Een jaloerse vrouw is als een tijdbom ook in Thailand. Het is uit het leven gegrepen. Nr 149

 

Een Thaise vrouw die jaloers is  kijk daar voor uit.

Al 10 jaar de beste weblog.

3000 fans/volgers  ook in  Inglish

 

 

Op een feestje zie je duidelijk dat iemand jouw partner probeert te versieren. Je voelt je hart sneller kloppen en de adrenaline door je lijf gieren. Herkenbaar? Dat is helemaal niet zo gek. Sterker nog, jaloezie is hartstikke nuttig voor de evolutie van de mens! Maar bij vrouwen werkt dat anders dan bij mannen. We leggen uit hoe dat zit.

Er zijn nu eenmaal vrouwen die van nature erg jaloers zijn.

Het zijn meestal de vrouwen  die in bed allerlei capriolen uithalen om hun man te behagen.

Maar  als zo een vrouw erg jaloers is en zich door andere liefhebbers bedreigd voeld dan heb je het slecht getroffen.Er zijn gevallen bekend  waarbij de man na18 jaar huwelijk er een streep onder zette.Want altijd ruzie makende vrouw die erg jaloers is  kan zo een huwelijk ook na 18 jaar beeindigen.

Het gros van de mensen vormt paarrelaties. We stichten een gezin en zorgen samen voor het nageslacht. Als daar een derde persoon tussen komt, bedreigt dat deze kwetsbare balans en worden we instinctief jaloers, ofwel beschermend.

Het verschil tussen mannen en vrouwen

Maar mannen zijn om een andere reden jaloers dan vrouwen. Mannen zijn vooral bang dat hun partner vreemdgaat. Ook dat is te verklaren vanuit een evolutionair oogpunt. Als een vrouw vreemdgaat, kan ze zwanger raken van haar lover. Hierdoor loopt de man het risico zijn tijd en geld te investeren in het kind van iemand anders. Of nóg erger: hij geeft zijn eigen genen niet door.

Vrouwen zijn eerder bang dat hun partner verliefd wordt op een ander en hen vervolgens in de steek laat. Vroeger kon je als alleenstaande vrouw met jonge kinderen echt hélemaal niks en had je de steun van een man nodig om überhaupt te kunnen overleven.: waarom de meest gelukkige stelletjes vreemdgaan

Gelukkig is dat tegenwoordig anders, maar toch voelen vrouwen zich vooral bedreigd als een man zijn aandacht aan een andere vrouw besteed.

De sociale en materiële status van een vrouw zouden meer gerelateerd zijn aan het hebben en behouden van een intieme relatie dan bij mannen. Wanneer er dus een potentiële aantrekking tot iemand anders bestaat, zou deze bedreiging groter zijn voor vrouwen dan voor mannen. De alleenstaande man zou het makkelijker vinden om zijn eigenwaarde en status in andere dingen te vinden.

 

 

 

Emotionele jaloezie versus seksuele jaloezie

Naast de evolutionaire verklaring is uit onderzoek gebleken dat een man liever geen vreemdgaande partner wil, omdat hij dan aan zichzelf twijfelt in bed. Vrouwen daarentegen willen zich emotioneel verbonden voelen met een man. Als hij verliefd wordt op een ander, dan wankelt die emotionele band.

 Het vervolg: nog een reden waarom de gelukkigste stellen vreemdgaan

Vooral als vrouwen een laag gevoel van eigenwaarde hebben, kan dit ervoor zorgen dat ze sneller jaloers worden. Ze voelt eerder een bedreiging, omdat ze niet zeker is van haar zaak en zich afhankelijk voelt van de ander. Overigens is de relatie tussen eigenwaarde en jaloezie bij mannen ook aanwezig. Daar is weinig verschil in te ontdekken.

Uiteindelijk zijn mannen en vrouwen dus even snel jaloers. Alleen zijn de achterliggende redenen verschillend.

Stop met verwachtingen hebben in de liefde (als je een duurzame relatie wilt tenminste)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

man en vrouw liggen op de grond

Inglish weblog  Udonthaniweblog.nl in het Engels.

At a party you can clearly see that someone is trying to hit on your partner. You feel your heart beat faster and the adrenaline rushing through your body. Recognizable? That is not surprising at all. In fact, jealousy is very useful for human evolution! But it works differently for women than for men. We explain how that works.
There are simply women who are naturally very jealous.
It is usually the women who play all kinds of antics in bed to please their husbands.
But if such a woman is very jealous and feels threatened by other lovers, then you have been badly fortunate. There have been cases where the man ended after 18 years of marriage. also terminate marriage after 18 years.
The majority of people form couple relationships. We start a family and together provide for posterity. When a third person intervenes, it threatens this fragile balance and we instinctively become jealous, or protective.

The difference between men and women
But men are jealous for a different reason than women. Men are especially afraid that their partner is cheating on you. This can also be explained from an evolutionary point of view. If a woman cheats on her, she can get pregnant with her lover. This puts the man at risk of investing his time and money in someone else’s child. Or even worse: he does not pass on his own genes.
Women are more likely to fear that their partner will fall in love with another and then abandon them. In the past, as a single woman with young children, you really couldn’t do anything and you needed the support of a man to survive at all .: why the happiest couples cheat
Fortunately, things are different nowadays, but women feel especially threatened if a man pays his attention to another woman.
A woman’s social and material status would be more related to having and maintaining an intimate relationship than to men. Thus, if there is a potential attraction to someone else, this threat would be greater for women than for men. The single man would find it easier to find self-worth and status in other things.

 

 

 

 

 

Emotional Jealousy vs Sexual Jealousy
In addition to the evolutionary explanation, research has shown that a man would rather not want a cheating partner because he would then doubt himself in bed. Women, on the other hand, want to feel emotionally connected to a man. When he falls in love with someone else, that emotional bond falls.

The sequel: another reason the happiest couples cheat
Especially when women have low self-esteem, this can make them more jealous. Rather, she feels a threat because she is unsure of her case and feels dependent on the other. Incidentally, the relationship between self-esteem and jealousy in men is also present. There is little difference to be discovered.
Ultimately, men and women are equally jealous. Only the underlying reasons are different.

Stop having expectations in love (if you want a lasting relationship at least)

Thanks to the Sponsors.

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.