het is uit het leven gegrepen Nr 225

Al ruim 10 jaar de beste  Udonthaniweblog ook in  een Engelse editie.

3000 fans/volgers/lezers

 

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze fan uit Phuket  Arie Sluitermans.

 

 

Gouverneur Phuket beveelt hele eiland af te sluiten
GEPUBLICEERD : 30 JUL 2021 OM 04:00

 NIEUWS

 

 
Dinsdag een rustig strand in Phuket. 
De gouverneur van Phuket heeft bevolen dat het hele eiland is afgesloten, waarbij reizigers uit andere provincies Phuket vanaf 3 augustus niet mogen binnenkomen, terwijl het lot van de Phuket Sandbox-regeling nog moet worden bepaald.

Een provinciaal bevel, donderdag ondertekend door gouverneur Narong Woonciew, schetste de strengere reisbeperkingen in Phuket. Mensen van buiten de provincie mogen niet naar Phuket reizen, met uitzondering van degenen die essentiële goederen vervoeren, studenten en medische hulpdiensten. Degenen die zijn vrijgesteld, moeten nog steeds volledig zijn ingeënt en moeten een bewijs hebben om te laten zien bij de ingangscontrole.

 

 

 

Ondertussen zei de directeur-generaal van het Department of Disease Control (DDC), Kajornsak Kaewjaras, dat de afdeling de Covid-19-situatie in Phuket nog twee weken zal volgen om te beslissen of de Phuket Sandbox-regeling zal worden gehandhaafd.

ADVERTENTIE

Phuket, zei hij, heeft goed werk verricht bij het beheersen van Covid-19-uitzendingen in de provincie, vanaf de 12.395 buitenlanders die de eilandprovincie bezochten, zijn 30 geïnfecteerde mensen geïdentificeerd en in quarantaine geplaatst.

“In dit opzicht is de provincie erin geslaagd alle geïnfecteerde bezoekers op te sporen en te voorkomen dat de overdracht zich naar gemeenschappen verspreidt”, zei hij.

Dr. Kajornsak zei dat lokale toerismegerelateerde bedrijven ook de inperkingsmaatregelen hebben nageleefd. De DDC zei dat er de afgelopen week in totaal 148 gevallen zijn gemeld in Phuket. Allen kwamen uit andere provincies. Sommigen zijn inwoners van Phuket die in andere risicoprovincies hebben gewerkt en zijn teruggekeerd naar de provincie om medische behandeling te zoeken.

Desalniettemin zei Dr. Kajornsak dat degenen met een hoog risico geïsoleerd zullen worden in lokale quarantainevoorzieningen. “Momenteel zijn er negen actieve infectieclusters in Phuket en alle geïnfecteerde mensen uit de clusters zijn nu in quarantaine geplaatst”, zei hij.

 

 

“De DDC wacht twee weken om te beoordelen of lokale quarantainevoorzieningen voldoende capaciteit hebben om nieuwe patiënten op te vangen.”

Het gezondheidszorgsysteem in Phuket zit momenteel op 36% van zijn capaciteit en kan nog steeds nieuwe gevallen aan, zonder ernstige gevallen waarvoor ventilatoren nodig zijn, zei hij.

Dr. Kajornsak zei dat recente inspecties in bouwvakkerskampen door de heer Narong hebben aangetoond dat er geen infecties zijn gemeld. De bubbel- en zeehondenbenadering is uit voorzorg ook toegepast in nog eens 800 arbeiderskampen zonder dat er getest hoeft te worden, zei hij. “Het Phuket Sandbox-plan zou voorlopig moeten kunnen doorgaan”, zei Dr. Kajornsak.

“We hebben nog twee weken nodig om de situatie te beoordelen en het aantal patiënten te bekijken voordat we beslissen of de regeling moet worden voortgezet.”

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Udonthaniweblog in Inglish

A quiet beach in Phuket on Tuesday.

The Phuket governor has ordered the entire island sealed off, with travellers from other provinces not allowed to enter Phuket starting from Aug 3, while the fate of the Phuket Sandbox scheme is yet to be determined.

A provincial order, signed by Governor Narong Woonciew on Thursday, outlined the stiffer travel restrictions in Phuket. People from outside the province are prohibited from travelling to Phuket with the exception of those transporting essential goods, students, and emergency medical services. Those exempt are still required to be fully vaccinated and have proof to show at the entry checkpoint.

Meanwhile, Department of Disease Control (DDC) director-general Kajornsak Kaewjaras said the department will monitor the Covid-19 situation in Phuket for another two weeks to decide whether to keep the Phuket Sandbox scheme.

Phuket, he said, has done a good job controlling Covid-19 transmissions in the province, as of the 12,395 foreigners visiting the island province, 30 infected people have been identified and quarantined.

“In this respect, the province has succeeded in tracking down all infected visitors and preventing transmissions from spreading to communities,” he said.

Dr Kajornsak said local tourism- related businesses have also complied with containment measures. The DDC said that a total of 148 cases were reported in Phuket over the past week. All were brought in from other provinces. Some are Phuket residents who worked in other at-risk provinces and returned to the province to seek medical treatment.

Nevertheless, Dr Kajornsak said that those who are at high risk will be isolated at local quarantine facilities. “Currently, there are nine active infection clusters in Phuket and all infected people from the clusters have now been quarantined,” he said.

 

 

“The DDC will wait for two weeks to assess whether local quarantine facilities will have enough capacity to accommodate any new patients.”

The healthcare system in Phuket is currently at 36% of its capacity and can still handle new cases, without serious cases that require ventilators, he said.

Dr Kajornsak said recent inspections at construction worker camps by Mr Narong found there were no infections reported in them. The bubble and seal approach has also been enforced in a further 800 worker camps as a precaution without the need for testing, he said. “The Phuket Sandbox scheme should be able to continue for now,” Dr Kajornsak said.

“We need another two weeks to assess the situation and look at the number of patients before deciding whether the scheme should carry on.”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Thanks to the sponsors .

 

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com