Phuket Thailand weer toegangkelijk voor toeristen,mits aan voorwaarden is voldaan.Het is uit het leven gegrepen Nr 158

 

Toeristen  weer toegang tot PhuKet THAILAND.

 

al ruim  10 jaar de beste weblog. met 3000 fans/volgers ook in Inglish

 

Om ons kunnen ze dus niet meer heen !!!!

Een bijdrage ons toegezonden door onze fan Henkie De Phuketman.

 

 

Inwoners van Phuket stropen hun mouwen op om hun verwoeste economie nieuw leven in te blazen terwijl een flitsende social media-campagne aftelt tot de officiële ‘heropening’ van het vakantie-eiland.

Het probleem vrijdag, 27 dates, bleven de gemengde en soms tegenstrijdige berichten die het plannen van een reis onpraktisch maken. De hoop dat een onderneming van zo’n belang en omvang – een spil in het economisch herstel van het koninkrijk – zou inspireren tot een doordachte uitvoering, is verijdeld nu concurrerende instanties tegenstrijdige aankondigingen doen en belangrijke vragen onbeantwoord blijven.

Net woensdag verraste het ministerie van toerisme waarnemers met een kritische reeks eerder niet genoemde beperkingen: reizen moeten worden geboekt via touroperators en verder reizen vanaf het eiland zou worden beperkt tot slechts vijf bestemmingen, in ieder geval tot en met september. Wee iedereen die al een kaartje heeft betaald.

De infographic, van maandag, vermeldde ook dat alle gevaccineerde reizigers welkom zouden zijn op het eiland zodra … 2022.

 

Dat lijkt erop te wijzen dat degenen die hun terugkeer op een week in Phuket spelden in plaats van twee weken in dure quarantaine, tot die tijd pech hebben. Tot dusver was de discussie dus uitsluitend gericht op buitenlandse toeristen, zonder te vermelden hoe de regels van toepassing zouden kunnen zijn op ingezeten vreemdelingen of Thaise reizigers.

Dus, met dat alles in gedachten, hier is wat er tot nu toe is gezegd:

De zogenaamde Phuket Sandbox begint op 1 juli. Met de huidige inentingspercentages is het onwaarschijnlijk dat het eiland zijn doel van 70% vaccinatie zal bereiken, wat tegen die tijd algemeen wordt beschouwd als ‘kudde-immuniteit’. Iets meer dan 50% van de bevolking zou de eerste van twee injecties hebben gekregen.
Alleen aankomst per vliegtuig komt in aanmerking. Vaar gerust in uw superjacht, maar u betaalt nog steeds 14 dagen quarantaine. (TAT)
Kinderen onder de 5 jaar zijn vrijgesteld van verplichtingen (TAT)
Er is geen quarantaine vereist als reizigers aan een van de drie voorwaarden voldoen:
Toon bewijs van een negatieve COVID-19-test
Toon bewijs dat ze minder dan 90 dagen eerder van de ziekte herstelden.
Toon bewijs van vaccinatie minimaal 14 dagen van tevoren.
Welke vaccins worden als geldig beschouwd? Onbekend, maar ze hebben gezegd dat een enkele dosis AstraZeneca geldig zal zijn. De FDA van Thailand heeft Sinovac, AstraZeneca, Moderna en Jannsen goedgekeurd, een injectie met een enkele dosis gemaakt door Johnson & Johnson. Er is niet gezegd of het zou beantwoorden en andere zou toestaan, zoals het door Pfizer gemaakte vaccin.

 

 

 

Betwist: de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) zegt dat zelfs degenen met een vaccinatiebewijs in de afgelopen zeven dagen ook een bewijs van een negatieve COVID-19-test moeten kunnen tonen.
Buitenlandse reizigers moeten een ziektekostenverzekering hebben gekocht voor ten minste 100.000 THB. Het is niet vermeld of dat ook geldt voor Thaise staatsburgers of vreemdelingen met een Thaise verblijfsvergunning.
Degenen die eerder besmet waren met COVID-19 moeten binnen 90 dagen voor aankomst kunnen herstellen. (CAAT)
Mensen die niet aan de vereisten voldeden, krijgen na aankomst in Phuket geen 14-daagse quarantaine, thuis of in het hotel. (CAAT)
Na zeven dagen mogen bezoekers het eiland verlaten en elders in Thailand reizen.
Betwist: dit is waar het ministerie van toerisme deze week woog om te zeggen dat verdere reizen alleen beperkt zouden zijn tot Krabi, Phang-nga (alleen Khao Lak), Surat Thani (alleen Koh Tao, Koh Samui en Koh Phangan), Pattaya en Chiang mei.
Alle reizigers moeten hun plannen registreren via een website die een voor niemand ter wereld onbekende spelling gebruikt: GoPhuget.com. Ze moeten ook de Mor Chana-app (Android/iOS) installeren en locatie delen inschakelen voor de gehele duur van hun verblijf in Phuket. (CAAT)
Op 1 oktober wordt het programma uitgebreid naar nog eens 10 provincies, die in theorie ook de vaccinatiedoelstelling van 70% zullen halen.
Het niet naleven van de volksgezondheidsmaatregelen of de nationale noodtoestand riskeert boetes van 20.000 THB (US$ 640) tot THB 100.000 (US$ 3.200) en tot twee jaar gevangenisstraf.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

in Inglish

 

Residents on Phuket are rolling up their sleeves to revive their devastated economy as a flashy social media campaign counts down to the resort island’s official “reopening.”

The problem Friday, 27 dates out, remained the mixed and sometimes contradictory messages that make planning a trip impractical. Hope that an endeavor of such importance and magnitude – a linchpin to the kingdom’s economic recovery – would inspire thoughtful execution has been dashed as competing agencies blast out contradictory announcements and significant questions go unanswered.

Just Wednesday, the tourism ministry wowed observers with a critical set of previously unmentioned restrictions: Travel must be booked through tour operators, and onward travel from the island would be limited to only five destinations, at least through September. Woe to anyone who’s already paid for a ticket.

Its infographic, dated Monday, also noted that any vaccinated travelers would be welcome on the island as soon as … 2022.

That would seem to suggest that those pinning their return on a week in Phuket rather than two weeks in costly quarantine are out of luck until then. So far, the discussion so has solely focused on foreign tourists with no mention of how the rules might apply to resident aliens or Thai travelers.

So, with that all in mind, here’s what’s been said so far:

 • The so-called Phuket Sandbox will kick off July 1. At present inoculation rates, the island is unlikely to reach its goal of 70% vaccination, what’s generally considered “herd immunity by then.” Just over 50% of the population is said to have gotten their first of two shots.

 • Only arrival by air will be eligible. Feel free to set sail in your superyacht, but you’ll still pay for 14 days of quarantine confinement. (TAT)

 • Children under 5 are exempted from requirements (TAT)

 • No quarantine is required if travelers meet one of three conditions:

 • Show proof of a negative COVID-19 test

 • Show proof they recovered from the disease fewer than 90 days prior.

 • Show proof of vaccination at least 14 days prior.

Which vaccines will be considered valid? Unknown but they have said that a single dose of AstraZeneca will be valid. Thailand’s FDA has approved Sinovac, AstraZeneca, Moderna and Jannsen, which is a single-dose shot made by Johnson & Johnson. It has not been said whether it would reciprocate and allow any others, such as the Pfizer-made vaccine.

 • DisputedThe Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) says even those with proof of vaccination must also show proof of a negative COVID-19 test within the previous seven days.

 • Foreign travelers must have purchased at least THB100,000 worth of health insurance. It’s been unmentioned whether that also applies to Thai citizens or foreign nationals with Thai residency.

 • Those previously infected with COVID-19 must be able to recover within 90 days prior to arrival. (CAAT)

 • People who failed to meet the requirements will not be provided with a 14-day quarantine, either at home or hotel, after they arrived in Phuket. (CAAT)

 • After seven days, visitors may leave the island and travel elsewhere in Thailand.

 • Disputed: This is where the tourism ministry weighed in this week to say that onward travel would be limited only to Krabi, Phang-nga (only Khao Lak), Surat Thani (only Koh Tao, Koh Samui and Koh Phangan), Pattaya and Chiang Mai.

 • All travelers must register their plans via a website that uses a spelling unfamiliar to anyone in the world: GoPhuget.com. They must also install the Mor Chana app (Android/iOS) and enable location sharing for the entire duration of their stay in Phuket. (CAAT)

 • On Oct. 1, the program will be extended to 10 more provinces which will, in theory, have also reached the 70% vaccination target.

 • Failure to comply with public health measures or the national state of emergency risks fines from THB20,000 (US$640) to THB100,000 (US$3,200) and up to two years in prison. 

Bed and Breakfast Nederlands of Thais.

Even tueel Vip bus met chauffeur beschikbaar per dag.

We spreken Nederlands/Duits.Engels en Thais.

Per dag 2 personen met ontbijt netto 12 euro 50 per dag.

We kunnen Thais eten serveren  of echte Hollandse gerechten.

met dank aan onze sponsors.

Reserveren minimaal 2 weken  via email vraag voorwaarden.

 Lowy.cremers.senior@gmail.com

 

                                    udonthanicityweblog@gmail.com

                                           Ludovicuswcremers80@gmail.com

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com