Blaas kanker kan ook uw dood betekenen. Het is uit het leven gegrepen Nr 173

Blaaskanker kan soms dodelijk zijn.

Al ruim 10 jaar de beste weblog .

3000 Fans/Volgers

 

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een  bijdrage van Wim vriend van  Daan.

Beste Dokter Jhon  kunt u eens wat schrijven over  Blaaskanker.

Een vriend van mij  plaste bloed en ging ongeveer 1 jaar geleden naar het Bangkok hospitaal in Udonthani.

Na onderzoek door 2 dokters  was  de conclusie  uw edele deel moet er af  het is kanker.

En u kunt dan met een fles  aan uw buik gewoon verder gaan met uw leven.

De man was ruim 70 jaar had net een huis gekocht en woonde  met zijn vrouw in Nongkay.

Hij schrok zich een hoedje toen hij  hoorde wat ze van plan waren met zijn edele deel.Hij zag  het niet zitten,en nam snel het vliegtuig naar Nederland om daar een 2e  onderzoek te laten doen.

 

De conclusie in Nl was simpel niks bizonders we kunnen met een 3 maanden behandeling alles weer  repareren.

De man bleef 3 maanden in NL en ging daarna terug naar Thailand .Alles werkte weer gewoon bij hem ,wat was hij blij.

Maar helaas ongeveer 2 jaar later was het weer mis en vloog hij terug naar NL waar hij in het hospitaal werd opgenomen.

En helaas is hij toen in NL gestorven.

Hij  was toch blij  dat hij het nog een aantal jaartjes had kunnen redden.

Beste Dokter Jhon  komt dit vaak voor en wat is de grootste oorzaak van Blaaskanker.?

Wel beste Wim de grote boosdoender is het roken.

En op de 2e plaats  het alcohol gebruik.

Lees  mijn adviezen  eens goed door en mocht je een roker zijn stop daar dan meteen mee anders haal je je vriend/zwager snel in.

Doe er je voordeel mee.

Dhr Jhon.

Blaaskanker

Blaaskanker kan vaak goed behandeld worden, zeker als het op tijd herkend wordt. Meestal wordt blaaskanker ontdekt omdat iemand bloed plast, terwijl daar geen onschuldige verklaring voor is als een blaasontsteking. In het LUMC is een speciaal spreekuur voor mensen die bloed plassen. U kunt daar snel terecht en u weet dan binnen enkele dagen of er sprake is van blaaskanker of dat er een andere, goedaardige, verklaring is. Dit heet sneldiagnose. Als blaaskanker wordt vastgesteld, staat in het LUMC een zeer ervaren team van specialisten klaar om u te behandelen.

Waarom u bij mij  in goede handen bent

Illustratie van de blaasIeder jaar krijgen ongeveer 3.000 mensen in Nederland de diagnose blaaskanker. De ziekte treft vooral mensen van 60 jaar en ouder. Het grootste deel van de patiënten heeft een oppervlakkige vorm van blaaskanker. In een minderheid van de gevallen zijn de kankercellen in de spierlaag van de blaas gegroeid. In het LUMC werken specialisten van verschillende afdelingen samen om tot een goed onderbouwde diagnose en een optimaal behandelplan te komen. Hierdoor krijgt u de best mogelijke zorg.Sneldiagnose blaaskanker

 

In het LUMC kunt u terecht voor sneldiagnose. Dit betekent dat u snel duidelijkheid hebt over de aard van uw klachten. Als u bloed plast, kunt u in het LUMC binnen een week na de verwijzing terecht op het spreekuur en voor de onderzoeken die nodig zijn om een diagnose te stellen.

Betere behandeling oppervlakkige blaaskankerAls de arts vermoedt dat u blaaskanker hebt, volgt een kleine operatie. Hierbij wordt weefsel uit de blaas weggenomen. De patholoog onderzoekt dit weefsel om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen, maar bij oppervlakkige blaaskanker is het wegnemen van het weefsel ook meteen de behandeling.Het voordeel van een behandeling in het LUMC is dat we vóór de operatie een diagnostisch geneesmiddel (Hexvix) in de blaas brengen. Dit zorgt ervoor dat afwijkende cellen oplichten in blauw licht. Dit helpt de arts om te zien hoever de tumorcellen zich hebben uitgebreid en maakt het ook mogelijk om beginnende kanker te ontdekken. Uit onderzoek blijkt dat de ziekte minder snel terugkomt als tijdens de operatie Hexvix is gebruikt.

 

Wetenschappelijk onderzoek.

 

Het LUMC is niet alleen een centrum van zorg, maar ook een onderzoekscentrum. Door wetenschappelijk onderzoek te doen, proberen we mensen met blaaskanker steeds beter te helpen. We doen onder meer onderzoek naar betere diagnosemethoden en betere behandelingen van blaaskanker. Ook onderzoeken we de gevolgen van de behandeling van kanker. Dit onderzoek wordt voor een belangrijk deel in het laboratorium verricht in samenwerking met andere Nederlandse en Europese centra. Daarnaast doen wij onderzoek met patiënten. De resultaten van het onderzoek worden ingezet bij de behandeling van onze patiënten.Clinical trials

 

Als onderzoekscentrum testen we de nieuwste geneesmiddelen. Als de standaardmedicijnen bij u onvoldoende werken, kan in sommige gevallen een experimenteel middel worden geprobeerd. Deze middelen worden in het LUMC in studieverband aangeboden. Dit heet een clinical trial.Als uw situatie zich hiervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u hieraan meedoen. U kunt uw arts hiernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf alle behandelmogelijkheden uitgebreid met u bespreken.

Wat is blaaskanker?

Wat zijn de symptomen van blaaskanker?

 

 

Wat is de oorzaak van blaaskanker?

Bladder cancer Our care Bladder cancer can often be treated well, especially if it is recognized in time. Usually bladder cancer is discovered because someone urinates blood, while there is no harmless explanation for this such as a bladder infection. The LUMC has a special consultation hour for people who pee blood. You can go there quickly and you will know within a few days whether you have bladder cancer or whether there is another, benign, explanation. This is called rapid diagnosis. If bladder cancer is diagnosed, a highly experienced team of specialists is available at the LUMC to treat you. Why you are in good hands with us Illustration of the bladderEach year, approximately 3,000 people in the Netherlands are diagnosed with bladder cancer.

The disease mainly affects people aged 60 and older. The majority of patients have a superficial form of bladder cancer. In a minority of cases, the cancer cells have grown in the muscle layer of the bladder. Specialists from different departments work together in the LUMC to arrive at a well-founded diagnosis and an optimal treatment plan. This gives you the best possible care. Rapid diagnosis bladder cancer You can go to the LUMC for a quick diagnosis. This means that you will quickly have clarity about the nature of your complaints. If you urinate blood, you can visit the LUMC during the consultation hour and for the tests necessary to make a diagnosis within a week of the referral. Better treatment of superficial bladder cancer If the doctor suspects that you have bladder cancer, a minor operation will follow. This involves removing tissue from the bladder. The pathologist examines this tissue to make the diagnosis with certainty, but removal of the tissue is also the immediate treatment for superficial bladder cancer.

The advantage of treatment at the LUMC is that we inject a diagnostic medicine (Hexvix) into the bladder before the operation. This causes abnormal cells to glow in blue light. This helps the doctor see how far the tumor cells have expanded and also makes it possible to detect early cancer

. Research shows that the disease is less likely to return if Hexvix was used during surgery. Research The LUMC is not only a center of care, but also a research center. By conducting scientific research, we try to help people with bladder cancer better and better. We conduct research into better methods of diagnosis and better treatments for bladder cancer. We also investigate the consequences of cancer treatment. This research is largely carried out in the laboratory in collaboration with other Dutch and European centers. We also conduct research with patients. The results of the research are used in the treatment of our patients. Clinical trials As a research center we test the latest medicines. If the standard medicines do not work for you, in some cases an experimental remedy can be tried. These resources are offered in the LUMC in a study context. This is called a clinical trial. If your situation lends itself to this and you meet the criteria, you can participate.

You can ask your doctor about this, but the treatment team will also discuss all treatment options with you in detail. What is bladder cancer? What are the symptoms of bladder cancer? What Causes Bladder Cancer? Smoking is by far the most important risk factor in bladder cancer.

Thanks to our Sponsors.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Wij kunnen aanbieden ruim 40 kamers lux ingericht vaierend van 4500 tot 7000 THB per kamer per  maand.Vraag alle inlichtingen  op per email.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .

WAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 THB excl bransstof.Engels sprekende Chauffeur.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com