordenaar met de bijnaam ‘Thailand’s Jack the Ripper’, nadat hij ervan werd verdacht maandag opnieuw in Khon Kaen te hebben vermoord.

Somkid Pumpuang, 55, heeft de politie sinds zondagavond ontweken, wanneer hij  wordt verdacht van het vermoorden van Rasmee Mulichan, die dood werd aangetroffen in haar huis in Khon Kaen met tape om haar nek en haar enkels vastgebonden met een oplaadkabel voor mobiele telefoons.
Na onderzoek concludeerde de politie dat het bewijsmateriaal en de getuigen op Somkid wezen en een bevel voor zijn herarrestatie verkregen.

De politie gelooft dat Somkid ergens in Udon Thani kan zijn of thuis in de provincie Nong Khai.

       lowy.cremers.senior@gmail.com

Reageerd u dan bent u meteen fan,

bent u tegen ons kan u mijn reet kussen

XXXXXXXXXXXXXXX

In inglish

The best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com

Jack the Ripper’ killing again after freed on pardon: police
By Coconuts Bangkok Dec 17, 2019 

Police have been hunting for a convicted serial killer nicknamed “Thailand’s Jack the Ripper,” after he was suspected of killing again Monday in Khon Kaen.
Somkid Pumpuang, 55, has evaded the police since Sunday night when is suspected of killing Rasmee Mulichan, who was found dead in her Khon Kaen home with tape around her neck and her ankles tied with a mobile phone charging cable.
After investigation, police concluded that the evidence and witnesses pointed to Somkid and obtained a warrant for his re-arrest.

Somkid was released from prison in May on a royal pardon after serving 14 years for killing at least five sex workers in karaoke cafes and massage parlors in Mukdahan, Lampang, Udon Thani and Buriram provinces. According to police, he killed his victims in a similar way, having sex with them before strangling or drowning them.
As one of the kingdom’s rare serial killers, he became dubbed “Jack the Ripper” by the media. Somkid was sentenced to life in jail in 2005.

Somkid Pumpuang, front center, upon his arrest in 2005.
Corrections Department Director Col. Narat Savettanan said at a Monday news conference that it was a mistake to free Somkid.

Police believe that Somkid may be somewhere in Udon Thani or back home in Nong Khai province.

Wat de meeste buitenlanders niet weten.?

         The best Udonthani – Community for everyone

Nu ook in het Engels.        

lowy.cremers.senior

Ze kunnen niet meer om ons heen!!
Bestel het gratis boek dat is het leven via email
3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB.ga naar google tik in de 1000 levens van lowy Cremers dat zegt alles over hem.

 

 

Een bijdrage van de redactie Lowy Cremers Senior.

Je komt voor het eerst naar Thailand en weet niets van gewoontes en taal en cultuur.

Ga nooit samen wonen of trouw nooit met een barmeid ,

want hier staat hoog in het vaandel eens een hoer altijd een hoer.(oude zeemans spreuk)

En geloof de verhalen niet van mensen die zeggen de mijne is anders want ze vertelde me dat ik haar eerste klant was dat verhaaltje kennen we allemaal.

Thaise gewoontes?  Ze komen nooit optijd. De taal moet je je nooit druk om maken die leer je het beste in bed.Wees blij dat je het niet verstaat,want misschien gaat het wel over jouw persoontje.

 

 

En cultuur ?Alles wat een Thai niet met de Farlang eens is of wat een Thaise  niet wil snappen das echt de Thaise  cultuur (ikke  ikke ikke)

 

 

Koop  nooit grond of zet er een huis op  want je bent alleen medebewoner en nooit eigenaar.

Vraag in een winkel nooit aan je vrouw of vriend waar staat de pindakaas etc, Want vragen aan een winkelbediende waar staat dit of dat  das voor een Thai afgaan ,ze lopen nog liever 30 minuten zoekend rond dan iets te vragen aan het personeel.

Ga nooit in zee met landgenoten want voor dat je het weet  ben je aan hen overgeleverd in alles wat je doet,ze zijn meesterlijk inhet verspreiden van roddels.

 

 

Blijf weg op feestjes want  daar  zie je soms  hoe jaloers ze op mekaar zijn de ene bluft nog harder dan de ander.

Eet hoofdzakelijk in een goed restaurant of bvb bij een groot warenhuis in een foodpark.

 

 

Daar worden de hygieene  etenswaren  goed  en vers bereid.

Koop je  als je zelf wil koken op de markt das goed en goedkoop.

Voorkom diaree en buik klachten door aan die straat stalletjes te eten. Daar is het afwas water soms  zwarter dan het asfalt van de straat.De meeste noodlesoepen worden bereid met vuile darmen van een koe.

 

 

Laat je niks  wijsmaken door  mooi geformuleerde  inzendingen van Blogs  op internet,waar ze soms   met 52 reacties  kenbaar maken welk ei beter smaakt dat van een witte of bruine kip,of wat kost een banaan in Changmai.

Blijf weg van dat soort weblogs die meestal geschreven zijn door wat  bejaarde  half demente  oudjes uit Nederland.

Dan zullen mensen zich afvragen  wat doet u dan in dit land???

 

 

Wel hoofd zakelijk door dat ik hier al in 1955 als  15 jarige  voet aan wal zette  in Bangkok.

Ik vind ondanks dat er veel mensen in armoede leven en  de scholen slecht onderwijs  geven het een fijn land.SZal wel komen om dat ik 3 verschillende landen gewoond heb en bijna de hele wereld  bevaren heb.

Ik heb me dan ook al goed aangepast aan de vele onhebbelijke heden en rare dingen in Thailand,maar geniet elke dag  van het weer en de glimlachende mensen.En dat het zo goedkoop is als je  je aanpast,niet veel alcohol drinken niet roken en  stoer doen  zo dat de andere Nederlanders gratis bij je kunnen zuipen.En vooral niet steeds je edele deel achter na hollen.

Indien je hier als vreemde aankomt  dan ontdek je al snel  dat het hier alleen om de duit en de fluit gaat.

Sommige dames  zijn nu eenmaal gekker op de ATM dan op hun geliefde ha ha .

 

 

Heeft u vragen op elk gebied stuur ze ons en voorkom dat ook u  na een investering van soms 6 miljoen THB na  ongeveer 3 jaar op straat geknikkerd word.

 

 

En als het tegen zit kunt u via de rechter ook nog eens 1 miljoen   verdeeld over 4 jaren aan je lieve vrouwtje  uitbetalen.Maar ja dat zijn dan mensen die het wel nooit zullen leren,en een Farang heeft nog nooit een zaak tegen een Thai gewonnen.

Dus altijd huis huren als zij dan ondeugend  is kan je haar er uit zetten,want jij huurt op jouw naam.

Al met al is het niet altijd kommer en kwel soms gaat het goed .

Maar dat kan alleen als er van te voren goede afspraken zijn gemaakt over respect tot elkaar en vertrouwen.

 

Ga  op zijn tijd een avondje stappen geniet van al dat vrouwelijks schoon ,speel een potje pool en slaap weer bij je eigen liefje die soms  zit te wachten  tot die Farang weer thuis komt met zijn grote edele deel  ha ha .

Alles op zijn tijd dan leef je goed hier in Thailand.

En als het u niet bevalt ga dan gewoon terug naar  pluk me kaal land Nederland.

Reageerd u dan bent u meteen fan,bent u tegen ons kan u mijn reet kussen

Met dank aan onze Sponsors

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hier mag iedereen reageren  en onze poortwachter laat u toe indien u positief en met respect reageerd,echter  artikelen over  het koninklijk huis en of de Thaise politiek laat hij nooit door.

scrol omlaag en zie onze weblog in het Engels.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The best Udonthani – Community for everyone

A contribution from the editorial team Lowy Cremers Senior.
You come to Thailand for the first time and know nothing about customs and language and culture.
Never live together or never marry a bartender,
because here a high priority is once a whore always a whore. (old sailor saying)
And don’t believe the stories of people who say mine is different because she told me that I was her first customer, we all know that story.
Thai customs? They never come on time. You should never be bothered about the language that you learn best in bed. Be glad you don’t understand it, because maybe it’s about your person.

Thai does not agree with the Farlang or what a Thai does not want to understand is really Thai culture (me  me  me)

Never buy land or put a house on her name  it because you are only a roommate and never an owner

 

 

In a store, never ask your wife or girl friend where the peanut butter is, etc, Because ask a store clerk where is this or that tie off for a Thai, they would rather walk around 30 minutes looking for something than asking the staff.

Never go into the sea with fellow countrymen because before you know it you are at the mercy of everything you do, they are masterful in spreading gossip.

Stay away from parties because sometimes you see how jealous they are at each other, one bluffs even harder than the other.
Eat mainly in a good restaurant or eat at a large department store in a food park.

 

 

The hygienic foods are well and freshly prepared there.
Buy if you want to cook  your self go and buy it at  the market that is good and cheap.
Prevent diarrhea and stomach complaints by eating at those street stalls. There, the dishwashing water is sometimes blacker than the asphalt of the street. Most noodle soups are prepared with the dirty intestines of a cow

Don’t be fooled by well-formulated blog entries on the internet, where they sometimes express with 52 responses which egg tastes better than that of a white or brown chicken, or how much does a banana in Changmai cost.
Stay away from those kinds of weblogs that are usually written by some elderly half-demented old people from the Netherlands

Then people will wonder what are you doing in this country ???

Mainly because I set foot in 1555 here in Bangkok as early as 1955.
In spite of the fact that many people live in poverty and the schools of poor education give it a nice country. It will come to pass that I have lived in 3 different countries and have sailed almost the whole world.

 

I have already adapted well to the many unbelievable present and strange things in Thailand, but enjoy the weather and the smiling people every day. 

 

If you arrive here as a stranger then you soon discover that this is only about the penny and the flute.
Some ladies are simply crazier on the ATM than on their beloved ha ha.

If you have any questions in any area, please send them to us and prevent yourself from being thrown on the street after about 3 years after an investment of sometimes 6 million THB.

And if things go wrong, you can also divide another 1 million through the courts

.But yes, those are people who will never learn, and a Farang has never won a case against a Thai.
So you can always rent her house if she is naughty.
All in all it is not always bad and sometimes it goes well.

But that is only possible if good agreements have been made in advance about mutual respect and trust.
Go on time for a night out enjoy all that feminine beauty, play a game of pool and sleep again with your own sweetheart who is sometimes waiting for the Farang to return homeFarang comes home again with his large noble part ha ha.
Everything in its time then you live well here in Thailand.
And if you don’t like it, just go back to pluck me bald country Netherlands.

 

Regards  Lowy

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Uitkijken voor virussen let op dit ip adres

Gratis waarschuwing voor geesten en virus in uw email.

Onze  poortwachter  zeer oplettend  onderschepte  diverse  emails waarin virussen  voorkwamen en fake berichten..Open dus noot emails of berichten waarin dit ip adres in voort komt

157.52.252.122

en ook namen als Peter martens of Edwin  udon nooit openen  dit zijn spammers die opereren onder valse naam etc op fb  etc.

Ze geloven zelf nog in geesten maar gelukkig hebben wij een goede geesten bestrijder  die via onze  poortwachter  direct ingrijpt als er berichten verschijnen  die  wij hier niet thuis horen vinden.

Doe er uw voordeel mee dit advies is geheel gratis.En elk fake bericht aan ons betekend dat we meer fans  hebben dan we dachten.Maar ja wat wil je als je wereldwijd ruim 3000 lezers hebt  die je weblog volgen.

mvg  de redactie van www.udonthaniweblog.nl  de site waar men echt schijt aan  iedereen heeft  ,men is voor ons dan ben je fan van ons,of je bent tegen ons dan ben je gewoon afval voor ons en een ieder

weet wat  je daar mee aan moet gewoon in de afvalbak gooien.

Of je kunt gewoon mijn reet kussen.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Een lezer volger van udonthaniweblog aan het woord .

   

  Udonthaniweblog  9 jaar,een vaste lezer volger aan het woord.

Martien Swinkels  gaf de volgende antwoorden:

Wat is je leeftijd?

66

Wat is je geboorteplaats en land?

Haarlem

In welke plaats heb je het langst gewoond?

Haarlem

Wat is/was je beroep?

Politieagent bizondere wetten 35 dienstjaren nu met pensioen.

Woon je in Thailand of in Belgie/Nederland (waar ongeveer)?

Ik woon in Nederland  Haarlem maar ben 8 maanden per jaar in Thailand

Wat is jouw binding met Thailand?

Op de eerste plaats mijn Thaise vrouw en op de tweede plaats er wonen veel  vrienden van me in Thailand.

Heb je een Thaise partner?

Ja mooie 24 jaar jongere  vrouw.

Wat zijn je hobby’s?

Eigenlijk doe ik nog wel eens undercover werk  als agent werk voor svb en Uvw  om fraude op te sporen en te signaleren., ik doe gewoon waar ik zin in heb. De ene dag is dat een beetje info vergaren ,veel  verhalen  beluisteren en conclusie doorspelen. en de andere dag ga ik wandelen. Reis ook nog steeds graag een beetje door Thailand en geniet van het heerlijke klimaat

Heb je andere hobby’s sinds je in Thailand woont?

Nee  heb een druk leven doe veel onderzoeken werk samen met Thaise/Nederlandse overheid.

Waarom is Thailand bijzonder voor jou, van waar de fascinatie voor het land?

10 jaar geleden was ik een redelijke kroegenbezoeker  want daar  en in een coffieshop kom je soms ongewild achter iemands  indentiteit etc.

Mijn huidige vrouw leren kennen  in 2009  samen de knoop doorgehakt om samen in NL te gaan wonen. Dat was toen gelukkig geen probleem makkelijker dan nu. Mijn vrouw heeft 4 jaar NL geleerd op school, toentertijd nog   betaald door de gemeente.

Hoe ben je op ooit op udonthaniweblog.nl  terechtgekomen en wanneer ongeveer?

Door mijn  undercover werk  Fraude opsporen  van Nederlanders  die  frauderen  met een uitkering.

Schrijf je ook reacties?

Soms geen echte reacties , meestal anoniem  laat het dan aan redactie udonthani over om er wat mee te doen.

Waarom reageer je ?

Als ik de iemand kan helpen met mijn reactie, dan reageer ik en als ik iets zie staan wat in mijn ogen absoluut fout is dan reageer ik ook. Als dingen al  tig keer zijn gemeld dan reageer ik niet meer en op sommige vragen reageer ik helemaal niet omdat ik het  ondanks mijn pensioen nog al druk heb reis ik veel door Thailand.

Heb je wel eens een verhaal geschreven voor de www.udonthaniweblog.nl

Nee maar nu heb ik een opdracht om de Thaise /Nederlandse sociale uitkerings instanties   op de hoogte te houden wie wat etc schrijft  over de Thaise overheid op een weblog.Is makkelijk voor mij omdat mijn vrouw Thais en Nederlands spreekt en schrijft en Engels en  nu ook Spaans er bij leerd.Maar ik kan daar niet alles over  zeggen. Ik doe dit werk dus samen met mijn Thaise vrouw

Waarom wel/niet?

Denk ook dat ik  me dat niet  kan veroorloven daar er bepaalde regels  voor zijn  voor wat ik  wel en niet mag doen.

Wat vind je leuk/bijzonder aan  udonthaniweblog?

Het leuke vind ik om te lezen over de verschillende manieren waarop men leeft en woont  en hoe sommige Nederlanders denken de overheid  te slim af te kunnen zijn.

in TH als farang en ook het feit dat mensen soms niet op de hoogte zijn  wat en hoe Nederland  van uit den Haag  alles in de gaten houd.

Met een vraag , Zeker op het gebied van  wat mag men wel

of niet doen als men een Nederlands  uitkering geniet   in Thailand.

Bijzondere waardering heb ik voor de Thaise  Emigratiedienst waar ik dus  vaak mee samenwerk.

Wat vind je minder leuk/bijzonder aan udonthaniweblog?

Minder leuk vind ik dat  de redactie  van deze  site altijd zo afgeeft op Thailandblog, maar dat zal wel komen omdat udonthaniweblog  er voor iedereen is en dat je daar niet snel geweigerd  gaat worden mits je  de fatsoensnormen respecteerd.Hier respecteren ze nog iedereen  .

Wat voor soort berichten/verhalen op Thailandblog vind je het meest interessant?

Heb daar geen mening over.Ik vind de pagina,s op udonthaniblog altijd beter meer recht voor zijn raap en  niet schijnheilig doen.

Heb je contact met andere lezers of schrijver op Thailandblog dan?(met wie en waarom)?

Ja want daar zitten bij die schrijvers 2 mollen die me  op de hoogte houden van al wat daar  gebeurd.

Wat vind je van de vele reacties op Thailandblog? Lees je die allemaal?

Nee want veel reacties  zijn  dan door  een soort Fabeltjes krant  schrijvers verzonnen .

Wat voor functie heeft udonthaniweblog.nl  volgens jou?

Informatief en vermaak en vooral is daar de inhoud belangrijker dan het aantal reacties.

Wat mis je op Udonthaniweblog.nl?

Wat ik mis is  de samenwerking met andere weblogs,maar sinds kort  staat  udonthaniweblog ook in het Engels  online.

Denk je dat Thailandblog het volgende jubileum haalt (15 jaar)?

Hopelijk wel maar het kan ook bergafwaards gaan zo als  enkele jaren terug toen plots 3  schrijvers  daar weg gingen  die begonnen snel een eigen weblog.,en nu schermen ze daar  1 week met 170.000 lezers en 5 dagen later beweren ze dat ze nu zelfs 275.000 lezers elke maan hebben.

Dat zijn getallen   waarvan  iedereen zegt das  gefantaseerd en gelogen

En denk je dat udonthaniweblog  het 10 jaar bestaan haald?

Ja want de redactie van deze weblog  schijnd onvermoeid verder te gaan,is eerlijk neemd geen blad voor de mond en is er voor iedereen zonder aanziens des persoons.

                   Martien Swinkels.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Een lezer udonthaniweblog.nl aan het woord.

The best Udonthani – Community for everyone
Ze kunnen niet meer om ons heen!!

Bestel het gratis boek dat is het leven via email

3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB.ga naar google

tik in de 1000 levens van lowy

Cremers   dat zegt alles  over hem.

XXXXXXXXXXXXXX

Zoals jullie weten bestaat udonthani 9 jaar. Daar hebben wij aandacht aan geschonken door o.a. de volgers aan het woord te laten. Nu zijn de volgers  aan de beurt. Vandaag Jhon uit Tilburg.


Vragenlijst voor lezers van udonthaniweblog.nl

Wat is je naam/nickname op Udonthaniweblog.nl?

Jhon de kippeneuker

Wat is je leeftijd?

45

Wat is je geboorteplaats en land?

weeshuis in Tilburg Nederland

In welke plaats heb je het langst gewoond?

Tilburg

Wat is/was je beroep?

Uitvoerder op de bouw

Woon je in Thailand of in Belgie/Nederland (waar ongeveer)?

Woon nu in Udonthani

Wat is jouw binding met Thailand?

Op de eerste plaats erfde ik een heel groot bedrag van mijn vader die  overleed in  2006

waarvan ik mijn hele leven  goed van rond kan komen in Thailand.

 Dan mijn Thaise homo vriend en op de tweede plaats het klimaat, ik heb een hekel aan kou.

Heb je een Thaise partner?

Ja fijne Kathoy hij heet Ampurporno en is pas 23 jaar met lekker kontje.Is getest op AIDS.

Wat zijn je hobby’s?

Eigenlijk alles , ik doe gewoon waar ik zin in heb. De ene dag is dat veel bier drinken en de andere dag tempels bezoeken.Poolbiljarten. 

Heb je andere hobby’s sinds je in Thailand woont?

Ja ik probeer steeds  reacties op Thailandblog te plaatsen maar daar zijn die demente redacteuren niet gechameerd van .

En ik kocht bij Lowy de redacteur 2 mooie Love birds uit eigen kweek.

Waarom is Thailand bijzonder voor jou, van waar de fascinatie voor het land?

Ooit, 9 jaar  geleden was ik een redelijke schrijver op diverse weblogs,maar daar er te veel vriendjes politiek en jaloerse redacteuren  kwamen reageer ik alleen nog anoniem op udonthaniweblog.nl en vaak struin ik alle internet sites af  om tot de eind conclusie te geraken dat er  veel leugens en gefantaseerde fabeltjesland verhalen  op bvb Thailandblog.

Zo gaat het er bij mij niet in dat ze de ene week schrijven dat ze 170.000 lezers per maand hebben en 1 week er na staat er voortaan dat ze 275.000 lezers per maand hebben.zouden ze met de toverstaf zijn rondgegaan.Of waren het de Thailandblog geesten??

Vanaf toen jaarlijks terug en in 1993 mijn vriend  leren kennen,das nu de liefde van mijn leven geworden en in 1997 samen de knoop doorgehakt om samen  te gaan wonen in Thailand .

Wij gaan nu samen opstap ,drinken samen en beleven  goede sex samen en gaan soms vreemd met toestemming.

Hoe ben je op udonthaniblog.nl  terechtgekomen en wanneer ongeveer?

Omdat ik zag dat men daar zonder aanziens des persoons  artikelen kan plaatsen en reageren,maar dat ze daar de inhoud belangrijker vinden dan aantal  reacties die soms kant nog wal raken.

Schrijf je ook reacties?

Soms, als ik tijd en zin heb ,dan stuur ik een reactie naar jullie weblog en laat het aan oordeel Lowy over wanneer en hoe het te plaatsen.

Waarom reageer je (of waarom reageer je niet)?

Als ik die iemand kan helpen met mijn reactie,  

Heb je wel eens een verhaal geschreven voor Thailandblog ?

Nee,want als je daar reageerd  moet je eerst in de smaak van die  mafkezen redactie /schrijvers fantasten passen.

Waarom wel/niet?

Ik raad  een ieder aan blijf daar weg bij TB ze liegen nog als ze fluiten.

Wat vind je leuk/bijzonder aan udonthaniblog?

Het leuke vind ik om te lezen over de verschillende manieren waarop de redactie  leeft en woont .in TH als farang en ook het feit dat mensen met een vraag altijd iets kan plaatsen en zelden geweigerd gaan worden. en men indien men er iemand weigerd dan ook openbaar maakt waarom het geweigerd is,ipv  botweg zonder opgaaf van redenen iemand  te weigeren.

Zeker op het gebied van visa daar kan ik echt stront ziek van worden  van die Visa  almanak  die denkt  alles te weten over visa ,terwijl je alle info gewoon  via imigratie kunt krijgen., maar ook andere zaken.

Wat vind je minder leuk/bijzonder aan Thailandblog?

Minder leuk vind ik de  leugens over aantal lezers reacties van de mensen die  in  de praatjes van een Gringo  enz geloven de man die dronken op de scooter stapte en  met 6 halve liters bier  op trots vertelde hoe stoer hij was.

En dan die Crazy Charley die mislukte  man  die   denkt alles beter te weten  de sukkel.

En het verhaal  van die beheerder die op zijn eigen weblog van Thailandblog vertelde dat  hij in een hoerentent  ze hem bij zijn ballen grepen toen hij zijn geofferde   lady drinks  weigerde te betalen.. Overdreven pro Thailand, of juist de andere kant. Ieder heeft zijn eigen manier van leven en ieder denkt dat ie het op zijn of haar manier juist doet en dan zijn die reacties in mijn ogen  op zijn belevenis  ongepast

 

 

Wat voor soort berichten/verhalen op udonthaniweblog  vind je het meest interessant?

Eigenlijk alles,vooral om dat deze redactie alles zelf en alleen doet,en schijt heeft aan de rest.

Heb je contact met andere lezers of schrijver op udonthaniblog.nl (met wie en waarom)?

Ja die 2 mollen  van een andere blog seinen me alles in wat  ze tegen komen.

Wat vind je van de  reacties op udonthaniblog? Lees je die allemaal?

 

 

 Allemaal en soms krijg ik dan een fijne prive mail terug van de beheerder en we overleggen eerst samen wat we er van maken.

Wat voor functie heeft udonthaniweblog.nl  volgens jou?

Informatief vooral veel humor en  vermaak.En altijd recht door zee.

Wat mis je nog op udonthaniweblog.nl ?

Wat ik fijn  vind en nooit zal missen  is dat je hier alles kunt  plaatsen,mits je de fatsoensnormen respecteerd en ieder in zijn waarde laat.

Denk je dat udonthaniblog  het volgende jubileum haalt ?

Ja makelijk want volgend jaar oktober vieren we het 10 jarig bestaan.

Jhon de kippen neuker udonthani

lowy.cremers.senior@gmail.com

Chinese  investeren in Bangkok

 

  The best Udonthani – Community for everyone
Ze kunnen niet meer om ons heen!!

Bestel het gratis boek dat is het leven via email

3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB.ga naar google tik in de 1000 levens van lowy

Cremers   dat zegt alles  over hem.

De weblog is  ook in het Engels ,even omlaag scrollen en alles staat er in het Engels.

De letters zijn speciaal groot gemaakt , u hoeft  dus  niet naar specsavers  te gaan.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Een bijdrage van  onze China kenner Hr Bangvanyong uit Changmay.

Chinese  investeren in Bangkok

Chinezen zijn  beste zakenlieden in Thailand.

Beter en meer te vertrouwen dan de Vietnamezen!

Bangkok – De jonge Chinezen – twintigers en dertigers – lopen achter hun gids de Bangkokse gogo-bar Dreamboy binnen. Verlegen. Strak voor zich uit kijkend. Maar sommigen kunnen een blije glimlach niet onderdrukken. Hier kwamen ze voor. Eindelijk maken ze kennis met de glitter en de glamour van de gaywereld. Met dansende jongens in onderbroek op het podium. En soms zonder onderbroek.

‘Chinezen die redelijk verdienen, voor het eerst in het buitenland, daar moeten we het van hebben’, zegt de portier. ‘Ze komen met groepsreizen en weten dat ze een excursie naar ons kunnen boeken.’

Thailand is steeds meer het toevluchtsoord voor Chinese lgbt’ers. ‘Niet dat ze in eigen land worden vervolgd’, zegt de gids. ‘Maar daar moeten ze de schone schijn ophouden voor familie en collega’s. Hier zijn ze vrij. Sinds enkele jaren zijn Chinezen onze grootste groep klanten en daarbinnen groeit het percentage gays.’

Waar Chinezen komen, zijn Chinese investeerders. Het roemruchte uitgaansbuurtje Boys Town in Pattaya is opgekocht door Chinese zakenlui, weet de Bangkokse kapper die ook uitgever is van een blad voor gaytoeristen. Hij laat zien dat de meeste advertenties nu prominent Chinese teksten bevatten. Hetzelfde geldt voor de neonreclames van Dreamboy.

Harde cijfers over de belangstelling van Chinese gays komen  van een groep makelaars: ze zijn goed voor vijf tot acht procent van de verkopen van nieuwe appartementen in Bangkok. ‘Ze hebben goede banen, meestal geen kinderen, dus hebben wat te besteden’, zegt een woordvoerder.

‘De prijzen zijn hier vijf keer lager dan in Shanghai of Hongkong, maar stijgen wel. Thuis kunnen ze uitleggen dat het een goede investering is, hoewel het voor hen stiekem een plek is om regelmatig van het leven te genieten.

Een Bangkokse tandarts ziet steeds meer Chinese lgbt’ers in zijn stoel. Iedereen is blij met deze klanten, zegt hij. Ook de overheid. Maar het is volgens hem tijd dat de Thaise overheid iets voor de eigen gays doet. Het homohuwelijk zou een geweldig signaal zijn naar met name de grote groep Sino-Thai – Thai met Chinese wortels.

‘Zoonlief kan daar thuis niet vertellen dat hij homo is. En in hun bedrijven maak je als openlijke gay geen promotie. Dat drukt een stempel op de hele samenleving. Daarmee is Thailand niet zo gayvriendelijk als veel westerse en Chinese toeristen denken.’

Iedereen kan reageren zelfs als u elders door onbekende oorzaak geweigerd bent  ,behalve apen/cowboys  en avonturiers die worden geweigerd  en  verdwijnen  direct bij het grof vuil.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

De weblog ,waar ze schijt aan iedereen hebben 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  The best Udonthani – Community for everyone

Inglishlowy.cremers.senior@gmail.com

 

Chinese are best businessmen in Thailand.
Better and more to trust than the Vietnamese!

Bangkok – The young Chinese – twenties and thirties – walk into the Bangkok gogo bar Dreamboy behind their guide. Shy. Looking out tight ly. But some can’t suppress a happy smile. This is what they came for. Finally they get acquainted with the glitz and glamour of the gay world. With dancing boys in knickers on stage. And sometimes without knickers.
“Chinese who earn reasonable, for the first time abroad, we have to talk about that,” says the doorman. ‘They come with group trips and know they can book an excursion to us.’
Thailand is increasingly the refuge for Chinese LGBT people. “Not that they are persecuted in their own country,” says the guide. ‘But that’s where they have to stop the clean appearance for family and colleagues. They’re free here. For several years, Chinese have been our largest group of customers and within it the percentage of gays is growing.’

Where Chinese come, chinese investors are. The illustrious entertainment district of Boys Town in Pattaya has been bought up by Chinese businessmen, knows the Bangkok hairdresser who is also a publisher of a magazine for gay tourists. He shows that most ads now contain prominent Chinese texts. The same goes for Dreamboy’s neon advertisements.
Hard figures on the interest of Chinese gays come this week from a group of brokers: they account for five to eight percent of sales of new apartments in Bangkok. “They have good jobs, usually not children, so they have something to spend,” says a spokesman. ‘Prices here are five times lower than in Shanghai or Hong Kong, but are rising. At home, they can explain that it is a good investment, although it is secretly a place for them to enjoy life regularly.’
A Bangkok dentist is seeing more and more Chinese LGBT people in his chair. Everyone is happy with these customers, he says. Also the government. But it is time for the Thai government to do something for its own gays. Gay marriage would be a great signal to the large sino-thai group – Thai with Chinese roots. “Son’s lover can’t tell me he’s gay at home. And in their companies, as an overt gay, you don’t make a promotion. That makes a mark on society. That’s not how Thailand is as gay-friendly as many Western and Chinese tourists think.’

herdenkingsdienst voor Levy Combe 13 december 2019. Memorial service foe Levy Combe 13 Dec 2019

  Een bijdrage van de redactie  voor  Herdenkingsbijeenkomst  voor overledene  Levy Combe

Iedereen die Levy gekent heeft wordt  opgeroepen daar de dienst bij te wonen.

Het is  in de internationale  Cristelijke kerk 29/2 Thahan Rd,bij het Millitaire Hospital,vlakbij de Mitsubishi dealer.

Wij hopen op een grote opkomst

redactie  www.udonthaniweblog.nl

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inglish

Redactie udonthaniweblog.nl

 

Everyone who has known Levy is invited to join the service

A contribution from the editors for Memorial meeting for the deceased  Everyone who has known Levy is invited to attend the service. It is in the international Christian church 29/2 Thahan Rd, at the Millitaire Hospital, near the Mitsubishi dealer. We hope for a large turnout editors www.udonthaniweblog.nl

lowy.cremers.senior@gmail.com

Mannen met rode nagels ,tegen geesten Thailand. Men with red nails, against spirits Thailand.

 

  The best Udonthani – Community for everyone
Ze kunnen niet meer om ons heen!!

Bestel het gratis boek dat is het leven via email

3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB.ga naar google tik in de 1000 levens van lowy

Cremers   dat zegt alles  over hem.

Wij hebben de site nu ook in de Engelse taal gezet  ,en de letters extra groot gemaakt voor die mensen die  slecht ziende zijn. Hoeven ze niet naar Specksavers te gaan.

Even omlaag scrollen en u ziet het in de Engelse taal.

Een bijdrage van een onzer lezers Heintje  Geestigman

Udonthani.

 

Thaise mannen schilderden hun nagels rood om te voorkomen dat ze een ‘weduwe-geest’ zouden vangen, 1 oktober 2018. Foto: Sanook

Jonge mannen in de landelijke provincie Kalasin hebben hun nagels rood gelakt (onder andere) omdat hun dorp zogenaamd wordt geterroriseerd door wat zij zeggen “een geest van een weduwe”.

Inwoners van het dorp Pu Hong zijn getraumatiseerd nadat vijf mensen – twee mannen en drie vrouwen – daar de afgelopen drie weken zijn gestorven.

De eerste twee mannen die stierven kwamen uit dezelfde familie – volgens rapporten waren ze gewoon ingestort en stierven zonder te vermelden wat de specifieke oorzaak was. De vijfde dood was een tienermeisje gedood bij een motorongeluk. De details van de andere twee sterfgevallen zijn niet aan de media bekendgemaakt.

Volgens hun loco-burgemeester, Pongpipat Pukrongtoong, geloven mensen niet dat het toeval is en geven ze in plaats daarvan de schuld aan het bovennatuurlijke achter de vlaag van dodelijke slachtoffers in hun dorp.

De 60-jarige helderziende van het dorp, Bussadee Malasee, vertelde verslaggever

gisteren is ze ervan overtuigd dat de dood het werk was van precies twee geesten: de ene een dorstige weduwe-geest en de andere een ‘pop’. )

Bussadee legde uit dat de weduwe geest het leven van mannen wil nemen en de pop de ouderen en de zwakken in haar dorp bezit voordat ze ze uiteindelijk van binnenuit opeet (klassieke popbeweging.)

 

Dus hoewel ze een pop niet kunnen voorkomen, hebben de dorpsbewoners tekenen op hun hekken geplaatst om de weduwe te misleiden. Op de borden stond: ‘Hier wonen geen mannen.

Om deze reden hebben jonge mannen ook hun nagels gelakt om zichzelf als vrouwen te vermommen en te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van de weduwe-geest.

Een dorpsoudste, Kitti Saosri, 72, zei dat de lokale bevolking zich na de reeks doden naar de tempel heeft gewend en dat velen ’s nachts hun huis niet verlaten.

Met dank aan onze Sponsors.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Iedereen kan en mag reageren ,echter  reacties van apen/cowboys /patsers worden  direct door onze afvalslurper verwijderd.

XXXXXXXXXXXXXX

    The best Udonthani – Community for everyone

INGLISH

 

 

Thai men painted their nails red to avoid capture of a “widow ghost,” Oct. 1, 2018. Photo: Sanook

Young men in rural Kalasin province have painted their nails red (among other things) because their village is supposedly being terrorized by what they say is “a ghost of a widow.”

Residents of Pu Hong village are traumatized after five people — two men and three women — have died there in the past three weeks.

The first two men who died were from the same family — reports said they simply collapsed and died without mentioning what the specific cause was. The fifth death was a teen girl killed in a motorbike accident. The details of the other two deaths have not been disclosed to the media.

According to their deputy mayor, Pongpipat Pukrongtoong, people don’t believe it is a coincidence and instead blame the supernatural behind their village’s flurry of fatalities.

The village’s 60-year-old psychic, Bussadee Malasee, told reporter

yesterday she’s convinced the deaths were the work of exactly two ghosts: one a thirsty widow spirit and the other a “pop.” (Editor’s Note: Pop is a type of Thai ghost who goes around possessing people and eats filthy things in their home.)

Bussadee explained that the widow ghost wants to take men’s lives and the pop possesses the elderly and the weak in her village before eventually eating them from the inside (classic pop move.)

So while they can’t prevent a pop, the villagers have put up signs on their fences to trick the widow. The signs read: “No men live here.

For this reason, young men have also painted their nails to disguise themselves as women and avoid being victims of the widow ghost, Amarin TV reported.

One village elder, Kitti Saosri, 72, said that locals have turned to the temple for protection after the series of deaths and many don’t leave their homes at night.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Tesco Lotus gaat misschien vertrekken uit Thailand.

 

  The best Udonthani – Community for everyone
Ze kunnen niet meer om ons heen!!

Bestel het gratis boek dat is het leven via email

3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB.ga naar google tik in de 1000 levens van lowy

Cremers   dat zegt alles  over hem.

Wij hebben de site nu ook in de Engelse taal gezet,en de letters extra groot gemaakt voor die mensen die  slecht ziende zijn. Hoeven ze niet naar Specksavers te gaan.

Even omlaag scrollen.

Een bijdrage van een onzer internet wacht Julia de

supermarkster Udonthani

 

Het VK gevestigde retailer Tesco PLC overweegt om zijn supermarktbedrijven in Thailand en Maleisië te verkopen, in deals die deze activiteiten tot $ 9 miljard waard kunnen zijn, zeiden mensen met kennis van de plannen. Tesco, een van ’s werelds grootste kruideniers, werkt mogelijk samen met een adviseur voor een verkoop van de activa, aldus de mensen.

Een van de mensen zei dat Tesco begin volgend jaar een verkoopproces kon starten. De plannen bevinden zich echter in een voorbereidend stadium en een deal komt misschien niet tot stand, waarschuwden de mensen. Tesco zei in een verklaring dat het bevestigde dat het, na inbound interesse, was begonnen met een evaluatie van de strategische opties voor zijn activiteiten in Thailand en Maleisië, inclusief een evaluatie van een mogelijke verkoop van deze activiteiten. “De evaluatie van strategische opties bevindt zich in een vroeg stadium, er zijn geen beslissingen genomen met betrekking tot de toekomst van Tesco Thailand of Maleisië en er kan geen garantie worden gegeven dat een transactie zal worden afgerond.

Een verdere aankondiging zal worden gedaan indien en wanneer nodig, “zei de verklaring. Tesco krimpt, net als sommige tegenhangers, in het buitenland om zich te concentreren op zijn thuismarkt, waar het kortingskruideniers en online concurrenten zoals Amazon.com Inc. bestrijdt. Sinds 2011 heeft het markten zoals Japan, de VS en Zuid-Korea verlaten gaf enige controle over zijn activiteiten in China.

 

 

Voor de zes maanden tot 24 augustus bedroeg de winst vóór belastingen van Tesco GBP 494 miljoen (US $ 649 miljoen), vergeleken met GBP463 miljoen een jaar eerder. De recente desinvesteringen van Tesco zijn in lijn met zijn concurrenten zoals Carrefour SA en Groupe SA in Frankrijk, die ook in de afgelopen jaren activiteiten hebben verlaten in landen als Indonesië, Thailand en Vietnam. Tesco betrad de Thaise markt in 1998 door een meerderheidsbelang in Lotus Supercenter, een hypermarktbedrijf, te kopen voor $ 365 miljoen van het Thaise conglomeraat Charoen Pokphand Group.

Tesco Lotus heeft nu ongeveer 2.000 filialen van winkels, waaronder supermarkten in Thailand. Mensen met kennis van het proces zeiden dat het Thaise bedrijf zou kunnen worden gewaardeerd op bijna $ 7 miljard omdat het onroerend goed omvat. Tesco is sinds 2006 actief in Maleisië en heeft daar nu 74 winkels. Een persoon met kennis van het proces zei dat het Maleisische bedrijf kan worden gewaardeerd op $ 1,5 miljard tot $ 2,0 miljard.

Nu is het dus afwachten wat Tesco  gaat doen  in Thailand  in 2020.

Met dank aan onze sponsors

Brickhouse inn/Meetingpoint poolcafe/Resort Leeya/Fishing  and resort /Changthai comfort/Pc repair/Goldpled shop/Bed and Breakfast /restaurant Honnybee.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Iedereen kan reageren ,alleen cowboys en mensen met onfatsoenlijke  berichten  verdwijnen  rechtstreeks in de afvalbak door onze  internet wachter Janus Vullesman.

XXXXXXXXXXX

 

The best Udonthani – Community for everyone

Inglishlowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

 

 

U.K.–based retailer Tesco PLC is considering selling its supermarket businesses in Thailand and Malaysia, in deals that could value those operations at up to $9 billion, people with knowledge of the plans said.

Tesco, one of the world’s largest grocers, is potentially working with an adviser for a sale of the assets, the people said. One of the people said that Tesco could start a sale process early next year.

However, the plans are at a preliminary stage, and a deal might not materialize, the people warned.

Tesco said in a statement that it confirmed that, following inbound interest, it had commenced a review of the strategic options for its businesses in Thailand and Malaysia, including an evaluation of a possible sale of these businesses.

 

 

“The evaluation of strategic options is at an early stage, no decisions concerning the future of Tesco Thailand or Malaysia have been taken, and there can be no assurance that any transaction will be concluded. A further announcement will be made if and when appropriate,” the statement said.

Tesco, like some counterparts, has been shrink

ing abroad to focus on its home market, where it is combating discount grocers and online competitors such as Amazon.com Inc. Since 2011 it has exited markets including Japan, the U.S. and South Korea, and has ceded some control of its operations in China.

For the six months to Aug. 24, Tesco’s pretax profit was GBP494 million (US$649 million), compared with GBP463 million a year earlier.

Tesco’s recent divestments are in line with its peers such as Carrefour SA, and Groupe SA of France, which also in recent years have exited operations in countries such as Indonesia, Thailand and Vietnam.

 

 

Tesco entered the Thai market in 1998 by buying a majority stake in Lotus Supercenter, a hypermarket concern, for $365 million from Thai conglomerate Charoen Pokphand Group. Tesco Lotus now operates around 2,000 branches of stores including hypermarkets in Thailand.

People with knowledge of the process said the Thai business could be valued at nearly $7 billion as it includes real-estate assets.

Tesco has operated in Malaysia since 2006 and now has 74 stores there. A person with knowledge of the process said the Malaysian business could be valued at $1.5 billion to $2.0 billion.