Soms lukt het met die ene persoon wel,maar met een ander niet. Het is uit het leven gegrepen.

 

Diverse artikelen te koop via www.udonthaniweblog. nl         

  • Welkom op udonthaniweblog.nl

    Udonthaniweblog.nl is met 3000 fans wereldwijd  per maand  al 10 jaar de beste Thailand-community .

  • Ze kunnen niet meer om ons heen.Ook in de Engelse edition.

 

Een bijdrage  va Hugo Pannekoek  uit Haarlem voor de fans van Udonthaniweblog.nl

Waarom het met de ene persoon wel klikt en met de ander niet

Waarom het met de ene persoon wel klikt en met de ander niet

Soms is het er ineens, met iemand die je nog niet kende: die geheimzinnige klik. Intuïtief, in een flits, weet je dat je ‘iets hebt’ met de ander. Hoe komt het dat je dit bij de een wel ervaart en bij een ander niet? En valt zo’n klik te beïnvloeden?

Wat is het geheim van die klik? Hoe kan het dat je soms in één oogopslag weet dat iemand boeiend is om mee te praten, of dat je in je gevoel geraakt wordt, of dat je je tot iemand aangetrokken voelt? Wat betekent het dat we sommige mensen meteen in ons hart sluiten en sommige anderen direct afwijzen? Het meest voor de hand liggende antwoord is: als iemand op mij lijkt, vind ik die persoon boeiend.

We zijn altijd op zoek naar onszelf en hoe dichter bij onszelf een ander komt, hoe interessanter hij of zij is. Dus als je kunt vermoeden dat de ander dezelfde interesses heeft, hetzelfde gevoel voor humor of een vergelijkbare levenshouding, dan is dat aantrekkelijk. Wonderlijk is wel dat je dit zo snel kunt zien, of althans, dat je meent het zo snel te kunnen zien.

We hebben altijd direct een oordeel klaar

Het is wel uitkijken als iemand een auto een ootootje gaat noemen ,of welgemeende raad  van een zgn vriend  in de wind slaat.

Volgens Lowy  de redacteur , hebben we bij de eerste aanblik van een ander mens altijd binnen een seconde ons oordeel klaar. Die indruk is niet bepaald zuiver: quick and dirty, zeggen Amerikaanse psychologen. Dit gebeurt onbewust, vaak is het niet eens je bedoeling mensen te beoordelen; het gaat vanzelf en je zou het niet kunnen tegenhouden als je dat wilde. Dat zit in de genen ingebakken, omdat we gedurende onze evolutie hebben geleerd razendsnel te beoordelen of iemand gevaarlijk voor ons is of veilig. Het is een soort allereerste schifting: die is oké, die is oké, die is oké, die is niet oké, die wel…En later kan blijken dat die zgn vriend of vrienden   niet te vertrouwen zijn.

In de volgende halve minuut dat je naar iemand kijkt, zelfs vóór die persoon zijn of haar mond opendoet, kun je wel allerlei informatie oppikken die verrassend betrouwbaar is, volgens de psychologe. Hoe intelligent iemand is, hoe extravert of in zichzelf gekeerd, zelfverzekerd of juist onzeker, vriendelijk of bot bijvoorbeeld, dat blijken mensen allemaal te kunnen halen uit de non-verbale informatie van de eerste dertig seconden.

 

 

Maar onze vooroordelen zijn lang niet altijd de werkelijkheid

Dat lijkt me nogal logisch. Als we een feilloze neus hadden voor gevaarlijke types, zouden er geen meisjes in handen vallen van loverboys of mensenhandelaren. Het Amerikaanse woord conman, zwendelaar, is een afkorting van confidence man: een man die betrouwbaarheid uitstraalt en juist daardoor zijn slag kan slaan en mensen om de tuin kan leiden.

Kun je een soulmate in één oogopslag herkennen?

Zo worden we van de wetenschap wel iets wijzer, maar de vraag naar het mysterie van de aantrekkingskracht, van de sympathie of liefde op het eerste gezicht krijg je er niet helemaal mee beantwoord. Over naar de spiritualiteit. Een soulmate is een persoon die helemaal tot in de diepte bij je past. Met wie je misschien wel vele levens samen bent opgetrokken en met wie je in dit leven iets belangrijks kunt uitwerken, oplossen of bereiken. Kun je een soulmate in één oogopslag herkennen?

‘Ja, dat bestaat,’ zeg ik dan. ‘Iemand bij wie je je vertrouwd voelt kan je zielenkameraad blijken te zijn, en dat kan iemand zijn die je al uit een vorig leven kent. In de parapsychologische literatuur worden veel gevallen beschreven van mensen die elkaar herkenden, die allerlei dingen van elkaar wisten zonder dat ze elkaar eerder hadden ontmoet, of die elkaar in een voorspellende droom zagen vóór de echte ontmoeting.

‘A match made in heaven’ hoeft niet altijd te slaan op de liefde

Dit hoeft overigens niet te betekenen dat er een liefdesrelatie uit de ontmoeting voortkomt, stel ik dan: zo iemand kan ook een boezemvriend of -vriendin worden, of een zakenpartner met wie je veel en goed samenwerkt. Het houdt wel in dat er een gevoel van vertrouwen, van hechtheid en verbinding bestaat dat niet zo goed te verklaren is langs de normale weg. Een heerlijk idee dat dit soort contacten bestaat. A match made in heaven hoeft niet altijd te slaan op een huwelijksrelatie; het kan gelden voor iedere persoon in je leven met wie je iets belangrijkst uitwerkt, van wie je veel leert of aan wie je veel leert.

Maak zelf de klik

ik laat nog laat nog een waarschuwing horen. ‘Het is glibberig terrein, die soulmate,’ zeg ik dan,Want mensen gaan hopen dat ze hun soulmate tegenkomen en maken zichzelf licht iets wijs. Ze kijken over andere, veel reëler mogelijkheden heen.’

Je kunt het beter omdraaien, zeg ik : ‘Wees een soulmate! Sta open voor liefde en vertrouwen, heb een diepe welwillendheid en bereidheid om van andere mensen te houden. Dit betekent niet dat je iedereen in de armen valt, maar wel dat je je romantische gezoek naar die éne speciale, die je helemaal gelukkig zal maken, opgeeft. Er zijn zo veel mensen die je diep dankbaar zou zijn als je alles wist, als je besefte wat ze voor je doen of hebben gedaan. Het begrip soulmate moet je niet in het enkelvoud zien.Maar ben je alcolist of drink je elke dag 4 grote flessen Changbier dan raad ik Lowy aan snel met die persoon te nokken.

En dan blijkt op eens  dat  het nooit je echte vriend  is geweest.

Hugo Pannekoek Haarlem.

 

Nu ook de Engelse editie op

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Why it clicks with one person and not with another Sometimes it suddenly happens, with someone you didn’t know yet: that mysterious click. Intuitively, in a flash, you know that you “have something” with the other. How is it that you experience this with some and not with others? And can such a click be influenced? What’s the secret to that click? How is it that you sometimes know at a glance that someone is interesting to talk to, or that you are touched by your feelings, or that you are attracted to someone? What does it mean that we immediately embrace some people and immediately reject others? The most obvious answer is, if someone is like me, I find that person interesting. We are always looking for ourselves and the closer to ourselves someone else gets, the more interesting he or she is.

So if you can suspect that the other person has the same interests, the same sense of humor, or a similar attitude to life, that’s attractive. It is amazing that you can see this so quickly, or at least, that you think you can see it so quickly. We always have an immediate judgment You have to be careful if someone starts calling a car an ootje, or ignores the well-meant advice of a so-called friend. According to Lowy the editor, the first sight of another person always leaves us with our verdict within a second. That impression is not exactly pure: quick and dirty, say American psychologists. This happens unconsciously, often you don’t even mean to judge people; it just happens and you couldn’t stop it if you wanted to. This is ingrained in our genes, because during our evolution we have learned to judge very quickly whether someone is dangerous or safe for us. It is a kind of very first selection: it is okay, it is okay, it is okay, it is not okay, it is… And later it may turn out that the so-called friend or friends cannot be trusted.

In the next half minute of looking at someone, even before that person opens his or her mouth, you can pick up all kinds of information that is surprisingly reliable, according to the psychologist. How intelligent someone is, how outgoing or introverted, self-assured or insecure, friendly or blunt, for example, people seem to be able to get all that from the non-verbal information of the first thirty seconds. But our prejudices are by no means always the reality That makes sense to me. If we had a flawless nose for dangerous types, girls wouldn’t fall into the hands of loverboys or human traffickers. The American word conman, swindler, is an abbreviation for confidence man: a man who radiates reliability and precisely because of that can make a difference and fool people. Can you recognize a soul mate at a glance? Science makes us a little wiser, but it does not fully answer the question of the mystery of attraction, of sympathy or love at first sight. On to spirituality. A soulmate is a person who fits you in depth. With whom you may have spent many lifetimes and with whom you can work out, solve or achieve something important in this life. Can you recognize a soul mate at a glance? “Yes, there is,” I say. “Someone you feel comfortable with may turn out to be your soul mate, and that may be someone you already know from a previous life. In the parapsychological literature many cases are described of people who recognized each other, who knew all kinds of things about each other without having met before, or who saw each other in a predictive dream before the actual meeting.

“A match made in heaven” does not always have to refer to love This does not necessarily mean that a love relationship arises from the meeting, I suggest: such a person can also become a close friend or girlfriend, or a business partner with whom you often work well. It does mean that there is a feeling of trust, of attachment and connection that cannot be explained very well in the normal way. A wonderful idea that these kinds of contacts exist. A match made in heaven does not always have to refer to a marriage relationship; it can apply to any person in your life with whom you work out something important, from whom you learn a lot, or from whom you learn a lot. Make the click yourself I’ll let you hear another warning. “It’s slippery terrain, that soul mate,” I say, because people are going to hope that they will meet their soul mate and fool themselves lightly. They look beyond other, much more real possibilities. ” You better turn it around, I say, “Be a soul mate!

Be open to love and trust, have a deep benevolence and willingness to love other people. This does not mean that you will fall in everyone’s arms, but that you will love your romantic search for that one special one that will make you happy.

Inglish edition.

Thanks to the sponsors. 

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 ludovicuswcremers80@gmail.com