Je kunt wat mee maken in Thailand, Valkuilen bij dromen en plannen

       

www.udonthaniweblog al 9 jaar de beste,met 3000 fans

Ze kunnen nietmeer om ons heen. !!!!

The weblog in Dutch and  Inglish

Een bijdrage van Hr Pannekoek uit Arnhem

Valkuilen bij dromen en plannen

Goede raad geven is niet zo eenvoudig. Wij mensen verschillen in zoveel.

Blijf vooral weg bij weblogs waar uitsluitend beter weters en zwetsers en bluffers   reacties heen sturen.Dat zijn over het algemeen mensen die  uit verveling thuis in NL  plukmekaal land  achter hun laptop  reageren op  berichten  op bvb Thailandblog.Die eigenaar gaat het alleen om het aantal reacties

De inhoud  kan hem geen barst schelen.Of een  ei van bruine of witte kip lekkerder is  ha ha wat een onzin.

Er stond een  100 tellende reactie over een  man die dacht alles over emigratie te weten.De man dreigde met het stoppen  vn zijn bijdrage aan TB. maar    meer dan 100 reacties met verzoek te blijven. Nu zegt 100 reacties niets als je hoog  in je vaandel hebt staan dat je elke maand 270.000 lezers hebt he.

Wat voor de ene het grote geluk betekent is voor de andere een valkuil. Wie ben je? Waar, hoe? Ben je een stadsmus of een plattelandskraai? Ben je iemand die voortdurend omringd wil zijn door mensen of ben je een pur sang einzelgänger. Hoe is je gezondheid?

Ga vooral niet   dichtbij je Thaise familie wonen? Zijn dit mensen die jou als een portefeuille op twee blanke benen zien,Ben je een patser  met veel grootspraak  die Nederland ontvlucht is  destijds  en  hier achter de jonge grieten aan loopt en elke avond goed zat thuis komt  ?

de spreekwoordelijke geld schijtende ezel? Hoe is je financiële situatie? Wat verwacht je van dit definitieve verblijf?

Ben je voorbereid (zal iemand dat ooit zijn?) om steeds als een vreemde beschouwd te worden? Is het klimaat geschikt voor jou? Ben je voorbereid op het gemis van zaken die je nu als vanzelfsprekend ervaart zoals tientallen soorten lekker brood, broodbeleg, rechtstreekse uitzendingen van wieler- en voetbalwedstrijden, de gezelligheid op caféterrasjes, koffie met gebak, het gekeuvel van mensen in jouw taal?  Dat allemaal  kan je makkelijk vinden in Thailand.

Maar dan zal je echt respect moeten tonen aan  alle Thais en hun cultuur.

Ga je je ergeren aan al die keren dat de Thais jou meer gaan aanrekenen omdat je nu eenmaal een farang bent? Begrijp je bij voorbaat dat je echtgenote, eenmaal terug in “haar” omgeving, al snel meer afstand zal nemen van jou. Het verveelt haar dat ze er steeds moet zijn voor jou omdat je moet geholpen worden als een kind, de taal niet voldoende spreekt, leest en schrijft

. Ach, jij spreekt geen Thais!  Dan  zal je er snel achterkomen hoe men echt over je  denkt. Een taal beheersen gaat namelijk verder dan dagdagelijkse small talk.Door dat  je de taal  misschien niet verstaat  ben je niet op de hoogte hoe ze echt over jouw als farang oordelen.

 

Hier onder  alles in Iglish.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish

Pitfalls of dreams and plans

Giving good advice is not that easy. We humans differ in so much.

In particular, stay away from weblogs where only better lawyers and swepters and bluffers send responses, which are generally people who, out of boredom at home in NL plukkekaal land, respond to messages on, for example, Thailandblog behind their laptop, behind their laptops.

He doesn’t care about the contents, or whether an egg of brown or white chicken tastes better ha ha what nonsense.

There was a 100-count response to a man who thought he knew everything about emigration, threatening to stop his contribution to TB. but more than 100 responses with request remain. Now 100 responses says nothing if you think that you have 270,000 readers every month.

What the great happiness means for one is a pitfall for the other. Who are you? Where, how? Are you a city sparrow or a rural crow? Are you someone who wants to be surrounded by people all the time or are you a pure loner? How’s your health?

Do not live near your Thai family? Are these people who see you as a wallet on two white legs. Are you a hooter with a lot of big talk who fled the Netherlands at the time and who is chasing the young girls here and comes home every night?

the proverbial money-shitty donkey? How is your financial situation? What do you expect from this final stay?

Are you prepared (will anyone ever be?) To always be considered a stranger? Is the climate right for you? Are you prepared for the lack of things that you now take for granted, such as dozens of tasty bread, spreads, direct broadcasts of cycling and football matches, the conviviality at café terraces, coffee with pastries, the chatter of people in your language? You can easily find all this in Thailand.

But then you will really have to show respect to all Thais and their culture.

Are you going to get annoyed at all the times that the Thais start charging you more because you are a farang? Do you understand in advance that your wife, once back in “her” environment, will soon distance yourself from you. She is bored that she always has to be there for you because you have to be helped as a child, the language does not speak, reads and writes enough

. Well, you don’t speak Thai! Then you will soon find out what people really think about you. Mastering a language goes beyond everyday small talk, and because you may not understand the language, you are not aware of how they really judge you as farang.

Thanks to our Sponsors.

 

n onze sponsors.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com