stichting Nederlanders overzee luid de noodklok. Dutch overseas foundation sounds the alarm bell.

                          The best Udonthani – Community for everyone

 De weblog  www.udonthaniweblog.nl  

kunt u nu ook in het Engels  zien even naar beneden scrollen.

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!

3000 volgers,eigen YouTube kanaal,FB Thaise Lowy Cremers

Een bijdrage van een onzer lezers  Hr Hugo Pannekoek  .

Ze redden het niet  en luiden de noodklok.

 

Wat zou de reden zijn?

Omdat de schoenlapper niet bij zijn leest blijft zal het doek eerdaags wel vallen voor deze stichting.

De stichting is opgericht door  een persoon die was eerst schoenmaker.Daarna probeerde hij het met hele dure snacks te verkopen via Hollandse maaltijden.

kijk maar wat zijn Nederlanders buiten Europa  nu echt voorsteld 3x niets.

Zorgkosten verzekering Is haast niet te betalen in Thailand.
Opstal verzekering    Doet niemand in Thaqiland aan mee.
Auto en motor verzekering,    Bij nieuwe motor altijd eerste jaar gratis  door Dealer daarna  kost het 3x niks
Reisverzekering .  Kan je overal in Thailand afsluiten voor 2 euro per dag.
Ongevallen verzekering. complete ongevallen verzekering voor alles 1e klas  tot en met dodelijk ongeval kost  pe3r jaar 7500  bij je bank  ongeacht je leeftijd.2 miljoen  thb bij overlijden.
Levensverzekering.Doet bijna geen Falang  is aan leeftijd gebonden in Thailand.
Verblijf in Thailand .Is ieders eigen keuze 
Visa (allen typen) en immigratie service.  Kan iedereen zelf regelen  gewoon zorgen dat al je papieren in orde zijn  en er genoeg geld op de bank staat is er niks aan de hand.   
Visa run.        Dat doet haast geen mens meer gewoon jaar visa aanvragen desnoods met multi reantree geen probleem .
Rechtshulp – advocaat – notaris (Nederlandstalig)  Heb je in Thailand niets aan.Er heeft nog nooit een Nederlander van een Thai een rechtzaak gewonnen je verliest altijd dus niet doen.
Thaise bankrekening openen.    Heb je geen hulp bij nodig ga naar een bank laat  genoeg batjes zien en je bent klant voor je het weet.
Eigendomsoverdracht – landafdeling   Je kunt geen grond kopen. wel een huis maar nooit de grond,als het fout loopt ben je gewoon alles kwijt.
Overschrijven – auto -motor  Nooit geen probleem zorg dat je een geel boekje hebt ga na emigratie die regelen alles voor je mits je betaald.
Boekhouding – belasting – jaaropgave Heb je niet nodig  voor Thailand.
Onroerend goed .    je kan geen grond bezitten dus niet aan beginnen.
Algemeen   ga op tijd  vissen of fietsen.
Huisonderhoud – reparatie – verbouwing  maak zelf goede afspraken met makelaars en aannemers .
Tuinman.    Is.  voor luie mensen  heb je niet nodig goeie klusjes mannen genoeg in Thailand voor weinig Batjes.
Schoonmaakservice  Je huurd al een goede schoonmaakster voor 400 thb per dag.
Verzorging aan huis bij ziekte.   voor 10.000 thb per maand  kan je al een interne verzorgster  in huren.Je geeft haar een gratis kamer en gratis eten er bij.
Ongedierte bestrijding   Flink spuiten  en er is overal goed gif te koop tegen ratten en muizen.
Zakelijk.      Ook via kvk thailand.
Bedrijf openen registratie .    ga naar de Thaise kamer van koop handel kan je alles zelf regelen neem Thai mee om te vertalen .
Werkvergunning.     is geschikt voor studenten.Gewone  touristen of expad  krijgen dat nooit zo maar ,moeilijk  aan te komen.

 

Zo als je ziet is overal een oplossing voor.

En die stichting  kan niks meer bereiken dan dat je zelf kan ondernemen.Het kost je alleen geld  want die stichting werkt echt niet voor niets voor jouw.

Ze luiden niet voor niets nu al de nood klok na  zo een kort bestaan.

Zie hun oproep:

Stichting Nederlanders Overzee
Hallo Lowy EHV,
Stichting Nederlanders Overzee Beheerder stuurt je een bericht:

Beste sympathisanten,

Momenteel heeft Stichting Nederlanders Overzee geen sponsors.

Er zijn maandelijkse lasten die voldaan moeten worden denk hierbij aan bank, website en internetkosten.

We doen een beroep op mensen die de stichting een warm hart toe dragen.

Mochten er niet genoeg baten zijn dan zien we ons genoodzaakt om ,

onze service en hulp drastisch te gaan verminderen of te stoppen.

klik hier om te sponsoren.

 

Reactie van de redactie van www.udonthaniweblog.nl is de volgende.

Waarom moet het een stichting  zijn?

Waarom moet je lid worden. Door die gedachten is destijds ook  de site Thailander naar de filestijnen gegaan.

 

Uw club heeft geen enkele meerwaarde voor  ons de echte Thailandganger.

 

Wij werken al 10 jaar als zelfstandige  en hebben 3000 volgers en eigen YouTube kanaal  en Thaise lowy fb die doet alles alleen.

Wij hebben geen nieuwsbrief en je hoeft niet te registreren en iedereen mag reageren en chatten etc.

Kortom wij zijn er voor iedereen!!

Wij hebben zonder moeite 2 goede sponsors  die we dankbaar zijn.

                                                                                                               Het beste  restaurant van Udonthani   De beste tv kanalen  via Eurotv.nl Asia.

Reageren kan via   lowy.cremers.senior@gmail.com

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

Special for our English and American Friends The best Udonthani – Community for everyone

What would be the reason?
Because the cobbler does not stick to his reading the curtain will soon fall for this foundation.
The foundation was founded by a person who was first a shoemaker. After that he tried to sell it with very expensive snacks via Dutch meals.
just look at what are Dutch people really outside of Europe 3x nothing.
Health insurance costs It is almost impossible to pay in Thailand.
Building insurance Does nobody in Thailand participate.

Car and motorcycle insurance, With new motorcycle always first year free by Dealer then it costs 3x nothing
Travel insurance. You can close anywhere in Thailand for 2 euros a day.
Accident insurance. Complete accident insurance for everything 1st class up to and including fatal accident costs 7500 euros at your bank regardless of your age. 2 million thb upon death.
Life insurance. Does almost no Falang is age-related in Thailand.
Stay in Thailand. Is everyone’s own choice

Visa (all types) and immigration service. Anyone can arrange for themselves, just make sure that all your papers are in order and that there is enough money in the bank, there is nothing wrong.
Visa run. Almost no one does that anymore, just apply for a year visa if necessary with multi reantree.

Legal aid – lawyer – notary (Dutch) You have nothing in Thailand.There has never been a Dutchman of a Thai won a lawsuit you always lose so do not.
Open Thai bank account. If you don’t need any help go to a bank and show enough bats and you are a customer before you know it.
Transfer of ownership – land department You cannot buy land. a house but never the ground, if everything goes wrong you just lose everything.
Transfer – car – motorcycle Never a problem make sure you have a yellow book go after emigration who arrange everything for you if you pay.
Accounting – tax – annual statement Do you not need for Thailand.

 

Property . you can’t own any land so don’t start.
Generally go fishing or cycling on time.
Home maintenance – repairs – renovations Make good agreements with real estate agents and contractors.
Gardener. Is. for lazy people you don’t need good odd jobs men enough in Thailand for little Batjes.
Cleaning service You already hire a good cleaning lady for 400 thb per day.

 

Home care in case of illness. for 10,000 thb per month you can hire an internal caregiver. You give her a free room and free food.
Pest control Flink spraying and there is good poison for sale everywhere against rats and mice.
For Business. Also via kvk thailand.
Open company registration. go to the Thai room of sale you can arrange everything yourself take Thai to translate.
Work permit. is suitable for students. Regular tourists or expad never get that, hard to come by.

So as you see there is a solution for everything.
And that foundation can achieve nothing more than you can undertake yourself. It only costs you money because that foundation really does not work for you for nothing.
It is not for nothing that they sound the alarm after such a short existence.
See their call:

Dutch Overseas Foundation
Hello Lowy EHV,
Stichting Nederlanders Overzee Beheerder will send you a message:
Dear sympathizers,
Stichting Nederlanders Overzee currently has no sponsors.
There are monthly charges that must be met, such as bank, website and internet costs.
We appeal to people who have a warm heart for the foundation.
If there are not enough benefits, we are forced to,
drastically reduce or stop our service and assistance.

Our Sponsors :

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English.    

  lowy.cremers.senior@gmail.com.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord