prijzen stijgen en Thailand is zgn nutraal.Het is uit het leven gegrepen Ome Joop 392

Verkopers op de Bang Kapi-markt in Bangkok hebben hun prijzen verhoogd vanwege de impact van de Russische invasie van Oekraïne.

Vendors at Bang Kapi market in Bangkok have raised their prices due to the impact of Russia's invasion of Ukraine. (Photo: Varuth Hirunyatheb)

Reeds 13 jaar zijn wij de beste weblog in Thailand voor alle mensen.

Met ruim 3000 vaste lezers wereldwijd.

En het laatste Nieuws altijd als eerste online.

Een bijdrage  van Ome Joop Spreekt.

De website voor Nederlanders ,Belgen en Engelstaligen  .

 

Ze kunnen niet meer om ons heen!!!

Thailand is nutraal in deze oorlog maar de prijzen stijgen elke dag op markten etc.

 

 

De afgelopen maanden waren er positieve tekenen dat de wereld weer normaal wordt na de Covid-19-pandemie. Mensen hebben de afgelopen twee jaar onvermoeibaar gewerkt om de gevolgen van de pandemie aan te pakken en te verzachten, door miljarden uit te geven aan gezondheidszorg, de ontwikkeling en implementatie van vaccins, sociale bijstand en andere economische stimuleringsmaatregelen.

De pandemie herinnerde ons aan de steeds meer onderling verbonden aard van de wereld en benadrukte het belang van landen die samenwerken om gedeelde uitdagingen aan te pakken. Thailand blijft een belangrijke rol spelen, onder meer door gastheer te zijn van AstraZeneca’s centrum voor vaccinontwikkeling voor Zuidoost-Azië.

 

De wereld staat nu voor een nieuwe reeks belangrijke uitdagingen, deze keer veroorzaakt door Ruslands ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte oorlog tegen Oekraïne. De uitdagingen liggen op het gebied van internationale vrede en veiligheid, de op regels gebaseerde internationale orde en de wereldeconomie. Net als Covid is dit een internationale crisis met verstrekkende gevolgen. De gevolgen van de acties van Rusland reiken tot ver buiten de grenzen van Oekraïne.\

\

 

In slechts 11 weken sinds het begin van Ruslands grootschalige invasie van Oekraïne op 24 februari, schat de VN dat 3.381 burgers zijn omgekomen, waaronder 235 kinderen, plus meer dan 3.680 gewonden, hoewel de werkelijke tol waarschijnlijk veel hoger zal zijn. Er wordt ook een aanzienlijke hoeveelheid bewijs verzameld over wreedheden begaan door het Russische leger,

waaronder de vernietiging van kritieke civiele infrastructuur, zoals ziekenhuizen en scholen, en het wijdverbreide gebruik van verkrachting en marteling als oorlogswapen. Deze daden zouden allemaal oorlogsmisdaden zijn.

 

 

Hoe verschrikkelijk de oorlog ook is, de gevolgen en het lijden worden niet alleen gevoeld door Oekraïners in Oekraïne. De oorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft een wereldwijde economische schokgolf veroorzaakt die ook hier in Thailand wordt gevoeld – boeren worden geconfronteerd met stijgende kunstmestkosten, brandstofprijzen zijn veel hoger en grondstoffen zien ook prijsstijgingen. Oekraïne is een belangrijke producent van landbouwproducten. Een groot aantal ontheemde Oekraïners in combinatie met de schade die Rusland aan de landbouwinfrastructuur en kritieke havens en spoorverbindingen heeft aangericht, hebben een aanzienlijke impact op de wereldwijde voedselzekerheid.

De wereldwijde economische ontwrichting als gevolg van de oorlog in Rusland zal waarschijnlijk nog geruime tijd voelbaar zijn, ook in Thailand.

 

 

 

Wij, de ambassadeurs van Australië, Canada, de Europese Unie, Japan, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, de aangewezen ambassadeur van Nieuw-Zeeland en de zaakgelastigde van de Verenigde Staten van Amerika, en de landen die we vertegenwoordigen, zijn vastbesloten om onze inzet voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, en daarom zullen we Oekraïne blijven steunen in zijn zelfverdediging tegen de Russische vijandelijkheden.

\

 

We willen ook dat deze oorlog snel eindigt, zodat de internationale gemeenschap Oekraïne kan helpen herstellen en weer op te bouwen, zodat grondig onafhankelijk onderzoek kan worden gedaan naar oorlogsmisdaden en daders ter verantwoording kunnen worden geroepen, en zodat de wereldeconomie en het bedrijfsleven weer op gang kunnen komen. spoor. Wij zijn van mening dat de Russische president Vladimir Poetin de snelste manier om de oorlog te beëindigen, is om de vijandelijkheden te staken en zijn troepen onmiddellijk uit Oekraïne terug te trekken, en we hebben die oproepen herhaaldelijk gedaan op het internationale toneel.

 

 

Wij zijn vrienden van Thailand en onderschrijven de recente openbare toezeggingen van Thailand in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de kernprincipes van de internationale orde te handhaven. We geloven sterk in het op regels gebaseerde internationale systeem en moeten er alles aan doen om het te beschermen.

 

 

We willen ook een snel economisch herstel zien in Thailand en elders na de ontberingen veroorzaakt door de pandemie en nu de Russische oorlog in Oekraïne. Deze doelstellingen kunnen het best worden bereikt door de-escalatie van Rusland en terugtrekking uit Oekraïne, wat een pad zou vormen naar stabilisatie van de mondiale veiligheidssituatie en economie in onze onderling verbonden wereld.

(Thailand stond er bij en keek er na)

 

 

De Russische oorlog in Oekraïne is misschien nog maar 11 weken oud, maar zonder een snelle oplossing zullen de gevolgen ervan hier in Thailand en elders nog vele jaren voelbaar zijn.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inglish weblog Udonthani

Vendors at Bang Kapi market in Bangkok have raised their prices due to the impact of Russia's invasion of Ukraine. (Photo: Varuth Hirunyatheb)

Vendors at Bang Kapi market in Bangkok have raised their prices due to the impact of Russia’s invasion of Ukraine.

In recent months there have been positive signs that the world is returning to normal after the Covid-19 pandemic. People have worked tirelessly over the past two years to address and mitigate the consequences of the pandemic, spending billions on healthcare, vaccine development and deployment, social assistance payments, and other economic stimulus measures. The pandemic reminded us of the increasingly interconnected nature of the world, and highlighted the importance of countries working together to tackle shared challenges. Thailand continues to play an important role, including by hosting AstraZeneca’s vaccine development hub for Southeast Asia.

The world now faces a new set of significant challenges, this time caused by Russia’s unjustified and unprovoked war against Ukraine. The challenges are to international peace and security, the rules-based international order, and the global economy. Like Covid, this is an international crisis with far-reaching consequences. The consequences of Russia’s actions extend well beyond Ukraine’s borders.

In just 11 weeks since the start of Russia’s full-scale invasion of Ukraine on Feb 24, the UN estimates that 3,381 civilians have died, including 235 children, plus over 3,680 injured — though the actual toll is likely to be much higher. There is also a significant amount of evidence being collected about atrocities committed by the Russian military, including the destruction of critical civilian infrastructure, such as hospitals and schools, and the widespread use of rape and torture as weapons of war. These acts would all be war crimes.

As appalling as the war is, the effects and suffering are not just being felt by Ukrainians in Ukraine. Russia’s war against Ukraine has caused a global economic shockwave that is being felt right here in Thailand too — farmers are facing rising fertiliser costs, fuel prices are much higher, and commodities are also seeing price increases. Ukraine is a key producer of agricultural products. A large number of displaced Ukrainians combined with the damage done by Russia to agricultural infrastructure and critical ports and railway connections have a significant impact on global food security. The global economic disruption caused by Russia’s war is likely to be felt for some time to come, including in Thailand.

We, the Ambassadors of Australia, Canada, the European Union, Japan, Norway, United Kingdom, the Ambassador-designate of New Zealand, and the Charge d’Affaires of the United States of America, and the countries we represent, are resolute in our commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, which is why we will continue to support Ukraine in its self-defence against Russian hostilities.

We also want this war to end swiftly so that the international community can help Ukraine recover and rebuild, so that thorough independent investigations into war crimes can be carried out and perpetrators held to account, and so that the global economy and business can get back on track. We believe that the quickest way to end the war is for Russian President Vladimir Putin to cease hostilities and withdraw his troops from Ukraine immediately, and we have made those calls repeatedly on the international stage.

We are friends of Thailand and strongly endorse Thailand’s recent public commitments in the United Nations General Assembly to uphold core principles of the international order. We strongly believe in the rules-based international system and must do everything we can to protect it.

 

We also want to see a quick economic recovery in Thailand and elsewhere after the hardships caused by the pandemic and now Russia’s war in Ukraine. These aims can best be achieved through Russian de-escalation and withdrawal from Ukraine, which would provide a path towards stabilisation of the global security situation and economy in our interconnected world.

Russia’s war in Ukraine may only be 11 weeks old, but without swift resolution, its impacts here in Thailand and elsewhere will be felt for many years to come.

Sponsors.

 

http://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom UdontaniRooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo  4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb voor overwinteraars 10% korting.Info per email opvragen lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstofBeste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

 

Resort and swimmingpool and Fishing pool

 

Leeya resort swimming and fishing.

 

Beste eetgelegenheid in Udonthani in Soi farlang.(Nederlandse uitbater Max )Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom UdonthaniBemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com