Betekenis farlang dwz Blanke westerling. Meaning farlang is a white westerner.

                best Udonthani – Community for everyone
                                                                Nu ook in het Engels. Even omlaag scrollen.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Met extra grote letters voor bijziende en  oude van dagen..Hoeven ze ook niet naar specksavers te gaan!!!

Ze kunnen niet meer om ons heen!3000fans eigen youtube kanaal

 

Een bijdrage van  onze vaste medewerker schrijver 

Hugo Pannekoek  uit Haarlem

 

Farangs in THailand.

We zijn allemaal het woord ‘farang’ tegengekomen in de een of andere context. We weten allemaal dat het in het Thais een Europees persoon beschrijft. Wat is echter de oorsprong en de betekenis van deze term?

Het is een zeker feit dat het woord is afgeleid van ‘Blanke Westerling. !

 

 

In feite werd het Thaise woord ‘farang’ geleend van  de Indiase handelaren tijdens de Ayutthaya-periode Gedurende die tijd verwees deze term naar de Portugezen die de eerste Europeanen waren die Siam bezochten. Later werd de term ook een algemeen Thais woord voor andere Europeanen en uiteindelijk voor alle blanken in het algemeen. Bovendien beschrijft ‘farang’ het Westen in het algemeen. De buurlanden van Thailand, Cambodja (‘barang’) en Laos (‘falang’) kennen deze term ook.

 

We kunnen dus zeggen dat ‘farang’ een Thais woord is dat verwijst naar ‘Anders zijn’,

Maar meestal voor de Thaise vrouwen zijn Farangs de wandelende ATM machine .

Vandaar dat dit woord in feite neutraal is,  het kan worden gebruikt als een belediging in sommige contexten.

 

 

 In feite kunnen we zeggen dat dingen die zijn gelabeld als ‘farang’ soms niet alleen hun vreemde karakter aangeven, maar ook hun verleidelijke karakter of met andere woorden, de de verleidelijkheid van de ‘farang’ Dit kan worden geïnterpreteerd als een teken van een aantal superieure kwaliteiten in vergelijking met de Thaise tegenhangers.

Samenvattend kunnen we zeggen dat ‘farang’ een cultureel symbool is van het kosmopolitisme dat ook weerspiegelt hoe Thaise mensen omgaan met het anders zijn van Westerlingen en sommige buitenlandse aspecten in hun eigen cultuur hebben opgenomen.

Je hebt  Farangs Nederlanders/Duitsers/Engelsen  en ze zijn soms  totaal verschillend.

Je hebt de goed oppassende  Farangs die  met respect hun partner behandelen  etc.

Maar je hebt ook van die Patsers  dikdoenders ook Nederlanders  die het soms raar vinden dat ze als Farang  miljoenen hebben  gespendeerd  aan hun geliefde wippertje en uiteindelijkberooid  en beroofd  met lege handen  achter blijven in Thailand.Deze lieden leren het nooit !!!

Dat zijn die  Farangs die na een mislukt huwelijk in NL  dachten dat ze op hun oude aow  dag hier in Thailand in het paradijs op aarde terecht waren gekomen.

Niks is minder waar.

Die  patsers grootdoenders kochten dan dikwijls een stuk grond en lieten er een huis op bouwen  op die vrouw der naam voor hun natte  gleuven vriendin.

Maar  als het huis er even stond en de  man  een andere vrouw  in een kroeg tegen kwamen  waren ze meteen weer verkocht en opnieuw verliefd op dat nieuwe  meisje.

Dus werd er gezopen  en kwam vaderlief 9 van de 10 keer goed bezopen thuis.

Dan had zo een vrouw  die eerst hardstikke verwend was en in de watten was gelegd te maken met een man die meer dronken dan nuchter  thuis kwam.

Dus  dan gooide die vrouw hem terecht  na enkele jaren de deur uit.

En de scheiding als ze al getrouwd waren viel meestal uit in het voordeel  van die vrouw uit.

Via een rechtzaak  kreeg zij alles wat ophaar naam stond  gratis in haarschoot geworpen.En hier  hielp echt geen Thaise advocaat aan en  moest de man nog oppassen of  ze trok hem via de rechter nog een miljoenen poot uit voor alimentatie.

Want van een Thai heeft nog nooit een Farang  iets gewonnen voor de rechter.

Dan heb je nog de Farangs  die de hele dag thuis zitten  meestal afgelegen  in een klein dorpje.Dat zijn de grote  ATM mensen voor zo een Thaise vrouw.

Die mannen die elke week 4x 12 halveliters bier thuis opzuipen  en elke week een slof sigaretten op paffen..Met andere woorden de tevreden gasten die  motto hebben als ik dit maar heb en dat maar kan ben ik te vreden.

Die mensen hebben totaal geen hobby,komen alleen van hun  plek af als er ergens een zuipfeestje is etc.En dan heb je nog de Farang  die zich voordoet als toerist,die komt soms   2 a 3 x per jaar naar Thailand zuipt elke dag  zich volmetbier en  wipt alles wat een natte gum heeft en een vrouw of vriendin  heeft die  gek op geld is.

Of ze trouwen met een griet die beweerd dat ze  de avond dat ze hem zag voor het eerst de hoer speelde en hij de eerste klant was.Ze wilde met hem verder gaan.

Nu neem  van mij aan eens een hoer altijd een hoer das een oud zeemans  gezegde.

Natuurlijk zijn er ook nette op passende  Farlangs die  huwen hier een leuke vrouw(beslist nooit een kroegmeid) en leven samen  rustig op hun oude dag.

Dat zijn  geen  patsers maar gewoon levensgenieters die bij het kennis maken met een Thaise schone meteen hebben gezegd  dit zijn mijn voorwaarden.Als je het daar mee eens bent  en we elkaar respecteren kunnen we het samen heel goed hebben.

De betekenis wat is een Farang is in bovenstaande goed beschreven.

Hugo Pannekoek

Met dank aan onze sponsors

lowy.cremers.senior@gmail.com

Even omlaag scrollen en u ziet onze Engelse Editie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

best Udonthani – Community for everyone
Now also in English.

Scroll down and your in the Inglish edition.

    Inglish

Farlangs  lowy.cremers.senior@gmail.com

Farangs in THailand.
We all met the word ‘farang’ in one context or another. We all know that in Thai it describes a European person. However, what is the origin and meaning of this term?
It’s a certain fact that the word is derived from “White Westerner.

 

In fact, the Thai word ‘farang’ was borrowed from Islamic Persian and Indian traders during the Ayutthaya period During that time, this term referred to the Portuguese who were the first Europeans to visit Siam. Later, the term also became a general Thai word for other Europeans and ultimately for all whites in general. Moreover, ‘farang’ describes the West in general. The neighbouring countries of Thailand, Cambodia (‘barang’) and Laos (‘falang’) also know this term.

 

So we can say that ‘farang’ is a Thai word that refers to ‘Being different’,
But usually for Thai women, Farangs are the walking ATM machine.
Hence this word is in fact neutral, it can be used as an insult in some contexts.

In fact, we can say that things labeled as ‘farang’ sometimes indicate not only their strange character, but also their enticing character or in other words, the enticingness of the ‘farang’ This can be interpreted as a sign of a superior qualities compared to Thai counterparts.

 

In summary, we can say that “farang” is a cultural symbol of cosmopolitanism that also reflects how Thai people deal with being different from Westerners and have incorporated some foreign aspects into their own culture.
You have Farangs Dutch / Germans / English and they are sometimes completely different.
You have the careful Farangs who treat their partner with respect etc.

 

But you also have Dutch people from those Patsers who sometimes find it strange that they have spent millions as Farang on their beloved little bitch and are ultimately left empty-handed and robbed in Thailand.
Those are the Farangs who, after a failed marriage in NL, thought that they had ended up in paradise on earth here in Thailand on their old retirement.
Nothing is less true.
Those patsers granddoers often bought a piece of land and had a house built on it for their wet slit friend.

 

But when the house stood there for a moment and he saw a other woman met in a pub, they were immediately sold again and again in love with that new girl.
So there was a drunk and father dear came home 9 out of 10 well drunk as hell..
Then a woman like that who was first spoiled and pampered had to deal with a man who came home more drunk than sober.

So then that woman rightly threw him out the door after a few years.
And the divorce if they were already married usually turned out in favor of that woman.
Through a lawsuit she got everything in her name thrown in her lap for free. And here really no Thai lawyer helped and the man still had to be careful or she pulled him through the court another million leg for alimony.
Because a Farang has never won anything in court against a Thai.
Then you have the Farangs who are at home all day, usually remote in a small village. These are the big ATM people for such a Thai woman.
Those men who drink 4x 12 half a liter of beer at home every week and pick up a sliver of cigarettes every week .. In other words, the satisfied guests who have the motto if I only have this and I can do that.
Those people have no hobby at all, only come from their place if there is a drinking party somewhere, etc. And then you still have the Farang posing as a tourist, sometime

 

 And then you have the Farang who pretends to be a tourist, who sometimes comes to Thailand 2 or 3 times a year, drinking full beer every day and sees out everything that has a wet eraser and a woman who is crazy about money.
Of course there are also neat on matching Farlangs who marry here a nice woman (definitely never a pub girl) and live together quietly in their old age.
Those are not patsers, but simply bon vivants who, when getting acquainted with a Thai beauty, immediately said these are my conditions. If you agree with that and we respect each other, we can have it together very well.

The meaning of what is a Farang is well described in the above.

Hugo Pannekoek Dutcman  from Haarlem Netherland.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord