Weer broodje aap verhaal gezien monkey story

www.udonthaniweblog.nl  Blijf ons volgen.

Nu ook in het Engels

Even omlaag scrollen voor onze Engelse editie

Een bijdrage van een lezer  /volger   van onze website  Pieter  de Gruwel Udonthani.

Als de man lacht dan jangt heel China  mop van de dag.

lowy.cremers.senior@gmal.com

Volgens mij  is de goede man nog nooit in een echte  massage  terecht gekomen want door zijn omvang   zou hij altijd dubbel moeten betalen en   dat heeft hij nergens voor over de cheap Charly die bekend staat  dat hij altijd op gratis drankjes van de horeca in Sanpam uit is.

En wie hem die niet verschaft   beschrijft hij altijd als  stront op je bord.

Ze zouden die Charly  een trofee moeten geven de grootste strontzak  van het jaar!!!

Hij  weet totaal niks van wat er precies in de meeste massage sallons  en horeca plaats vind.

Er zijn sallons bij  daar ga je voor een oliebad massage  je  komt in een afgesloten kamer  jij en de masseuse gaan uit de kleren.

Het oliebad  massage kost 300 thb.

En de dames durven gerust  1000 thb extra te vragen als je op sex gebied ook nog een happy end er bij wil hebben.

Echter als je tegen die dame zegt luister jij krijgt van je baas  voor  een oliebad massage  van de 300 thb  100 thb als je beloning,dan bied je die vrouw op de kamer  op het door haar gevraagde 1000 thb extra  400 thb  aan.

Dan zeg je oke  ik geef je nu 400 thb  zo dat je met mijn edele deel kan en mag doen wat je wil das jouw extra inkomsten netto.

Maar er zijn altijd dames bij  in Bars of massagesallons die denken echt dat ze een gouden natte gleuf hebben.

En bij de kassa  meestal beneden  betaal je netjes voor  het oliebad massage de vaste prijs van 300 thb.

Baas heeft niets in de gaten jij tevreden en meisje happy met haar extra 400 thb..maar het is net als bij  de beerbars en cafes in Udonthani wat is de waarde werkelijk als je een cafe /bar of massage sallon  wil overnemen.?

Ten eerste  moet je het altijd op naam van een Thaise dame dat kan je vrouw of vriendin zijn ,want jij mag nu eenmaal niet werken in Thailand.

Dan komt de overname van bvb een  beer bar  in Sanpan omgeveing.

Deze cafes veranderen  soms wel 4 keer per jaar van eigenaar ,waarom?

Het is niet op te brengen.

De overnamen  voor een sobere  inventaris  bedraagd per keer  tussen de 300.000 thb en de 600.000tb

Dan staat er dikwijls niet meer aan inventaris  in die bestaat uit een Pooltafel /bierkast  klein keukendje en toilet en bar met krukken of zitjes.

Als zo een zaak 4x per jaar verkocht word  dan  verdiend de eigenaar van het pand  het meeste,maar  hij loopt het risico dat  een zaak soms gewoon tijdje  dicht gaat omdat er niemand intrapt.

Want buiten de overname  zijn er de vaste kosten meisje  dat er werkt als animeer meid  krijgt 300 vast per dag + 40 thb per lady drankje.De huur is gemiddeld 6000 thb per maand ,daarbij komt nog de airco en soms moet je  nog een bedrag  per week of maand betalen  als soort protection Thee money.

Reken uit je winst.En op een flesje bier zit ook weinig winst.

Op de hoek van de soi Sanpam staan s,avonds na 22 uur de straat hoeren.

Die klampen je aan  en bieden aan je te pijpen voor 200 thb  kan gewoon op straat  in een hoekje  waar  een krukje in de bosje staat.

Als je uit een bar komt klampen deze straat hoeren je aan trekken hun  Tshirt omhoog om hun grote  koplampen te tonen.

En wat die Crazy Charly aan gaat ja die heeft overal  commentaar op,denkt alles beter te weten  ,daarom zijn er al menige horeca zaken waar hij dus niet meer welkom is.

De man liegt nog als hij fluit.maar ja op de weblog waar hij zijn gefantaseerde  fabeltjes krant verhalen mag zetten zijn ze erg blij met deze bladvullende  crazy Charly.

Of zou hij de oorzaak zijn dat ze de ene week  aankondigen  dat ze 170.000 lezers per maand hebben  maar de week erna zetten ze op hun site dat ze opeens 275.000 lezers per maand hebben.

Wie  belazeren ze hier mee dan hun eigen  lezers???

Dat scheeld maar 100.000 lezers in een keer.??? Ha Ha Ha.

En als je dan leest dat door toedoen van die  rare schrijvers er soms maar 50 reacties op een artikel zijn dan vraag je  je af  hoe kan dat dan?

Om kort te gaan die massage dames gaat het alleen maar om de poen die ze van de Farang kunnen vangen.Je ziet in massage sallons ook maar zelden een Thai want die  hebben hun eigen Massage  adressen  waar ze netjes meestal in hun buurt geholpen worden .

Er zijn ook diverse hotels  waar ze  op bestelling een Masseuse kunnen bellen die komt dan naar het hotel.Dat zijn meestal  wat oudere dames en die komen  om je een echte goede massage te geven zonder bij bedoelingen.

Blijf  Udonthaniweblog  volgen ,die  zijn er voor iedereen.

mvg Pieter de gruwel.

Ben je voor ons geef je mening,ben je tegen ons  kan je mijn reet kussen maar blijf je fan.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Met dank aan onze sponsors.

Brickhouse inn,pc repair,Leeya resort,Changthai

comfort,MeetingPoint,Fishingplace,Goldfilling.

XXXXXXXXXXXXXXXX

    Inglish

 Crazy Charly udonthani

 

lowy.cremers.senor@gmail.om

I think the good man has never ended up in a real massage because because of his size he should always pay double and he has nothing to do with the cheap Charly who is known to always be out on free drinks from the sanpam catering industry.
And whoever doesn’t provide him, he always describes it as shit on your plate.
They should give that Charly a trophy the biggest of the year!!!

He doesn’t know exactly what’s going on in most massage sallons and catering.
There are sallons there you go for an oil bath massage you come in an enclosed room you and the masseuse go out of the clothes.
The oil bath massage costs 300 thb.

Boss doesn’t notice anything you’re happy and girl happy with her extra 400 thb.. but it’s like at the bear bars and cafes in Udonthani what’s the value really if you want to take over a café/bar or massage sallon.?
First, you always have to be in the name of a Thai lady that can be your wife or girlfriend ,because you can’t work in Thailand.
Then the acquisition of eg a bear bar in Sanpan is transformed.
These cafes sometimes change owners 4 times a year ,why?

 

It’s unyielding.
The names for a sober inventory behaved at a time between 300,000 thb and the 600,000tb
Then there is often no longer inventory consisting of a Pool table /cupboard small kitchen and toilet and bar with crutches or seating seats.
If such a business is sold 4times a year then the owner of the property earns the most,but he runs the risk that a business sometimes just closes for a while

Because outside of the takeover there are the fixed cost girl that works there as an animegirl gets 300 fixed a day + 40 thb per lady drink. The rent is on average 6000 thb per month ,in addition comes the air conditioning and sometimes you have to pay another amount per week or month as a kind of protection Tea money.

Count on your winnings. And there’s little profit on a bottle of beer.
On the corner of the soi Sanpam, the street of whores are in the evening after 10 p.m.
They cling to you and offer to suck you up for 200 thb can just be on the street in a corner where a stool is in the bush

When you get out of a bar, these street whores cling to their Tshirt up to show their big headlights.
And what that Crazy Charly is about yes who has a commentary on everything,thinks everything better knowing ,that’s why there are already many hospitality things he’s not welcome anymore.

The man still lies when he whistles, but yes on the weblog where he can put his fantasized fablenewspaper stories they are very happy with this leaf-filling crazy Charly.
Or would he be the cause that they announce one week that they have 170,000 readers a month but the following week they put on their site that they suddenly have 275,000 readers a month.
Who they cheat with this than their own readers???
That saves only 100,000 readers at once.??? Ha Ha Ha.
And if you read that by doing those weird writers

To briefly go those massage ladies it’s all about the money they can catch from the Farang. You can rarely see a Thai in massage sallons because they have their own Massage addresses where they are neatly helped in their neighbourhood.
There are also several hotels where they can call a Masseuse on demand that will come to the hotel. These are usually older ladies and they come to give you a really good massage without intentions.
Keep following Udonthaniweblog,they’re there for everyone.

 

Are you for us give your opinion, but if you’re against us you can kiss my ass but stay you are a fan for ever.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord