Thaise kranten over van Laarhoven de crimineel. Thai newspapers about Van Laarhoven the criminal.

        The best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com
                                             

Letters zijn nu extra groot zo dat  u niet naar specksavers hoeft te gaan! 

3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

Nu is de weblog ook in  het Engels

Een bijdrage van onze  misdaad  verslaggever AlCapone Bangkok.

Zie wat  Thaise kranten schrijven over deze  van Laarhoven de  Crimineel.

 

In augustus vorig jaar heeft het Hooggerechtshof een hoger beroepstraf van 75 jaar teruggebracht tot 50 jaar, maar de veroordeling wegens witwassen van de opbrengst van de verkoop van zijn coffeeshopbedrijf in Nederland, dat hij na zijn pensionering naar Thailand heeft overgedragen, bevestigd. Het bedrag lag in de regio van ฿ 300 miljoen. Dit volgde dagen na een bezoek aan Bangkok door de Nederlandse minister van Justitie Ferd Grapperhaus, waarvan wordt aangenomen dat de zaak van de Nederlander werd besproken met de Thaise premier Prayut Chan ocha.

Nederlander John Van Laarhoven, die in 2015 meer dan 100 jaar in Thailand gevangen zit en sinds 2014 in een zware Thaise gevangenis wordt vastgehouden, is volgens rapporten de afgelopen uren sensationeel vrijgelaten. Zijn familie in Nederland heeft de media daar verteld dat ze ernaar uitkijken hem thuis in Nederland te verwelkomen, waar een schikking van € 20 miljoen van de overheid hem wacht na zijn beproeving waarvoor de Nederlandse autoriteiten de volledige aansprakelijkheid hebben aanvaard.

 

De 59-jarige Nederlander die in een gevangenisbus in Thailand naar de rechtbank komt op een van zijn vele verschijningen voor de strafrechtbanken waar hij in 2015 tot 100 jaar werd veroordeeld en later dit had verlaagd in zijn laatste beroep bij het Thaise Hooggerechtshof afgelopen augustus tot 50 jaar. Naar verluidt is de Nederlander vrijgelaten en op weg naar huis naar Nederland.

 

Zijn broer Frans ( zelfde soort crimineel)heeft nog geen details duidelijk gemaakt aan een Nederlandse nieuwssite dat de familie dolblij is en ernaar uitkijkt hem warm terug te omhelzen in zijn thuisland.

De zaak van Nederlander is groot nieuws in Nederland

De zaak van de Nederlander bereikte vorig jaar groot nieuws in Nederland, toen publieke verontwaardiging en politieke druk werden uitgeoefend nadat de ombudsman van het land staatsbeambten had beschuldigd van het verknoeien van een ingrijpende belastingvraag aan Thaise autoriteiten bij de verkoop van de legale cannabis koffieketen van de Nederlander. .

Dit leidde tot een strafrechtelijk onderzoek en vandaar tot een televisie-arrestatie in Thailand, de inbeslagname van de bezittingen van de Nederlander en zijn daaropvolgende levenslang. Zijn jonge Thaise vrouw, Mingkwan, werd ook gevangen gezet als medeplichtige.

 

 

volgens de wegen en uitgebreide witwaswetten van Thailand.

Nederlandse minister van Justitie in Bangkok afgelopen augustus

In augustus vorig jaar had de Nederlandse minister van Justitie Ferd Grapperhaus een persoonlijke ontmoeting met de Thaise premier Prayut Chan ocha over de zaak.

De hoop werd binnen een paar dagen na dit verbijsterd toen het Thaise Hooggerechtshof, in een nadrukkelijk en duidelijk oordeel onder de Thaise wet, de schuld bevestigde van de Nederlander die zei dat ฿ 300 miljoen een buitengewone prijs was voor verschillende coffeeshops en ook argwaan uitte over de clandestiene manier gebruikt door de heer Laarhoven om het geld over te maken naar Thailand.

Zijn vrouw was medeplichtige.

 

Haar toestand werd met name genoemd door de Ombudsman en politici in Nederland die de afhandeling van de zaak en de uitkomst ervan veroordeelden.

Dat was het protest, dat Nederlandse officieren van justitie vorig jaar overeenstemming hadden bereikt over een compensatiepakket van € 20 miljoen voor de heer Laarhoven, hoewel zijn veroordeling juridisch volkomen geldig was volgens de vegen en uitgebreide witwaswetten van Thailand.

Nederlandse minister van Justitie in Bangkok afgelopen augustus

In augustus vorig jaar had de Nederlandse minister van Justitie Ferd Grapperhaus een persoonlijke ontmoeting met de Thaise premier Prayut Chan ocha over de zaak.

Hrt is  nog niet duidelijk over hoe de vrijlating van de Nederlander tot stand is gekomen of over het lot van zijn loyale vrouw, Mingkwan Kaen-in, die zeven jaar en vier maanden gevangen werd gehouden in verband met de affaire ze is medeplichtige.

 

Met dank aan onze Sponsors

bent u een fan ?Bent u tegen ons kunt u mijn reet kussen .

lowy.cremers.senior@gmail.com

XXXXXXXXXXXXXX

 in Inglish

 

In August last year, the Supreme Court reduced an Appeal Court 75-year sentence to 50 years but upheld the conviction for money laundering on the proceeds of the sale of his coffee shop business in the Netherlands which he transferred to Thailand after he retired. The sum was in the region of ฿300 million.

This followed days after a visit to Bangkok by the Dutch Justice Minister Ferd Grapperhaus where it is believed the Dutchman’s case was discussed with Thai Prime Minister Prayut Chan ocha.

Dutchman John Van Laarhoven, jailed in Thailand for over 100 years in 2015 and held in custody in a tough Thai prison since 2014, has been sensationally released in recent hours according to reports. His family in the Netherlands have told the media there that they are looking forward to welcoming him home to Holland where a €20 million settlement from the government awaits him after his ordeal for which Dutch authorities have accepted full liability.

dutch-man-johan-van-laarhoven-freed-thai-prison-netherlands-100-yearsThe 59-year-old Dutchman coming to court in Thailand in a prison bus on one of his many appearances before the criminal courts where he was initially sentenced to 100 years in 2015 and later had this reduced on his final appeal to the Thai Supreme Court last August to 50 years. It is now reported that the Dutchman has been freed and is on his way home to the Netherlands.

It is being reported in the Netherlands that the 59-year-old Dutch businessman and retiree Johan van Laarhoven who was jailed in Thailand for over 100 years and later had his sentence reduced to 75 years on appeal and finally to 50 years, has been freed from prison in Thailand.

 

 

Read  about Johan Van Laarhoven’s story here 

No details are clear yet by his brother Frans has told a Dutch news media site that the family are overjoyed and are looking forward to warmly embracing him back home to Holland.

Dutchman’s case is big news in Holland

The Dutchman’s case made big news in the Netherlands last year when public outcry and political pressure was brought to bear after the country’s Ombudsman castigated state officials for their bungling of a low key tax query to Thai authorities into the sale of the Dutchman’s legal cannabis coffee chain.

This led to a criminal investigation and from there to a televised arrest in Thailand, the seizure of the Dutchman’s assets and his subsequent jailing for life. His young Thai wife, Mingkwan, was also jailed as an accomplice.

 

Ombudsman castigated Dutch officials over the affair

Her plight was particularly mentioned by the Ombudsman and politicians in the Netherlands who condemned the handling of the matter and its outcome.

Such was the outcry, that Dutch prosecutors last year agreed on a €20 million compensation package for Mr Laarhoven even though his conviction was legally perfectly valid under Thailand’s sweeping and wide-ranging money-laundering laws.

Dutch Justice Minister in Bangkok last August

In August last year, the Dutch Justice Minister Ferd Grapperhaus had a personal meeting with Thai Prime Minister Prayut Chan ocha on the case.

Hopes were dashed within days of this when the Thai Supreme Court, in an emphatic and clear judgment under Thai law, confirmed the guilt of the Dutchman saying that ฿300 million was an extraordinary price for several coffee shops and also pouring suspicion on the clandestine manner used by Mr Laarhoven to transfer the funds to Thailand.

We are not clear yet on how the release of the Dutchman has come about or on the fate of his loyal wife, Mingkwan Kaen-in, who was jailed for seven years and 4 months in connection with the affair.

Sting on the tail

The Dutchman is being released, it is understood under a prisoner exchange treaty between the two countries. This became possible after the finalisation of the case and legal proceedings last year by the Thai Supreme Court.

This means that Van Laarhoven still faces the possibility of two more years in a Dutch prison on his return.

However, he is reported to be now also the subject of a criminal enquiry into his business dealings and associates in the Netherlands as a separate matter

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord