Thaise burgers lijden aan plasticverslaving en slecht afvalbeheer. Thai citizens suffer from plastic addiction and poor waste management

 

The best Udonthani – Community for everyone

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.
                            lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!

3000 volgers,eigen YouTube kanaal,FB Thaise Lowy Cremers

 

Een bijdrage van onze  milieu deskundige  Karel Weetmans Bangkok.

Vervuiling van microplastic inclusief vezels werd gevonden in makreel verzameld in een marien nationaal park in het zuiden van Thailand. Afbeeldingen: Marine National Park Operation Ce
Onze plasticverslaving doodt misschien meer dan het leven in zee, zoals onderzoekers deze week hebben onthuld hoe het de menselijke voedselvoorziening is binnengekomen.
Planet Plastic: Thaise burgers lijden aan plasticverslaving en slecht afvalbeheer .Maar trekken er zich niets van aan ,alle boodschappen gaan nog in plastic t6assen in supermarkten.

Na een rapport dat vissen uit een zuidelijk nationaal marien park waren vervuild met plastic afval, werd het publieke alarm vandaag luider toen een van de beste milieuactivisten van het land zei dat kleine stukjes plastic ook hun weg hebben gevonden naar allerlei zeedieren, waaronder kokkels, oesters en zelfs plankton.

“Microplastic is het nieuwste gezondheidsrisico dat de wereld op dit moment in de war brengt,” vertelde Thon Thamrongnawasawat, een marien bioloog en docent aan de Universiteit van Kasetsart.
“Het is omdat microplastics relatief nieuw zijn. Toen ze de zee binnenkwamen en het leven in zee begon te consumeren, schrok dit gezondheidswerkers over de hele wereld echt, ‘zei hij

Microplastics zijn kleine stukjes plastic die zich in de omgeving hebben opgehoopt, meestal minder dan 5 millimeter groot. Nu hopen ze zich op in mensen. Hoewel sommige academici geloven dat dit kan leiden tot ernstige ziekten, waaronder kanker, zei Thon dat er nog niet genoeg onderzoek is om te weten.

“Soms kan het vele jaren duren om te bepalen of iets kanker veroorzaakt,” zei hij. Het werd een onderwerp van angstige discussie deze week nadat het Hat Chao Mai Marine National Park in de provincie Trang aankondigde dat makreel bestudeerd er gemiddeld 78 microplastics per vis hadden, inclusief de overblijfselen van vezels en glitter.

De 30-jarige Saowalak Khaosang, een van de onderzoekers van het project, vertelde verslaggevers dat het project oorspronkelijk begon als een analyse van verschillende soorten afval. Haar team verzamelde elke ochtend plastic in Trang om te analyseren hoeveel van welke plastics het hele jaar door regelmatig werden gebruikt. Tijdens het uitvoeren van deze studie ontdekten ze echter de vervuiling in de voedselketen, vooral in Hat Chao Mai, waar veel vissen worden geconsumeerd.

Hoewel tassen en andere materialen het label ‘biologisch afbreekbaar’ kunnen hebben, betekent dit niet dat ze verdwijnen. Thon genoemde microplastics zijn meestal de overblijfselen van dergelijke zakken of flessen die zijn afgebroken en uiteengevallen in de tijd.
“Het gebeurt wanneer plastic afval in zee uiteenvalt en zich splitst in micro-fragmenten. … Dit kan jaren en jaren duren, “zei hij, eraan toevoegend dat plastic zakken de neiging hebben het snelst te desintegreren.

Hij zei dat het probleem niet beperkt is tot Trang, maar dat het overal in Thailand voorkomt. De laatste jaren is er inderdaad wereldwijd alarm geslagen vanwege het groeiende bewustzijn van de enorme hoeveelheid plastic materialen die de oceanen verstikt.
“Het opruimen van oceaanvervuiling is op zijn beurt een van de grootste manieren om te voorkomen dat microplastic wordt aangemaakt,” zei Thon

met dank aan onze sponsors:

                                                                                   Het beste eet restaurant in Udonthani  De beste tv kanalen in Asia Euro Sport.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

For our English and American friends.

                       www.udonthaniweblog.nl

                                           The best Udonthani – Community for everyon

Micro plastic pollution including fibers were found inside mackerel collected from a marine national park in Thailand’s south. Images: Marine National Park Operation Center Trang 3 / Facebook
Our plastic addiction may be killing more than marine life as researchers revealed this week how it has entered the human food supply.
Read: Planet Plastic: Thai citizens suffer from plastic addiction and poor waste management (Video)

Following a report that fish from a southern national marine park were filled with plastic waste contamination, public alarm grew louder today when one of the country’s top environmentalists said small fragments of plastic have also found their way into all manner of sea life, including clams, oysters and even plankton.

“Microplastic is the latest health hazard that’s freaking the world out right now,” Thon Thamrongnawasawat, a marine biologist and lecturer at Kasetsart University, told Coconuts Bangkok this morning.
“It’s because microplastics are relatively new. When they entered the sea and marine life started consuming it, this really alarmed health professionals all over the world,” he said.

Microplastics are tiny bits of plastic that have accumulated in the environment, generally under 5 millimeters in size. Now they’re accumulating inside humans. Though some academics believe that may lead to serious diseases including cancer, Thon said there isn’t enough research yet to know.

“Sometimes it can take many years to determine if something causes cancer,” he said. It became a topic of anxious discussion this week after Trang province’s Hat Chao Mai Marine National Park announced that mackerel studied there had an average of 78 microplastics per fish, including the remains of fibers and glitter.
30-year-old Saowalak Khaosang, one of the project’s researchers told reporters that the project originally started as an analysis of different types of garbage waste. Her team would collect plastic every morning throughout Trang in order to analyze how much of which plastics were regularly used throughout the year. While conducting this study, however, they discovered the pollution in the food chain, especially at Hat Chao Mai, which is home to many fish that get consumed.

 

Though bags and other materials may be labeled “biodegradable,” that doesn’t mean they vanish. Thon said microplastics are usually the remains of such bags or bottles that have broken down and disintegrated over time.
“It occurs when plastic waste in the sea decomposes and splits into micro fragments. … This can take years and years,” he said, adding that plastic bags tend to disintegrate fastest.
He said the problem isn’t limited to Trang but is happening all over Thailand. Indeed, a global alarm has been raised in recent years over growing awareness of the sheer volume of plastic materials choking the oceans.
“Cleaning up ocean pollution, in turn, is one of the biggest ways to prevent microplastic from being created,” Thon said

Our Sponsors:


Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English.


lowy.cremers.senior@gmail.com

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord