Lowy  is niet van plan ooit nog in Nederland te komen of te wonen. Het is uit het leven gegrepen Nr 261

 

 

 

 

Lowy  is niet van plan ooit nog in Nederland te wonen.

13  jaar geleden emigreerde Lowy Cremers  nu  (80) naar Thailand.

Hij kwam al als 15 jarige jongen dus nu 65 jaar geleden voor het eerst naar Thailand.

In Nederland heeft hij zich nooit echt thuis gevoeld en hij is dan ook niet van plan ooit terug te keren. “Voor mij geen regenachtige herfst of ellenlange winters meer.”

“Oktober en november vond ik altijd het zwaarste in Nederland. Zodra de blaadjes van de bomen vielen, werd ik neerslachtig. Ik hou niet van de kou en het korte licht. ’s Morgens ging ik in het donker naar mijn werk en ’s avonds kwam ik weer in het donker thuis. Ik ben heel klimaatgevoelig en vond de herfst en winter simpelweg vreselijk. Zo vaak heb ik gedacht: ik ben in het verkeerde land geboren. Als kind ging  al varen met 15 jaar de wijde wereld in.. Ik voelde me op die schepen thuis .

“Huisje, boompje, beestje. Zo zag mijn leven in Nederland eruit. Ik was getrouwd, had 3 zonen en goede baan bij fedex uit usa.

en een mooi huis en ik runde mijn eigen zaak van frietkraam tot eetcafe etc. Ik voelde dat dat iets met mij deed. Ik was niet  gelukkig  in Nederland. En ik had altijd moeite om het huis weer te verlaten.

Niets uitstellen

Jaren  geleden gingen mijn ex en ik uit elkaar. Drie jaar later leerde ik mijn een vrouw mieke   kennen. Zij woonde  in Nederland . We deelden een grote liefde voor Frankrijk en maakten vaak tripjes naar het land. Ondertussen was mijn jongste zoon  20  jaar . Het besef groeide dat ik in Frankrijk  wilde wonen. . Veel mensen wachten met verhuizen naar de zon tot ze gepensioneerd zijn. Maar ik wilde niets uitstellen, ik wilde het nú doen. De tijd was rijp om mijn hart te volgen, dat altijd al tegen mij zei dat ik daar gelukkiger was.”‘Ik hoef niet zo nodig samen te klitten met andere Nederlanders’

Na 18 jaar was die liefde over en besloot ik voorgoed uit Europa te vertrekken.

“Mijn kinderen  achterlaten was voor mij niet  zwaar. Het voelde alsof ik hun in de steek liet.  De band met mijn zonen en kleinkinderen  is gewoon slecht na de scheiding.

En als je dan leest dat nl  een echt regeltjes land aan het worden is dan ben je blij  dat je er weg bent en nooit meer terug komt.moeder dood  moeten  2 jonge meiden het huis uit van woningbouw te gek voor woorden toch

Er zullen wel af ga niet staan  mensen in dat huis geplaatst worden ,en die hoeven geen huur te betalen toch krijgen alles gratis.

Ik vertrok naar Thailand waar ik 65 jaar geleden reeds als 15 jarige voet aan wal zette.

 

Opstartproblemen heb ik eigenlijk In Thailand nooit gehad, ik heb amper moeten wennen aan het Thaise  leven.

Daar in de Isaan leerde ik de fijnste vrouw uit mijn leven kennen Haar naam  Amnuai  veranderde ik snel in Honnybee.

Wat was ze mooi Ze is 20 jaar jonger dan mij.

De taal  het Thais was voor mij geen probleem want ik leerde haar Engels en dat werkte goed.

 

Maar ik ben leergierig, luisterde goed naar wat er gezegd werd en pikte zo al snel  belangrijkste woorden uit het Thais  op. En ik heb veel Thaise  vrienden, dat scheelt ook. Ik hoef niet zo nodig samen te klitten met andere Nederlanders. Ik vind dat je er honderd procent voor moet gaan als je emigreert. Dus: de  locals ontmoeten. Veel mensen die naar Thailand  emigreren blijven nog met één been in Nederland staan. Ik heb me vanaf het begin af aan volledig ondergedompeld in het Thaise  leven. Dat zorgde ervoor dat ik nooit heimwee heb gehad.”

Nederland ontgroeid

“Ik hou van dat Thaise  leven. Soms  uitgebreid met vrienden lunchen, flessen Bier  op tafel en vooral geen haast hebben. Thaise mensen  zijn een warm volk. Trouw aan vriendschappen en aan restaurants. Ze gaan altijd naar dezelfde tent als ze tevreden zijn. Ze geven er niets om in welke auto ze rijden of hoe oud de bank is waarop ze zitten. Liever geven ze hun geld uit aan horeca: iedere ochtend een kop koffie buiten de deur. Ze geven om ervaringen, niet om spullen. Daardoor ben ik ook minder om bezit gaan geven. Vroeger was ik materialistischer. Dan wilde ik een nóg grotere tv of een mooiere auto. Nu houd ik me daar helemaal niet meer mee bezig.

Ik vind het leuk om naar een dorpje te gaan en een Tempel  te bezichtigen  alles op zijn tijd. Ik geniet meer, dat is mijn grootste winst. Daarom verwacht ik niet dat ik ooit terugkeer naar Nederland. Ik denk dat ik Nederland ontgroeid ben. Ik voel me er niet meer thuis. Alles draait er om werken en geld te verdienen, en om een afspraak met vrienden te maken moet iedereen de agenda trekken. Dat heb ik gehad, zo wil ik niet meer leven.”

En altijd dat onderlinge geroddel van die Nederlanders in den vreemde.

 

 

Ik was in Thailand 4 dagen na aankomst al met haar gehuwd.

Dat ging volgens de wet in Thailand zo :eerst papieren aanvragen toen naar de burgelijke stand soort stadhuis,waar  je niet eens je ja woord  letterlijk hoefde te geven en je was binnen 15 minuten voor de wet gehuwd.

De hele ceremonie duurde bij de ambtenaar  15 minuten om alles inte schrijven en het koste  in euro ongeveer 5 euro voor de administratie.

“Natuurlijk zijn er ook cultuurverschillen waardoor het soms botst. Thaise mensen  kunnen soms onbegrijpelijk zijn  , sawadieka sawadiekap.’, en dan mag je nog blij zijn dat het de volgende dag gebeurt. Ik geniet  hier als gepensioneerde aow er. Nederlanders die hier een huis hebben die bezitten in werkelijkheid niks,want  een huis en grond kopen  kan alleen op een Thaise vrouw haar naam. hebben. . Als iemand zegt dat hij mij om half elf belt, dan zit ik daar om half elf klaar voor. Maar een Thai  kan ook pas om half elf ’s avonds bellen, of een week later.

Dat is weleens frustrerend, want ik ben juist punctueel.  Anders dan mensen die in Nederland een huis kopen – wat een levensnoodzaak is –  hier staat niks op mijn  naam.Mijn lieve Honnybee heeft 2 huizen  daar is niks van mij bij.. Dat voelt goed.”

Oude dag in Thailand”Ik heb nog nooit ook maar één seconde spijt gehad van mijn stap. , ik zit niet elke dag in de kroeg of achter de wispelturige natte gummen aan.Die tijd  heb ik gehad met 80 jaar maak je daar geen drukte meer om toch?. Maar ik geniet zoveel meer. Het leven is zo kort, daarom moet je doen wat je leuk vindt. Ik ben blij dat ik voor mijn eigen geluk heb durven te gaan.Momenteel heb ik alweer een goed lopende vogel kwekerij op gezet.Ik kweek  Dwerg papagaaien  Argapornissen in allerlei kleuren.

De vogehandelaren kopen ze graag van mij.Voor mij geen regenachtige herfst of ellenlange winters meer. Ik hoop mijn oude dag op het plaatselijke pleintje van een dorp door te mogen brengen, gezellig met vrienden.

 

In het dorp zie ik vaak die senioren met elkaar genieten en gezellig kletsen met een lekker hapje en drankje bij de hand, en dan denk ik: zó wil ik hier ook oud worden.”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

www.udonthaniweblog.nl  in Inglish

Lowy  has no intention of ever living in the Netherlands again.

 

13  years ago, Lowy Cremers  now  (80) emigrated to Thailand.
He came to Thailand as a 15-year-old boy, so 65 years ago now.
He has never really felt at home in the Netherlands and has no intention of ever returning. “No more rainy autumn or long winters for me.”

“October and November have always been the hardest for me in the Netherlands. As soon as the leaves fell from the trees, I became depressed. I don’t like the cold and the short light. In the morning I went to work in the dark and in the evening I came home in the dark again. I am very climate sensitive and simply hated the autumn and winter. So many times have I thought: I was born in the wrong country. As a child,   already sailed into the wide world at the age of 15.. I felt at home on those ships.

 

 

“House, tree, animal. This is what my life in the Netherlands looked like. I was married, had 3 sons and a good job at fedex from usa.
and a nice house and I ran my own business from chip shop to eatery etc. I felt that did something to me. I was not  happy  in the Netherlands. And I always had trouble leaving the house again.
Don’t delay anything
Years ago my ex and I broke up. Three years later I got to know my wife Mieke. She lived in the Netherlands. We shared a great love for France and often made trips to the country. Meanwhile my youngest son was 20  years old. The realization grew that I wanted to live in France . . Many people wait to move to the sun until they are retired. But I didn’t want to delay anything, I wanted to do it now. The time was right to follow my heart, which always told me that I was happier there.”‘I don’t have to cuddle with other Dutch people’
After 18 years that love was over and I decided to leave Europe for good.

“Leaving my children  was not hard for me. It felt like I was abandoning them.  The bond with my sons and grandchildren  is just bad after the divorce.
I left for Thailand where I set foot ashore 65 years ago as a 15-year-old.

 

I’ve never had start-up problems in Thailand, I barely had to get used to Thai life.
There in the Isaan I met the finest woman in my life. Her name  Amnuai  I quickly changed into Honnybee.
How beautiful she was. She’s 20 years younger than me.
The language Thai was not a problem for me because I taught her English and it worked well.

But I am eager to learn, listened carefully to what was said and quickly picked up  most important words from Thai. And I have many Thai friends, that also helps. I don’t need to cling together with other Dutch people. I think you should go for it one hundred percent when you emigrate. So: meet the locals. Many people who emigrate to Thailand still have one foot in the Netherlands. I have completely immersed myself in Thai life from the start. That ensured that I never felt homesick.”
outgrown the Netherlands
“I love that Thai life. Sometimes having extensive lunch with friends, bottles of Beer on the table and above all not in a hurry. Thai people are a warm people. Loyal to friendships and to restaurants. They always go to the same place when they are satisfied. They don’t care what car they drive or how old the bank they sit on. They prefer to spend their money on hospitality: a cup of coffee outside the door every morning. They care about experiences, not things. That’s why I am I started to care less about possessions. I used to be more materialistic. Then I wanted an even bigger TV or a nicer car. Now I don’t bother with that at all.
I like to go to a village and see a Temple  everything in its time. I enjoy more, that’s my biggest gain. That’s why I don’t expect to ever return to the Netherlands. I think I have outgrown the Netherlands. I don’t feel at home there anymore. It’s all about work and making money, and to make an appointment with friends everyone has to set the agenda. I’ve had that, I don’t want to live like that anymore.”
And always that mutual gossip of those Dutch people abroad.

 

I was already married to her in Thailand 4 days after arrival.
According to the law in Thailand, that went like this: first apply for papers then go to the registry office, kind of town hall, where you didn’t even have to say yes literally and you were married within 15 minutes before the law.
The entire ceremony took 15 minutes for the official to register everything and it cost about 5 euros in euros for the administration.

“Of course there are also cultural differences that sometimes clash. Thai people can sometimes be incomprehensible, sawadieka sawadiekap.”, and then you can be happy that it happens the next day. I enjoy it here as a retired state pension. Dutch people who have a house here have that owns

Thanks to the sponsors of this weblog.

Isaan Lawyers Co., Ltd. บริษัท อีสาน ล อ ว์ เยอ ร์ จํา กัด
1849/14, Sueb-Siri Rd. (Times Square) 1849/14ถ.สืบศิริต.ในเมือง
Amphur Mueang, Nakhon Ratchasima อ.เมืองจ.นครราชสีมา
THAILAND, 30,000 ประเทศไทย30000

http://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com