Monogamie: wat is het en is een monogame relatie wat voor jou? Het is uit het leven gegrepen. Nr 146

 

Monogamie: wat is het en is een monogame relatie wat voor jou?

Reeds 10 jaar de beste weblog.Ook een engelse aflevering.

3000 Fans / Volgers daar kan men niet meer om heen.

Een  bijdrage van Hugo Pannekoek uit Haarlem.

 

 

De maatschappij wae in leven heeft het ideaalbeeld van een koppel dat trouw aan elkaar is. Het huisje, boompje, beestje en de rest van hun leven met elkaar delen. In een wereld waarin vreemdgaan datingsites zoals Victoria Milan en Second Love hoogtijdagen beleven zijn er nog steeds veel mensen die dit ideaalbeeld nastreven. Het belangrijkste in het leven van veel Nederlanders is het vinden van de “ware” om een monogame relatie mee te hebben. Wat betekent het nu eigenlijk om monogaam te zijn?

Wat is monogamie?

 

 

Monogamie heeft verschillende betekenissen en het antwoord is afhankelijk van wie je het vraagt. Voor de meeste mensen betekent monogamie een relatie waarin er sprake is van één enkele seksuele partner. Seks met iemand anders dan de partner wordt gezien als vreemdgaan. Iemand die monogaam is heeft seks met één persoon, meestal tijdens een liefdesrelatie.

 

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN MONOGAMIE IS POLYGAMIE. DIT IS DE GRIEKSE BENAMING VAN EEN SITUATIE WAARIN ER EEN SEKSUELE RELATIE IS MET MEERDERE PERSONEN.

De meeste vrouwen zouden wel willen,maar zijn altijd bang  alles te verlieze,Huis,Auto  geld op de bank etc,

Hoe het echt zit

 

 

In theorie klinkt dit allemaal mooi maar de werkelijkheid is dat veel mensen er niet aan moeten denken om voor altijd gebonden te zijn aan één persoon. Het resultaat is dat het aantal huwelijken afneemt en het aantal scheidingen toeneemt. De personen die het niet aandurven om alleen door het leven te gaan kiezen voor een affaire of gaan over tot struisvogelpolitiek en steken de kop in het zand.                 Anderen nemen het voor lief en schikken zich aan het feit dat monogamie “normaal” is. Als je eens rondvraagt in je vriendengroep dan zal niemand het snel bekennen maar na vele jaren in een relatie wil iedereen wel eens “wat anders”. Het gevoel wordt weggestopt en het blijft een “droom”. Dat hoeft niet zo te zijn.

Wat wil jij?

 

Iedereen heeft het over zichzelf, maar wat wil JIJ? Stel deze 999 vragen aan jezelf: kijk vooruit, spreek wensen uit, vraag feedback, geef jezelf cijfers.

Bekijk ‘999 vragen aan jezelf’

 

Er zijn veel succesvolle relaties waarin de personen gepassioneerde interacties hebben met anderen, met toestemming van de partner. De partner weet ervan en keurt het goed. Het is belangrijk om te beseffen dat deze relaties bestaan en kunnen werken. De meeste mensen denken dat een relatie alleen mogelijk is als het monogaam is maar dat is het geval. Zelfs in een “monogame relatie” lukt het velen niet om trouw aan elkaar te blijven. In een recent onderzoek komt voren dat van de deelnemers aan het onderzoek de helft wel eens vreemdgegaan is tijdens een relatie. Aan het onderzoek deden 72 lesbische vrouwen, 114 heterovrouwen, 53 gay mannen en 57 heteromannen mee. Het toont aan dat monogamie niet voor iedereen bedoeld is.

Is monogamie natuurlijk?

 

 

In het dierenrijk is monogamie niet standaard. Sommige diersoorten hebben een partner voor het leven terwijl andere diersoorten geen vaste partner hebben. Bij dierensoorten waarbij de jonge dieren kwetsbaar zijn en gevaar lopen kan monogamie een geschikte strategie zijn om deze te beschermen. Toch komt monogamie in de regel niet veel voor in de natuur. Volgens statistieken is slechts 3 tot 5 procent van de zoogdieren monogaam .

 

 

 

Drie apenIn Nederland is het compleet normaal om monogaam te zijn. Er staat zelfs in het Burgerlijk Wetboek vermeld dat een persoon maar met één persoon door het huwelijk verbonden kan zijn. Het is strafbaar om als gehuwde om met iemand anders te trouwen. In bepaalde culturen is het andersom. Van de 238 gemeenschappen in de wereld zijn er maar 43 die monogamie promoten. In religieuze gemeenschappen zoals vaak bij moslims en verschillende Afrikaanse culturen is het voor mannen toegestaan om meerdere vrouwen te hebben.

 

 

 

Daar moeten de Nederlandse vrouwen niet over denken. De hel breekt los als dit morgen op nationaal niveau goedgekeurd wordt. Aangezien feminisme enorm gegroeid is zien vrouwen dit als een voordeel van de man, wat het ook is. Andersom, waarbij een vrouw een relatie heeft met meerdere mannen is zeldzaam. Dit komt in minder dan 0.05% van de culturen voor.

Waar ligt de grens?

 

 

De grens van monogamie ligt bij iedereen anders. Vreemdgaan is een ingewikkeld begrip. Ga je vreemd als je met ex aan het appen bent? Mag je flirten met iemand die je net in de trein hebt ontmoet? Is een kus op de mond vreemdgaan? Wat vreemdgaan precies betekent verschilt per relatie. Voor de één betekent het de oneerlijkheid om hetgeen wat gebeurt is, voor de ander gaat het om wat anders. Je komt er pas achter als je besproken hebt wat ontrouw en vreemdgaan voor de ander betekent.

Toestemming

Bij niet-monogamie gaat het om toestemming. Als de partner er niet vanaf weet dan is het een breuk in het vertrouwen. Niet-monogaam zijn terwijl de partner in het ongewisse gelaten wordt is niet ethisch en wordt gezien als verraad. Om een niet-monogame relatie te laten werken is het essentieel dat er open en eerlijk over gesproken wordt.

Automatisch monogaam

 

 

Monogamie werkte waarschijnlijk voor je voorouders en misschien zelfs ook voor je ouders maar dat betekent niet dat het automatisch voor jou werkt. Voor velen is monogamie lang niet zo eng als het alternatief; een open relatie waarbij er sprake is van meerdere partners. De alternatieve leefstijlen en het onderzoek naar niet-traditionele familievormen werd populair in de jaren 60 en 70 waarna het een aantal jaren onderzocht is. Door gebrek aan steun en financiële middelen is het onderzoek echter al snel gestopt en zijn er maar weinig onderzoeken over swingers en trouwen met meerdere personen tegelijk.

Gay en monogamie

Voor gays is monogamie in veel relaties wat anders. Het gaat bij relaties tussen mannen meer om monogamie in de liefde dan om seksuele partners. Dit blijkt ook uit een onderzoek uit 2010 waarin de helft van gay stellen aangeeft seks te hebben met een ander terwijl de partner er vanaf weet.

Nu je weet wat monogamie is en wat het in een relatie betekent is het de beurt aan jou. Is het een monogame relatie en niets anders voor jou of durf je het aan om wat anders te proberen? Laat het ons weten in de reacties.

Meer mensen zoals jou…

… weten niet welke liefdestaal ze spreken. En dat is niet zo gek als je helemaal niet weet dat iedereen een eigen moedertaal der liefde heeft. In ‘De vijf talen van de liefde’ ontdek je welke taal jij spreekt en nog belangrijker: hoe je daarmee je liefdesleven verbetert. Verhelderend, een eye-opener: kom er zelf achter waarom deze reactie  ‘   beste ingezonden  beoordeelde’ relatie op Udonthaniweblog.nl  is. 

Ik heb hem geschreven voor mijn vriend  Lowy,die 3x gehuwd is 15 keer heeft samen gewoond en volgens zijn eigen zeggen meer dan 200 vrouwen in de wereld  gewipt heeft.

En nu hij 80 jaar is  in rustiger vaar water terecht is gekomen.Thailand zijn 2e vaderland .ar w

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish weblog

 

 

 

The society wae alive has the ideal image of a couple who are loyal to each other. Sharing the house, tree, animal and the rest of their lives. In a world where dating sites such as Victoria Milan and Second Love are in the heyday, there are still many people who pursue this ideal. The most important thing in the lives of many Dutch people is to find the “one” to have a monogamous relationship with. What does it actually mean to be monogamous? What is Monogamy? Monogamy has different meanings and the answer depends on who you ask. For most people, monogamy means a relationship in which there is a single sexual partner. Sex with someone other than the partner is seen as cheating. Someone who is monogamous has sex with one person, usually during a romantic relationship. THE OPPOSITE OF MONOGAMY IS POLYGAMY. THIS IS THE GREEK NAME OF A SITUATION IN WHICH THERE IS A SEXUAL RELATIONSHIP WITH MULTIPLE PERSONS. Most women would like to, but are always afraid of losing everything, House, Car, money in the bank etc, How it really works This all sounds nice in theory, but the reality is that many people shouldn’t think about being tied to one person forever. As a result, the number of marriages is decreasing and the number of divorces is increasing. The people who do not dare to go through life alone choose an affair or turn to ostrich politics and stick their heads in the sand. Others take it for granted and accept the fact that monogamy is “normal”. If you ask around in your group of friends, no one will soon admit it, but after many years in a relationship everyone wants “something different”. The feeling is hidden away and it remains a “dream”. It doesn’t have to be. What do you want? “Everyone talks about themselves, but what do YOU ​​want? Ask yourself these 999 questions: look ahead, express wishes, ask for feedback, give yourself numbers.” View ‘999 questions to yourself’

There are many successful relationships in which the individuals have passionate interactions with others, with the partner’s consent. The partner knows about it and approves. It is important to realize that these relationships exist and can work. Most people think that a relationship is only possible if it is monogamous but it is. Even in a “monogamous relationship” many fail to remain faithful to each other. A recent study shows that half of the participants in the study have cheated at some point during a relationship. The study included 72 lesbian women, 114 straight women, 53 gay men and 57 straight men. It shows that monogamy is not for everyone. Is Monogamy Natural? In the animal kingdom, monogamy is not standard. Some animal species have a lifelong mate while other animal species do not have a steady mate. In animal species where the young animals are vulnerable and at risk, monogamy may be a suitable strategy to protect them. Nevertheless, monogamy is generally not very common in nature.

According to statistics, only 3 to 5 percent of mammals are monogamous. In the Netherlands it is completely normal to be monogamous. It even states in the Civil Code that a person can only be associated with one person through marriage. It is a criminal offense to marry someone else as a married person. In certain cultures it is the other way around. Of the 238 communities in the world, only 43 promote monogamy. In religious communities, as is often the case with Muslims and different African cultures, men are allowed to have multiple wives. Dutch women should not think about that. All hell breaks loose if this is approved at national level tomorrow. As feminism has grown enormously, women see this as an advantage of men, whatever it is. The other way around, where a woman has a relationship with several men is rare. This occurs in less than 0.05% of the cultures. Where is the boundary? The limit of monogamy is different for everyone. Cheating is a complicated concept. Do you cheat when you are texting with your ex? Are you allowed to flirt with someone you just met on the train? Is a kiss on the mouth cheating? What exactly means cheating differs per relationship. For some it means dishonesty about what happened, for others it means something else. You will not find out until you have discussed what infidelity and cheating mean to the other. Permission Non-monogamy is about consent. If the partner does not know about it, it is a break in trust. Being non-monogamous while keeping the partner in the dark is not ethical and seen as treason. To make a non-monogamous relationship work it is.

Thanks to the Sponsors.

 

Met dank aan de Sponsors.

 

ludovicuswcremers80@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

 • Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier informeren.

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email