ondernemen is oorlog.

The best Udonthani – Community for everyone

 

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.
Scrol omlaag en zie al onze verhalen!!!!

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!!

 

 

Een bijdrage van onze lezer Juul Juttemus Bangkok.

ondernemen is net als voetbal: oorlog
Als je wil winnen moet je soms een beetje vals spelen, in deze heiligt het doel de middelen.

Nou ja, daar lijkt het op als je om je heen kijkt (in het buitenland en bij de diverse soorten weblogs.).

Maar wat mij nou zo opvalt, is dat een groot gedeelte van de meer succesvolle ondernemers juist erg correct is. Er wordt best hard gespeeld, maar er wordt nauwelijks vals gespeeld.

Ik denk dat het een kwestie is van eerst een paar algemene regels in het zakenleven te kennen. Maar daarna, moet ik toegeven, scheiden de wegen zich.

Ik ben veel mensen tegengekomen en een paar waren echt naar bezig vooral op de site Thailandblog. Daar schrijven de grootste Naarlingen  de grootste onzin.

Het verschil ? De goeden konden scherp spelen, maar wisten dat uiteindelijk (die vertrokken er vrij snel) ragen. Maar dat is een geheel andere categorie dan de zeverzakken van heden.

Dick van der Lugt  : kei van een schrijver de zakenman, maar  een aardige vent. Maar laat je niet bedonderen door de big smile en het jongensachtige gedrag van de huidige zich  redacteuren noemende figuren op Thailand Blog.

Nederlandse ondernemers als internationale netwerkbouwers. Niks kenniseconomie. Netwerkeconomie!

Historisch gezien is ons vermogen tot verbinden ook al een kritieke succesfactor voor Nederland gebleken, vermoed ik. De bereidheid letterlijk en figuurlijk de taal van de ander te leren en tot goede overeenkomsten te komen. Gedrag in meer kolonialistische periodes daargelaten, die waren niet echt ‘netjes’ uiteraard.

Naast het toch wel ‘redelijk integere’ gedrag vind ik wel erg veel kinnesinne in ondernemersland. Niet openlijk de concurrentie aangaan leidt blijkbaar wel tot opgekropte gevoelens bij de Hollanders 😉

Ja en mag ik ook over de onderkant van Nederland Ondernemersland belichten ? Het is 1 simpel, klein woord en het is het Toppunt van Nederland Netwerkland, Poldersysteem, Gezellige Cooperatie of hoe je het ook wilt noemen :

Een walgelijker, consument-onterender, innovatie-dodender instituut kan ik even niet bedenken, bah !

 

En allemaal onder het mom van samenwerking. Ja, samenwerken zodat we nieuwkomers de markt uit kunnen drukken.

En last but not least : alles, maar dan ook ALLES doen om de concurrentie maar niet al te groot te maken.

Ze zijn echt bang geworden van ons sukses  vragen om vooral  niet naar de concurenten  weblogs te kijken.
En de PR is ook al zo fantastisch : “het is asociaal om slechte bedrijven ten onder te laten gaan, denk aan de eerlije artikelen,de concurrentie al zo heftig (poeh, poeh) , we willen geen Amerikaanse toestanden  kan je alles met dit argument verdedigen), bij een prijzenoorlog verliest iedereen”, etc, etc, etc.

Sorry. Even stoom afblazen. Wat ik zeggen wilde : die “aardige” Hollanders kennen wel een schaduwkant. Op het moment dat het er op aankomt, wil ik dat een bedrijf concurreert. Ja, dus tegen een ander. Want als je niet die klant wilt winnen ten koste van die ander, dan ben je die klant niet waard.

En ben je een klein bedrijf en/of starter : doe mij een lol en begraaf zelf niet onmiddellijk het concurrentiele voordeel dat je hebt tov de bovenstaande Bobo’s van de Polder. Speel het spel mee, maar laat je klant nadrukkelijk merken dat jij wel haar/zijn belang van belang vindt.

Juul

Beste restaurant in Udonthani    beste tv channels  Eurotv                       Prima resort en fishing place.

 

Reageren kan en mag zonder registratie gewoon mailen   Lowy.cremers.senior@gmail.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

For our Inglish readers

entrepreneurship is just like football: war
If you want to win sometimes you have to cheat a little, in this case the goal justifies the means.
Well, that’s what it looks like when you look around (abroad and with the various types of weblogs.).
But what strikes me is that a large part of the more successful entrepreneurs is very correct. They play quite hard, but hardly cheat.
I think it is a matter of first knowing a few general rules in business. But after that, I have to admit, the roads separate.
I have come across a lot of people and a few were really busy especially on the Thailand blog site. There the greatest Naarlingen write the greatest nonsense.
The difference ? The good ones were able to play sharply, but in the end knew (they left quite quickly). But that is a completely different category than the sack bags of today.
Dick van der Lugt: a writer’s the businessman, but a nice guy. But don’t be fooled by the big smile and boyish behavior of the current editors on Thailand Blog

 

Dutch entrepreneurs as international network builders. Nothing knowledge economy. Network economy!
Historically, our ability to connect has also proved to be a critical success factor for the Netherlands, I suspect. The willingness, literally and figuratively, to learn the language of the other and to come to good agreements. Beyond behavior in more colonialist periods, they were not really ‘neat’ of course.
In addition to the ‘fairly honest’ behavior, I also find a lot of kinnesinne in entrepreneurial land. Not openly competing with the competition apparently leads to pent-up feelings among the Dutch;)
Yes and may I also highlight Ondernemersland across the bottom of the Netherlands? It is 1 simple, small word and it is the top of the Netherlands Network country, Polder system, Cozy Cooperative or whatever you want to call it:
I can’t think of a more disgusting, more consumer-dishonoring, more innovation-killing institution, yuck!
And all under the guise of collaboration. Yes, work together so that we can express newcomers to the market.

 

And last but not least: do everything, but then EVERYTHING to make the competition not too big.
They really got scared of asking us not to look at the competing weblogs.
And the PR is also fantastic: “it is antisocial to let bad companies go down, think of the honest articles, the competition is already so fierce (pooh, pooh), we do not want American situations you can do everything with this argument defending), in a price war everyone loses “, etc, etc, etc.
Sorry. Blow off steam. What I wanted to say: those “nice” Dutch people do have a shadow side. The moment it comes down to it, I want a company to compete. Yes, so to someone else. Because if you don’t want to win that customer at the expense of the other, you are not worthy of that customer.

And if you are a small company and / or starter: do me a favor and do not immediately bury the competitive advantage that you have over the above Thailandblog.nl. Play the game along, but expressly let your customer know that you do find her / his interest  is important.

Sponsors

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord