Vele verkeersongevallen hebben in Thailand ook vele oorzaken. Het is uit het leven gegrepen Nr 170

De grootste veroorzakers verkeersongelukken zijn de  mensen onder invloed in Thailand.

 

 

Foto van verongelukte dronken  Belg  genomen door Lowy Cremers.

Al ruim 10 jaar de beste weblog.

3000 fans/volgers ook in het Engels.

Ze kunnen om ons niet meer heen.

Een bijdrage van de verkeersdeskundige Willem de Wegpiraat Pattaya.

Al jaren  schenkt www.udonthaniweblog.nl  aandacht aan de vele verkeers ongelukken soms met dodelijke afloop.

Maar het heeft nog steeds niet  veel geholpen.

Ten eerste ligt de verantwoording bij  de ouders ,politie en de Thaise overheid.

Wat is de praktijk?

Een man rijd savonds na een avond poolen  zo zat als een aap met scooter naar huis.Komt er af met een boete en de politie brengt  hem naar zijn huis.

Dan de ouders.

Die sturen willens en wetens  hun schoolgaande kinderen  van soms amper 12 jaar met een zware scooter  naar school.

Geen helm op en geen rijbewijs en niet verzekerd.

Bij de scholen staat meestal een agent  het verkeer te regelen wat in of uit de school komt.Deze agent ziet dagelijks honderden kinderen   zonder helm  etc  af en aan rijden.Maar hij moet alleen zorgen dat het verkeer soepel verloopt.

De leeraren doen niks aan voorlichting etc.

Met 3 a 4 kinderen op 1 scooter  naar school.

Buiten de school in de stad bvb   houd de politie af en toe controle en heb je geen helm op  kost het 200 thb boete en mag je de hele dag  zonder helm door tuffen.

Wat zou de oplossing zijn?

Maak de boetes  veel hoger,want toen bekend werd dat zonder mondkapje rijden 4000 thb ging kosten reed opeens 70% meer met de helm op.Laat iedereen  net als in Europa een helm verplicht dragen.

Dan laten lopen  of scooter in beslag nemen tot iemand met een helm komt opdraven. en dan zal de economie wel even  stilstaan maar door streng te handhaven bereik je veel meer dan alleen voor de theemoney van de agenten te zorgen.

 

En praat op Thailandblog   het dronkensman verhaal van een Hr Gringo nooit goed.

Over voorlichting:  je ziet nooit een agent  de jeugd waarschuwen hoe gevaarlijk het voor hen is zonder helm onder de leeftijd en dan zonder rijbewijs  rond te scheuren.

Wat het rijbewijs  halen in Thailand  dat steld niks voor.Je gaat naar een rijschool en diegeen die je  rijles geeft neemd ook je examen af ha ha.En als je niet wil lessen kan je voor 6000 thb bij die rijschool een rijbewijs kopen.Zij regelen dan alles als je betaald kan alles dan.

De boetes op rijden onder invloed zouden  4x zo hoog moeten zijn .De farlang op de foto  een Belg die onder invloed  verongelukte  reed  regelmatig  op zijn zware scooter  dronken rond dat was bekend.

Als de overheid op openbare gebouwen scholen,hospitaals ,en bij winkels  poosters zou  ophangen met  de waarschuwing geen helm op scooter dan  lopen dan zou dat al kunnen helpen.

Maar ja dit is Thailand  als een kind dat  geen helm droeg dodelijk verongelukt  komen er soms 100  mede leerlingen naar de crematie met de scooter.Echter ook van die schoolmakkertjes heeft dan 60% geen rijbewijs en geen helm.

Ze leren het nooit in Thailand.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish edition 

The biggest cause of traffic accidents are people under the influence in Thailand.

Photo of an accident drunk Belgian taken by Lowy Cremers.
The best blog for over 10 years.
3000 fans/followers also in English.
They can’t get around us anymore.
A contribution by the traffic expert Willem de Wegpiraat Pattaya.
For years, www.udonthaniweblog.nl has been paying attention to the many traffic accidents, sometimes with fatal consequences.
But it still hasn’t helped much.
Firstly, the responsibility lies with the parents, the police and the Thai government.
What is the practice?
A man drives home after a night of playing pool, fed up as a monkey with a scooter. Gets off with a fine and the police take him to his house.
Then the parents.
They willingly and knowingly send their school-age children, sometimes barely 12 years old, to school with a heavy scooter.
No helmet, no driver’s license and no insurance.
At the schools there is usually a police officer regulating the traffic that comes in or out of the school. This police officer sees hundreds of children driving to and from the school every day, without helmets, etc. But he only has to ensure that traffic runs smoothly.
The teachers do nothing about information etc.
With 3 to 4 children on 1 scooter   to school.
Outside the school in the city for example keep the police occasionally check and you are not wearing a helmet   it costs 200 thb fine and you can chug all day without a helmet.
What would be the solution?
Make the fines much higher, because when it became known that driving without a mouth cap would cost 4000 thb suddenly drove 70% more with the helmet. Let everyone wear a helmet, just like in Europe.
Then let them walk or confiscate the scooter until someone with a helmet shows up. and then the economy will stop for a while, but by strict enforcement you achieve much more than just taking care of the agents’ tea money.

And on Thailandblog the drunken man story of a Hr Gringo never right.
About education:  you never see a cop  warn the youth how dangerous it is for them to tear around without a helmet under the age and then without a driver’s license.
What to get the driver’s license in Thailand is nothing. You go to a driving school and the person who gives you driving lessons also takes your exam ha ha. And if you don’t want to take lessons you can buy a driver’s license for 6000 thb at that driving school. They arrange then everything if you pay everything is possible.
The fines for drink-driving should be 4 times higher. The farlang in the photo, a Belgian who had an accident, drove, regularly, on his heavy scooter, drunk around that was known.
If the government would hang up posters in public buildings at schools, hospitals, and shops with the warning no helmet on a scooter, then that could already help.
But yes, this is Thailand  if a child who was not wearing a helmet is killed in a fatal accident, sometimes 100  fellow students come to the cremation with the scooter. However, 60% of those schoolmates also have no driver’s license and no helmet.
They never learn in Thailand.