Spit is heftige pijn in de onderrug (tussen de onderste ribben en billen)Het is uit het leven gegrepen124

Alruim 10 jaar de beste weblog.

3000 fans/volgers

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Ook een Engelse editie.

Een vraag aan Dhr Johan   door een  Fan Tinus ruggemans uit NongHan..

Of door de rugpijn kom je bijna je bed niet meer uit. Voor veel mensen herkenbaar, pijnlijk en heel vervelend, maar gelukkig meestal niet ernstig. Je kunt zelf veel doen om spit te verhelpen.

Spit is heftige pijn in de onderrug (tussen de onderste ribben en billen)

 

. Dit wordt veroorzaakt door verkramping van de rugspieren. Vaak trekt de pijn ook door naar de bovenbenen. Spit is de meest voorkomende en minst ernstige vorm van lage pijn in de rug. De medische naam voor spit is lumbago. Dat betekent pijn in de lendenen.

Hoe krijg je spit?

Door een snelle beweging of door plotseling overeind komen na lang bukken, kun je opeens spit krijgen. Ook kan het zijn dat je langzaam steeds meer pijn in je onderrug krijgt, tot het niet meer gaat en te pijnlijk wordt.

Spit kan het gevolg zijn van zwaar lichamelijk werk of juist heel veel zittend werk in een slechte houding. Als daarbij nog eens stress komt (bijvoorbeeld door hoge werkdruk) wordt de kans op spit groter.In beweging blijven

Soms verdwijnt spit vanzelf binnen enkele dagen, soms kan het een paar weken duren voordat het over is. Je kunt echter zelf het nodige doen om te zorgen dat de pijn minder wordt.

Blijf bewegen! Door de pijn ben je geneigd stil te gaan zitten, maar dat is niet goed. Je spieren worden stijf en de pijn wordt nog erger. Het is aangetoond dat mensen die blijven bewegen sneller van hun spit af zijn, dan degenen die in bed gaan liggen.

Draai niet met je onderrug. Bijvoorbeeld bij het opstaan uit bed, rol je eerst op je zij, dan doe je liggend de benen over de rand en daarna druk je jezelf met de armen zijwaarts omhoog.

Verander vaak van houding.

Maak geen plotselinge bewegingen.

Vermijd de eerste tijd bukken en (zwaar) tillen.

Houd je onderrug warm. Een warme douche, kruik of infrarood lamp kunnen de pijn verlichten.

Liggen met een kussen onder je knieën kan in bed helpen tegen de rugpijn.

Pijnstillers of spierverslappende middelen kunnen helpen de rug wat te ontspannen, waardoor bewegen gemakkelijker wordt. Denk aan paracetamol, diclofenac, ibuprofen of naproxen.

 • Je kunt ook zogenaamde spierwrijfmiddelen op de huid doen om de pijn te verlichten. Ze zijn verwarmend, pijnstillend, pijnafleidend, ontstekingsremmend of een combinatie daarvan.

 • Vraag eerst advies aan de huisarts bij twijfel over te gebruiken (genees)middelen.

Wanneer naar de huisarts?

Als de klachten niet overgaan, dan kan het zijn dat er meer aan de hand is. Ga naar de huisarts als je lage rugpijn hebt en:

je alles geprobeerd hebt, maar de pijn je te veel wordt;

de pijn verder uitstraalt dan je knie;

je een tintelend, branderig of doof gevoel hebt in één van je voeten of benen;

 • je minder kracht hebt in een been;

 • problemen krijgt met plassen;

 • de klachten al langer dan zes weken aanhouden.

De huisarts kan je doorverwijzen naar bijvoorbeeld een oefentherapeut Mensendieck, een fysiotherapeut of eventueel naar een specialistische arts.

Spit voorkomen

Als je een keer spit hebt gehad, is de kans dat je het opnieuw krijgt groter. Ook als je het nog nooit hebt gehad, kun je het nodige doen om de kans op spit te verkleinen. Vast staat dat je dit kunt doen door een gezonde leefstijl. Een gezond lijf heeft nu eenmaal minder kans op aandoeningen, waaronder spit.

Beweeg dus voldoende en probeer te veel stress te vermijden. Als je veel achter de computer zit, is het belangrijk dat je een goede stoel hebt en goed rechtop zit met het werkblad op de juiste hoogte. Let er verder op dat je niet tegelijk tilt en draait; pas dus op voor een ‘verkeerde’ beweging.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish edition

 

 

. Dit wordt veroorzaakt door verkramping van de rugspieren. Vaak trekt de pijn ook door naar de bovenbenen. Spit is de meest voorkomende en minst ernstige vorm van lage pijn in de rug. De medische naam voor spit is lumbago. Dat betekent pijn in de lendenen.

Hoe krijg je spit?

Door een snelle beweging of door plotseling overeind komen na lang bukken, kun je opeens spit krijgen. Ook kan het zijn dat je langzaam steeds meer pijn in je onderrug krijgt, tot het niet meer gaat en te pijnlijk wordt.

Spit kan het gevolg zijn van zwaar lichamelijk werk of juist heel veel zittend werk in een slechte houding. Als daarbij nog eens stress komt (bijvoorbeeld door hoge werkdruk) wordt de kans op spit groter.In beweging blijven

Soms verdwijnt spit vanzelf binnen enkele dagen, soms kan het een paar weken duren voordat het over is. Je kunt echter zelf het nodige doen om te zorgen dat de pijn minder wordt.

Blijf bewegen! Door de pijn ben je geneigd stil te gaan zitten, maar dat is niet goed. Je spieren worden stijf en de pijn wordt nog erger. Het is aangetoond dat mensen die blijven bewegen sneller van hun spit af zijn, dan degenen die in bed gaan liggen.

Draai niet met je onderrug. Bijvoorbeeld bij het opstaan uit bed, rol je eerst op je zij, dan doe je liggend de benen over de rand en daarna druk je jezelf met de armen zijwaarts omhoog.

Verander vaak van houding.

Maak geen plotselinge bewegingen.

Vermijd de eerste tijd bukken en (zwaar) tillen.

Houd je onderrug warm. Een warme douche, kruik of infrarood lamp kunnen de pijn verlichten.

Liggen met een kussen onder je knieën kan in bed helpen tegen de rugpijn.

Pijnstillers of spierverslappende middelen kunnen helpen de rug wat te ontspannen, waardoor bewegen gemakkelijker wordt. Denk aan paracetamol, diclofenac, ibuprofen of naproxen.

 • Je kunt ook zogenaamde spierwrijfmiddelen op de huid doen om de pijn te verlichten. Ze zijn verwarmend, pijnstillend, pijnafleidend, ontstekingsremmend of een combinatie daarvan.

 • Vraag eerst advies aan de huisarts bij twijfel over te gebruiken (genees)middelen.

Wanneer naar de huisarts?

Als de klachten niet overgaan, dan kan het zijn dat er meer aan de hand is. Ga naar de huisarts als je lage rugpijn hebt en:

je alles geprobeerd hebt, maar de pijn je te veel wordt;

de pijn verder uitstraalt dan je knie;

je een tintelend, branderig of doof gevoel hebt in één van je voeten of benen;

 • je minder kracht hebt in een been;

 • problemen krijgt met plassen;

 • de klachten al langer dan zes weken aanhouden.

De huisarts kan je doorverwijzen naar bijvoorbeeld een oefentherapeut Mensendieck, een fysiotherapeut of eventueel naar een specialistische arts.

Spit voorkomen

Als je een keer spit hebt gehad, is de kans dat je het opnieuw krijgt groter. Ook als je het nog nooit hebt gehad, kun je het nodige doen om de kans op spit te verkleinen. Vast staat dat je dit kunt doen door een gezonde leefstijl. Een gezond lijf heeft nu eenmaal minder kans op aandoeningen, waaronder spit.

Beweeg dus voldoende en probeer te veel stress te vermijden. Als je veel achter de computer zit, is het belangrijk dat je een goede stoel hebt en goed rechtop zit met het werkblad op de juiste hoogte. Let er verder op dat je niet tegelijk tilt en draait; pas dus op voor een ‘verkeerde’ beweging.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

inglish edition.

vere pain in the lower back (between the lower ribs and buttocks)

 

 

. This is caused by cramping of the back muscles. Often the pain also extends to the thighs. Lumbago is the most common and least severe form of low back pain. The medical name for spit is lumbago. That means pain in the loins.
How do you get spit?
By a quick movement or by suddenly getting up after a long stoop, you can suddenly get spit. It may also be that you slowly get more and more pain in your lower back, until it stops and becomes too painful.

Lumbago can be the result of heavy physical work or a lot of sedentary work in a bad posture. If there is additional stress (for example due to high work pressure), the chance of a spit increases
Sometimes spit disappears on its own within a few days, sometimes it can take a few weeks to pass. However, you can do what you need to do to reduce the pain.

Keep moving! The pain makes you tend to sit still, but that’s not good. Your muscles get stiff and the pain gets worse. People who keep moving have been shown to get off their spit faster than those who lie down in bed.
Don’t turn your lower back. For example, when getting up from bed, you first roll onto your side, then you lay your legs over the edge and then press yourself up with your arms sideways.
Change your position often.
Do not make sudden movements.
Avoid bending over and (heavy) lifting for the first time.
Keep your lower back warm. A warm shower, water bottle or infrared lamp can relieve the pain.
Lying with a pillow under your knees in bed can help with back pain.
Painkillers or muscle relaxants can help relax the back a bit, making movement easier. Think of acetaminophen, diclofenac, ibuprofen or naproxen.
You can also put so-called muscle rubs on the skin to relieve the pain. They are warming, analgesic, pain relieving, anti-inflammatory or a combination thereof.
First ask your doctor for advice if you are unsure about the use of (medicines).
When to go to the doctor?
If the complaints do not go away, it may be that there is more to it. See a doctor if you have low back pain and:
you have tried everything, but the pain is too much for you;
the pain radiates beyond your knee;
you have a tingling, burning or numb feeling in one of your feet or legs;
you have less strength in one leg;
have problems urinating
the complaints have persisted for more than six weeks.
The general practitioner can refer you to, for example, a Mensendieck remedial therapist, a physiotherapist or possibly to a specialist doctor.
Avoid spit
If you’ve had a spit once, you’re more likely to get it again. Even if you have never had it, you can do what is necessary to reduce the chance of spit. It is certain that you can do this through a healthy lifestyle. A healthy body has less chance of ailments, including lumbago.
So exercise enough and try to avoid too much stress. If you spend a lot of time at the computer, it is important that you have a good chair and sit upright with the worktop at the correct height. Also make sure that you do not lift and turn at the same time; so beware of a ‘wrong’ movement.

 

Met dank aan the sponsors.

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.

Thanks to the sponsors.

 

 

.