Bericht over armoede in Thailand . Het is uit het leven gegrepen Nr 144

 

Steeds meer zelfmoorden in Thailand.Oorzaak armoede.

 

Bangkok’s tuk-tuk drivers are among broad segments of low-earning Thais who have been devastated by lockdown measures to contain the virus. File photo.

3000 fans,al 10 jaar de beste .Ook in Inglish 

Ze kunnen niet meer om ons heen.

 

Een bijdrage van  Tinus de Armoedzaaier Bangkok.

 

 

De tuk-tuk-chauffeurs van Bangkok behoren tot brede segmenten van laagverdienende Thais die zijn verwoest door lockdown-maatregelen om het virus te beheersen. Bestand foto.
De tuk-tuk-chauffeurs van Bangkok behoren tot brede segmenten van laagverdienende Thais die zijn verwoest door lockdown-maatregelen om het virus te beheersen. Bestand foto.
Een Isaan-moeder kan geen melk voor haar kinderen kopen. Een taxichauffeur in Bangkok is boos over de verkeerde aanpak van de hulp door de overheid. Een leraar Engels die wanhopig is van financiële rampspoed. Een vader gevolgd door zijn dochter.

Dat zijn slechts enkele van de tientallen mensen die een einde hebben gemaakt aan een golf van zelfmoorden in verband met de COVID-19-crisis in het hele koninkrijk, en gezondheidsfunctionarissen zeiden woensdag dat hun hotline voor geestelijke gezondheid overweldigd is door telefoontjes.

Satit Pitudecha van de volksgezondheidsafdeling zei dat er in maart meer dan 600 telefoontjes zijn gepleegd naar de crisishotline, vergeleken met slechts 20 tot 40 in elk van de voorgaande twee maanden. Tot nu toe schat Satit dat het aantal telefoontjes deze maand meer dan 600 zal bedragen.

Dinsdag hing Irada, een moeder van twee kinderen in de provincie Maha Sarakham, zichzelf op nadat ze het zich niet langer kon veroorloven om melk te kopen voor haar kinderen – een kind van zes maanden en een kind van zes. Irada verdiende gewoonlijk de kost door op een kar te rijden en drinkyoghurt aan huizen te verkopen, iets waarmee ze niet langer genoeg geld verdiende om haar gezin te voeden.

Eén onafhankelijke poging telde sinds 20 maart minstens 22 aan uitbraken gerelateerde zelfmoorden.

Thailand heeft de grootste ongelijkheid in rijkdom ter wereld, en de gelederen van de armen zijn het hardst getroffen.

Vier dagen nadat hij zich bij het ministerie van Financiën had gevoegd om te protesteren tegen de inefficiënte THB 5.000 hulponderzoek, pleegde de 58-jarige taxichauffeur Nam Jiamsupa vier dagen nadat hij zich bij het ministerie van Financiën had aangesloten om zelfmoord te plegen in zijn huis in Bangkok. Nam’s zoon vertelde de politie dat zijn vader niet genoeg geld had om zijn taxivervoer van 18.000 THB voor drie maanden te betalen – en hij kon de door de regering beloofde hulp niet krijgen.

Een portret van taxichauffeur Nam Jiamsupa bij zijn begrafenis.

A portrait of taxi driver Nam Jiamsupa at his funeral.

Maandag werden de lichamen van een 41-jarige man en zijn 5-jarige dochter gevonden drijvend ten noorden van Bangkok in de Pa Sak-rivier in Ayutthaya. Bewoners vertelden de politie dat de vader werkloos was en geen baan kon vinden om inkomen te verwerven. Een getuige zei dat ze hoorden dat de vader eerst in het water sprong, gevolgd door zijn huilende dochter.

Geestelijke gezondheidscrises waren niet beperkt tot behoeftige Thais. Eind maart sprong een 26-jarige Brit die in Bangkok werkte als Engelse bijlesdocent van een balkon op de 13e verdieping. Een vriend vertelde de politie dat hij depressief was geweest nadat zijn inkomen door de crisis was opgedroogd. Twee weken later sprong een 74-jarige Britse zakenman van een viaduct naar Ramkhamhaeng Road. Hij zou wanhopig zijn geweest over zware zakelijke verliezen.

Directeur van de afdeling geestelijke gezondheid Kiattiphum Wongworajit vergeleek de crisis met die van 1997, toen de financiële crisis van Tom Yum Goong het aantal zelfmoorden per hoofd van de bevolking zag stijgen tot 8,59 per 100.000 mensen. Kittiphum zei dat mensen in moeilijke tijden goed voor elkaar moeten zorgen om te voorkomen dat die cijfers terugkeren.

 

Maar de situatie was volgens de WHO al veel erger dan dat, zelfs vóór de pandemie. Thailand had het hoogste zelfmoordcijfer in ASEAN met 14,4 zelfmoorden per 100.000 mensen vanaf 2016, de gegevens van vorig jaar zijn beschikbaar.

Gezondheidsfunctionarissen meldden vandaag nog eens 13 infecties en één sterfgeval, waarmee het bevestigde totaal op 2.839 infecties en 50 sterfgevallen komt sinds de uitbraak begon.

Iedereen met psychische problemen, zei Kittiphum, kan beginnen met een zelfevaluatie via een applicatie Mental Health Check Up (alleen Thais, iOS / Android). De hotline voor psychische problemen is 1323. Alle lijnen waren vandaag om 12.00 uur bezet.

Samaritanen Thailand zei dat het vorige maand zijn bekende hotline voor zelfmoordpreventie stopzette omdat de hulpverleners niet langer konden komen werken. Het biedt nu een terugbelservice aan via de hotline op 02-713-6791.

Kiattiphum voegde eraan toe dat vrijwilligers uit de geestelijke gezondheidszorg direct hulp zouden bieden in gebieden die als zwaar getroffen worden door de crisis, maar verstrekten geen details.

 

 

 

Het falen van de regering om de beloofde hulp te verlenen, heeft niet geholpen.

Er is kritiek geuit op de autoriteiten omdat ze niet in staat waren om een ​​toelage van THB5.000 te betalen waarvan ze beloofden dat ze “niemand achter zouden laten”. Veel “informele werkers” die zich aanmeldden, werden afgewezen door het ministerie van Financiën, dat zei dat het vertrouwde op geautomatiseerde screening van sollicitanten.

Wiroj Lakkana-adisorn, een parlementslid voor de ontbonden Future Forward Party, eiste dat de regering haar maatregelen om mensen in moeilijkheden te helpen, zou verbeteren.

‘Hoeveel meer mensen moeten zelfmoord plegen zodat generaal Prayuth Chan-o-cha zijn geweten vindt? De hulp van 5.000 baht moet snel en gelijk worden betaald. Er moeten plekken voor voedseldonatie worden voorzien. 

Veel armoede maar ze gokken gewoon door !!!

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish edition .

 

 

 

Bangkok’s tuk-tuk drivers are among broad segments of low-earning Thais who have been devastated by lockdown measures to contain the virus. File photo. Bangkok’s tuk-tuk drivers are among broad segments of low-earning Thais who have been devastated by lockdown measures to contain the virus. File photo.

An Isaan mother unable to buy milk for her children. A Bangkok taxi driver upset over government mishandling of aid relief. An English teacher despairing from financial calamity. A father followed by his daughter.

Those are just a few of the dozens of people who have taken their lives in a surge of suicides related to the COVID-19 crisis throughout the kingdom, with health officials saying Wednesday their mental health hotline has been overwhelmed by calls.

Satit Pitudecha of Public Health Department said more than 600 calls were made in March to its crisis hotline, compared to only 20 to 40 in each of the previous two months. So far this month, Satit estimates the calls will exceed 600.

 

 

On Tuesday, Irada, a mother of two in Maha Sarakham province hanged herself after she could no longer afford to buy milk for her children – a six-month-old and a six-year-old. Irada usually made out a living by riding a cart and selling drinking yoghurt to houses, something that no longer earned enough money for her to feed her family.

One independent effort counted reports of at least 22 outbreak-related suicides since March 20.

Thailand has the world’s worst wealth inequality, and the ranks of the poor have been hardest hit.

Four days after he joined dozens of people to protest at the Ministry of Finance for its inefficient THB5,000 aid screening, 58-year-old taxi driver Nam Jiamsupa committed suicide in his home in Bangkok. Nam’s son told police that his father didn’t have enough money to pay his THB18,000 taxi lease for three month – and he couldn’t get the THB5,000 aid promised by the government.

A portrait of taxi driver Nam Jiamsupa at his funeral.A portrait of taxi driver Nam Jiamsupa at his funeral.

 Monday, the bodies of a 41-year-old man and his 5-year-old daughter were found floating north of Bangkok in Ayutthaya’s Pa Sak River. Residents told police that the father had been unemployed and couldn’t find a job to earn income. A witness said they heard the father jumped into the water first, followed by his crying daughter.

 

Mental health crises haven’t been limited to indigent Thais. In late March, a 26-year-old Briton working in Bangkok as an English tutor jumped from a 13th-floor balcony. A friend told the police he had been depressed after his income dried up due to the crisis. Two weeks after, a 74-year-old British businessman jumped off an overpass and onto Ramkhamhaeng Road. He was said to have been despairing over heavy business losses.

Mental Health Department director Kiattiphum Wongworajit compared the crisis to that of 1997, when the Tom Yum Goong financial crisis saw per capita suicide rates rise to 8.59 per 100,000 people. Kittiphum said people should take good care of each other during hard times to prevent those numbers from returning.

But the situation was already much worse than that even before the pandemic, according to the WHO. Thailand had the highest suicide rate in ASEAN with 14.4 suicides per 100,000 people as of 2016, the last year data is available.

Health officials today reported another 13 infections and one death, bringing confirmed totals to 2,839 infections and 50 deaths since the outbreak began.

 

 

 

Anyone suffering mental health issues, Kittiphum said, can start with a self-assessment via an application Mental Health Check Up (Thai only, iOS/Android). The hotline for mental health issues is 1323. All lines were busy at noon today.

Samaritans Thailand said it discontinued its well-known suicide prevention hotline last month because its counselers could no longer come to work. It’s now offering a callback service via its hotline at 02-713-6791.

Kiattiphum added that mental health volunteers would do direct outreach in areas deemed highly affected by the crisis, but did not provide specifics.

The government’s failure to provide promised aid hasn’t helped.

Criticism has been leveled at the authorities for being unable to pay THB5,000 stipends they promised would “leave no one behind.” Many “informal workers” who applied were rejected by the Finance Ministry, which said it relied on automated applicant screening.

Wiroj Lakkana-adisorn, an MP for the disbanded Future Forward Party, demanded the government improve its measures to help struggling people.

“How many more people having to kill themselves so Gen. Prayuth Chan-o-cha finds his conscience? The 5,000 baht aid should be paid quickly and equally. Food donation spots should be provided. Let’s think about relaxing.

Thanks to the sponsors.

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.