Thailand verlengd nood maatregelen ,maar shops krijgen meer vrijheid.

Al 9 jaar de beste.

3000 fans,eigen youtube kanaal,

fb lowy cremers udonthani

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer om ons heen. !!!!

De weblog voor iedereen nu ook  in het Engels.

Ingekomen  van onze man in Bangkok Sjaak Duitsers.

 

 

Het Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) heeft besloten de uitvoering van het uitvoeringsbesluit, het krachtigste wapen van de staat tegen Covid-19, met een maand te verlengen, maar staat sommige bedrijven, waaronder winkelcentra en kapsalons, toe om opnieuw te openen om de impact van bedrijfsstops te verminderen.

Sommige ingrijpende maatregelen die in het kader van het decreet zijn geïmplementeerd, waaronder de avondklok van zes uur van 22.00 uur tot 04.00 uur en strikte reisbeperkingen, blijven bestaan ​​terwijl de CCSA-chef en premier Prayut Chan-o-cha een door hem “door de volksgezondheid geleide economie” noemde door meer gewicht geven aan de veiligheid van de gezondheid dan aan de polsslag van bedrijven, zei CCSA-woordvoerder Taweesilp Visanuyothin na de CCSA-vergadering op maandag.

 

De premier benadrukte de noodzaak van voorzorgsmaatregelen, maar de CCSA-resolutie veroorzaakte enige bezorgdheid bij gezondheidsexperts, waaronder Prasit Watanapa, decaan van de medische faculteit van het Siriraj Hospital, die waarschuwde dat de geleidelijke opheffing van de blokkering van het land het dagelijkse aantal nieuwe Covid-19 zal veroorzaken het aantal patiënten zal toenemen, zij het in een trager tempo dan in de pre-uitvoerende decreetperiode begin maart.

De draconische wet, die later in dezelfde maand werd gehandhaafd, volgde op een sterke toename van nieuwe infecties. De maatregelen dienden om de coronaviruscurve af te vlakken, waardoor het aantal nieuwe dagelijkse infecties afnam. Het aantal nieuwe zaken daalde op maandag tot negen – het eerste cijfer van één cijfer in meer dan een maand.

Het handhavingsdecreet zal donderdag aflopen, maar vier maatregelen onder de wet zullen onverminderd doorgaan, zei Dr. Taweesilp.

Het verbod op inkomende vluchten is verlengd tot 31 mei
Noodbesluit verlengd
Ze zijn de avondklok van 22.00 uur tot 04.00 uur, het verbod op massabijeenkomsten, beperkingen op interprovinciale reizen en strikte controles op reizen naar Thailand, inclusief een verbod op alle inkomende vluchten voor nog een maand.

Maar generaal Prayut was het met het Bureau van de Nationale Raad voor Economische en Sociale Ontwikkeling eens dat sommige bedrijven onder bepaalde voorwaarden zouden moeten kunnen heropenen.

‘De premier is het er in principe mee eens, maar heeft de details niet onderzocht’, zei Dr. Taweesilp.

Bedrijven en plaatsen die vanaf 4 mei weer opengaan, moeten noodzakelijk zijn voor het dagelijks leven van mensen en hebben een laag risico op overdracht van ziekten, zei hij. Anderen zoals boksstadions, uitgaansgelegenheden en activiteiten met grote menigten die in kleine ruimtes zijn verzameld, worden als een hoog risico beschouwd.

Ambtenaren brachten maandag de hele middag door met het opstellen van takenlijsten voor zakenmensen en plaats verzorgers als ze toestemming kregen om te heropenen, volgens een bron in de buurt van de CCSA-vergadering. Alle voorstellen, die gericht zijn op het handhaven van hygiënenormen, worden vandaag voor het laatste woord voorgelegd aan het kabinet.

Hun prestaties worden elke 14 dagen beoordeeld en ‘als er een uitbraak uitbreekt, wordt het bedrijf onmiddellijk stopgezet’, zei Dr. Taweesilp.

 

 

 

Gen Prayut was het ook eens met het idee om geselecteerde bedrijven in het hele land te laten heropenen, omdat dit het aantal mensen zal beperken dat naar gebieden reist waar zakelijke activiteiten groen licht krijgen.

Dr Taweesilp benadrukte een zorgvuldige aanpak om de blokkering op te heffen, daarbij verwijzend naar een waarschuwing van Sukhum Karnchanapimai, permanent secretaris van de volksgezondheid, die sterk verschillende pandemische scenario’s schilderde op basis van een verschillend volksgezondheidsbeleid.

Als de regering toestaat dat activiteiten met een laag risico beginnen, zullen nieuwe infecties toenemen tot tussen de 40 en 70 per dag, tegen 15 tot 30 onder het huidige regime, zei dr. Taweesilp.

 

 

 

Dr. Prasit zei ook dat het land mogelijk een golf van nieuwe Covid-19-gevallen zal zien als gevolg van de versoepeling van enkele vergrendelingsmaatregelen. Hij zei dat de aanpak van ziektebestrijding is toegepast – “The Hammer and the Dance” – waarbij de hamer krachtige maatregelen omvat om de curve af te vlakken, terwijl de dans meer ontspannen maatregelen gebruikt om het virus in bedwang te houden.

Zulke sterke maatregelen zijn onder meer thuisblijvende bestellingen, sluitingen van bedrijven en sociale distantie, zei hij. Maar Dr. Prasit zei dat de sterke maatregelen niet voor een langere periode zullen worden uitgevoerd omdat ze de economie in een diepe vorst zullen plaatsen. Zodra de curve is afgevlakt, worden de beperkingen verlicht.

‘Wanneer de maatregelen worden versoepeld, kan het aantal nieuwe gevallen toenemen, maar het is onwaarschijnlijk dat de stijging scherp zal zijn. En het is mogelijk dat de regering op een gegeven moment kiest voor krachtige maatregelen om de curve af te vlakken. Zo kan het doorgaan en iedereen moet helpen ‘, zei hij.

Dr. Prasit zei dat het aantal nieuwe infecties zou bepalen hoe snel het land terugkeert naar de vergrendelingsmodus.

OOOOOOOOOOOOO

 

Zie hier onder onze Engelstalige Editie.

 

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) has decided to extend the enforcement of the executive decree, the state’s most powerful weapon against Covid-19, for another month but will allow some businesses, including shopping malls and hair salons, to reopen to ease the impact of business shutdowns.

Some drastic measures implemented under the decree, including the six-hour curfew from 10pm to 4am and strict travel restrictions, will remain as CCSA chief and Prime Minister Prayut Chan-o-cha adopted what he called a “public health-led economy” by giving more weight to health safety rather than the pulse of businesses, CCSA spokesman Taweesilp Visanuyothin said after the CCSA meeting on Monday.

 

 

The premier stressed a need for precautions, but the CCSA resolution sparked some concerns among health experts, including Prasit Watanapa, dean of Siriraj Hospital’s faculty of medicine, who warned the gradual lifting of the country’s lockdown will cause the daily number of new Covid-19 patients to increase, albeit at a slower rate than that in the pre-executive decree period in early March.

The draconian law, which was enforced later in the same month, followed a sharp increase in new infections. The measures served to flatten the coronavirus curve, reducing the rate of new daily infections. The number of new cases dropped to nine on Monday — the first single-digit number in more than a month.

The executive decree enforcement is set to end this Thursday, but four measures under the law will continue unabated, Dr Taweesilp said.

Incoming flights ban extended to May 31

Emergency decree extended
They are the curfew from 10pm to 4am, the prohibition on mass gatherings, restrictions on inter-provincial travel and strict controls on travel into Thailand, including a ban on all incoming flights for another month.

 

 

 

But Gen Prayut agreed with the Office of the National Economic and Social Development Council that some businesses should be allowed to reopen under certain conditions.

“The prime minister agrees in principle but has not looked into the details,” Dr Taweesilp said.

Businesses and places that will reopen from May 4 must be necessary to people’s daily lives and have a low risk of disease transmission, he said. Others like boxing stadiums, entertainment venues and activities involving large crowds gathered in small spaces are deemed to be high risk.

Officials on Monday spent the whole afternoon drafting to-do lists for businessmen and place care-takers if they are given permission to reopen, according to a source close to the CCSA meeting. All the proposals, which are aimed at maintaining hygiene standards, will be forwarded to the cabinet for a final say today.

Their performance will be assessed every 14 days and “if an outbreak erupts, the business will be shut down immediately”, Dr Taweesilp said.

 

 

 

Gen Prayut also agreed with the idea of allowing selected businesses to reopen countrywide because this will limit the number of people travelling to areas where business activities are granted the green light.

A careful approach to lifting the lockdown is needed, Dr Taweesilp stressed, citing a warning by Sukhum Karnchanapimai, permanent secretary of public health, who painted starkly different pandemic scenarios based on varying public health policies.

If the government allows low-risk activities to commence, new infections will increase to between 40-70 a day, against a range of 15 to 30 under the current regime, said Dr Taweesilp.

 

 

Dr Prasit likewise said the country may see a surge in new Covid-19 cases following the easing of some lockdown measures. He said the disease control approach which has been adopted — “The Hammer and the Dance” — where the hammer involves strong measures to flatten the curve, while the dance employs more relaxed measures to keep the virus contained.

Such strong measures include stay-at-home orders, closures of businesses and social distancing, he said. But Dr Prasit said the strong measures will not be implemented for an extended period because they will put the economy in a deep freeze. Once the curve is flattened, restrictions will be eased.

“When the measures are eased, the number of new cases may rise, but the increase is unlikely to be sharp. And it is possible that at some point the government may opt for strong measures to flatten the curve. It may go on like this and everyone needs to help,” he said.

 

 

Dr Prasit said the rate of new infections would determine how fast the country switches back to lockdown mode.