Gehandicapt, beperkt of invalide steld in Thailand niets voor. Disabled, disabled or disabled people are nothing in Thailand

  The best Udonthani – Community for everyone

Ze kunnen niet meer om ons heen!!
3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB

 

 

Een bijdrage  van 2 bezoekers die in Udonthani een gehandicapten tehuis steunden en bezochten.

In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben psychische problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking. Mensen met een beperking hebben het recht om gewoon mee te doen in de samenleving. Het programma Onbeperkt meedoen! en het VN-verdrag handicap helpen daarbij

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet vandaag aan de Kamer heeft gestuurd

In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening. Zij lopen regelmatig letterlijk en figuurlijk tegen obstakels aan. Er wordt al veel gedaan om mensen met een beperking mee te kunnen laten doen. Maar mensen ervaren dat nog niet altijd. Het kabinet wil op verschillende terreinen betekenisvolle stappen zetten. Het gaat hier onder andere om:
Het ontwikkelen van een richtlijn voor toegankelijk bouwen en verbouwen, zodat voor iedereen die betrokken is in het ontwikkel- en bouwproces duidelijk is wanneer een gebouw goed toegankelijk is en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.
Er komt in de verschillende onderwijssectoren een dialoog met koepels, scholen, docenten, leerlingen en hun ouders over inclusiever onderwijs, het verbeteren van de ondersteuning voor leerlingen en studenten en het wegnemen van drempels in het leren en studeren.
Er worden nieuwe streefcijfers voor de toegankelijkheid van bus- en tramhaltes en treinstations vastgesteld. Zo moeten in 2030 alle stations toegankelijk zijn gemaakt.
Per 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking.
Er wordt ingezet op het vergroten van de toegankelijkheid van websites en apps.
Het kabinet trekt in het programma samen op met ervaringdeskundigen, gemeenten, bedrijven, brancheorganisaties en de Alliantie van samenwerkende organisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte

Vandaag maakten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland bekend dat ze tienduizenden ondernemers in de detailhandel, de horeca en de levensmiddelensector actief met actieplannen gaan helpen om hun bedrijf of website toegankelijker te maken.
De VNG zal op hun beurt een kopgroep vormen van 25 gemeenten die voorop lopen bij het uitvoeren van het VN-Verdrag Handicap. De groep gaat met hun ideeën andere gemeenten helpen.
Het kabinet ondersteunt de Alliantie, VNO-NCW, MKB-Nederland en de VNG met 3 miljoen euro om hun plannen uit te voeren.
Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een handicap verbetert. Op www.meedoenmeteenhandicap.nl is informatie te vinden over wat mensen kunnen doen om bijvoorbeeld hun winkel of sportclub toegankelijker te maken.

Echter in Thailand teld   iemand met een handicap bvb  rolstoelgebonden  niet meer mee.

De bevolking ziet  deze mensen als een straf.

Ze worden dikwijls aan hun lot overgelaten.

Lowy onze redacteur toog op een dag samen met een lezer Levy  naar een gehandicapten huis in Udonthani.

Daar brachten ze  een sjoelbak heen die gratis werd geschonken door www.udonthaniweblog.nl.

De mannen  gaven  de daar gevestigde mensen  gratis een sjoelbak met een waarde van ruim 3000 t5hb.

Wat ze daar  aantroffen is haast mety geen pen te beschrijven.

Er zat een jonge vrouw  die had een been verloren  bij een auto  scooter ongeluk.

Ze vertelde dat zodra ze gehandicapt was  dat iedereen haar in de steek liet.

Ze werd nergens meer  geacsepteerd ,kreeg een uitkering van 600 thb per maand van de Thaise  regering.

Er zat ook een jongen  van ongeveer 21 jaar die miste  beide armen  ook die was  door zijn familie gewoon verlaten en opstraat gezet.

 

Uit gesprekken met de bewoners kwam al snel naar voren dat als je in thailand   invalide  bent geworden  dat dan de hele maatschappij  je laat vallen als een baksteen.

Wij hebben veel  blijde gezichten gezien in dat tehuis.

Het huis werd gerund door een gehandicapte  dame  en die dame had  7  kleine  appartementjese waar de bewoners soms met 3 personen in sliepen.De toiletten  en douches waren niet aangepast  men moest maar zien hoe   men zich daar zou  redden.

Wij hebben  snel  nog 2 nieuwe  rolstoelen gekocht en aan dat tehuis geschonken ,wat waren die mensen blij.

Ze kwamen nooit verder dan de binnenplaats er werd  amper na deze mensen omgekeken.

Wij  wisten dat er ergens een familie  was in een straat waar de vader van 75 jaar ook de hele dag in zijn rolstoel zat.

Ik heb deze man in de 10 jaar5 dat ik in de zelfde straat woon nog nooit  buiten de poort gezien.Dus gaan wandelen met een invalide is helemaal uit den boze.De Thaise mensen zien  een handicap als een straf denk je dan.

Wij zijn een week later terug geweest naar het gehandicapten tehuis in Udonthani.

Het gaf ojns vee; vreugde  toen we zagen dat de door ons geschonken sjoeltafel  goed gebruikt werd.

Dit jaar  waren er 4  Amerikanen die  als vrijwilliger daar gratis  de wc,s en douche,s hebben aangepast .Dat was geweldig .

Gelukkig is het in Nederland allemaal goed geregeld.

 

Heeft u commentaar of wil u  ook helpen laat het ons weten.   lowy.cremers.senior@gmail.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish

    The best Udonthani – Community for everyone

A contribution from 2 visitors who supported and visited a home for the disabled in Udonthani.
2 million people in the Netherlands have a disability. They are visually impaired, blind or deaf, have psychological problems, a physical or mental disability. People with disabilities have the right to simply participate in society. The Unlimited participation program! and the UN Disability Convention help with this
Whether it is about living, sports, work, education and culture, care or transport: people with a disability must experience noticeably fewer thresholds in all important parts of life. The government therefore wants people with disabilities to be involved at all levels, from agenda setting to implementation, in drawing up plans to make the Netherlands more accessible. This is stated in the “Unlimited Participation” program that the government has sent to the House today
More than 2 million people in the Netherlands have a disability. They are visually impaired, blind or deaf, have a physical or mental disability, or have a mental or psychiatric disorder. They regularly run into obstacles literally and figuratively. Much is already being done to enable people with disabilities to participate. But people don’t always experience that. The government wants to take meaningful steps in various areas. This includFrom 1 January 2019 all polling stations must be accessible to voters with a physical disability.
The aim is to increase the accessibility of websites and apps.
In the program, the government is working together with experience experts, municipalities, companies, sector organizations and the Alliance of cooperating organizations of people with a disability or chronic illness.

However, in Thailand, someone with a disability, for example wheelchair-bound, no longer counts.
The population sees these people as a punishment.
They are often left to their own devices.
One day Lowy our editor went with a reader Levy to a disabled home in Udonthani.
There they brought a shuffleboard that was donated for free by www.udonthaniweblog.nl.
The men gave the people located there for free a shuffleboard with a value of more than 3000 t5hb.
What they found there is almost no pen to describe withy.
There was a young woman who had lost a leg in a car scooter accident.
She said that as soon as she was disabled, everyone abandoned her.
She was not adopted anywhere else, received a payment of 600 thb per month from the Thai government.
There was also a boy of about 21 years old who missed both arms, who was just abandoned by his family and put on the street

From conversations with the residents it quickly emerged that if you became an invalid in Thailand, then the whole of society will drop you like a brick.
We have seen many happy faces in that home.
The house was run by a handicapped lady and that lady had 7 small apartments where the residents sometimes slept with 3 people. The toilets and showers were not adapted one had to see how one would manage there.
We quickly bought 2 new wheelchairs and donated them to that home, how happy those people were.
They never got further than the courtyard, they were hardly looked after after these people.
We knew that there was a family somewhere in a street where the 75-year-old father was also in his wheelchair all day.
I have never seen this man in the same street in the 10 years5 that I live in the same street. So going for a walk with an invalid is completely out of the question. The Thai people see disability as a punishment you think.
We went back to the disabled home in Udonthani a week later.
It gave our cattle; joy when we saw that the shuffle table that we gave was well used.
This year there were 4 Americans who volunteered to adjust the toilets and showers for free. That was great.
Fortunately it is all well organized in the Netherlands

  lowy.cremers.senior@gmail.com

e accessible.
The VNG will in turn form a leading group of 25 municipalities that are at the forefront of the implementation of the UN Convention on Handicap. The group will help other municipalities with their ideas.
The government is supporting the Alliance, VNO-NCW, MKB-Nederland and VNG with 3 million euros to implement their plans.
The UN Handicap Convention applies since July 14, 2016. The purpose of this treaty is to improve the position of people with disabilities. On www.meedoenmeteenhandicap.nl you can find information about what people can do to make their store or sports club more accessible, for examplees:
Developing a guideline for accessible building and renovation, so that everyone involved in the development and construction process is clear when a building is easily accessible and what measures are needed

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord