Thaise taal leren heeft geen enkel nut voor een Buitenlander. Learning Thai language only has disadvantages.

The best Udonthani – Community for everyone

Even scrollen en u ziet onze Engelse site.
3000 volgers.eigen youtube kanaal
lowy.cremers.senior@gmail.com
Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!

Een bijdrage van de redactie.L.C.

Thaise taal leren heeft alleen maar nadelen.

 

De uitleg  hier over.

Ik tref dagelijks  Nederlanders sommigge zijn al langer in Thailand dan ik terwijl ik er al 11 jaar woon en de eerste keer  als 15 jarig jongetje  al in Bangkok kwam met een groot schip.

Als ik dan in gezelschap van Nederlanders  vertoef (iets wat ik steeds meer  ga  vermijden) dan hoor  ik soms  van die fanatieke mensen  die zeggen dat ze thais aan het leren zijn praten met Thaise vrouwen.

En steevast  zeggen die vrouwen  mij dan in het Engels terug  ik versta hem niet wat bedoeld hij.

Voor mij een teken dat er maar heeeeeeel weinig  buitenlanders zijn die  de Thaise taal machtig zijn.

Waarom ook eigenlijk.

We leven  in 2019 en elke Westerse burger   leerd van kleins afaan de Engelse taal soms al met 5 jaar op school.

Om dat men dan later op de hele wereld zich zo wat verstaanbaar kan maken.

Maar de Thais  leven allen voor zich zelf..

Ik zal niet zeggen dat ze discrimineren maar   het  lijkt er steeds meer op.

Op scholen voor lager onderwijs  hebben ze op de landkaarten in de klas alles wit  geverfd wat niet Thais is.

En vraag eens aan een Thai  weet je wat berlijn is en waar dat ligt zeggen ze altijd  weet ik niet.

Maar ze lopen wel met een hakenkruis  op het tshirt  gewoon in de stad,ze weten niet eens wat een hakenkruis  betekend.

 

Dat zegt al genoeg.De vele kinderen soms al 12 jaar  kunnen nauwelijks lezen en schrijven,en leren nog rekenen met een telraam.

Om op de taal terug te komen.Volgens mij is het de moeilijkste taal om te leren maar het makkelijkste om weer te vergeten.

Zelf spreek ik Engels/Duits en kan me ook in het spaans goed verstaanbaar maken.

Daarboven spreek ik nog wat me zelf aangeleerd mongools  en das echt moeilijk toch.

Als wij Nederlanders de Thaise taal zouden verstaan  dan denk ik dat meer  dan de helft van de relaties op de klippen zou lopen.

Want  dan  kom je achter een hele hoop waarheden die je nu liever niet hoord.

Zit je in gezelschap bvb op een verjaardag en je hoord het woord Farang weet je dat ze het over jouw hebben maar gelukkig weet je niet wat ze zeggen en das maar goed ook.

Natuurlijk is het erg mooi en goed als je wat gebruiks woorden kent.Maar als je een gsm hebt of pc of laptop  leer je gewoon wat woorden die je dikwijls  zal gebruiken.

Van al die mensen  die  in Thailand beweren  dat ze Tais trachten te leren  daarvan  zeg ik altijd  had maar een keer flink in je broek gepoept dan was  je er met een schone onderbroek  van af geweest.

Ik zie  Nederlandse mensen die trots  zeggen ik ben al 30 jaar met een Thaise gehuwd maar we spreken thuis  Engels ha ha .

Bij mij kwam een electricien uit Nederland.

Ik vroeg hem  wat doe je.?

De man zei ik ben leeraar Engels in Loei geworden.

Ik vroeg hem kan dat zo maar?

Hij zei ja  ik heb een onderhoud gehad  in Bangkok soort proef.

Maar zei hij ik sprak beter Engels dan diegeen die  mij intervieuwde dus was ik meteen aangenomen.

Hij zei  het voordeel is dat ik nu werkvergunning heb en  weinig problemen met visa etc heb.Allen zei hij ik verdien hier  met 5 dagen per week  30.000 thb per maand.

 

 

Een ander hij staat bekend als een echte  driftkop vechtersbaas  geeft nu op de Universiteit van Udonthani Nederlanders  van een Expatclubje  ook les,het wordt steeds gekker .

Weer een ander die denkt of dacht de wereld te verbeteren .Die persoon  koopt regelmatig kinderboekjes en deeld die uit aan kinderen en verwacht dat ze  daar iets van leren.

Maar niks is natuurlijk minder waar,die kinderen waarvan 60 %  door oma etc worden opgevoed  komen thuis en oma of opa kan ze niet helpen want 9 van de 10 kunnen zelf niet lezen of schrijven

Dus Thailand loopt geen 50 maar 100 jaar achter op Europa op allerlei gebied.

Dan zal je zeggen ja maar wat doe jij dan in dit land.?

Nu ik die overal scheit aan heb en in 3 verschillende landen heb gewoond zit hier gewoon mijn oude dag te slijten,ik trek me van niemand wat aan,heb een liee vrouw met 2 huizen en ik ben op internet met www.udonthaniweblog.nl  mijn eigen baas/beheerder/moderator/redacteur/poortwachter /schrijver en nog veel meer van die onzinnige  bezigheden.

Daarbij komt nog dat ik me niet druk maak of iemand wel of niet reageerd op mijn artikelen want ik heb liever geen reacties dan waarin men vraagt wat  is lekkerder  een ei van bruine of witte kip.

Of wat kost een banaan in changmay?

Het staat iedereen vrij om zijn of haar mening  tegen.

Wij liegen niet dat we 170.000 lezers hebben.

We zijn al blij met onze 3000 volgers

Daarom kunnen ze niet meer om ons heen.Wij hebbebn diverse rubrieken van Eenzame harten,tot in en verkoop van goederen,want adverteren is bij ons gratis.

We hebben op verzoek van een lezer uit USA  dus  onze weblog ook in het Engels aangepast

Even scrollen en  je ziet het .

We hebben 3 geweldige spnsers en de 4 e komt er binnenkort bij.

Redactie Lowy CremersBekend van google onder de naam de 1000 levens van lowy Cremers met een eigen YouTube kanaal en op FB onder de naam Thaise lowy

  lowy.cremers.senior@gmail.com

Onze sponsers

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The best Udonthani – Community for everyone

 

Learning Thai language only has disadvantages.

The explanation about this.
Every day I meet Dutch people have been in Thailand for longer than I have been living there for 11 years and the first time as a 15 year old boy came to Bangkok with a big ship.
When I am in the company of Dutch people (something that I am increasingly going to avoid) I sometimes hear from those fanatical people who say that they are learning to talk to Thai women.

And invariably those women tell me back in English, I don’t understand what he means.
For me a sign that there are very few foreigners who speak the Thai language.
Why actually.

We are living in 2019 and every Western citizen has been learning the English language since he was a little boy, at 5 years of age.
Because later on in the whole world people can make themselves understood as something.
But the Thais all live for themselves ..

I will not say that they discriminate but it seems more and more.
At primary schools they have painted everything on the maps in class that is not Thai.
And ask a Thai once you know what Berlin is and where that is they say I always do not know.
But they do walk in the city with a swastika on the tshirt, they don’t even know what a swastika means.

That says enough. The many children, sometimes 12 years old, can hardly read and write, and still learn to count with an abacus.
To come back to the language. I think it’s the hardest language to learn, but the easiest thing to forget.
I myself speak English / German and can also make myself understood in Spanish.
On top of that, I speak some self-taught Mongolian and it is really difficult anyway.
If we Dutch were to understand the Thai language, I think that more than half of the relationships would go wrong.
Because then you will discover a whole lot of truths that you would rather not hear.

Are you in company for example on a birthday and you heard the word Farang you know they are talking about you but luckily you do not know what they say and that is a good thing.
Of course it is very nice and good if you know some usage words. But if you have a mobile phone or PC or laptop you just learn some words that you will often use.

Of all those people in Thailand who claim that they are trying to learn Tais from that, I always said I had pooped a good deal in your pants then you would have been done with clean underpants.
I see Dutch people who proudly say I have been married to a Thai for 30 years but we speak English at home ha ha.

An electrician came to me from the Netherlands.
I asked him what are you doing.
The man said I have become an English teacher in Loei.
I asked him is that possible?

He said the advantage is that I now have a work permit and have few problems with visas, etc. All he said I earn 30,000 thb a month here 5 days a week.

Another he is known as a real tantrum fighter boss now teaches at the University of Udonthani Dutch Expat Club, it is getting crazier.
Another person who thinks or thought to improve the world. That person regularly buys children’s books and distributes them to children and expects them to learn something from that.
But of course nothing is less true, those children of which 60% are raised by grandma etc come home and grandma or grandpa can’t help them because 9 out of 10 can’t read or write themselves

So Thailand is not 50, but 100 years behind Europe in all sorts of areas.
Then you will say yes, but what do you do in this country?

Now that I have a lot of fuss and have lived in 3 different countries, my old age is just here, I don’t care about anyone, I have a lovely woman with 2 houses and I am on the internet with www.udonthaniweblog.nl my own boss / administrator / moderator / editor / gatekeeper / writer and many more of those nonsense activities.

In addition, I am not worried about whether or not someone responds to my articles because I would rather not have any reactions than asking people what is nicer an egg of brown or white chicken.
Or what does a banana cost in changmay?

Everyone is free to express his or her opinion.
We don’t lie that we have 170,000 readers.
We are already happy with our 3000 followers
That is why they can no longer ignore us. We have various sections from Lonely Hearts, to the purchase and sale of goods, because advertising is free with us

At the request of a reader from USA, we have therefore adjusted our weblog in English
Just scroll and you will see it.
We have 3 great sponsers and the 4th will be added soon.
Editors Lowy Cremers Known from Google under the name the 1000 lives of lowy Cremers with its own YouTube channel and on FB under the name Thai lowy
lowy.cremers.senior@gmail.com

Our Sponsors

 

Best restaurant van Udonthani                   Best Gold filler                                 Best fishing place                                  Best resort

lowy.cremers.senior@gmail.com
Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord