Hierom laat boer 10.000 eenden los op rijstveld ze verwijderen het onkruit.

 

Thais news online elke dag 

300 fans,

Ze kunnen niet meer om ons heen 

Een bijdrage van Karel Eendjes. Eindhoven

Hierom laat boer 10.000 eenden los op rijstveld

10.000 eenden  helpen de boerin Thailand om onkruid te verwijderen.

 

Het zijn loop eenden.

In het Thaise Nakhon Pathom laat een boer duizenden eenden los op zijn rijstvelden. De eenden eten al het ongedierte op waardoor er minder pesticiden ingezet hoeven te worden.

Dit  wordt al jaren  benut bij  andere gewassen o.a.bij de wijn boeren.

Je maakt wat mee in Thailand . Veel dementen ook bij Thailandblog ha ha.

Thais news elke dag online.

3000 fans.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage  van Karel Dementius uit ChiangMay

Thailand, de ideale bestemming voor mensen met dementie…

 

Geef uw reactie via een email aan lowy.cremers.senior@gmail.com

En als u pech heeft bent u eerder dement dan u dacht.Maar  demente mensen zijn gelukkig toch??

Kristof Bilsen heeft een documentaire gemaakt over Europese demente bejaarden die in Thailand verzorgd worden. Dat bestaat dus echt. Verlaten oudjes die ver van huis gedumpt worden. Dat is wat je dan zou verwachten. Eenzaamheid. Onrecht. Schrijnende toestanden. Dat is niet wat je krijgt. Het is veel subtieler dan dat. Veel complexer en menselijker. Maar daarom niet minder schrijnend. Een prachtfilm, al weten we nog altijd niet wat we er van moeten denken, en net daarom.

De film MOTHER speelt zich af in Thailand, waar EuropeseAlzheimerpatiënten door hun familie in de handen van Thaise zorgverleners worden achtergelaten

Voor KristofBilsen was het project meteen zeer persoonlijk. “Mijn eigen moeder ben ik verloren aan dementie”, vertelt hij in InterneKeuken. “Mijn vader heeft enorm lang thuiszorg gegeven, maar op een bepaald moment ging dat niet meer. Dus dan ging ik verder zoeken en ben ik terecht gekomen op een tehuis in Thailand”.

 

Van zo’n onderwerp kan je een schandaal van maken, een sensatiebeluste documentaire maar het is veel complexer dan dat. Het is niet zo dat oude, demente bejaarden zomaar in Thailand geparkeerd worden, het is veel meer dan dat.

Je zou denken, alleen onmensen, verschrikkelijke mensen doen dat, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Voor die mensen vertrekt het vanuit een liefde, ze zoeken de beste oplossing voor de patiënt in kwestie en de slechtste voor hen, want zij moeten die persoon missen.

Bilsen volgde eenZwitsersgezin, vader, moeder en drie dochters. De moeder, Maya, werd op jonge leeftijd dement.

Alzheimer is geen romantische ziekte, het is gruwelijk en sluipend en heel traag

Het oorspronkelijke plan, zelf voor Maya zorgen, bleek te zwaar te zijn. “Alzheimer is geen romantische ziekte, het is gruwelijk en sluipend en heel traag. Je kan er heel mindful mee omgaan en veel leren, maar tegelijkertijd is het offer voor mantelzorgers heel groot”.

Even later ging Maya tijdens het weekend naar een verzorgingstehuis, maar ook daar voelde ze zich niet goed. De verzorgsters in Thailand boden uiteindelijk een oplossing.

We moeten ons verlangen opzij zetten om onze moeder te kunnen zien

Het gezin heeft zelf jaren aan het idee moeten wennen. “We moeten ons verlangen opzij zetten om onze moeder te kunnen zien”, klonk het.

Tijdens de documentaire maken we ook kennis met Pomm, een alleenstaande Thaise moeder die zorg geeft aan een stokoud dametje uit Zwitserland, Elizabeth en later ook aan Maya.

Zelf heeft Pomm vier kinderen, die ze moet achterlaten om voor een moeder te zorgen die ook haar kinderen heeft moeten achterlaten. Om die ene moeder goed te verzorgen, kon ze haar eigen kinderen nauwelijks zien. “De ultieme liefde die Pomm heeft ten aanzien van haar patiënten is bijna de ultieme liefde die ze aan haar eigen kinderen niet kan geven”, aldus Bilsen.

In Nederland hebben ze het anders opgelost.

Daar  hebben de half demente  schrijvers  een baantje bij Thailandblog  gekregen gezien hun soms  ideote  schrijvers kunsten van welk ei smaakt beter  van witte of zwarte kip.Of wat kost een  pinut in Thailand ha ha ha .

Met dank aan de sponsors.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish

Kristof Bilsen has made a documentary about European demented elderly people who are being cared for in Thailand. So that really exists. Abandoned oldies dumped far from home. That’s what you would expect. Loneliness. Injustice. Distressing situations. That’s not what you get. It’s much more subtle than that. Much more complex and human. But no less poignant for that. A wonderful film, although we still don’t know what to think about it, and that’s exactly why.
The movie MOTHER is set in Thailand, where European Alzheimer’s patients are left by their families in the hands of Thai caregivers
For Kristof Bilsen, the project was immediately very personal. “I lost my own mother to dementia,” he tells Interne Keuken. “My father gave home care for a long time, but at a certain point that was no longer possible. So then I continued my search and ended up in a home in Thailand ”.

You can turn such a subject into a scandal, a thrill-seeking documentary, but it is much more complex than that. It is not that old, demented elderly people are just parked in Thailand, it is much more than that.
You would think, only inhuman, terrible people do that, but that turns out not to be the case at all. For those people it starts from a love, they look for the best solution for the patient in question and the worst for them, because they have to miss that person.
Bilsen followed a Swiss family, father, mother and three daughters. The mother, Maya, developed dementia at a young age.
Alzheimer’s is not a romantic disease, it is gruesome and insidious and very slow
The original plan, taking care of Maya yourself, turned out to be too tough. “Alzheimer’s is not a romantic disease, it is gruesome and insidious and very slow. You can deal with it very mindfully and learn a lot, but at the same time the sacrifice for caregivers is very great”.
Moments later, Maya went to a nursing home during the weekend, but she didn’t feel well there either. The caretakers in Thailand eventually offered a solution.
We have to put aside our desire to see our mother
The family itself had to get used to the idea for years. “We have to put our desire aside to see our mother,” he said.
During the documentary we also meet Pomm, a single Thai mother who cares for a very old lady from Switzerland, Elizabeth and later also Maya.
Pomm herself has four children, whom she has to leave behind to take care of a mother who has also had to leave her children behind. To take good care of that one mother, she could hardly see her own children. “The ultimate love that Pomm has towards her patients is almost the ultimate love that she cannot give to her own children,” said Bilsen.
In the Netherlands they have solved it differently.
There, the half-demented writers got a job at Thailandblog because of their sometimes ideal writers skills of which egg tastes better from white or black chicken. Or what does a pinut in Thailand cost ha ha ha.
Thanks to the sponsors.

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com

Je maakt wat mee in Thailend.Het is een totaal andere wereld.

Thais news.

Elke  dag news direct online  www.udonthaniweblog.nl. 3000 fans

Ze kunnen niet meer om ons heen

Een bijdrage van Anneke Volt Udonthani .

 

Thanyaluck Fai Phadasri werd dood op bed gevonden in het huis van haar ouders in het noordoosten van Thailand. Ze werd te midden van haar studieboeken ontdekt door haar ouders die haar wilden zeggen dat het eten klaar was. Thanyaluck had brandwonden op haar armen en rond haar nek.

Haar vader probeerde haar nog te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs. „Mijn hart is gebroken. Ze hield van school en ging iedere dag als ze thuis was meteen naar haar kamer om huiswerk te maken”, zo vertelt Thongchai aan de Daily Mail. „We zijn zo verdrietig dat ze in haar eentje stierf en dat we niets konden doen om haar te helpen”, aldus oma Nookrai, die het meisje vond.

Volgens een agent was de elektrische schok die het meisje kreeg zo krachtig, dat ze het voorval niet kón overleven.

 

Je hebt gelijk dat het een andere wereld is.

Ik ben geen gekwalificeerde elektricien, mijn achtergrond was elektronica en telecom.

 

Een vriend kocht een huis in Bangsaray (bij Pattaya). Hij vroeg me of ik een kijkje kon nemen om erachter te komen waarom zijn satellietsysteem voortdurend door de luidsprekers zoemde als hij ernaar keek.

Ik keek en zag aanvankelijk niets mis. Toen dacht ik dat het misschien een gebrek aan aarding was dat het geluid veroorzaakte. Nee, de satellietontvanger had een voedingskabel met drie kernen.

Ik keek achter het stopcontact. Het waren alle drie pincodes. Ik realiseerde me dat er geen aarde was geïnstalleerd, alleen levend en neutraal.

 

Uiteindelijk kwam mijn vriend erachter via een buurman die een soortgelijk probleem had, de elektriciens betaalden een ‘inspecteur’ 500 Baht om te zeggen dat de installatie voldeed aan de voorschriften.

Als ze maar intelligent genoeg waren om te weten dat ze mogelijk het leven van mensen in gevaar brachten.

Door deze draad heb ik mijn dochter gebeld die bij Uni in de buurt van Bangkok is, om ervoor te zorgen dat ze niet naar haar telefoon luistert terwijl deze wordt opgeladen, of deze zelfs gebruikt tijdens het opladen. 

Hier onder ziet u de Engelse weblog

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Thai news.
Every day news directly online www.udonthaniweblog.nl. 3000 fans
They can no longer ignore us
A contribution by Anneke Volt Udonthani.

Thanyaluck Fai Phadasri was found dead in bed at her parents’ home in northeastern Thailand. She was discovered in the middle of her textbooks by her parents who wanted to tell her dinner was ready. Thanyaluck had burns on her arms and around her neck.

Her father tried to resuscitate her, but it turned out to be in vain. “My heart is broken. She loved school and went straight to her room every day when she was home to do homework, ”Thongchai told the Daily Mail. “We are so sad that she died alone and there was nothing we could do to help her,” said Grandma Nookrai, who found the girl.
According to an officer, the electric shock the girl received was so powerful that she could not survive the incident.

You are right that it is another world.
I am not a qualified electrician, my background was electronics and telecom.

A friend bought a house in Bangsaray (near Pattaya). He asked me if I could take a look to find out why his satellite system was constantly buzzing through the speakers when he looked at it.
I looked and saw nothing wrong at first. Then I thought maybe it was a lack of grounding that was causing the noise. No, the satellite receiver had a power cable with three cores.
I looked behind the socket. They were all three PINs. I realized there was no earth installed, just alive and neutral.

Eventually my friend found out through a neighbor who had a similar problem, the electricians paid an ‘inspector’ 500 Baht to say the installation was compliant.
If only they were intelligent enough to know that they might be putting people’s lives in danger.

Through this wire I have called my daughter who is at Uni near Bangkok, to make sure she is not listening to her phone while it is charging, or even using it while charging.

Thanks to the sponsors.

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com

Je maakt wat mee in Thailand. Er viel een koe van ons schip in 1956 in Bangkok.

Een bijdrage van Lowy  uit zijn zeemanstijd.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

 

We voeren  in 1956  ik was net 16 jaar van Australie naar Bangkok Thailand.

We  zaten met 30 bemanningsleden op  een Nieveld Goudriaanboot  onder de naam Alphacca met  stukgoed en 14 levende koeien  bestemd voor Bangkok.Australies stambookvee.

 

Net voor dat we  Bangkok binnen liepen  is er een koe voor de kust van de haven  over boord gesprongen.

Dus  het was meteen alarm koe over boord.

Het dier  zwom  in de zee rond.

Er werd snel een reddings boot  te water gelaten met 4 matrozen en de bootsman  aan boorsd.

Die voeren naar  de koe toe die ondertussen al enkele  mijlen  verderop  rond zwom.

Die bemannings leden hebben toen  spanbanden voor en achter  om de koe zijn middel  gedaan en een touw  om zijn horens   vast gemaakt.

Ons schip was   omgedraaid en kwam richting  van de  redders gevaren.

Maar ja dat ging  niet zo snel want  op volle zee een schip keren   dat gaat tijd kosten.

Maar na 2 uur  lag ons schip dan wel naast de reddings sloep voor anker.

En met  veel inspanningen  gelukte het  om  de koe weer terug  aan boord te hijsen door  onze  lier aan boord.

Het was een heel gedoe want die 2 spanbanden moesten  onder water onder de buik van de koe door gehaald worden

Maar ja op ons schip zaten enkele heel goede zwemmers  matrozen die dat  voor elkaar kregen.

Toen  iedereen een extra  borreltje van de oude had gekregen gingen we  met vollekracht de haven  in.

Wat een avontuur was het  .

 

Je maakt wat mee in Thailand, rondreis.Logeren bij Nederlandse Familie in Udonthani.

Uw gast heer Lowy en Honnybee Cremers Udonthani.

Udonthaniweblog.nl met voor elk wat wils.3000 fans

Ze kunnen niet meer om ons heen.

 

Wat een land is Thailand, ik zie hele mooie Tempels, Boeddha’s en al wat erbij hoort. Ik vraag me alleen 1 ding af, waarom maken de mensen hier zo’n rotzooi op straat, als ze het een klein beetje bijhouden dan zou er niet van die bergen puinhoop zijn. Er staan trouwens weinig afvalbakken aan de kant van de straat, dus mensen moeten hun rommel, koffiebeker, bakje van het eten, papier, kauwgom, kwijt en gooien het op straat. pfff En af en toe die stank in de straten, riool, uitlaatgassen en kookluchten. Bangkok geweldig mooie stad maar HÉÉL VÉÉL VERKEER.

Ik heb trouwens een super leuke vakantie hoor maar dit zet me altijd wel aan het denken. Overige plaatsjes waar we geweest zijn echt fantastisch. Ik kan wel alle plaatsen noemen maar kijk bij rondreis Noord Thailand. Wij hadden een hele leuke vrouwelijke Thai als gids, zij was echt geweldig kon super veel over Thailand en het Boeddhisme vertellen. Sprak goed Engels en als je rustig tegen haar praat verstaat ze heel goed onze Nederlandse taal. Wat ik super leuk vond, het varen met een groot vlot over de River Kwai, waar de maaltijd opgediend werd en wij al varende naar de beroemde brug gingen.

Echt super mooi. Wat ook bijzonder was de markt De Maeklong in Samut Songkhram, Een trein rijdt daar 8x per dag langs de markt en alle standhouders halen hun waar naar binnen, als de trein voorbij is gaat alle waar terug op z’n plek. Echt een bezienswaardigheid.

 

 

Ja Noord Thailand is echt super mooi, je kan als alles weer normaal functioneerd  van af 1 Januari 2021  weer logeren bij Lowy en Honnybee Cremers in Udonthani.

deze reis zeker reserveren bij Hollandse mensen thuis.

hier krijg je geen spijt van 2 persoons kamer compleet met badkamer,Airco,TV en internet  etc per nacht met Nederlands ontbijt  voor 12 Euro per nacht voor 2 personen .Wasmachine en alle Europeesche tv zenders beschikbaar.Wifi en pc  aansluiting.

En Thais en Nederlandse Maaltijden.

.exclusief gebruik stroom.

Eventueel Auto met Chauffeur beschikbaar om  leuke tochtjes te maken.

Men spreekt Nederlands en Engels.

Reserveren  uitsluitend per email met vermelding van Nederlands thuisadres  Bank rekening etc.

Tel  Thailand 0066  o  850002613    Soi Donudom 80 /4 Mueng Udonthani 50 km van Laos grens.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Je maakt wat mee in Thailajnd. Apen regeren een hele stad.

Thais news elke dag via www.udonthaniweblog.nl

3000 fans,eigen youtube kanaal,fb lowycremers udonthani

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een ingekomen verhaal van  Monky uit Chiangmay.

Thailand: politie zegt dat apen de stad hebben overgenomen en vechten om ze onder controle te houden nu ‘hopeloos’ is

De exploderende makakenpopulatie decimeert de economie van de stad

 

Eens vereerd, hebben de apen nu het hart van de stad ingenomenOoit vereerd, hebben de apen nu het hart van de stad veroverd 

De klanten die buiten een bank in Lopburi, Thailand stonden te wachten , lieten hun sieraden thuis en hielden andere schatten uit het zicht. Maar er lag toch gevaar op de loer.

Op klaarlichte dag zagen ze een dief een ijsthee stelen en een vandaal brutaal een motorzadel aanvielen. Een vrouw verliet haar plaats in de rij, toen een stalker naar haar toe kroop en haar dreigde te bijten.

Met een zucht zwaaide een politieagent met een katapult en de apen verspreidden zich. Minder dan een minuut later waren ze terug.

Lopburi, een voormalige hoofdstad van een Siamese koninkrijk en een opslagplaats van oude architectuur, is een stad die wordt belegerd. Krabetende makaken, een Zuidoost-Aziatische soort met doordringende ogen en nieuwsgierige aard, zijn uit de tempels gelopen waar ze ooit werden vereerd en het hart van de oude stad veroverd.

Hun groeiende bevolking, minstens 8.400 in het gebied met de meeste geconcentreerd in enkele stadsblokken, heeft delen van de lokale economie gedecimeerd. Met territoriale groepen makaken die door de buurt zwerven, zijn tientallen bedrijven – waaronder een muziekschool, goudwinkel, kapper, gsm-winkel en bioscoop – de afgelopen jaren gedwongen te sluiten.

De pandemie van het coronavirus heeft de chaos vergroot. De dartelende apen trokken zowel toeristen als boeddhistische gelovigen, die geloven dat het voeren van de dieren een verdienstelijke daad is. Hun favoriete aanbod was onder meer kokosyoghurt, aardbeiensoda en felgekleurde snackverpakkingen. Nu begrijpen de makaken niet waar die bron van voedsel is gebleven. En ze hebben honger.

In de loop der jaren trokken de apen naar verlaten gebouwen, vernielden vitrines en ratelden de tralies die waren geïnstalleerd om ze buiten te houden. Tenzij bewakers waakzaam zijn, scheuren ze antennes en ruitenwissers van geparkeerde auto’s.

Hangende oorbellen, zonnebrillen en plastic zakjes die eruit zien alsof er voedsel in zit, zijn onweerstaanbaar voor de apen. En in de delen van de stad die het dichtst bij de dieren zitten, leven veel inwoners in angst voor de volgende sluipaanval.

 

Maar in een cultuur met een boeddhistische meerderheid waarin het ruimen van apen de spirituele gevoeligheden zou verstoren, hebben lokale ambtenaren en bewoners weinig mogelijkheden om de bendes makaken af ​​te weren. Bovendien trokken de apen in het verleden toeristen naar Lopburi. Zonder hen zou de economie nog meer kunnen lijden.

In een ijzerhandel aan de overkant van de ruïnes van een 13e-eeuwse hindoetempel , turen grote knuffels in de vorm van krokodillen en tijgers naar de straat waar het apenverkeer dat van voetgangers overtreft. De knuffels waren bedoeld om de apen weg te jagen en het werkte een paar maanden. Maar de makaken kwamen er al snel achter dat ze niet echt waren, zei Yupa Srisanguan, de winkeleigenaar.

‘Het is nog nooit zo erg geweest’, zei mevrouw Srisanguan, terwijl een jonge mannelijke makaak haar winkel binnenliep, met de bedoeling op de lussen van de rubberen slang aan het plafond te kauwen. “We zijn niet tegen de apen, maar het is moeilijk als mensen bang zijn gebeten te worden als ze naar onze winkel komen.”

Toen ze een klein meisje was, zei mevrouw Srisanguan, 70, dat de apen minder, groter en gezonder waren, en hun vacht glanzend en dik. Ze hielden vast aan de tempels, evenals aan de ruïnes van de oude Khmer-beschaving die ooit de scepter zwaaide over dit deel van centraal Thailand.

Maar met een toestroom van door apen betoverde bezoekers, sommige buitenlandse, kwam er een gemakkelijke en vaak ongezonde voedselbron. Samen met bananen en citrus smolten de makaken van rommel. Hun vacht werd dunner. Sommigen werden kaal. Zonder zich zorgen te hoeven maken over hun volgende maaltijd, hadden de apen, die twee keer per jaar kunnen bevallen, meer tijd voor andere bezigheden. De bevolking explodeerde.

In vergelijking met de apen in het bos, hebben hun stedelijke tegenhangers minder spieren en zijn ze vatbaarder voor hypertensie en bloedziekte, zei Narongporn Doodduem, de directeur van een regionaal kantoor van de afdeling Wildlife Conservation.

“De apen hebben nooit honger”, zei hij, “net als kinderen die te veel KFC eten.”

Terwijl het verkeer zich onlangs opstapelde voor een stoplicht in het oude centrum van Lopburi, hield Nirad Pholngeun, een politieagent, zijn katapult paraat. Hij staat al vijf jaar op deze straathoek en kijkt met schrik naar de groeiende apenpopulatie.

Een vrachtwagen, vermoedelijk van buiten de stad, stond stil bij het licht, de laadbak gevuld met kratten fruit voor de markt. Een aap zag de producten, vloog door het verkeer, sprong op de vrachtwagen en hield een sappige drakenvrucht omhoog. De enige expeditionaire makaak trok er nog tientallen. Tegen de tijd dat het licht groen werd, waren de kratten opgeruimd en begon het gorgelen.

Tijdens de chaos hief meneer Pholngeun zijn katapult op, maar er was weinig dat een politieagent tegen zoveel makaken kon doen. Zijn gevechtstactiek was sowieso een schertsvertoning. De katapult bevatte geen projectielen.

“Het is hopeloos,” zei hij. “Binnen een oogwenk zijn er meer apen. Zoveel baby’s. “

Lokale natuurbeschermers zijn begonnen met het massaal steriliseren van de apen om hun aantal onder controle te houden. Meer dan 300 dieren zijn vorige maand geopereerd en in augustus zullen er 200 meer worden gesteriliseerd.

Het vangen van de apen voor de operaties is een grote onderneming, zei dhr. Doodduem, de natuurfunctionaris. Op de eerste dag van de campagne in juni droegen de apenvangers uniformen met camouflageprint en lokten ze de dieren met voedsel in kooien. Maar tegen de tweede dag wisten de apen ze te ontwijken. De apenvangers moesten overschakelen op het dragen van korte broeken en bloemenoverhemden, alsof ze vakantiegangers waren.

‘De apen zijn slim’, zei meneer Doodduem. “Ze herinneren het zich.

Nu het coronavirus veel toeristen en boeddhistische pelgrims ervan weerhoudt om Lopburi te bezoeken, hebben lokale bewoners de apen zelf gevoerd.

“We kunnen ze niet laten verhongeren”, zei Itiphat Tansitikulphati, de eigenaar van het Muang Thong Hotel.

Elke dag bezoekt een oude vrouwtjesaap zijn hotel, beleefd wachtend tot haar maaltijd wordt geserveerd. Bananencake is haar favoriet, maar gewoon fruit is ook goed.

“Lang geleden was veel Lopburi bos, dus we nemen het land van de apen”, zei de heer Tansitikulphati.

Als derde generatie hotelier heeft hij de bovenste verdieping afgestaan ​​aan de apen, die het hebben vernield met de ijver van dronken feestgangers, houten planken verscheurend en golfplaten verscheurd.

Een elektrische afrastering beschermt de begane grond van het hotel. Maar zelfs voordat het coronavirus toesloeg, werden bezoekers, van wie velen reizende zakenmensen waren, afgeschrikt door de plunderende apen, zei de heer Tansitikulphati. Zijn hotel overleeft het nauwelijks.

“Het evenwicht tussen mensen en apen is niet goed”, zei hij. “Het schaadt de zaken .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Met dank aan onze sponsors.

Reactie op overlast pitbulls.

Thais news elke dag .

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Even reageren op het geval van de pitbulls. Door  Mario Mastino uit Pathum Thani.

De eigenaar van zeven pitbullhonden in de provincie Pathum Thani probeerde naar verluidt zelfmoord te plegen door uit een ambulance te springen nadat ze gedwongen was de flat te verlaten vanwege klachten van haar buren.

Op 7 september hadden bewoners van het flatgebouw de media gevraagd om het probleem van op te lossen een buurman die regelmatig zeven Amerikaanse Pitbulls vrijliet uit de kooi om door het hele gebouw te razen en uitwerpselen op de gangen achter te laten.

De pitbull-minnaar werd later gevraagd haar kamer binnen drie dagen te verlaten. Ze besloot haar spullen direct in te pakken en verhuisde vrijdag (11 september). Slechts zes van haar honden vergezelden haar, aangezien er naar verluidt een was overleden.

Workpoint Channel en Watchdog Thailand verklaarden dat ze haar nieuwe huisvesting zouden subsidiëren ten behoeve van de dieren, maar ze weigerde.

Ze werd later op zaterdag (12 september) aan de kant van de weg gezien terwijl ze op de grond lag met slechts drie honden. Ze vertelde politieagenten van het Pak Khlong Rangsit-station, die haar kwamen redden, dat ze gestrest was en geen plek kon vinden om in te wonen.

Tijdens een rit naar een ziekenhuis probeerde ze naar verluidt de achterdeur van de ambulance te openen en eruit te springen omdat ze geen oplossing voor haar probleem kon bedenken.

Waakhond Thailand nam vervolgens opnieuw contact met haar op en zei dat ze tijdens haar behandeling voor de honden zouden zorgen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inglish.

 

Thai news every day.
They can no longer ignore us.
Let me comment on the case of the pit bulls. By Mario Mastino from Pathum Thani.
The owner of seven pit bull dogs in Pathum Thani province reportedly attempted suicide by jumping out of an ambulance after she was forced to leave the flat over complaints from her neighbors.

On September 7, residents of the apartment building had asked the media to solve the problem of a neighbor who regularly released seven American Pit Bulls from the cage to rage around the building, leaving feces in the hallways.
The pit bull lover was later asked to vacate her room within three days. She decided to pack her things immediately and moved Friday (September 11). Only six of her dogs accompanied her, as one was reported to have died.
Workpoint Channel and Watchdog Thailand stated they would subsidize her new housing for the benefit of the animals, but she declined.
She was later seen on the side of the road on Saturday (September 12) lying on the ground with only three dogs. She told police officers from Pak Khlong Rangsit station who came to rescue her that she was stressed and could not find a place to live.
On a drive to a hospital, she reportedly tried to open the ambulance’s back door and jump out because she couldn’t think of a solution to her problem.

Watchdog Thailand then contacted her again and said they would take care of the dogs during her treatment.

Thanks  to the Sponsors.

Je maakt wat mee in Thaise bajes. Duizenden veroordeelden met enkelband vrij.

 

    

 

www.udonthaniweblog.nl met  Thais news elke dag.

3000 fans,eigen youtube  kanaal,fb lowy cremers udonthani.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

De weblog ook in de Engelse taal.

Een bijdrage van Henkie de  Veelpleger uit Bangkok.

Thailand’s gevangenissen om duizenden vrij te laten, gecontroleerd met enkelband

 

Thailand & # 8217; s gevangenissen om duizenden vrij te laten bewaakt met enkelband | De Thaiger

 

De gevangenissen in Thailand zijn overvol. Om het probleem op te lossen, sturen ze enkele gevangenen naar huis en houden ze in de gaten met enkelbandjes. Slechts 39 gevangenen hebben de elektrische bewaking, of EM, enkelbandjes gekregen, maar de minister van Justitie zegt dat hij verwacht dat de armbanden gebruikt zullen worden bij duizenden veroordeelde criminelen om ruimte vrij te maken in de gevangenissen.

2 voormalige politici werden in de eerste ronde van gedetineerden vrijgelaten met EM-armbanden. Beide politici kregen voorwaardelijke vrijlating vanwege ouderdom en goed gedrag, meldt de Nation Thailand. Minister van Justitie Somsak Thepsuthin zegt dat ze op 1 september zijn begonnen met het EM-systeem.

“We verwachten EM-armbanden te gebruiken bij 87.700 gevangenen per jaar om de overbevolking in gevangenissen te verminderen en de monitoringcapaciteit te vergroten om de kans op herhaalde overtredingen door vrijgelaten gevangenen te verkleinen.”

 

De voormalige minister van Binnenlandse Zaken en ex-leider van de Pheu Thai-partij, de 78-jarige Yongyuth Wichaidit, werd vrijgelaten met een EM-armband. Hij werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waardoor de verkoop van kloosterland voor de bouw van de Alpine Golf Club mogelijk werd gemaakt. De rechtbank zegt dat Yongyuth zijn macht heeft misbruikt terwijl hij als permanent secretaris van Binnenlandse Zaken diende. Volgens de natie heeft hij 8 maanden gediend.

In februari zei Krit Krasaethip, chef van de gevangenis in Bangkok, tegen de Bangkok Post Yongyuth “zal zonder privileges worden behandeld onder gevangenisregels”.

De voormalige vice-premier tijdens de regering van Yingluck Shinawatra, de 75-jarige Plodprasop Suraswadi, werd ook vrijgelaten met een EM-armband. Hij werd veroordeeld tot 1 jaar en 8 maanden gevangenisstraf wegens machtsmisbruik wegens het degraderen van een hoge ambtenaar toen hij in 2003 permanent secretaris van de Natuurlijke Hulpbronnen was. Hij diende 6 maanden, zegt de Nation.

Alleen bepaalde gevangenen komen in aanmerking voor EM-armbanden. Ze moeten ook een evolutie doormaken om ervoor te zorgen dat ze niet het risico lopen herhaalde overtredingen te begaan, zegt Somsak.

“Drie groepen gevangenen zouden worden geacht te zijn uitgerust met EM-armbanden: degenen wier straf werd verminderd door een koninklijk pardon, degenen die wachtten op testresultaten en voorwaardelijke vrijlating … EM-armbanden zouden niet worden gebruikt bij gevangenen die ernstige of gewelddadige misdaden hebben gepleegd , aangezien ze nog steeds gevaarlijk kunnen zijn voor de samenleving. “

Degenen die worden vrijgelaten met een EM-armband mogen alleen in bepaalde gebieden blijven, zegt Somsak. Ze moeten de armband ook een jaar dragen nadat ze zijn vrijgegeven.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inglish weblog 

www.udonthaniweblog.nl with Thai news every day.

3000 fans, own youtube channel, fb lowy cremers udonthani.

They can no longer ignore us.

The weblog also in the English language.

A contribution by Henkie de Veelpleger from Bangkok.

Thailand’s prisons to release thousands, checked with anklet

The prisons in Thailand are overcrowded. To solve the problem, they send some prisoners home and keep an eye on them with ankle straps. Only 39 inmates have received the electrical surveillance, or EM, anklets, but the Justice Minister says he expects the bracelets will be used on thousands of convicted criminals to free up space in the prisons.

2 former politicians were released in the first round of detainees wearing EM bracelets. Both politicians were given parole for old age and good behavior, the Nation Thailand reports. Justice Minister Somsak Thepsuthin says they started the EM system on September 1.

“We expect to use EM bracelets on 87,700 inmates per year to reduce overcrowding in prisons and increase monitoring capacity to reduce the risk of repeated offenses by released prisoners.”

Former interior minister and ex-leader of the Pheu Thai party, 78-year-old Yongyuth Wichaidit, was released wearing an EM bracelet. He was sentenced to 2 years in prison, which allowed the sale of monastic land for the construction of the Alpine Golf Club. The court says Yongyuth abused his power while serving as permanent Secretary of the Interior. According to the nation, he served 8 months.
In February, Krit Krasaethip, chief of the Bangkok prison, told Bangkok Post Yongyuth “will be treated without privileges under prison rules”.

The former Deputy Prime Minister in Yingluck Shinawatra’s reign, 75-year-old Plodprasop Suraswadi, was also released wearing an EM bracelet. He was sentenced to 1 year and 8 months in prison for abuse of power for demoting a senior civil servant while serving as Permanent Secretary of the Natural Resources in 2003. He served 6 months, the Nation says.

Only certain inmates are eligible for EM bracelets. They also need to evolve to make sure they don’t risk repeat offenses, says Somsak.
Three groups of prisoners would be expected to be equipped with EM bracelets: those whose sentences were reduced by a royal pardon, those awaiting test results and parole … EM bracelets would not be used on prisoners who committed serious or violent crimes. as they can still be dangerous to society. “

Those released with an EM bracelet are only allowed to stay in certain areas, Somsak says. They must also wear the bracelet for a year after they are released.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Thanks to the sponsors.

 

Je kan wat meemaken in Thailand met Thaise vrouwen.You can experience something in Thailand with Thai women.

www.udonthaniweblog.nl met  thais news elke dag.

3000 fans,eigen youtube  kanaal,fb lowy cremers udonthani.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

De weblog ook in de Engelse taal.

 

Een bijdrage van Jan Wipgraag uit Pucket. (gezien op internet)

Vrouw uit Thailand?

 weetjes over Thaise vrouwen

thaise vrouwenWilt u een vrouw uit Thailand vinden?

Of op zijn minst Thaise vrouwen leren kennen?

Nou, je bent niet alleen. Veel Nederlanders zijn op zoek naar deze informatie op internet als we kijken naar de statistieken van Google.

Waarom is dat zo?

Heeft de steeds meer feministische samenleving mannen meer laten kijken naar landen waar de traditionele genderrollen nog steeds bestaan?

Of is het gewoon de exotische en mooie uitstraling en glimlach die het hart van de Nederlandse man deed smelten tijdens zijn vakantie in Thailand?

Wat het ook is, hier zijn een paar dingen die je moet weten over Thaise vrouwen:

 Thaise vrouwen en westerse mannen :

Waarom zou een vrouw haar huis verlaten om ergens duizenden kilometers verder weg naar een koud en donker land te gaan? Laten we eerlijk zijn – de grootste reden is geld en veiligheid.

Thailand is nog steeds een zeer arm land waar geen echte sociale zekerheid bestaat. In Nederland en België hebben we een individualistische samenleving waarin de staat voor ons zorgt in geval van nood. In Thailand is er in principe geen vangnet van de maatschappij en u moet vertrouwen op uw familie en familie wanneer u hulp nodig hebt.

 

Hoewel Thailand bekend staat om zijn sekstoerisme (en zelfs velen van jullie typen in Google “thaise vrouwen te koop” als we wat onderzoek hebben gedaan naar dit artikel), kan een Thaise vrouw natuurlijk echt verliefd worden op een Nederlandse man en kan het een gelukkige relatie en zelfs huwelijk worden.

 

En voor westerse mannen – waarom kiezen ze ervoor om een vrouw uit Thailand te vinden? Typisch is het antwoord is dat ze gewoon van hun vrouwelijkheid houden, en de meeste Thaisevrouwen gewoon mooi zijn. Ze zijn ook gelukkige en glimlachende mensen en ook meer traditionele vrouwen wat betreft genderrollen enz.

 

Ze denken niet dat je een seksistisch varken bent als je verwacht dat ze meer verantwoordelijkheid nemen in het huishouden en kinderen terwijl je voor het geld zorgt.

 Ken de sociale klassen in Thailand

In de westerse wereld hebben mensen de neiging om samen te komen, ongeacht de sociale klasse.

Maar in Thailand, komen mensen uit andere klassen heel zelden samen. Vaak, als een oudere westerse man een Thaise vrouw vindt, is het uit de lagere sociale klassen. Maar als de seksuele marktwaarde van de man hoger is, kunnen ze natuurlijk samen zijn met een Thaise vrouw uit de hogere klassen.

 

Vaak is het onder de Thaise mensen uit hogere klassen niet zo wenselijk dat de vrouw met een vreemdeling samen is. Het kan zelfs beschamend zijn voor het gezin van de vrouw als hun dochter betrokken raakt met een buitenlander. Meestal is het in Aziatische culturen belangrijk om je imago niet te verliezen door elke vorm van verlegenheid.

 

Maar er zijn miljoenen vrouwen die op zoek zijn naar een buitenlandse partner. Niet alleen voor de financiële en sociale zekerheid, maar westerse mannen hebben ook de neiging om hun vrouwen goed te behandelen!En  ze schijnen beter  in bed te zijn.Hebben nooit hoofd of buikpijn hoewel  sommige   nog wat bijscholing kunnen gebruiken.

 Nederlandse vs. Thaise dames

thaise vrouwNederland is als een andere planeet als het gaat om gelijkheid. Thailand is een zeer hiërarchische samenleving. Deze mentaliteit zal ook tot uiting komen in het huwelijk of een relatie met een Thai.

Meestal zorgt de vrouw voor het huishouden en wordt verwacht dat de man de middelen binnenbrengt = het geld. Het is meestal ook de verplichting van een Thaise vrouw om financieel haar familie in Thailand te steunen wanneer bekend is dat ze een westers huwelijk heeft.

Traditionele rolpatronen voor mannen en vrouwen, leven dus zeer zeker in Thailand. Maar Thaise vrouwen die naar het westen verhuizen, willen vaak een job uitoefenen en hun eigen geld verdienen. Immers, als je je Thaise vrouw naar Nederland wilt halen, verloopt de integratie veel soepeler voor haar als ze deel gaat uitmaken van de samenleving door te gaan werken of studeren.

Een gelukkige vrouw staat gelijk aan een gelukkig man en een gelukkige relatie, toch?

Het hangt veel af  of je  duidelijke afspraken  hebt gemaakt bij het aangaan van een relatie met een mooie Thaise  vrouw.

Houd gewoon je ogen open als je in de stad bent of toon de Thaise vrouw  je respect voor haar.

 Thaise vrouwen in Thailand ontmoeten

Als u al eens naar Thailand bent geweest, weet u dat Thaise dames ontmoeten in bars en vrijwel overal heel gemakkelijk is. Maar hoe vinden we de potentiële Thaise echtgenotes? Vaak als u in het nachtleven stapt op de toeristische locaties, wordt u automatisch gezien als een wandelende geldautomaat.Begin daar dus nooit aan,want het oude zeemans gezegde Eens een Hoer,Altijd een hoer  is  vastgesteld  dat  dit gezegde  ook in Thailand  geld.

Wij oude zeemannen  noemden het 60 jaar geleden al nette  natte gummen de dames uit de kroegen.

En verhalen van Nederlanders die hun liefje in de kroeg opdoken en die zeggen de mijne is anders  verwijs die naar fabeltjes krant.

Dat betekent dat mensen alleen naar je geld op zoek zijn. Deze vrouwen in het uitgaansleven kunnen vaak meerdere ‘sponsors’ in het buitenland hebben, waar ze hun geld mee verdienen.

Dus als je niet wil misbruikt worden voor je geld, is het beter om te kijken op enkele Thaise markten of kijk eens in een groot warenhuis daar lopen er nog vele die opzoek zijn naar een Darling. waar je met veel vrouwen kunt praten  ,de taal is geen probleem  het beste leer  je  de taal in bed ha ha. en de beste Thaise meisjes kunt vinden.

Heeft  u advies nodig op vrouwen gebied in Thailand stuur een prive mail en ik adviseer u  er over.

Onder de stippel lijn kan je de Engelse weblog  van Udonthani volgen.

………………………………………………………………

Inglish 

www.udonthaniweblog.nl with Thai news every day.
3000 fans, own youtube channel, fb lowy cremers udonthani.
They can no longer ignore us.
The weblog also in the English language.

A contribution by Jan Wipgraag from Pucket. (seen on the internet)
Woman from Thailand?
facts about Thai women

Do you want to find a woman from Thailand?
Or at least get to know Thai women?
Well, you are not alone. Many Dutch people are looking for this information on the internet when we look at Google’s statistics.
Why is it like that?
Has the increasingly feminist society made men look more at countries where traditional gender roles still exist?
Or is it just the exotic and beautiful look and smile that melted the heart of the Dutch man during his holiday in Thailand?
Whatever it is, here are a few things you should know about Thai women:
Thai women and western men:
Why would a woman leave her home and go somewhere thousands of miles away to a cold and dark land? Let’s face it – the biggest reason is money and security.
Thailand is still a very poor country with no real social security. In the Netherlands and Belgium we have an individualistic society in which the state takes care of us in an emergency. In Thailand there is basically no safety net from society and you have to rely on your family and relatives when you need help.

Although Thailand is known for its sex tourism (and even many of you type in Google “thai women for sale” if we did some research on this article), of course a Thai woman can really fall in love with a Dutch man and be a happy one. relationship and even marriage.

And for western men – why do they choose to find a woman from Thailand? Typically the answer is that they just love their femininity, and most Thai women are just beautiful. They are also happy and smiling people and also more traditional women in terms of gender roles etc.

They don’t think you’re a sexist pig if you expect them to take more responsibility in the household and children while you take care of the money.
Know the social classes in Thailand
In the Western world, people tend to congregate regardless of social class.
But in Thailand, people from other classes very rarely meet. Often, when an older Western man finds a Thai woman, it is from the lower social classes. But if the male’s sexual market value is higher, they can of course be with a Thai upper class woman.

Often among the Thai people of the upper classes, it is not so desirable that the woman be with a stranger. In fact, it can be embarrassing for the woman’s family if their daughter becomes involved with a foreigner. Usually in Asian cultures it is important not to lose your image due to any kind of shyness.

But there are millions of women looking for a foreign partner. Not just for financial and social security, but Western men also tend to treat their wives well! And they seem to be better in bed. Never have a headache or stomach ache although some could use some further training.
Dutch vs. Thai ladies

The Netherlands is like a different planet when it comes to equality. Thailand is a very hierarchical society. This mentality will also be reflected in marriage or a relationship with a Thai.
Usually the woman takes care of the household and the man is expected to bring in the means = the money. It is also usually the obligation of a Thai woman to financially support her family in Thailand when she is known to have a Western marriage.
Traditional gender roles for men and women certainly live in Thailand. But Thai women who move west often want to work and earn their own money. After all, if you want to bring your Thai wife to the Netherlands, the integration will go much more smoothly for her if she becomes part of society by going to work or study.
A happy wife equals a happy husband and a happy relationship, right?
It depends a lot if you have made clear agreements when entering into a relationship with a beautiful Thai woman.

 

Just keep your eyes open when in town or show the Thai woman your respect for her.
Meet Thai women in Thailand
If you’ve been to Thailand before, you know that meeting Thai ladies in bars and pretty much anywhere is very easy. But how do we find the potential Thai wives? Often times when you get into the nightlife at the tourist locations you are automatically seen as a walking ATM, so never get started as the old sailor saying Once a Whore Always a Whore has been established that this saying

Met dank aan onze sponsors.

 

Je kunt soms wat mee maken in Udonthani. Verhaal over Patser,groot smoel beter weter Wim

     

www.udonthaniweblog met elke dag  het  eerste nieuws online.

3000 fans,eigen youtube kanaal en fb Lowy Cremers udonthani

Ze kunnen niet meer om ons heen.

 

Een bijdrage  van Wim   de Versierder uit Udonthani

Wie kent ze niet die patsers ,groot smoelen  uit Nederland de familie stond namelijk garant voor de autolening, die hij niet meer afbetaalde

Werkelijk alles verknalt hij. In Holland 3 huwelijken en alle 3 geeindigd in een echtscheiding. En dus komt hij het in Thailand maar weer eens proberen, want aan hem ligt het niet zegt hij. De Thaise vriendin die hij opgepikt heeft via internet, die ken ik toevallig goed en zo leerde ik hem kennen.

HIJ LOOG ZELFS OVER HET FEIT DAT ZIJN 2E NEDERLANDSE VROUW UIT SURENAME KWAM EN DAT DIE GESTORVEN WAS.

Maar bij het Thaise huwelijk kwam men er achter dat hij  van die vrouw in Nl gescheiden was.

 

Na 2 dagen heeft ze hem gedag gezegt. Mij vertelde ze: Hij heeft overal een mening over en vindt dat ik ook zo moet handelen. Nee, daar moet je bij een Thaise niet mee aankomen. Een volgend beoogde vriendin, notabene uit een bar, had ongeveer dezelfde klachten en haakte in de namiddag al af.

Toen een echte vriendin, die heeft ongeveer 2 jaar bij hem gewoond en in die 2 jaar 2 keer gezegd dat zij zich van het leven wilde beroven, dan sloot zij zich op in het toilet en moest haar vriend de deur forceren. Met Songkran vertelde zij dat ze 2 weken in een tempel ging wonen en hij geloofde haar nog ook.

Ooit een Thai gezien die zich tijdens Songkran terug trekt in een tempel? Tuurlijk niet, zij had ook nog een Japanse kennis, zo hoorden wij van een vriendin uit de massage salon en laat die Japanse kennis nu net 2 weken in Thailand zijn…… Na terugkomst is de relatie dan ook binnen enkele dagen daarna uiteen gespat.  

Over huizen gesproken. De man verbleef 6 jaar in Thailand en ieder jaar, dus 5x, verhuisde hij steeds naar wat een ‘geweldige’ woning in in het begin was naar een ‘probleem huis’ dat het later zou zijn. Ja is ja en nee is nee zegt hij en ik ben erg standvastig. Thaise vrouwen geven problemen zo zegt hij, farang niet die zijn makkelijk……. maar dat is de lezer inmiddels wel duidelijk.

 

Met dank aan onze sponsors

Zo als het die Wim is vergaan  zijn er honderde gevallen bekend.Man geeft Thaise vrouw de schuld van scheiding  maar als  Westerling   respecteerd hij de cultuur niet en  is  zelf erg egoiwisties van aard.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX