De gemiddelde Thaise winkelbediende kan niet rekenen. Het is uit het leven ge grepen Nr 147

  Een Thai die rekend?Nu reken daar maar niet op.

 

 

     

Al  ruim 10 jaar de beste weblog,ook een Engelse editie.

3000 fans/volgers .

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een ingekomen bericht van Hans het reken wonder uit Amsterdam.

Geachte redactie,ben ik in Udonthani  in het grote moderne winkelcentrum  van Central Plaza over kwam mij het volgende;Ik kocht in een grote boekstore  een onderlegger soort plaid   waar op ik mijn  noteboek en muis kon  plaatsen.

De plaid koste netto  339 thb.

Bij de kassa gekomen stond daar een Thaise  meid van rond de 18 jaar die de kassa  bediende.

Ze sloeg echter ipv  339 thb  399 thb aan en overhandigde mij de rekening,die ik in eerste instantie betaalde.

Ik maakte  haar er opattend dat  dit te veel was want op de plaid zat een sticker  die aangaf dat hij 339 thb  zou kosten.

Omdat het meisje  echter  al 399 thb  had aangeslagen keek ze me verbaasd aan.

Toen begon de ellende pas echt.De baasmoest er bij komen met een speciale kassa sleutel om  het bedrag te veranderen van  399 thb

te veranderen naar 339 thb.

Wat dat allemaal inhield  is niet te geloven.

De dame in questie  ging op een andere kassa een calculater halen om het verschil in prijs te bepalen.

Ik nuchtere Nederlander  die ondertussen al 10 minuten  voor de kassa stond zei tegen die griet geef me gewoon  die 60 thb die je verkeerd  aansloeg terug.Maar nee opeens stonden ze met 3 dames  personeel  rond die kassa.Allemaal te kijken op die calculater.

De  winkel meid  rekende op de calculater  uit dat  ze dus 60 THB  terug moest betalen aan mij.

Toen moest de kassaopen en onder toeziend ook  werd  de 60 thb aan mij terug betaald die ze mij teveel had berekend.

Achter af hoorde ik van een school juf dat op de lagere school veel kinderen met 12 jaar deze verlaten zonder dat ze kunnen koprekenen  en soms niet eens  kunnen lezen of schrijven.

Want blijven zitten in een klas dat kan en mag niet op de lagere school in Thailand.

Dus ik denk dat over 50 jaar  het nog het zelfde is in  Thailand en zal  het onderwijs op een zeer laag pitje blijven.

Dus beste lezers kijk altijd goed  wat de prijs van een artikel is  ,want bij rekenen  nu reken er bij een Thai niet op. !!!

Terwijl Lowy de redacteur beheerder moderator slechts 4 klassen LO  heeft genoten  kan deze man koprekenen als de beste.Waarom?

Wij moesten vroeger in de klas gezamelijk  alle tafels  hard op  zingen en zo leerde we dus koprekenen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish weblog udonthani.

 

After 10 years the best weblog, also an English edition.
3000 fans / followers.

They can no longer ignore us.

An incoming message from Hans the mathematician from Amsterdam.

Dear editors, when I was in Udonthani in the large modern shopping center of Central Plaza, the following happened to me: I bought a blanket type of plaid in a large bookstore on which I could place my notebook and mouse.

The plaid cost 339 thb net.
At the cash register there was a Thai girl of around 18 years old who operated the cash register.
However, instead of 339 thb she hit 399 thb and handed me the bill.
I made her conclude that this was too much because the plaid had a sticker that said it would cost 339 thb.
However, because the girl had already hit 399 thb, she looked surprised at me.
Then the trouble really started, the boss had to come with a special cash register key to change the amount from 399 thb
to change to 339 thb.
What all that entailed is unbelievable.

 

 

The lady in quest went to another cash register to get a calculator to determine the difference in price.
I sober Dutchman who has been standing in front of the cash register for 10 minutes now, said to that chick just give me back the 60 thb that you hit wrong, but no suddenly they were standing around the cash register with 3 ladies staff.

The shop maid calculated on the calculator that she had to pay back 60 THB to me.
Then the cashier had to open and under supervision the 60 thb was paid back to me which she had overcharged for me.
Afterwards I heard from a school teacher that at primary school many children at the age of 12 leave it without being able to do math and sometimes not even read or write.

Because staying in a class is not possible and is not allowed in primary school in Thailand.
So I think 50 years from now it will be the same in Thailand and education will remain at a very low level.
So, dear readers, always take a good look at the price of an article, because when calculating now, a Thai does not count on it. !!!
While Lowy the editor administrator moderator has only enjoyed 4 classes of LO, this guy can count as the best. Why?

We used to have to sing all the tables together loudly in class and that’s how we learned to do math.

Met dank aan onze sponsors.

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.