Thailand. Farang die met twee maten meten. het is ook uit het leven gegrepen Nr 152

 

 

 

Thailand. Farang die met twee maten meten.

Al 10 jaar de beste weblog

3000 fans/volgers. Ook in Inglish

 

Om ons kunnen ze niet meer om heen.

 

Gezien op internet

 

 

Onder in Thailand wonende farang valt het nogal eens te beluisteren. En ook wij van www.udonthani.nl  krijgen het in commentaren veelvuldig naar ons hoofd geslingerd als we weer eens een kritisch stukje plaatsen over Thailand.

‘Wij zijn hier maar te gast’, heet het dan. We moeten de lokale cultuur weten te respecteren en ons onthouden van commentaar, want dat past ons niet. Een ietwat kromme redenering natuurlijk. Want als je bent uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van de buurman en ziet dat die na een aantal wijntjes zijn vrouw te lijf wil gaan met gesneuveld glaswerk, blijf je ook niet toekijken. Sociaal engagement is per slot van rekening een van de drijvende krachten in de mensenmaatschappij.

Dan blijkt dat  er  bij Thailandblog destijds 3  schrijvers zijn opgestapt en daar voor zijn er diverse druiloren voor in de plaats gekomen denk  Aan een Gringo,Hans Bos en soort genoten.De ene liegt nog harder als de ander en de andere is meestal   goed zat in een poolhal te vinden. 

Daar tegenover staat dan de grote leugenaar Peter Khun die maar blijft liegen dat hij 275.000 lezers heeft elke maand.

Maar  geen van zijn lezers heeft er 1 euro voor over om zijn goede doelen te steunen,dus dan heb je ook weinig aan praatjes over aantal vaste lezers he.

Die vele lezers  zijn echt niet meer geintreseerd in welk ei lekker der is van witte of bruine kip.

Wat ze wel intreseerde was het verhaal  over de beheerder van tb  dat hij in een hoerentent door een barmeid bij zijn ballen werd gegrepen toen hij weigerde de consumpties afterekenen.Iedereen vroeg zich af  wat er waar was van zijn verhaal (het was algemeen bekend dat hij geen ballen had

Daarbuiten, waarom zou een nieuwmedium geen kritisch commentaar mogen brengen op gebeurtenissen die buiten zijn  eigen land gebeuren? Ze ontlenen er voor een groot gedeelte immers hun bestaansrecht aan. De roze brillen, zoals ze in het lokale jargon genoemd worden, weten dat natuurlijk ook. Maar kennelijk vinden ze dat er in Thailand andere regels gelden.

De redenering die daarachter schuilt kan ongeveer zo gaan: Kijk eens, ik heb hier een aardig leven, het is niet te duur en niet zo koud, er loopt aardig wat toegankelijk vrouwvolk rond en ik heb mijn natje en mijn droogje. Wat kan een mens zich nog meer wensen…

In een eerder artikel schreef deze bal loze beheerder Khun Peter op zijn Thailand blog kijk nooit naat de website van www.udonthaniweblog.nl

,Ze waren toen bang voor  concurenten en beseffen nu dat vele lezers reeds een kijkje namen op de eigentijdse  site van Lowy Cremers.Er hebben zich  zelfs 2 tb  mollen aangeboden om  Lowy van alle capriolen  op tb  op de hoogte te houden.,Ze sturen me zelfs de nieuws brieven van thailandblog door.Nu daar staat nooit  iets bizonders in.En bij Udonthani hebben ze  echt schijt aan alles  .

           Thailandblog ????   

                  THAILAND BLOG 

De meeste van de  schrijvers  van TB  zitten thuis  achter de pc in NL hun frustraties  neer te pennen omdat ze zich vervelen.Dus veel onnodige reacties en zeer veel broodje aap verhalen op TB te zien.

Bij www.udonthaniweblog daar trekt de beheerder ,die ook eigenaar,moderator,poortwachter etc is zich van niemand iets aan.De man steekt zich voor niemand de kop in het zand.

Zijn advies is  Ben je voor me  ben je een fan.

Ben je tegen me dan kan je dit doen 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Inglish weblog udonthani.

 

Thailand. Farang that measure with double standards.

The best blog for 10 years
3000 fans/followers. Also in Inglish

They can no longer ignore us.

Seen on the internet

 

Thailand. Farang that measure with double standards.

The best blog for 10 years
3000 fans/followers. Also in Inglish

They can no longer ignore us.

Seen on the internet

 

 

 

It can often be heard among farang living in Thailand. And we at www.udonthani.nl  also get it often thrown at us in comments when we once again post a critical piece about Thailand.
“We are only guests here”, it is then called. We must know how to respect the local culture and refrain from commenting, because that does not suit us. A somewhat crooked argument, of course. Because if you’re invited to a neighbor’s birthday party and see that after a few glasses of wine he wants to attack his wife with broken glassware, you don’t stand by. After all, social engagement is one of the driving forces in human society.
Then it turns out that at the time 3 writers left Thailandblog and they were replaced by various druil ears, think of a Gringo, Hans Bos and kind friends. One lies even harder than the other and the other is usually well fed. to find a pool hall.
In contrast, the big liar Peter Khun keeps lying that he has 275,000 readers every month.
But none of his readers is willing to pay 1 euro to support his charities, so then you don’t have much use for talk about the number of regular readers, huh.

 

 

 

 

Those many readers are no longer interested in which egg is better from white or brown chicken.
What did interest her was the story about the manager of tb that he was grabbed by the balls in a whorehouse by a barmaid when he refused to pay for the drinks. had no balls)
Beyond that, why shouldn’t a new medium be allowed to comment critically on events happening outside its own country? After all, they largely derive their right to exist from it. The rose-colored glasses, as they are called in the local slang, of course know that too. But apparently they think that different rules apply in Thailand.
The reasoning behind that can go something like this: Look, I have a nice life here, it’s not too expensive and not so cold, there are quite a few accessible womenfolk around and I have my drink and my drink. What more could one wish for…
Most of TB’s writers are at home behind the PC in NL, writing down their frustrations because they are bored, so many unnecessary reactions and a lot of sandwich stories on TB.
At www.udonthaniweblog there, the administrator, who is also the owner, moderator, gatekeeper, etc., does not care about anyone. The man does not stick his head in the sand for anyone.

His advice is  Are you for me  are you a fan.

If you are against me you can do this 

 

 

It can often be heard among farang living in Thailand. And we at www.udonthani.nl  also get it often thrown at us in comments when we once again post a critical piece about Thailand.
“We are only guests here”, it is then called. We must know how to respect the local culture and refrain from commenting, because that does not suit us. A somewhat crooked argument, of course. Because if you’re invited to a neighbor’s birthday party and see that after a few glasses of wine he wants to attack his wife with broken glassware, you don’t stand by. After all, social engagement is one of the driving forces in human society.
Then it turns out that at the time 3 writers left Thailandblog and they were replaced by various druil ears, think of a Gringo, Hans Bos and kind friends. One lies even harder than the other and the other is usually well fed. to find a pool hall.
In contrast, the big liar Peter Khun keeps lying that he has 275,000 readers every month.
But none of his readers is willing to pay 1 euro to support his charities, so then you don’t have much use for talk about the number of regular readers, huh

 

 

 

 

.
Those many readers are no longer interested in which egg is better from white or brown chicken.
What did interest her was the story about the manager of tb that he was grabbed by the balls in a whorehouse by a barmaid when he refused to pay for the drinks. had no balls)
Beyond that, why shouldn’t a new medium be allowed to comment critically on events happening outside its own country? After all, they largely derive their right to exist from it. The rose-colored glasses, as they are called in the local slang, of course know that too. But apparently they think that different rules apply in Thailand.
The reasoning behind that can go something like this: Look, I have a nice life here, it’s not too expensive and not so cold, there are quite a few accessible womenfolk around and I have my drink and my drink. What more could one wish for…
Most of TB’s writers are at home behind the PC in NL, writing down their frustrations because they are bored, so many unnecessary reactions and a lot of sandwich stories on TB.
At www.udonthaniweblog there, the administrator, who is also the owner, moderator, gatekeeper, etc., does not care about anyone. The man does not stick his head in the sand for anyone.
His advice is  Are you for me  are you a fan.

If you are against me you can do this

Thanks voor the Sponsors.

 

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.