Een rode Ferrari van Pol Col Thitisan Utthanaphon wordt gezien bij zijn huis. Het is uit het leven gegrepen Nr 278

 

 

 

 

 

Een rode Ferrari van Pol Col Thitisan Utthanaphon wordt gezien bij zijn huis.

 

 

A red Ferrari owned by Pol Col Thitisan Utthanaphon is seen at hos house. (Photo: Chinnawat Singha)

 

Algemeen bekend onder de bijnaam “Jo Ferrari”, behandelde kolonel Thitisan Utthanaphon, beschuldigd van het martelen en doden van een drugsverdachte terwijl hij in hechtenis zat, in 2011-2017 zaken met 368 gesmokkelde auto’s.

Graftfighters onderzoeken hem ook voor misbruik van gezag en ongebruikelijke rijkdom

 

 

Patchara Anuntasilpa, de directeur-generaal van het departement, zei dat het departement zijn dossiers onderzocht en ontdekte dat kolonel Thitisan de ambtenaar was die belast was met de inbeslagname van 368 illegaal geïmporteerde voertuigen, waaronder luxe auto’s en supercars, gedurende de periode.
Van het totaal werden 363 auto’s geveild, goed voor ongeveer 1 miljard baht, en de overige vijf zijn niet verkocht.Graftfighters onderzoeken hem ook voor misbruik van gezag en ongebruikelijke rijkdom

Volgens de toenmalige douanevoorschriften was 30% van de opbrengst van alle gesmokkelde producten stimulansen voor politieteams of degenen die zaken onder de aandacht van de autoriteiten brachten, en 25% was beloningen voor andere functionarissen, waaronder de politie.
Hij zei dat kolonel Thitisan een van de begunstigden van de regels was, maar weigerde informatie over de ontvangers vrij te geven. De gegevens zouden eerst moeten worden doorgestuurd naar de betrokken autoriteiten, voegde hij eraan toe.
De heer Patchara wees erop dat de regels in 2017 zijn ingetrokken en dat de stimulerings- en beloningspercentages sindsdien zijn gewijzigd in elk 20% en gemaximeerd op 5 miljoen baht in totaal per geval.
De douanechef gaf ook toe dat hij geruchten had gehoord dat de veilingen van gesmokkelde auto’s op zijn afdeling weinig belangstelling hadden gewekt omdat ze werden gedomineerd door een groep bieders met een voordeel. Hij weigerde ze te bevestigen of te ontkennen.
Volgens de geruchten waren de elektronische regeleenheden van de voertuigen verwijderd voordat ze naar de douane werden gestuurd en konden alleen mensen met toegang tot de eenheden ze gebruiken. Dit betekent dat winnaars buiten deze groep extra voor hen moesten betalen.

 

De verklaringen van de afdeling volgden op berichten in de media dat de politie 13 luxe auto’s had gevonden met een waarde van in totaal meer dan 100 miljoen baht in het 60 miljoen baht huis van Pol Col Thitisan.
Zijn rijkdom bracht ook de National Anti-Corruption Commission (NACC) ertoe om in te grijpen. Als kolonel van de politie ontving hij een maandsalaris van ongeveer 40.000 baht voordat hij dinsdag uit dienst werd ontslagen.
Niwatchai Kasemmongkol, NACC-woordvoerder, zei dat zijn kantoor onderzoek deed naar kolonel Thitisan wegens machtsmisbruik en ongebruikelijke rijkdom. Anti-graft-functionarissen verzamelen feiten voor het onderzoek.
Hij merkte echter op dat het onderzoek naar misbruik van gezag over marteling van de drugsverdachte wordt gezocht door Regio 6 van het anti-transplantbureau en dat de NACC nog moet bepalen of de zaak onder zijn jurisdictie valt.

 

 

 

Een bron in de NACC zei dat beschuldigingen van het aannemen van steekpenningen en het gebruik van genomineerden in het bezit van activa ter waarde van meer dan 200 miljoen baht ook ter overweging zullen worden doorgestuurd naar de subcommissie van de NACC voor inspectie van activa.
Een van zijn vervreemde actrice-vriendinnen vertelde Thaise media in 2017 dat hij had aangeboden haar 230 miljoen baht in contanten te geven die in het bezit was van een genomineerde.
Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Thai Constitution, heeft donderdag een petitie ingediend bij de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) om onderzoek te doen naar kolonel Thitisan en zes anderen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish  udonthaniweblog.nl

Graft fighters 

are also probing him for abuse of authority and unusual wealth

A red Ferrari owned by Pol Col Thitisan Utthanaphon is seen at hos house. (Photo: Chinnawat Singha)

A red Ferrari owned by Pol Col Thitisan Utthanaphon is seen at hos house. (Photo: Chinnawat Singha)

Widely known by the nickname “Jo Ferrari”, Pol Col Thitisan Utthanaphon accused of torturing and killing a drug suspect while in custody handled cases involving 368 smuggled cars during 2011-17.

Patchara Anuntasilpa, the department’s director-general, said the department examined its records and found that Pol Col Thitisan had been the official in charge of confiscating 368 illegally imported vehicles, including luxury cars and supercars, during the period.

Of the total, 363 cars were auctioned, raking in about 1 billion baht, and the remaining five have not been sold.

According to customs regulations at the time, 30% of the proceeds from all smuggled products were incentives for police teams or those bringing cases to the attention of authorities and 25% were rewards to other officials, including police.

He said Pol Col Thitisan was among the beneficiaries of the rules but declined to disclose information about the recipients. The data would have to be first forwarded to authorities concerned, he added.

Mr Patchara pointed out the regulations were repealed in 2017 and the incentive and reward rates have since been changed to 20% each and capped at 5 million baht total per case.

The customs chief also admitted he had heard rumours that his department’s auctions of smuggled cars had attracted little interest because they were believed to have been dominated by a group of bidders with an advantage. He declined to confirm or deny them.

According to the rumours, the electronic control units of the vehicles had been removed before they were sent to the Customs Department and only people with access to the units could use them. This means winners outside this group had to pay extra for them.

The department’s explanations followed media reports that police had found 13 luxury cars worth more than 100 million baht in total at Pol Col Thitisan’s 60-million-baht house.

His wealth also prompted the National Anti-Corruption Commission (NACC) to step in. As a police colonel, he received a salary of around 40,000 baht a month before he was dismissed from service on Tuesday.

Niwatchai Kasemmongkol, NACC spokesman, said his office was investigating Pol Col Thitisan for abuse of authority and unusual wealth. Anti-graft officials are gathering facts for the investigations.

However, he noted that the abuse of authority probe over torture of the drug suspect is being sought by the anti-graft agency’s Region 6 and the NACC has yet to determine if the case falls under its jurisdiction.

 

A source in the NACC said allegations of bribe-taking and use of nominees in holding assets worth over 200 million baht will also be forwarded to the NACC’s subcommittee on assets inspection for consideration.

One of his estranged actress girlfriends told Thai media in 2017 that he had offered to give her 230 million baht in cash held by a nominee.

Srisuwan Janya, secretary-general of the Association for the Protection of the Thai Constitution, on Thursday submitted a petition to the Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) to investigate Pol Col Thitisan and six others.

Thanks to the Sponsors.

 

Isaan Lawyers Co., Ltd. บริษัท อีสาน ล อ ว์ เยอ ร์ จํา กัด
1849/14, Sueb-Siri Rd. (Times Square) 1849/14ถ.สืบศิริต.ในเมือง
Amphur Mueang, Nakhon Ratchasima อ.เมืองจ.นครราชสีมา
THAILAND, 30,000 ประเทศไทย30000

http://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com