.Vrouw kruipt op crematie uit doodskist. Thai women come back from the dead this month, just minutes before her cremation

The best Udonthani – Community for everyone
Ze kunnen niet meer om ons heen!!

3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB
Scrol voor de Engelse versie van deze weblog

Een bijdrage van onze  deskundige  Magere Hein uit Udonthani.

 

 

De 82-jarige vrouw Loen Chunchue vertelde haar familie dat ze in een oude stad met monniken en engelen was en niet naar huis wilde terugkeren voordat ze wakker werd in het ziekenhuis met een nieuwe levenslust en een drang om naar huis te gaan im82-jaar -oude vrouw Loen Chunchue vertelde haar familie dat ze in een oude stad was met monniken en engelen en niet naar huis wilde terugkeren voordat ze wakker werd in het ziekenhuis met een nieuwe levenslust en een drang om meteen naar huis te gaan.
Er zijn in oktober in Thailand twee verhalen gerapporteerd over vrouwen die zijn teruggekomen uit de dood. Zulke dingen zijn niet helemaal ongehoord in de zeer traditionele samenleving van Thailand, die ook een zeer bijgelovige samenleving is, maar voor de twee betrokken families zijn de verhalen zowel echt als onuitwisbaar, aangezien de geliefden die zij dood dachten letterlijk weer tot leven kwamen.
Er zijn in oktober in Thailand twee verhalen gerapporteerd over vrouwen die zijn teruggekomen uit de dood. Zulke dingen zijn niet helemaal ongehoord in de zeer traditionele samenleving van Thailand, die ook een zeer bijgelovige is, maar voor de twee betrokken families zijn de verhalen zowel echt als onuitwisbaar, omdat de geliefden waarvan ze dachten dat ze letterlijk weer tot leven kwamen

 

 

 

Een reeks wonderen lijkt in oktober in Thailand te zijn gebeurd met twee oudere vrouwen die terugkwamen uit de dood.
De laatste opstanding vond plaats op afgelopen woensdag in Wat Amphawan in het district Nong Han van de provincie Udon Thani in Thailand. De 70-jarige Phinit Sophajorn was overleden op zondag 20 oktober nadat ze naar huis was gebracht uit een lokaal ziekenhuis waar ze door artsen werd behandeld voor een langdurige klacht over giftige struma.
Familie nam haar afgelopen zondag uit het ziekenhuis mee naar het ziekenhuis waar ze stierf
Haar familie had haar die avond naar Ban Chiang gebracht nadat de artsen hadden gezegd dat ze niets meer voor haar konden doen. Ze stierf kort daarna.
Volgens de Thaise traditie waren er drie dagen van gebed voor de vrouw thuis onder leiding van haar man, de 73-jarige Thawit Sophajorn en haar uitgebreide familie. Het lichaam van de vrouw werd gedurende deze tijd in een koelkist geplaatst die op het elektriciteitsnet was aangesloten.
Op woensdag werd de kist na 3 dagen gebeden naar de tempel gebracht voor crematie

 

 

 

Rouwelingen en familie wonen op woensdag de 70-jarige Phinit Sophajorn bij Wat Amphawan in Udon Thani, die minuten verwijderd was van de crematie die drie dagen eerder thuis was gestorven. (Inzet) Loen Chunchue die volgens artsen klinisch dood was op 6 oktober jongstleden en die plotseling in een gezonde staat wakker werd na een spirituele ervaring te hebben gehad en met een plotseling verlangen om haar leven te leiden en naar huis te gaan.

Op woensdag werd de kist losgekoppeld en naar de plaatselijke Wat Amphawan gebracht, waar de familie en de rouwenden aan de laatste fase begonnen die naar haar crematie leidde. Deze laatste handeling omvatte het wassen van het gezicht van de vrouw, wat zou zijn gevolgd door het spijkeren van haar doodskist en de verbranding ervan

 

Echtgenoot die de laatste was om haar gezicht te wassen voordat de kist werd genageld en afgeschoten
De man van mevrouw Phichit was van oudsher de laatste die haar gezicht waste. Terwijl hij dat deed, merkte hij plotseling dat zijn vrouw ademde en riep naar de rouwenden om haar uit de kist te halen. Haar familie legde haar op een tafel en verzorgde haar voordat ze haar mee naar huis nam.
Doodskist en uitrusting verbrandden geluk

De kist en uitrusting van de begrafenis werden verbrand en vernietigd volgens bijgeloof om alle pech weg te nemen.
Na de dramatische gebeurtenis en online verslaggeving heeft haar man voorzichtigheid gevraagd en zegt dat zijn vrouw nog niet in staat is om rechtop te zitten en te communiceren. Als dit gebeurt, zegt hij, zal hij zeer dankbaar zijn en grote verdiensten verdienen, wat in de Thaise cultuur betekent dat de tempel aanzienlijk wordt geofferd.
82-jarige vrouw op 6 oktober stond op de rand van de dood volgens medische experts

 

 

Het was een soortgelijk, maar iets ander verhaal op 6 oktober in Buriram met de 82-jarige Thaise vrouw Loen Chunchue die twee weken in het ziekenhuis en op ventilatoren had gelegen. Artsen dachten dat ze op het randje van de dood stond of zelfs al klinisch dood was.
Overgebracht naar het Pa Kam-ziekenhuis, later naar het Buriram-ziekenhuis gestuurd voor gespecialiseerde zorg
Haar 45-jarige zoon, Giatiyot Chunchue, legde uit dat zijn gerespecteerde moeder die graag groenten verbouwde en ze op een lokale markt verkocht, op een dag terugkeerde en ging douchen in haar huis.

 

 

Ze viel flauw en werd door haar kinderen bewusteloos naar het nabijgelegen Pa Kam-ziekenhuis gebracht. Deze medische faciliteit bracht haar uiteindelijk over naar Buriram Hospital voor verdere gespecialiseerde zorg.
Artsen vertelden haar familie dat vitale delen van haar lichaam niet meer functioneerden – het was tijd om afscheid te nemen
De oudere vrouw was 6 dagen in het grotere ziekenhuis op een beademingsapparaat om haar te helpen ademen. Artsen vertelden haar familie op dat moment dat vitale componenten van de grondwet van hun moeder niet meer werkten en dat het zeer waarschijnlijk was dat ze nooit meer wakker zou worden.
Haar familie klampte zich echter vast aan hoop. Op de 7e dag werd de vrouw wakker en verscheen haar normale zelf. Ze vertelde haar verbaasde familieleden in sterke bewoordingen dat ze onmiddellijk naar huis wilde gaan. Haar familie was opgetogen maar enigszins ongerust

 

 

Met dank aan onze sponsors:

Iedereen kan reageren  ook als u elders bent geweigerd  kan hier zelfs anoniem,wij plaatsen alles  ivb met vrijheid van menings uiting.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Een bijdrage van een onzer lezers   Harry MagereHein uit Bangkok.

Inglish   lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

82-year-old woman Loen Chunchue told her family she was in an old city with monks and angels and did not want to return home before waking up in hospital with a new zest for her old life and an urge to go home im82-year-old woman Loen Chunchue told her family she was in an old city with monks and angels and did not want to return home before waking up in hospital with a new zest for her old life and an urge to go home immediately.
There have been two reported stories in Thailand during October of women who have come back from the dead. Such things are not altogether unheard of in Thailand’s very traditional society that is also a very superstitious one but for the two families concerned, the stories are both real and indelible as the loved ones they thought dead literally came back to life.mediately.
There have been two reported stories in Thailand during October of women who have come back from the dead. Such things are not altogether unheard of in Thailand’s very traditional society that is also a very superstitious one but for the two families concerned, the stories are both real and indelible as the loved ones they thought dead literally came back to life.

A series of miracles appear to have happened in Thailand during October with two elderly women coming back from the dead.
The latest resurrection happened on Wednesday last at Wat Amphawan in the Nong Han district of Thailand’s Udon Thani province. 70-year-old Phinit Sophajorn had died on Sunday the 20th October after she was taken home from a local hospital where she was being treated by doctors for a long-standing complaint of toxic goitre.

Family took her home from hospital last Sunday from the hospital where she died
Her family had taken her home that evening to Ban Chiang after the doctors had said that there was no more they could do for her. She died shortly afterwards.
Following Thai tradition, there were three days of prayer for the woman at home led by her husband, 73-year-old Thawit Sophajorn and her extended family. The woman’s body was placed in a cooling coffin attached to electrical mains during this time.
On Wednesday, the coffin was brought after 3 days of prayers to the temple for cremation

 

 

Mourners and family on Wednesday attend 70-year-old Phinit Sophajorn at the Wat Amphawan in Udon Thani who was minutes away from cremation having died three days previously at home. (Inset) Loen Chunchue who doctors believed was clinically dead on the 6th October last and who awoke suddenly in a healthy state after having had a spiritual experience and with a sudden desire to live her life and go home.

 

On Wednesday, the coffin was disconnected and brought to the local Wat Amphawan where the family and mourners began the final stage leading to her cremation. This last act involved washing the woman’s face which would have been followed by the nailing of her coffin and its incineration.

Husband the last to wash her face before the coffin was to be nailed up and fired
Ms Phichit’s husband, by tradition, was the last to wash her face. As he did so, he suddenly noticed that his wife was breathing and shouted to the mourners to remove her from the coffin. Her family laid her on a table and attended to her before taking her back home.
Coffin and accoutrements burned for good luck

 

The coffin and accoutrements to the funeral were burned and destroyed according to superstition to take away any bad luck.
Following the dramatic event and online coverage, her husband has urged caution and says that his wife is not yet able to sit up yet and communicate. If this happens, he says, he will be very thankful and make great merit which in Thai culture means making a substantial offering to the temple.

82-year-old woman on October 6th was on the brink of death according to medical experts

It was a similar but slightly different story on the 6th October in Buriram with 82-year old Thai woman Loen Chunchue who had been in hospital for two weeks and on ventilators. She was thought by doctors to be on the verge of death or even already clinically dead.
Brought to the Pa Kam Hospital later sent to the Buriram Hospital for specialised care
Her 45-year-old son, Giatiyot Chunchue explained that his respected mother who liked to grow vegetables and sell them at a local market returned one day and went to take a shower in her home.
She fainted and was taken by her children to nearby Pa Kam Hospital in an unconscious state. This medical facility eventually transferred her to Buriram Hospital for further specialised care.
Doctors told her family that vital parts of her body no longer functioned – it was time to say Goodbye
The elderly woman was 6 days at the bigger hospital on a respirator to assist her breathing. Doctors, at that point, told her family that vital components of their mother’s constitution were no longer working and that it was quite likely that she would never wake up again.
However, her family clung to hope. On the 7th day, the woman awoke and appeared her normal self. She told her astonished relatives in strong terms that she wished to go home without delay. Her family were delighted but slightly apprehensive.

 

Op woensdag werd de kist losgekoppeld en naar de plaatselijke Wat Amphawan gebracht, waar de familie en de rouwenden aan de laatste fase begonnen die naar haar crematie leidde. Deze laatste handeling betrof het wassen van het gezicht van de vrouw, wat zou zijn gevolgd door het nagelen van haar kist en de verbranding ervan.
Echtgenoot die de laatste was om haar gezicht te wassen voordat de kist werd genageld en afgeschoten
De man van mevrouw Phichit was van oudsher de laatste die haar gezicht waste. Terwijl hij dat deed, merkte hij plotseling dat zijn vrouw ademde en riep naar de rouwenden om haar uit de kist te halen. Haar familie legde haar op een tafel en verzorgde haar voordat ze haar mee naar huis nam.
Doodskist en uitrusting verbrandden geluk

De kist en uitrusting van de begrafenis werden verbrand en vernietigd volgens bijgeloof om alle pech weg te nemen.
Na de dramatische gebeurtenis en online verslaggeving heeft haar man voorzichtigheid gevraagd en zegt dat zijn vrouw nog niet in staat is om rechtop te zitten en te communiceren. Als dit gebeurt, zegt hij, zal hij zeer dankbaar zijn en grote verdiensten verdienen, wat in de Thaise cultuur betekent dat de tempel aanzienlijk wordt geofferd.
82-jarige vrouw op 6 oktober stond op de rand van de dood volgens medische experts
Het was een soortgelijk, maar iets ander verhaal op 6 oktober in Buriram met de 82-jarige Thaise vrouw Loen Chunchue die twee weken in het ziekenhuis en op ventilatoren had gelegen. Artsen dachten dat ze op het randje van de dood stond of zelfs al klinisch dood was.
Overgebracht naar het Pa Kam-ziekenhuis, later naar het Buriram-ziekenhuis gestuurd voor gespecialiseerde zorg
Haar 45-jarige zoon, Giatiyot Chunchue, legde uit dat zijn gerespecteerde moeder die graag groenten verbouwde en ze op een lokale markt verkocht, op een dag terugkeerde en ging douchen in haar huis.
Ze viel flauw en werd door haar kinderen bewusteloos naar het nabijgelegen Pa Kam-ziekenhuis gebracht. Deze medische faciliteit bracht haar uiteindelijk over naar Buriram Hospital voor verdere gespecialiseerde zorg.
Artsen vertelden haar familie dat vitale delen van haar lichaam niet meer functioneerden – het was tijd om afscheid te nemen
De oudere vrouw was 6 dagen in het grotere ziekenhuis op een beademingsapparaat om haar te helpen ademen. Artsen vertelden haar familie op dat moment dat vitale componenten van de grondwet van hun moeder niet meer werkten en dat het zeer waarschijnlijk was dat ze nooit meer wakker zou worden.
Haar familie klampte zich echter vast aan hoop. Op de 7e dag werd de vrouw wakker en verscheen haar normale zelf. Ze vertelde haar verbaasde familieleden in sterke bewoordingen dat ze onmiddellijk naar huis wilde gaan. Haar familie was opgetogen maar enigszins ongerust

 

Vrouw thuis was verjongd
Hun angsten werden snel opzij gezet toen de matriarch thuiskwam. Ze leek vastberadener en levendiger dan voorheen druk in haar tuin te werken en naar de markt te gaan zoals ze eerder had gedaan, maar met verve.
Mevrouw Loen legde haar kinderen uit dat de reden voor haar goede humeur en opgewektheid was dat ze zich alles kon herinneren over haar dood en het leven in een andere wereld. Ze beschreef dit als een oude stad met engelen en monniken.
82-jarige vrouw vertelde over een spirituele ervaring
Een van de monniken, een gerespecteerde en bekende geest, sprak haar aan als ‘Oma Loen’ en vertelde haar dat het tijd was om terug naar huis te gaan. Hij vroeg haar drie keer. Bij de derde gelegenheid sprak hij krachtiger. Ze zei hem eerst terug te gaan, ze zou later volgen.
Vastbesloten om van het leven te genieten
Ten slotte sprak een andere geest haar aan met haar volledige naam, maar haar verwaande antwoord was dat haar voornaam Loen was, maar dat haar tweede Songsri was die haar meisjesnaam was geweest. Toen werd ze wakker.
Ze vertelde haar familie dat ze geloofde dat haar goede daden in deze wereld en de krachtige monnik die ze ontmoette haar wat extra tijd in dit leven had gegeven waarvan ze nu vastbesloten was om ervan te genieten.
Een kwestie van cultuur – levend of dood
Het is heel waarschijnlijk dat veel sceptische en goed opgeleide westerse lezers zullen denken dat deze verhalen verfraaid of in staat zijn tot een meer rationele interpretatie.
De interpretatie van de betrokken Thaise mensen illustreert een echt en levend facet van de Thaise cultuur. De vraag is welke versie echter is of welke cultuur levendiger of dooder is

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  inglish

 

 

 

Woman at home was rejuvenated
Their fears were soon cast aside when the matriarch arrived home. She appeared more determined and alive than before busy working in her garden and going to market as she had done before but with gusto.

Ms Loen explained to her children that the reason for her good humour and raised spirits was that she could remember everything about her death and being in some sort of other world. She described this as an old city with angels and monks.
82-year-old woman told of a spiritual experience

One of the monks, a respected and well-known spirit, addressed her as ‘Granny Loen’ and told her it was time to go back home. He asked her three times. On the third occasion, he spoke more forcefully. She told him to go back first, she would follow on later.
Determined to enjoy life

Finally, another spirit addressed her by her full name but her perky response was that her first name was Loen but that her second was Songsri which had been her maiden name. Then she awoke.
She told her family that she believed her good deeds in this world and the powerful monk she met had given her some extra time in this life that she was now determined to enjoy.

A question of culture – alive or dead
It is quite likely that many sceptical and well educated western readers will think these stories embellished or capable of more rational interpretation.
The interpretation of the Thai people involved illustrates a real and living facet of Thailand’s culture. The question is which version is more real or which culture is more alive or dead

Family to visit Buddhist shrine as little Thai girl miraculously escapes playing with a cobra snake
Thai police captain helps woman lose spirit that was damaging her health in call out video that went viral

 

 

 

Mr Goldshell – the Thai hero turtle brings joy and hope to a small Thai village while another village calls police over ghost
Thai girl dies after taking part in ‘black curse’ ritual in tragic unexplained death – five charged

Our sponsors

Reageren?     lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord