Jonge man hakt een vriend zijn hoofd er af. Je kunt wat mee maken in Thailand.

3000 fans.al 10 jaar de beste  weblog.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

De website  ook in het Engels.

 

Een bijdrage van Harrie  de Koppensneller 

Beste vriend – een woedende vriend! Jonge 18 pikt een slag in slaap Gebruikte een mes om het hoofd eraf te hakken

Beste vriend - een woedende vriend! Jonge 18 pikt een slag in slaap Gebruik een mes om het hoofd eraf te hakken.

Pol .. De. Yuthana de dappere politie-inspecteur Town Sisaket werd geïnformeerd dat ze elkaar dood vermoorden. Bij de gemeenschap Non Sai Thong, subdistrict Pho, district Mueang Sisaket, provincie Sisaket vandaag om 13.30 uur (20 december), daarom melden bij de supervisor Samen met het coördineren van de dokter in het Sisaket-ziekenhuis En de reddingsfunctionaris van Sawangchit Sisaket Thammasathan Foundation Rende toen om de scène te onderzoeken

Het lichaam werd gevonden van de heer Thaweechaisalee, 20 jaar oud, het lijk werd beschadigd door scherpe voorwerpen, tanden op het hoofd en gezicht. Gestorven om Ongeveer 30 meter van het huis werd een 18-jarige tiener na de misdaad door de politie vastgehouden.

Informerend naar mevrouw Somsamai Wiset, 63 jaar oud (18-jarige mannelijke ouder – ouders gescheiden van hun baby’s), zei dat ze al vanaf hun kindertijd vrienden waren, samen speelden en samen aten. 18 jaar zal een rustig persoon zijn die zelden spreekt.

Somsamai herinnerde zich verder dat Thaweechai’s vader en moeder uit elkaar gingen. En woonde alleen in dat huis, alleen, en verdiende de kost door algemeen werk Als meneer Thaweechai geen rijst te eten heeft, komt hij naar zijn huis in de buurt Kom om rijst vragen, vraag om water om te eten Ze zullen voedsel en vis vinden om te eten omdat ze van ze houden zoals kinderen als kleinkinderen.

Wat betreft het incident, ongeveer drie dagen geleden, hadden ze beiden ruzie gehad. Totdat er gevechten en gevechten waren Wat betreft wat hij niet weet. En gisteren was hetzelfde. Ze maakten allebei opnieuw ruzie. En de overleden meneer Thaweechai gooide stenen naar de 18-jarige, maar de 18-jarige deed niets, keek alleen naar zijn gezicht en liep weg. Tot op de dag van vandaag vertelde een 18-jarige man hem dat hij het zou snijden en op het vuur zou zetten om rijst te koken. En zag Taweechai voor het huis slapen Op dat moment was hij in het huis, hoorde een luide pontonponton, en even liep een 18-jarige man naar hem toe en zei tegen zichzelf dat hij meneer Thaweechai had vermoord. Daarom informeerde de politie om onderzoek te doen

De autoriteiten hebben ook de scène onderzocht. Samen met een dagelijks record, bracht de 18-jarige man met 2 Eto-messen naar de onderzoeker Muang Sisaket politiebureau Zet juridische procedures voort

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish editie.

Pol .. The. Yuthana the brave police inspector Town Sisaket was informed that they were killing each other. At Non Sai Thong Community, Pho Subdistrict, Mueang Sisaket District, Sisaket Province today at 1:30 pm (December 20), so report to the supervisor Together with coordinating the doctor at Sisaket Hospital And Sawangchit Sisaket Thammasathan Foundation Rescue Officer Then ran to investigate the scene

The body was found of Mr Thaweechaisalee, 20 years old, the corpse was damaged by sharp objects, teeth on the head and face. Died about 30 meters from the house, an 18-year-old teenager was detained by police after the crime.

Inquiring about Mrs. Somsamai Wiset, aged 63 (18-year-old male parent – parents separated from their babies), said they have been friends since childhood, playing and eating together. 18 will be a quiet person who rarely speaks.

Somsamai further recalled that Thaweechai’s mother and father separated. And lived alone in that house, alone, earning a living through general work If Mr. Thaweechai has no rice to eat, he will come to his house near by Come ask for rice, ask for water to eat They will find food and fish to eat because they love them like children do grandchildren.

As for the incident, about three days ago, they had both argued. Until there were fights and fights About what he doesn’t know. And yesterday was the same. They both argued again. And the late Mr. Thaweechai threw stones at the 18-year-old, but the 18-year-old did nothing, just looked at his face and walked away. To this day, an 18-year-old man told him he would cut it and put it on the stove to cook rice. And saw Taweechai sleeping in front of the house At that moment he was in the house, heard a loud pontoon pontoon, and for a moment an 18-year-old man walked up to him and said to himself that he had killed Mr. Thaweechai. Therefore, the police inquired to investigate

Authorities have also investigated the scene. Along with a daily record, the 18-year-old man took 2 Eto knives to investigator Muang Sisaket police station Continue legal proceedings.

Thanks to the sponsors.

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Ambachtelijke oliebollen uit de keuken van Honnybee Cremers met appels.krenten etc.

mvg Lowy cremers

Thanks to the Sponsors.

 

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie