Thailand is de nummer-1-bestemming al lang niet meer.

 

3000 fans,eigen  youtube kanaal,fb .

Ze kunnen niet meer om ons heen !!

Bent u voor ons  dan  bent u automaties fan.

Bent u tegen ons dan kunt u  de volgende spreuk goed  gebruiken.

 

De weblog Nu  ook in  Inglish

 

Een bijdrage van Hoerige Harry uit ChangMay

 

Thailand is de nummer-1-bestemming voor digital patsers en beterweters.: het is er goedkoop, mooi en de bevolking loopt altijd met een glimlach rond.

Toch is niet iedereen te spreken over dit land in Zuidoost-Azië.

Afgelopen zomer ontving ik een e-mail van Harry , die jaren in Thailand heeft gewoond. Hij had heel andere ervaringen met dit land. Voor de overzichtelijkheid heb ik deze genummerd. Hieronder lees je zijn mail.

 .

Een land bekijken met toeristenogen is heel iets anders als er daadwerkelijk wonen.

Weleens geprobeerd in Thailand een stuk land met een huis erop te kopen? ONMOGELIJK. Ja, op naam van je Thaise dame. En dan maar hopen dat ze je niet dumpt. Dit was Harry overkomen. Hij is een Vlaming die in België met zijn Thaise is getrouwd.  Het huwelijk staat niet in Thailand geregistreerd, want dan verliest zij o.a. het recht om land te bezitten, een bedrijf te hebben, enzovoort. Na acht jaar een bar te hebben gerund, moest Karel plotseling een zak geld betalen. Zijn ‘vrouw’ was die dag met een Thai getrouwd. Ze had zijn kleren in een plastic zak voor de deur gezet.

En een appartementje kopen dan? Dat kan alleen als voor DAT PAND een vrijstelling geldt. En dan nog mag maar maximaal 40% in handen van buitenlanders zijn. Bovendien is de prijs voor buitenlanders fors hoger dan de prijs die voor de Thais zelf geldt.

Een bedrijf beginnen kan alleen als je met 7 personen een BV opricht. Minimaal 51% moet in Thaise handen zijn en deze Thais mogen geen aandelen houden voor buitenlanders. De sanctie hiervoor is het confisqueren van de overige 49% en het land uitgezet worden.

Stel je voor: je rijdt lekker op je scootertje, netjes met je helm op, en je wordt aangehouden door de politie. Waarom? Omdat ze je ogen niet konden zien achter het windscherm van je helm. Boete: 300 baht. De Thais betalen maar 200 baht, maar jij als farang hebt geld, dus dan moet dat kunnen.

Een farang die een rechtszaak wint van een Thai?Is  in 17 jaar als eigen ondernemer zaken doen met dat land nog nooit van gehoord.

Etendrinkenkledingopenbaar vervoer: tja, dat is goedkoop mits je buiten de toeristengebieden bent.

Appartement of huis huren: 10-20.000 baht per maand. HARTSTIKKE duur voor buitenlanders.

Sta er in de taxi altijd op dat de meter wordt ingeschakeld en zorg dat de chauffeur de weg weet, want anders is een sightseeing tour inbegrepen.

Nationaal park in. Toegang voor westerlingen: 200 THB. En in Thaise letters staat: 20 THB.

Uit eten gaan met Thais: ze kwekken de hele tijd onderling in het Thais, totdat de rekening op tafel verschijnt. Dan kan jij  het gelag betalen.

Met pensioen: er moet 65,000 THB per maand uit het buitenland binnen komen, anders wordt je retirement visa na één jaar niet verlengd. Heb je een appartement, auto enz. in Thailand, dan verkoop je die toch (voor een habbekrats)? Ieder jaar opnieuw diezelfde onzekerheid. Een handje losse bahts erbij en alle papieren zijn plotseling minder nodig. Hetzelfde geldt voor bedijfsverlenging, BTW en afdrachten voor vennootschapsbelasting.


Harry schept een beeld van een geldbeluste en corrupte bevolking, die erop uit is om buitenlanders een poot uit te draaien. Gelukkig wist hij ook met een positief punt te komen:

De wachttijd wordt in Nederlandse ziekenhuizen in weken uitgedrukt, maar in Thailand in minuten. De kwaliteit en kunde is minstens op West-Europees niveau in Bumrungrad International Hospital (behoort tot de top-10 medische bestemmingen ter wereld).

Om eerlijk te zijn vond ik Harry’s mail nogal posetief. Daarom heb ik ook niet  getwijfeld of ik hem zou publiceren op dit blog. ik heb niet eerder  in Thailand gewoond [inmiddels wel: lees hier] en ben er slechts een paar keer als toerist geweest.

Omdat er ongetwijfeld lessen uit Harry’s ervaringen te trekken zijn, deel ik zijn mail toch. Hoeveel je hieruit meeneemt tijdens je eigen reis of verhuizing naar Thailand, is natuurlijk aan jou.

Maar ja dit soort eerlijke berichten kan je alleen bij  www.udonthaniweblog lezen.

Andere blogs  zijn als de dood dat ze een lezer verliezen en Lowy heeft overal schijt aan dus die plaatst het wel.

Het mag duidelijk zijn dat ikzelf een positievere instelling heb. Een instelling waarmee ik op elke bestemming een leuke tijd beleef. Wat door sommigen de lelijkste stad in de Pacific wordt genoemd –Honiara– was voor mij een ideale bestemming voor mij. Ik had leuke mensen om me heen en de mogelijkheid om ervandaan paradijselijke plekjes op de Salomonseilanden te bezoeken. Door me aan te passen en niet als expat maar juist als een local te leven, gaf ik ook weinig aanleiding tot afzetterij.

Ben jij het met Harry eens?

Wat zijn jouw ervaringen met Thailand? Heb jij ooit de verschillen mogen ervaren tussen op reis gaan naar een land en er wonen? Wat is jouw instelling in het buitenland? Laat hieronder je reactie achter of discussieer met andere bezoekers.

Stuur een reactie  naar lowy.cremers.senior@gmail.com

Het mag zelfs anoniem en zij bannen  alleen maar Apen en  cowboys.

De weblog  in Dutc en Inglish  zie hier onder !!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

For the Inglish and American friends 

 

Thailand is the number 1 destination for digital savvy and know-it-alls: it is cheap, beautiful and the population always walks around with a smile.
However, not everyone is happy with this country in Southeast Asia.
Last summer I received an email from Harry, who has lived in Thailand for years. He had very different experiences with this country. I have numbered them for clarity. Below you can read his mail.
.
Viewing a country with tourist eyes is quite different when you actually live there.
Have you ever tried to buy a piece of land with a house on it in Thailand? IMPOSSIBLE. Yes, in the name of your Thai lady. And then hope she doesn’t dump you. This had happened to Harry. He is a Fleming who married his Thai in Belgium. The marriage is not registered in Thailand, because then she loses the right to own land, to have a business, etc. After running a bar for eight years, Karel suddenly had to pay a bag of money. His “wife” was married to a Thai that day. She had put his clothes in a plastic bag outside the door.
What about buying an apartment? This is only possible if an exemption applies to THAT PAND. Even then, a maximum of 40% may be held by foreigners. Moreover, the price for foreigners is considerably higher than the price that applies to the Thais themselves.
You can only start a company if you set up a BV with 7 people. At least 51% must be in Thai hands and these Thais must not hold shares for foreigners. The sanction for this is confiscating the other 49% and being deported.
Imagine: you ride on your scooter, neatly with your helmet on, and you are stopped by the police. Why? Because they couldn’t see your eyes behind the windshield of your helmet. Fine: 300 baht. The Thais only pay 200 baht, but you as farang have money, so you should be able to.
A farang who wins a lawsuit from a Thai person has never heard of doing business with that country in 17 years as a self-employed person.
Food, drinks, clothing, public transport: well, that is cheap if you are outside the tourist areas.
Renting an apartment or house: 10-20,000 baht per month. EXTREMELY expensive for foreigners.
Always insist in the taxi that the meter is turned on and make sure the driver knows the way, otherwise a sightseeing tour is included.
In national park. Entry for Westerners: 200 THB. And in Thai letters it says: 20 THB.
Eating out with Thai: they breed in Thai all the time, until the bill appears on the table. Then you can pay the bill.
Retired: You must receive 65,000 THB per month from abroad, or your retirement visa will not be renewed after one year. Do you have an apartment, car, etc. in Thailand, you still sell them (for a habbekrats)? The same uncertainty every year. A handful of loose bahts and all papers are suddenly less needed. The same applies to company renewal, VAT and corporate tax payments.

Harry paints a picture of a money-hungry and corrupt population, who is out to turn foreigners a leg. Fortunately, he also came up with a positive point:
The waiting time is expressed in weeks in Dutch hospitals, but in minutes in Thailand. The quality and expertise is at least at Western European level in Bumrungrad International Hospital (one of the top 10 medical destinations in the world).
To be honest, I found Harry’s mail quite positive. That is why I have not doubted whether I would publish it on this blog. I have never lived in Thailand before [now: read here] and have only been there a few times as a tourist.

Since there are undoubtedly lessons to be learned from Harry’s experiences, I still share his email. How much you take with you on your own trip or move to Thailand is of course up to you.
But yes, you can only read this kind of honest messages at www.udonthaniweblog.
Other blogs are terrified of losing a reader and Lowy is sorry about everything so he will post it.
It is clear that I myself have a more positive attitude. An institution with which I have a good time at every destination. What some call the ugliest city in the Pacific – Honiara – was an ideal destination for me. I had nice people around me and the opportunity to visit paradisiacal places in the Solomon Islands. By adapting and not living as an expat but rather as a local, I also gave little reason for a rip off.
Do you agree with Harry?
What are your experiences with Thailand? Have you ever experienced the differences between traveling to a country and living there? What is your institution abroad? Leave your comment below or discuss with other visitors.
Send a response to lowy.cremers.senior@gmail.com
It can even be anonymous and they only ban Monkeys and cowboys.
The weblog www.udonthaniweblog.nl

Send feedback to

lowy.cremers.senior@gmail.com

Thanks a lot to our Sponsors.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com