Roddelen kan soms gezond zijn. Gossiping can sometimes be healthy.

 

 

The best Udonthani – Community for everyone
Ze kunnen niet meer om ons heen!!
3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB
lowy.cremers.senior@gmail.com  

scrol en zie de Engelse site

 

De letters zijn speciaal aangepast om bejaarde  en of demente uit NL ook  te laten genieten van deze wereld site!!

  Een reportage van Hugopannekoek uit Haarlem

Roddelen doen we allemaal en eigenlijk vinden we dat helemaal niet zo’n goede eigenschap van onszelf. Vrouwen roddelen méér dan mannen zo is gebleken uit onderzoek. Er zijn verschillende manieren waarop we roddelen en het is goed om ons eigen type van roddelen te herkennen. Er zijn manieren van roddelen die negatief zijn zoals kwaadspreken of laster. Maar er zijn ook positieve kanten aan roddel zoals het leren kennen van gewoontes en het leren van de ervaringen van anderen. Het gaat altijd om communicatie.En de waarheid  moet altijd boven alles staan.

 

Roddelen wordt meestal gezien als iets negatiefs, maar Lowy Cremers (79) ontdekte dat er ook positieve kanten aan roddelen kunnen zitten. Deze maand ontdekte hij  hij na 9 jaar hoe het zit.. Daarom was hij samen met ervaringsdeskundige en coach Hugo Pannekoek zijn vaste medewerker  te gast op dit blog.

“Er zijn tientallen definities van roddelen”, zegt Hugo Pannekoek., “Mijn werkdefinitie is: in vertrouwen praten over iemand op een specifieke manier.” Volgens Lowy  willen veel mensen gewoon hun hart luchten, maar dat kan door een ander gezien worden als roddelen.

“Roddelen kan ook gewoon gaan om het delen van informatie. Of om een bepaalde situatie te manipuleren.” De band tussen de personen die een ‘roddel’ delen wordt vervolgens volgens Lowy  wel versterkt.

We praten constant over mensen zonder dat ze daar bij zijn. Mensen praten over hun kinderen, over hun collega’s. Er hoeft geen kwade intentie te zijn, maar een ander kan het wel zo interpreteren. Hugo “Je kan  je ook  afvragen aan mensen: waarom zeg je het niet direct tegen een persoon? Maar daar kunnen mensen soms goede redenen voor hebben.”Of ze zijn er te laf voor volgens Lowy.

Roddelen de meeste roddelaars zijn net ouwe wijven.

Hugo Pannekoek  heeft zelf ook ervaring met roddelen. Dat begon al toen hij als jongeman  werkte in het bedrijf van zijn  vader, waar sommige collega’s blijkbaar moeite mee hadden. Later kampte hij  met overgewicht waarover achter zijn  rug om en op social media veel over werd geroddeld.Net als over die crazy Charley. Uiteindelijk overwon hij zijn  gevoel van slachtofferschap, nam afstand van de roddelaars en nu helpt hij samen met Lowy  andere mensen als coach.

Lowy zei : “Ook ik roddel de hele dag, dat is heel normaal. Het wordt pas vervelend als het kwetsend wordt gezien  .”wil een duidelijk onderscheid maken tussen roddelen en pesten. Hugo en Lowy  “Pestgedrag is vaak wel gerelateerd aan roddelen. Er ontstaat kliekjesvorming. De vraag is dan, hoe kan je je als eenling daar tegen weren? Één van de manieren is: zorg dat er een aantal mensen in je omgeving hebt die je kan vertrouwen en die jou steunen.”En ja steun hebben de 2 vrienden genoeg gezien de vele reacties.

Hugo Pannekoek  wordt erg geraakt door het verhaal van een reageerder  op de Weblog van Lowy  die totaal geïsoleerd raakte door het roddelgedrag van zich zelf, hij is echter de beste fan van de site www.udonthaniweblog.nl. “Zo’n reactie van een Peter of een Edwin   op Udonthanisite raakt  hem Lowy echter nooit.. Ik hoop echt dat deze personen  mensen  of  iemand in hun  naaste omgeving hebben die men  kan vertrouwen. Zorg dat je in ieder geval de beste Fan van die website blijft.

Met dank aan onze sponsors

Gold filling 0889 797002Beste resort 30 km van Udonthani

Beste restaurant in UdonthaniPoolcafe meetingpoint

PC repair 2e floor CentralPlaza.

Fishing pool  Leeya resort

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Our weblog in Inglish

 

 We all do gossip and actually we don’t think that is such a good characteristic of ourselves at all. Research has shown that women gossip more than men. There are various ways in which we gossip and it is good to recognize our own type of gossip. There are ways of gossiping that are negative such as malicious speech or slander. But there are also positive sides to gossip such as getting to know habits and learning from the experiences of others. It is always about communication. And the truth must alway There are ways of gossiping that are negative such as malicious speech or slander. But there are also positive sides to gossip such as getting to know habits and learning from the experiences of others. It is always about communication. And the truth must always be above eveat all.

Research has shown that women gossip more than men. There are various ways in which we gossip and it is good to recognize our own type of gossip. There are ways of gossiping that are negative such as malicious speech or slander. But there are also positive sides to gossip such as getting to know habits and learning from the experiences of others. It is always about communication. And the truth must always be above everything else.

 

 

Gossip is usually seen as something negative, but Lowy Cremers (79) discovered that there can also be positive sides to gossip. This month he discovered what he is doing after 9 years .. That is why he, together with experience expert and coach Hugo Pannekoek, was his permanent employee on this blog. “There are dozens of definitions of gossip,” says Hugo Pannekoek., “My working definition is: talk about someone in confidence in a specific way.” According to Lowy, many people just want to express their heart, but that can be seen by someone else as gossip. “Gossiping can also simply be about sharing information. Or manipulating a certain situation.”

 

 “According to Lowy, the bond between the people who share a” gossip “is strengthened. We constantly talk about people without being there. People talk about their children, about their colleagues. There does not have to be an evil intention, but another can interpret it that way. Hugo “You can also ask people: why don’t you tell a person directly? But people can sometimes have good reasons for that.” Or, according to Lowy, they are too cowardly for it

Hugo Pannekoek also has experience with gossiping. That started when he worked as a young man in his father’s company, which some colleagues apparently struggled with. He later struggled with obesity, and much was gossiped about behind his back and on social media. Just like the crazy Charley. Eventually he overcame his sense of victimization, distanced himself from the gossipers and now, together with Lowy, he helps other people as a coach.

 

Lowy said: “I also gossip all day, that is very normal. It only gets annoying when it is seen as hurtful.” Wants to make a clear distinction between gossip and bullying. Hugo and Lowy “Bullying behavior is often related to gossip. Clique formation arises. The question then is, how can you stand up to that as a loner? One of the ways is: make sure that there are a number of people in your area that you can trust and who support you. “And yes the 2 friends have enough support given the many reactions.

 

Hugo Pannekoek is very touched by the story of a commenter on the Weblog of Lowy who became completely isolated by the gossip behavior of himself, but he is the best fan of the site www.udonthaniweblog.nl. “However, such a reaction from a Peter or an Edwin on Udonthanisite never touches him Lowy .. I really hope that these people have people or someone in their immediate environment that they can trust. Make sure you at least get the best Fan of that website remains.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord