Heeft iemand deze man gezien ? Has anyone seen this man?

 

                                                                                                          

                                                             

                                                                     

                                                                      udonthanicityweblog@gmail.com

Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!

Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan! 
3000 fans,eigen youtube kanaal .

 

 

Een bijdrage van onze misdaad reporter  AlCapone Bangkok.

Photos posted online of an unidentified foreign man seen panhandling with a child around downtown Bangkok. Images: The Expat Mummy Club, Bangkok

Foto’s online geplaatst van een onbekende buitenlandse man die met een kind in het centrum van Bangkok heeft gezien hoe hij met een kind omging.

Hij is gezien bij BTS Phrom Phong, Asok en Chit Lom. Andere keren loopt hij op en neer en is hij halverwege Sukhumvit Road. Bijna zes maanden lang wordt hij in het centrum gezien en smeekt hij om geld van voorbijgangers in door toeristen bezochte gebieden.

Op foto na foto ziet zijn uiterlijk er ongewijzigd uit – blauwe rugzak, dunner wordend lang haar, kaki cargoshort.

Wat waarnemers het meest opmerken is wat verschillende jonge kinderen lijken te zijn die worden gedragen door de man van middelbare leeftijd, die er Europees uitziet. En wat ze verontrustend vinden, is dat die kinderen altijd slaperig of niet reageren – in diepe slaap of, ze maken zich zorgen en speculeren, gedrogeerd.

 

Een meldpunt voor kinderbescherming zei dat het talloze meldingen van betrokken getuigen heeft afgehandeld en heeft ondernomen welke actie het kan. De vertegenwoordiger van de Childline Thailand Foundation, die zich niet identificeerde, zei dat de ngo de politie op de hoogte heeft gebracht van gebieden waar de man is gezien.

Childline-directeur Ilya Smirnoff zei dat de organisatie contact heeft opgenomen met de politie telkens wanneer zij een klacht heeft ontvangen.

“Elke keer dat deze man de Thaise politie heeft ontweken,” zei hij in een bericht. “We hadden hem ook officieel gemeld bij het BTS-management. Ze hebben beloofd op hem te letten en hem onmiddellijk bij de politie te melden – tot nu toe geen geluk.

Hij zei dat pogingen om de politie te laten reageren niet veel succes hebben gehad.

“Omdat deze man van het ene politiebureau naar het andere verhuist, zijn onze klachten over grensoverschrijdende jurisdictie afgewezen door de respectieve politiebureaus,” voegde hij eraan toe. “We hebben momenteel een klacht ingediend bij de commandant van de grootstedelijke politie van Bangkok.

We hopen dat hij dit serieus neemt. “

Politieagenten bij zowel de Thonglor- als Lumphini-politiediensten, die jurisdictie hebben over veel van de locaties waar de onbekende man is opgemerkt, zeiden vrijdag dat ze dergelijke rapporten niet hebben ontvangen.??????????

Ze zeggen dat de man mensen vertelt dat hij zijn portemonnee is kwijtgeraakt of heeft gestolen en geld nodig heeft voor een hotelkamer.

 

Ten minste vier online ooggetuigenverslagen  zijn gezien door in  Bangkok die teruggaan tot begin december – sommigen zeggen dat ze hem al in september zagen – delen vergelijkbare details. 

Hoewel sommigen hun bezorgdheid uiten dat hijzelf misschien in nood is, zeggen mensen dat de man heimelijk lijkt en weigert vragen over het kind te beantwoorden en wegloopt als hij om details wordt gevraagd.

De waarnemingen zijn online verspreid, voornamelijk in de The Expat Mummy Club, Bangkok-groep op Facebook. Verschillende vrouwen in de privégroep stuurden afbeeldingen van de berichten en zeiden dat ze gefrustreerd waren dat er ondanks grote belangstelling niets is gedaan om het onderwerp te bespreken. Childline Thailand Foundation raadt iedereen die de man ziet aan om de hotline niet te bellen maar onmiddellijk contact op te nemen met de plaatselijke politie.

Voor Thonglor politie, dat is 02-390-2240. Lumphini is 02-255-5993 en Pathumwan is 02-215-2991.

Leden van het publiek kunnen ook proberen politie hotline 1599. De toeristische politie hotline is 1155.

Met dank aan onze Sponsors

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Our weblog in Inglish

Photos posted online of an unidentified foreign man seen panhandling with a child around downtown Bangkok. Images: The Expat Mummy Club, BangkokPhotos posted online of an unidentified foreign man seen panhandling with a child around downtown Bangkok. 

He’s been seen at BTS Phrom Phong, Asok and Chit Lom. Other times he’s walking up and down sois off mid-Sukhumvit Road. For nearly six months, he’s been spotted throughout downtown begging for money from passers-by in areas frequented by tourists.

In photo after photo, his appearance looks unchanged – blue backpack, thinning long hair, khaki cargo shorts.

What observers notice most is what appears to be different young children carried by the middle-aged, European-looking man. And what they find alarming is that those children always appear sleepy or unresponsive – in deep slumber or, they worry and speculate, drugged.

A child protection hotline said it’s fielded numerous reports from concerned witnesses and taken what action it can. The representative of Childline Thailand Foundation, who did not identify herself, said the NGO has notified police departments in areas where the man has been seen.

Childline Director Ilya Smirnoff said the organization has contacted the police every time it has received a complaint.

“Each time this man has evaded the Thai police,” he said in a message. “We had also officially reported him to the BTS management. They have promised to look out for him and report him to the police immediately – so far no luck.”

He said that attempts to get the police to respond haven’t met much success.

“Because this man moves from jurisdiction of one police station to the other, our complaints on cross-border jurisdiction had been dismissed by the respective police stations,” he added. “We have currently lodged a complaint with the commander of the metropolitan Police of Bangkok. We hope he will take this seriously.”

Police officers at both the Thonglor and Lumphini police departments, which have jurisdiction over many of the locations where the unidentified man has been spotted, said Friday they have not received any such reports.

Man seen near Terminal 21 in an image posted Jan. 27 to the Expat Mummy Club, Bangkok group.Man seen near Terminal 21 in an image 

At least four online eyewitness reports seen by Coconuts Bangkok that stretch back to early December – some say they saw him as far back as September – share similar details. They say the man tells people that he’s either lost his wallet or had it stolen and needs money for a hotel room.

While some express concern that he himself may be in need, people say the man appears furtive and refuses to answer questions about the child, and walks away if pressed for details.

The sightings have circulated online, primarily in the The Expat Mummy Club, Bangkok group on Facebook.

Several women in the private group sent images of the posts, saying they were frustrated that nothing has been done despite strong interest in discussing the topic.

Childline Thailand Foundation advises anyone seeing the man not to call its hotline but to immediately contact the local police department. For Thonglor police, that’s 02-390-2240. Lumphini is 02-255-5993, and Pathumwan is 02-215-2991.

Members of the public can also try police hotline 1599. The tourist police hotline is 1155.

udonthamicityweblog@gmail.com

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord