Extreme close-up van eekhoornreanimatie.

Extreme close-up van eekhoornreanimatie.

Images: Blizzard Entertainment, Kumphawapi Police Station

Al ruim 10 jaar de beste weblog,met ruim 3000 volgers fans.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze eekhoorn deskundige  Charly  the Ripper uit Kumphawapi.

 

Extreme squirrel CPR close-up.

 

Elk eekhoornleven is heilig waar de woede van de Naga King bang voor was

Afbeeldingen: Blizzard Entertainment, Kumphawapi Police Station
Reizigers in de noordoostelijke provincies die stervende albino-eekhoorns tegenkomen, moeten onmiddellijk stoppen en hulp bieden, niet alleen omdat dit het juiste is om te doen, maar ook om te voorkomen dat Naga’s terugkeren om iedereen te vermoorden – opnieuw.

Een Udon Thani-agent die gisteren een takje gebruikte om een ​​geëlektrocuteerde albino-eekhoorn te reanimeren, werd gevierd door dankbare bewoners die vasthouden aan de folklore dat een slangachtige Naga-koning ooit inwoners afslachtte voor het koken en eten van zijn verliefde zoon. Het is een lang verhaal, maar de Naga-prins deed zich voor als een eekhoorn terwijl hij in de stad was.

Extreme close-up van eekhoornreanimatie.

 

 

Kumphawapi politie 2e luitenant Yongyuth Thitanon kwam het kleine knaagdier te hulp door zijn staart in één hand te grijpen en de stok ijverig in zijn borst te pompen totdat zijn gebalde lichaam ontspande en weer kon bewegen. De agent zei dat hij het later weer in het wild had vrijgelaten nadat het een andere dag had geleefd om over elektrische leidingen te rennen.

“Nu is [Yongyuth] bezig met reanimatie op een geëlektrocuteerde albino-eekhoorn die voor de verhoorkamer is gevallen”, kan een andere agent het filmpje horen vertellen. “Mooi zo. Nu keert het terug naar bewustzijn. “

Yongyuth zei dat eekhoorns elke ochtend fruit plukken van bomen buiten het station. Ze gebruiken de hoogspanningskabels als een dievensnelweg om terug te ontsnappen naar het nabijgelegen bos, en toen Yongyuth zag dat er een werd gezapt, haastte hij zich naar zijn menselijke levensreddende kennis, opscheppend dat hij ooit een geëlektrocuteerde aap had teruggebracht van de grote aap daarachter. Hij zei dat hij vanwege ondankbare bijters een takje voor zijn vinger vervangt.

Hij merkte op dat de Isaan geloofde dat albino-eekhoorns heilig zijn. Hoewel de regio misschien berucht is vanwege het eten van wat onorthodox vlees, staat albino-eekhoorn niet op het menu vanwege de folklore dat een zoetwatermeer tussen de provincies Udon Thani en Sakon Nakhon ooit een bloeiende stad was voordat het werd overspoeld door de wraakzuchtige Naga-koning en zijn krijgers, die het tot zinken brachten nadat een stedeling zijn zoon had gedood, die zich toevallig voordeed als een eekhoorn, en een feestmaaltijd van zijn vlees maakten.

Volgens de legende was het de Naga-prins die in een albino-eekhoorn was veranderd om het raketfeest te zien en een prinses te achtervolgen op wie hij verliefd was toen hij iemands lunch werd. Hoewel zijn laatste wens was dat iedereen in de stad van zijn heerlijke vlees zou genieten, overleefden alleen degenen die geen hap namen de daaropvolgende ramp.

Zo won Yongyuth een hartelijke “Satu!” (“Amen!”) Van velen vandaag voor het niet riskeren van nog een apocalyps van de slangengod.

reacties uitsluitend per email in sturen  

lowy.cremers.senior@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Udonthaniweblog in Inglish

Every squirrel life is sacred where the Naga King’s fury feared

Images: Blizzard Entertainment, Kumphawapi Police StationImages: Blizzard Entertainment, Kumphawapi Police Station

Travelers in the northeastern provinces who encounter any dying albino squirrels should immediately stop and render aid, not just because it’s the right thing to do, but to avoid any chance of Nagas returning to murder everyone – again.

A Udon Thani cop who used a twig yesterday to resuscitate an electrocuted albino squirrel was celebrated by grateful residents who hold to folklore that a serpentine Naga King once slaughtered inhabitants for cooking and eating his lovestruck son. It’s a long story, but the Naga prince was masquerading as a squirrel while in town.

Extreme squirrel CPR close-up..

Kumphawapi police 2nd Lt. Yongyuth Thitanon came to the rescue of the little rodent by grabbing its tail in one hand and diligently pumping the stick into its chest until its clenched body relaxed and could move again. The cop said he later released it back to the wild after it lived to scamper across electrical lines another day.

“Now [Yongyuth] is doing CPR on an electrocuted albino squirrel that fell in front of the interrogation room,” another cop can be heard narrating the clip. “Good. Now it returns to consciousness.”

 

Yongyuth said squirrels are seen raiding fruit every morning from trees outside the station. They use the power lines as a thieves highway to escape back into the nearby forest, and when Yongyuth saw one get zapped, he hurried to his human life-saving knowledge, bragging that he once brought an electrocuted monkey back from the great simian beyond. He said that he substitutes a twig for his finger because of ungrateful biters.

He noted the belief in Isaan that albino squirrels are sacred. While the region may be infamous for eating some unorthodox meats, albino squirrel isn’t on the menu because of folklore that a freshwater lake between Udon Thani and Sakon Nakhon provinces, was once a thriving city before it was overrun by the vengeful Naga King and his warriors, who sank it after a townie killed his son, who happened to be masquerading as a squirrel, and made a feast of his meat.

The legend has it that it was the Naga prince that had transformed into an albino squirrel to see the rocket fest and chase a princess he was infatuated with when he became someone’s lunch. Although his dying wish was for his delicious meat to be enjoyed by everyone in town, only those who didn’t take a bite survived the ensuing cataclysm.

Thus, Yongyuth won hearty a “Satu!” (“Amen!”) from many today for not risking another snake god apocalypse.

Thanks to the sponsors of our weblog.

WAWA toers  vip bus met chauffeur

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 ludovicuswcremers80@gmail.com