Wat de meeste buitenlanders niet weten.?

         The best Udonthani – Community for everyone

Nu ook in het Engels.        

lowy.cremers.senior

Ze kunnen niet meer om ons heen!!
Bestel het gratis boek dat is het leven via email
3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB.ga naar google tik in de 1000 levens van lowy Cremers dat zegt alles over hem.

 

 

Een bijdrage van de redactie Lowy Cremers Senior.

Je komt voor het eerst naar Thailand en weet niets van gewoontes en taal en cultuur.

Ga nooit samen wonen of trouw nooit met een barmeid ,

want hier staat hoog in het vaandel eens een hoer altijd een hoer.(oude zeemans spreuk)

En geloof de verhalen niet van mensen die zeggen de mijne is anders want ze vertelde me dat ik haar eerste klant was dat verhaaltje kennen we allemaal.

Thaise gewoontes?  Ze komen nooit optijd. De taal moet je je nooit druk om maken die leer je het beste in bed.Wees blij dat je het niet verstaat,want misschien gaat het wel over jouw persoontje.

 

 

En cultuur ?Alles wat een Thai niet met de Farlang eens is of wat een Thaise  niet wil snappen das echt de Thaise  cultuur (ikke  ikke ikke)

 

 

Koop  nooit grond of zet er een huis op  want je bent alleen medebewoner en nooit eigenaar.

Vraag in een winkel nooit aan je vrouw of vriend waar staat de pindakaas etc, Want vragen aan een winkelbediende waar staat dit of dat  das voor een Thai afgaan ,ze lopen nog liever 30 minuten zoekend rond dan iets te vragen aan het personeel.

Ga nooit in zee met landgenoten want voor dat je het weet  ben je aan hen overgeleverd in alles wat je doet,ze zijn meesterlijk inhet verspreiden van roddels.

 

 

Blijf weg op feestjes want  daar  zie je soms  hoe jaloers ze op mekaar zijn de ene bluft nog harder dan de ander.

Eet hoofdzakelijk in een goed restaurant of bvb bij een groot warenhuis in een foodpark.

 

 

Daar worden de hygieene  etenswaren  goed  en vers bereid.

Koop je  als je zelf wil koken op de markt das goed en goedkoop.

Voorkom diaree en buik klachten door aan die straat stalletjes te eten. Daar is het afwas water soms  zwarter dan het asfalt van de straat.De meeste noodlesoepen worden bereid met vuile darmen van een koe.

 

 

Laat je niks  wijsmaken door  mooi geformuleerde  inzendingen van Blogs  op internet,waar ze soms   met 52 reacties  kenbaar maken welk ei beter smaakt dat van een witte of bruine kip,of wat kost een banaan in Changmai.

Blijf weg van dat soort weblogs die meestal geschreven zijn door wat  bejaarde  half demente  oudjes uit Nederland.

Dan zullen mensen zich afvragen  wat doet u dan in dit land???

 

 

Wel hoofd zakelijk door dat ik hier al in 1955 als  15 jarige  voet aan wal zette  in Bangkok.

Ik vind ondanks dat er veel mensen in armoede leven en  de scholen slecht onderwijs  geven het een fijn land.SZal wel komen om dat ik 3 verschillende landen gewoond heb en bijna de hele wereld  bevaren heb.

Ik heb me dan ook al goed aangepast aan de vele onhebbelijke heden en rare dingen in Thailand,maar geniet elke dag  van het weer en de glimlachende mensen.En dat het zo goedkoop is als je  je aanpast,niet veel alcohol drinken niet roken en  stoer doen  zo dat de andere Nederlanders gratis bij je kunnen zuipen.En vooral niet steeds je edele deel achter na hollen.

Indien je hier als vreemde aankomt  dan ontdek je al snel  dat het hier alleen om de duit en de fluit gaat.

Sommige dames  zijn nu eenmaal gekker op de ATM dan op hun geliefde ha ha .

 

 

Heeft u vragen op elk gebied stuur ze ons en voorkom dat ook u  na een investering van soms 6 miljoen THB na  ongeveer 3 jaar op straat geknikkerd word.

 

 

En als het tegen zit kunt u via de rechter ook nog eens 1 miljoen   verdeeld over 4 jaren aan je lieve vrouwtje  uitbetalen.Maar ja dat zijn dan mensen die het wel nooit zullen leren,en een Farang heeft nog nooit een zaak tegen een Thai gewonnen.

Dus altijd huis huren als zij dan ondeugend  is kan je haar er uit zetten,want jij huurt op jouw naam.

Al met al is het niet altijd kommer en kwel soms gaat het goed .

Maar dat kan alleen als er van te voren goede afspraken zijn gemaakt over respect tot elkaar en vertrouwen.

 

Ga  op zijn tijd een avondje stappen geniet van al dat vrouwelijks schoon ,speel een potje pool en slaap weer bij je eigen liefje die soms  zit te wachten  tot die Farang weer thuis komt met zijn grote edele deel  ha ha .

Alles op zijn tijd dan leef je goed hier in Thailand.

En als het u niet bevalt ga dan gewoon terug naar  pluk me kaal land Nederland.

Reageerd u dan bent u meteen fan,bent u tegen ons kan u mijn reet kussen

Met dank aan onze Sponsors

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hier mag iedereen reageren  en onze poortwachter laat u toe indien u positief en met respect reageerd,echter  artikelen over  het koninklijk huis en of de Thaise politiek laat hij nooit door.

scrol omlaag en zie onze weblog in het Engels.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The best Udonthani – Community for everyone

A contribution from the editorial team Lowy Cremers Senior.
You come to Thailand for the first time and know nothing about customs and language and culture.
Never live together or never marry a bartender,
because here a high priority is once a whore always a whore. (old sailor saying)
And don’t believe the stories of people who say mine is different because she told me that I was her first customer, we all know that story.
Thai customs? They never come on time. You should never be bothered about the language that you learn best in bed. Be glad you don’t understand it, because maybe it’s about your person.

Thai does not agree with the Farlang or what a Thai does not want to understand is really Thai culture (me  me  me)

Never buy land or put a house on her name  it because you are only a roommate and never an owner

 

 

In a store, never ask your wife or girl friend where the peanut butter is, etc, Because ask a store clerk where is this or that tie off for a Thai, they would rather walk around 30 minutes looking for something than asking the staff.

Never go into the sea with fellow countrymen because before you know it you are at the mercy of everything you do, they are masterful in spreading gossip.

Stay away from parties because sometimes you see how jealous they are at each other, one bluffs even harder than the other.
Eat mainly in a good restaurant or eat at a large department store in a food park.

 

 

The hygienic foods are well and freshly prepared there.
Buy if you want to cook  your self go and buy it at  the market that is good and cheap.
Prevent diarrhea and stomach complaints by eating at those street stalls. There, the dishwashing water is sometimes blacker than the asphalt of the street. Most noodle soups are prepared with the dirty intestines of a cow

Don’t be fooled by well-formulated blog entries on the internet, where they sometimes express with 52 responses which egg tastes better than that of a white or brown chicken, or how much does a banana in Changmai cost.
Stay away from those kinds of weblogs that are usually written by some elderly half-demented old people from the Netherlands

Then people will wonder what are you doing in this country ???

Mainly because I set foot in 1555 here in Bangkok as early as 1955.
In spite of the fact that many people live in poverty and the schools of poor education give it a nice country. It will come to pass that I have lived in 3 different countries and have sailed almost the whole world.

 

I have already adapted well to the many unbelievable present and strange things in Thailand, but enjoy the weather and the smiling people every day. 

 

If you arrive here as a stranger then you soon discover that this is only about the penny and the flute.
Some ladies are simply crazier on the ATM than on their beloved ha ha.

If you have any questions in any area, please send them to us and prevent yourself from being thrown on the street after about 3 years after an investment of sometimes 6 million THB.

And if things go wrong, you can also divide another 1 million through the courts

.But yes, those are people who will never learn, and a Farang has never won a case against a Thai.
So you can always rent her house if she is naughty.
All in all it is not always bad and sometimes it goes well.

But that is only possible if good agreements have been made in advance about mutual respect and trust.
Go on time for a night out enjoy all that feminine beauty, play a game of pool and sleep again with your own sweetheart who is sometimes waiting for the Farang to return homeFarang comes home again with his large noble part ha ha.
Everything in its time then you live well here in Thailand.
And if you don’t like it, just go back to pluck me bald country Netherlands.

 

Regards  Lowy

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord