Diarree ofwel aan de race. Het is uit het leven gegrepen.

 • Welkom op udonthaniweblog.nl

  Udonthaniweblog.nl is met 3000 fans wereldwijd  per maand  al 10 jaar de beste Thailand-community .

 • Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een vraag aan Dokter Johan.

Mijn naam  Peter den Dunne uit Udonthani man 68 jaar gewicht 76kg.gebruik geen medicatie maar ben al 1 week lang  aan de diarree.Wat ik ook eet het komt er als dunne soep uit.

Zie hier het antwoord van Dhr Johan.

 

Acute diarree .

Voorkomen  is beter dan genezen

Diarree is nooit prettig. Maar  diarree  is wel heel vervelend. Misschien moet je je reis onderbreken, of kun je niet mee met die interessante excursie. Gelukkig kun je veel leed voorkomen.

Eén op de drie Nederlanders heeft wel eens last van acute diarree  . Veel mensen denken dat deze diarree veroorzaakt wordt door pittig eten of een ander klimaat. Dit kan, maar in de meeste gevallen zijn bacteriën, virussen of parasieten de oorzaak.

Vooral de eetstalletjes op straat zijn dikwijls de veroorzakers.

Deze  parasieten kunnen voorkomen in voedsel en drinkwater. Je vindt ze vooral in landen met hoge temperaturen, waar de hygiëne nogal eens te wensen overlaat.

Veroorzaker diarree

De belangrijkste veroorzaker van reizigersdiarree is de bacterie E. coli. Deze bacterie leeft in voedsel en water. De E. colibacterie scheidt in de cellen van de darmwand bepaalde stoffen uit: toxines. Deze toxines zorgen ervoor dat de darm ontregeld raakt. Hij duwt het voedsel sneller en krachtiger door je lichaam. Ook lukt het de darmen niet meer om voldoende vocht uit het voedsel op te nemen. Hierdoor wordt de ontlasting waterig.

Als je alleen wat dunne ontlasting hebt, is dit nog geen diarree. Je hebt pas diarree als je last hebt van té vaak en té veel waterige ontlasting. Meestal is diarree na een dag of vijf weer verdwenen. Als de klachten na 48 uur niet afnemen, ga dan naar een arts. Doe dit ook bij:

 • Bloed of slijm in de ontlasting.

 • Weinig urine.

 • Hevige, aanhoudende buikpijn en krampen.

 • Hoge koorts.

 • Sufheid.

Diarree voorkomen

Diarree in het buitenland wordt vooral veroorzaakt door bacteriën. Besmetting is moeilijk te voorkomen, maar je kunt de risico’s zoveel mogelijk beperken.

 • Zorg voor een goede hygiëne.

 • Was je handen nadat je naar het toilet bent geweest, vóór je gaat koken en vóór het eten.

 • Pas op met water. Drink liever geen water zo uit de kraan, maar kook het eerst. Nog beter is om water uit flessen te gebruiken. Vergeet niet dat ook ijsblokjes van kraanwater worden gemaakt en dus besmet kunnen zijn. Maak ijsblokjes dus van gekookt water of flessenwater.

 • Maak groenten en fruit niet schoon met gewoon water, maar met flessenwater of gekookt water. Fruit dat je niet kunt wassen, kun je het beste schillen. Pas dus ook op met salades waarin rauwe groentes zijn verwerkt.

 • Breng groenten snel aan de kook en laat ze minimaal een kwartier doorkoken.

 • Bewaar etensresten koel.

 • Bewaar zuivel in de koelkast. Kook melk uit aangebroken pakken of flessen voor gebruik.

 • Bescherm je voedsel tegen vliegen.

 • Eet geen onverpakt ijs van een karretje langs de weg. Verpakt ijs en schepijs uit een schone winkel waar veel mensen komen leveren meestal geen problemen op.

 • Doe de afwas in een heet sopje. Gebruik schone vaatdoeken. Spoel deze na gebruik uit in een sopje en droog ze vlug, bij voorkeur in de zon.

 • Schelpdieren als mosselen en oesters kunnen ook besmet zijn. Eet deze liever niet rauw.

 • Zorg ervoor dat je vlees goed doorbakt. Eet geen rauw vlees, zoals tartaar. Maak je gehakt aan, was dan eerst zorgvuldig je handen.

 • Neem geen vleeswaar mee op vakantie. Ongekoeld en in een warme omgeving kunnen ze minder lang houdbaar zijn dan dat er op de verpakking staat. Blikken, potten of foliepakken die niet in de koelkast bewaard hoeven te worden zijn, mits onbeschadigd, wel houdbaar.

 • Hou mensen met diarree uit de keuken en laat ze vaak en goed hun handen wassen, zeker na een toiletbezoek.

 

Uitdroging

Acute diarree kan snel tot uitdroging leiden. Je verliest immers veel vocht. Dit moet weer aangevuld worden door veel te drinken: twee tot drie liter per dag. Drink vooral in het begin geen vruchtensap. De suikers hierin kunnen de diarree verergeren.

Als je ondanks al het extra vocht een droge mond en veel dorst krijgt, kun je last hebben van uitdroging. Bij baby’s en kleine kinderen kan dit al na 24 uur het geval zijn. Ook als je door de warmte veel transpireert, moet je extra alert zijn.

Om het tekort aan vocht aan te vullen, moet je extra suikers en zouten gebruiken. Hiervoor neem je ORS, Oral Rehydration Salts. Dit is een mengsel van suikers en zouten in de juiste verhouding. Je lost het op in gekookt water. Lees de gebruiksaanwijzing goed en volg deze strikt op.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Weblog Udonthaniweblog.nl in Inglish.

Udonthaniweblog.nl has been the best Thailand community for 10 years with 3000 fans worldwide per month. They can no longer ignore us. A question for Doctor Johan. My name Peter den Dunne from Udonthani man 68 years weight 76 kg. I do not use medication but have been suffering from diarrhea for 1 week.

Whatever I eat it comes out as thin soup. See here the answer of Mr. Johan. Acute diarrhea. Prevention is better than cure Diarrhea is never pleasant. But diarrhea is very annoying. You may have to interrupt your trip, or you may not be able to join that interesting excursion. Fortunately, you can prevent a lot of suffering. One in three Dutch people sometimes suffer from acute diarrhea.

Many people think that this diarrhea is caused by spicy food or a different climate. This is possible, but in most cases bacteria, viruses or parasites are the cause. Especially the food stalls on the street are often the causes. These parasites can occur in food and drinking water. You will find them mainly in countries with high temperatures, where hygiene often leaves something to be desired. Causes diarrhea The main cause of traveler’s diarrhea is the bacterium E. coli. This bacteria lives in food and water. The E. coli bacteria secretes certain substances in the cells of the intestinal wall: toxins.

These toxins cause the intestine to become disrupted. It pushes the food through your body faster and more powerfully. The intestines are also no longer able to absorb enough moisture from food. This makes the stool watery. If you only have some loose stools, this is not diarrhea. You only have diarrhea if you suffer from too often and too much watery stools. Diarrhea usually disappears after about five days. If the symptoms do not subside after 48 hours, see a doctor. Also do this at: Blood or mucus in the stool. Little urine. Severe, persistent stomach pain and cramps. High fever. Drowsiness. Preventing diarrhea Diarrhea abroad is mainly caused by bacteria. Contamination is difficult to prevent, but you can limit the risks as much as possible. Practice good hygiene. Wash your hands after going to the toilet, before cooking, and before eating.

Be careful with water. Prefer not to drink water straight from the tap, but boil it first. Even better is to use bottled water. Don’t forget that ice cubes are also made from tap water and can therefore be contaminated. So make ice cubes from boiled water or bottled water. Do not clean fruits and vegetables with plain water, but with bottled or boiled water. Fruit that you cannot wash is best peeled. So also be careful with salads that contain raw vegetables. Bring vegetables to the boil quickly and let them cook for at least 15 minutes. Keep leftovers cool. Store dairy in the refrigerator. Boil milk from opened cartons or bottles before use.

Protect your food from flies. Do not eat unpackaged ice cream from a roadside cart. Packaged ice cream and scoop ice cream from a clean shop where many people come usually do not cause any problems. Wash the dishes in hot soapy water. Use clean dishcloths. After use, rinse them in soapy water and dry them quickly, preferably in the sun. Shellfish such as mussels and oysters can also be contaminated. Avoid eating these raw. Make sure your meat is well cooked. Do not eat raw meat, such as tartare. Prepare your ground beef, first wash your hands carefully. Do not take meat products with you on vacation.

Uncooled and in a warm environment, they can keep less than that stated on the packaging. Tins, jars or foil packs that do not need to be kept in the refrigerator, provided they are undamaged, but can be kept. Keep people with diarrhea out of the kitchen and have them wash their hands often and thoroughly, especially after going to the toilet. Dehydration Acute diarrhea can quickly lead to dehydration. After all, you lose a lot of moisture. This must be supplemented by drinking a lot: two to three liters per day. Do not drink fruit juice especially in the beginning. The sugars in this can make diarrhea worse. If, despite all the extra fluids, you get a dry mouth and a lot of thirst, you can suffer from dehydration.

In babies and small children, this can be the case after 24 hours. Even if you perspire a lot due to the heat, you have to be extra alert. To make up for the lack of moisture, you have to use extra sugars and salts. For this you take ORS, Oral Rehydration Salts. This is a mixture of sugars and salts in the correct proportion. You dissolve it in boiled water. Read the instructions carefully and follow them strictly.

Thanks to the sponsors.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 ludovicuswcremers80@gmail.com